Правилник за вътрешния трудов ред на тпк гр./сДата04.12.2017
Размер148.43 Kb.
Размер148.43 Kb.


ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

НА ТПК…………………………………

ГР./с./………………………………………..
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда вътрешния трудов ред, организацията на труд, правата и задълженията на ТПК …………………………….. и на работещите в кооперацията работници и служители/членове и нечленове /, в съответствие с особеностите на кооперацията като работодател по смисъла на § 1 т.1 от Кодекса на труда

Чл.2. С Правилника за вътрешния трудов ред се определят:

1. начинът на организация на работата в кооперацията;

2. изискванията за спазване на трудовата и технологична дисциплина;

3. организацията на работното време - началото и края на работния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, редът на отчитане на работното време, времето на задължително присъствие в кооперацията, когато е уговорено променливо работно време и други специфични условия, свързани с работното време.

4. почивките и отпуските и изискванията за тяхното рационално използване и начините на отчитането им;

5. организацията на дейността във връзка с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

6. изискванията за количество и качество на труда;

7. нарушенията на вътрешния трудов ред и дисциплинарната отговорност на работниците и служителите – членове и нечленове на кооперацията;

8. условията за постъпване на работа на нови работници и служители;

9. осъществяването на диалога между работодателя и Комисията за социална дейност в кооперацията.Чл.3. (1) Разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред са задължителни за изпълнение от всички работници и служители в кооперацията.

(2) Председателят на кооперацията е длъжен да запознае всички работници и служители с този правилник.Чл.4. Организацията на работата в кооперацията се основава на принципите за:

1. законност, ред, лоялност и йерархична подчиненост;

2. спазване на трудовата, финансовата и технологичната дисциплина;

3. осигуряване на условия за изпълнение на трудовите задължения и повишаване на квалификацията на работещите;

4. интегриране на целите за качество и икономическа рентабилност на кооперацията с гарантиране на безопасността и здравето на работниците и служителите;

5. социален диалог.Чл.5. Правилникът е съобразен с действащия Устав на кооперацията, Правилника на Комисията за социална дейност, както и с разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане в съответствие с § 2 от Допълнителната разпоредба на КТ дотолкова, доколкото друго не е уредено в Закона за кооперациите и Устава на кооперацията
Глава втора

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООПЕРАЦИЯТА

Чл.6. При организацията на труда и осъществяването на трудовите правоотношения на работниците и служителите, кооперацията има следните права:

1. Да възлага работа на работниците и служителите съобразно тяхната квалификация и възможности, длъжностната характеристика и сключените трудови споразумения с членовете на кооперацията и трудови договори за нечленуващите в кооперацията работници и служители;

2. Да изисква от работниците и служителите своевременно, ефективно и добросъвестно изпълнение на трудовите задължения;

3. Да контролира изпълнението на трудовите задължения и спазването на трудовата дисциплина от работниците и служителите;

4. Да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите, да ги изплаща редовно и да издава при поискване извлечения от ведомостите за изплатените или неизплатените им трудови възнаграждения и обезщетения;

5. Да поощрява работниците и служителите за високи трудови постижения и образцова дисциплина;

6. Да налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите при нарушаване на трудовата дисциплина;

7. Да търси имуществена отговорност при виновно увреждане на имущество и нанесени материални щети на кооперацията;

8. Да изменя мястото, характера и условията на работа в предвидените от закона и трудовите споразумения или договори случаи.

Чл.7. При организацията на труда и осъществяването на трудовите правоотношения на работниците и служителите, кооперацията има следните задължения:

1. Да определи работно място, да връчи длъжностна характеристика срещу дата и подпис при постъпване на работа в кооперацията и да осигурява работа съобразно тяхната квалификация и длъжност в съответствие с трудовите споразумения или трудови договори.

2. Да осигурява необходимите материално-технически условия за изпълнението на възложената работа.

3. Да осигурява и поддържа здравословни и безопасни условия на труд.

4. Да създава условия за спазване на работното време и почивките и за използването на отпуските;

5. Да създава условия за поддържане и повишаване квалификацията и преквалификацията на персонала;

6. Да полага грижи за подобряване на социално-битовите условия;

7. Да осигурява обективна оценка на труда и редовното изплащане на трудовото възнаграждение;

8. Да осигурява работниците и служителите за всички задължителни осигурителни рискове съгласно действащото законодателство;

9.Да запознава работниците и служителите с техните трудови права и задължения, с реда и начина за извършване на работата, с правилата по безопасността на труда и вътрешния трудов ред;

10. Да предоставя на работниците и служителите необходимата писмена информация при изменение на трудовото правоотношение;

11. Да издава в 14-дневен срок при поискване от работниците и служителите документи, свързани с трудовото им правоотношение, например за трудов и осигурителен стаж, характеристика, обективна и справедлива препоръка при кандидатстване на работа при друг работодател, заповед за уволнение и други;

12. Да пази достойнството на работниците и служителите по време на изпълнението на работата по трудовото правоотношение.
Глава трета

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл.8. При реализиране на трудовите си функции работниците и служителите се ползват от следните права:

1. Да получават трудово възнаграждение съобразно количеството, качеството и резултатите от положения труд;

2. Да имат определено работно време, почивки и отпуски съобразно законите, вътрешните актове на кооперацията и индивидуалните трудови споразумения или трудови договор;

3. Да работят при здравословни и безопасни условия на труд.

4. Да имат условия за професионална квалификация съобразно изпълняваната работа.

5. Да бъдат задължително здравно и социално осигурени.

6. Да ползват социалните и културно-битови придобивки и фондове на кооперацията;

7. Да получават своевременно информация за дейността на кооперацията, за резултатите от труда и очакваните изменения на трудовите условия;

8. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества или препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

Чл.9. При реализиране на трудовите си функции работниците и служителите имат следните задължения:

1. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява добросъвестно и качествено изпълнение на трудовите задължения;

2. Да спазват точно работното време и установения режим на труд и почивки;

3. Да изпълняват точно, качествено и добросъвестно възложената им работа, законните разпореждания на преките ръководители и всички други задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, длъжностната характеристика и вътрешно-нормативните и други нормативни актове, и да не пречат на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;

4. Да извършват действия извън предоставените им задължения, в случаите , когато са им възложени от кооперацията по установения ред;

5. Да спазват техническите и технологични правила;

6. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

7. Да не причиняват вреди при и по повод изпълнението на трудовите си задължения;

8. Да поддържат ред и чистота на работното си място и общите помещения в кооперацията;

9. Да поддържат висока култура на поведение на работното си място;

10. Да участват в организираните от кооперацията обучения за поддържане и повишаване на професионалната квалификация;

11. Да бъдат лоялни към кооперацията, като не злоупотребяват с доверието и не разпространяват поверителни за нея сведения, както и да пазят доброто й име.


Глава четвърта

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл.10. (1) Основания за възникване на трудово правоотношение с кооперацията са сключеното в писмена форма трудово споразумение с член-кооператора и трудовия договор с нечлен кооператора и кооперацията.

(2) При сключването на трудовото споразумение или трудовия договор се спазва реда, начина и процедурите, определени в устава на кооперацията, а за неуредените в устава въпроси - глава пета, раздел I (чл. 61-76) от Кодекса на труда.Чл.11. При кандидатстване за постъпване на работа и сключване на трудово споразумение или трудов договор съответното лице подава мотивирана молба със свободен текст, придружена със следните документи:

1. автобиография;

2. документи за завършено образование, придобита квалификация или правоспособност и други свързани с работата, за която кандидатства;

3. документ за трудов стаж по специалността, когато за длъжността се изисква такъв;

4. трудова книжка, осигурителна книжка и други документи за общ трудов стаж;

5. документи, необходими за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за длъжността за която кандидатства;

6. свидетелство за съдимост, когато се изисква за заемане на длъжността;

7. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

8. документ за проведен медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок повече от 3 месеца;

9. разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години;

10. решение на ТЕЛК/НЕЛК при намалена работоспособност /важи за ТПКИ/.

Чл.12. При встъпване в длъжност работникът или служителят се запознава с Правилника за вътрешния трудов ред на кооперацията, правата и задълженията, определени в длъжностната характеристика за изпълняваната работа, стимулите и санкциите, свързани с тяхното реализиране.

Чл.13. (1) За някои длъжности, определени с писмена заповед на председателя, може да се обявява и провежда конкурс за тяхното заемане.

(2) Конкурсът, като основание за възникване на трудовото правоотношение, се обявява и провежда при спазването на реда, начина и процедурите, определени в глава пета, раздел IV (чл. 89-96) от Кодекса на труда.Чл.14. (1) Работникът или служителят може да сключи трудово споразумение или трудов договор за допълнителен труд с кооперацията или с друг работодател, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време.

(2) При сключването на трудово споразумение или трудов договор за допълнителен труд се спазват редът, начинът и процедурите, определени в устава на кооперацията, а когато въпросите не са уредени в устава се спазва глава пета, раздел IX (чл. 110-117) от Кодекса на труда.Чл.15. Кооперацията не може да променя едностранно съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, определени в устава, а когато не са уредени в устава - по реда на глава пета, раздел X (чл. 118-123а) от Кодекса на труда.

Чл.16. Прекратяването на трудовото правоотношение се извършва на основанията и по реда, начина и процедурите, определени в устава, а когато не са уредени в устава, по реда на глава шестнадесета, раздел I и ІІ (чл. 325-340) от Кодекса на труда.

Чл.17. В случай на уволнение работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението по съдебен ред и да търси съответното обезщетение съгласно чл. 344-346 от Кодекса на труда в съответствие с Тълкувателно решение на Върховния касационен съд № 4/2005 г.
Глава пета

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл.18. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време 40 часа.

Чл.19. Работното време и почивките на работниците и служителите се определят със заповед на председателя.

Чл.20. При необходимост председателят може с писмена заповед да удължава работното време през едни работни дни и да го компенсира чрез съответното му намаляване през други при спазване изискванията на чл. 136а от Кодекса на труда.

Чл.21. По искане на работник или служител и по преценка на председателя, може да се определя почасово или непълно работно време при спазването на разпоредбите на чл. 138 от Кодекса на труда.

Чл.22. При възникнала необходимост, по изключение, работниците и служителите могат да полагат извънреден труд при спазване разпоредбите на устава, а когато не са уредени в устава в съответствие с чл. 143-150 от Кодекса на труда.

Чл.23. (1) Работниците и служителите ползват отпуски, определени по видове, размери и ред в съответствие с глава осма (чл. 155-178) от Кодекса на труда.

/2/ Основният платен годишен отпуск на служителите в кооперацията е в размер на 20 работни дни.

/3/ Допълнителният платен годишен отпуск за длъжности с ненормиран работен ден е не по-малко от 5 работни дни и се определя със заповед на председателя. Допълнителният платен годишен отпуск на председателя се определя от УС на кооперацията.

/5/ Отпускът се разрешава с писмена заповед на председателя, като в нея при необходимост може да се посочва и длъжностното лице, което ще замества отсъстващия работник или служител през времето на отпуска.Чл.24. Ползването на платените годишни отпуски се извършва по график, който се изготвя в началото на всяка календарна година.

Чл.25. Платеният годишен отпуск се ползва изцяло или на две части до края на календарната година, за която се отнася. Ползването му може да бъде отложено за следващата календарна година при спазване изискванията на чл. 176 от Кодекса на труда. Независимо дали е спазен този ред неизползваният платен годишен отпуск от минали години не се погасява по давност.

Чл.26./1/ При необходимост ползването на платения годишен отпуск може да бъде прекъсвано по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

/2/ Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по писмено съгласие между него и председателя.Чл.27. (1) При отсъствие поради временна неработоспособност служителят е длъжен лично или чрез негов близък да уведоми прекия си ръководител, не по-късно от следващия работен ден.

(2) Издаденият болничен лист своевременно се представя в кооперацията с оглед преценката на необходимост от заместване и навременното изплащане на обезщетението за временна неработоспособност.Глава шеста

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.28. При виновно неизпълнение на трудовите задължения и при нарушения на трудовата дисциплина на работниците и служителите се налагат дисциплинарни наказания, съгласно устава на кооперацията. За неуредените в устава въпроси се прилага глава девета, раздел III (чл. 186-199) от Кодекса на труда.

Чл.29 /1/ За нарушения на трудовата дисциплина се считат:

1. закъснения, преждевременно напускане на работа, неуплътняване на работното време или неявяване на работа;

2. явяване на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

4. произвеждане на некачествена продукция или извършване на некачествени услуги;

5. неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;

6. неизпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съобразно изискванията на изпълняваната работа;

7. увреждане на кооперативното имущество и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства;

8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на кооперацията, както и разпространяване на решения и данни, свързани със стопанската и социалната й дейност, чието узнаване, използване или разпространение може да създадат опасност от увреждане интересите на кооперацията;

9. напускане на работа, без да е отправено дължимото предизвестие или преди изтичане на даденото му от кооперацията предизвестие;

10. вписване като едноличен търговец или съдружник в търговски дружества, чийто предмет на дейност е сходен или конкурентен с предмета на дейност на кооперацията, без писмено съгласие на УС;

11. извършване на стопанска дейност за своя или чужда сметка в пределите на предмета на дейност на кооперацията без писменото съгласие на Управителния съвет;

12. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в Устава, Вътрешните правила за работната заплата, решенията на органите на кооперацията, длъжностната характеристика и двустранното трудово право-отношение.

Чл.30 /1/ За нарушения на трудовата дисциплина могат да се налагат следните дисциплинарни наказания:

1. Забележка;

2. Предупреждение за уволнение;

3. Уволнение.

/2/ Председателят издава заповед за дисциплинарно наказание на работниците и служителите – членове на кооперацията по реда и условията на устава, а за тези, които не са членове на кооперацията, при спазване изискванията на Кодекса на труда.

Чл.31. При постигнати значими резултати в трудовата си дейност, работниците и служителите се поощряват по ред и условия, установени в устава на кооперацията.

Чл.32. За вреди, причинени на кооперацията по небрежност при или по повод на изпълнение на трудовите задължения, работниците и служителите носят имуществена отговорност, независимо от дисциплинарната отговорност, съгласно глава десета, раздел II (чл. 203-211) от Кодекса на труда.

Чл.33. (1) За вреди, свързани с трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайна неработоспособност или смърт на работник или служител се носи имуществена отговорност по реда на глава десета, раздел I (чл. 200-202) от Кодекса на труда.

Чл.34. (1) Кооперацията дължи на съответните работници или служители обезщетение при незаконно недопускане на работа или временно отстраняване от работа, при командировка, преместване или трудоустрояване, при природни или обществени бедствия и при правомерен отказ за изпълняване на работата и др., съгласно разпоредбите на устава, а когато не са уредени в устава - по глава десета, раздел III (чл. 213-228) от Кодекса на труда.

Чл.35. За неуредените в тази глава на правилника, в устава на кооперацията и в Кодекса на труда въпроси по имуществената отговорност на кооперацията за причиняване на смърт или увреждане на здравето на служителя, както и по имуществената отговорност на работниците и служителите към кооперацията, се прилага гражданския закон.
Глава седма

КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА

Чл.36. (1) Командироване на работниците и служителите се извършва по реда на Наредбата за командировките в страната.

(2). Заповедите за командировки се издават от председателя или упълномощено от него лице.

(3).Заповед за командировка на председателя се издава от упълномощено лице.

(4) Командированите лица, ако желаят да ползват аванс за командировка, заявяват това в касата на кооперацията не по-късно от един ден преди деня на получаване на аванса.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е изготвен на основание чл. 181 от Кодекса на труда след консултации с Комисията за социална дейност в кооперацията и съгласно устава. Същият е приет от Управителния съвет на кооперацията с протокол от …………………….. г.

§ 2. Правилникът влиза в сила от......................... г. и се довежда до знанието на всички работници и служители срещу подпис и дата.

§ 3. Изменения и допълнения в правилника се извършват и утвърждават по реда на приемането му след консултации с Комисията за социална дейност.

§ 4. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово законодателство, Тълкувателно решение на Върховния касационен съд № 4/2005 г. и вътрешно-нормативните документи на кооперацията.

§ 5. При несъответствия между този правилник и устава на кооперацията, се прилагат разпоредбите на устава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница