Предложенията на работната група за промени в закона за филмовата индустрия са оцветени в синьо. Първо е даден действащият към момента текст на закона, а предложението за промяната му непосредствено го следвастраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.58 Mb.
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4

ЗААБЕЛЕЖКА:

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ СА ОЦВЕТЕНИ В СИНЬО. ПЪРВО Е ДАДЕН ДЕЙСТВАЩИЯТ КЪМ МОМЕНТА ТЕКСТ НА ЗАКОНА, А ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОМЯНАТА МУ НЕПОСРЕДСТВЕНО ГО СЛЕДВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, КОИТО РАБОТНАТА ГРУПА НАПРАВИ ПО-РАНО, СПЕЦИАЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С НОТИФИКАЦИЯТА И МОНИТОРИНГА ОТ ЕК ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, СА ОЦВЕТЕНИ В ЗЕЛЕНО. ТЕ СА ОДОБРЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА КИНО. ТЕЗИ ПРОМЕНИ БЯХА РАЗРАБОТЕНИ И ПРЕДСТАВЕНИ ОТДЕЛНО ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ СРОКЪТ НА НАСТОЯЩАТА НОТИФИКАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ИЗТИЧА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. И ИМАТ ЗА ЗАДАЧА ДА НАПРАВЯТ ВЪЗМОЖНО НОВАТА НОТИФИКАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ ДА ИМА СЪЩИТЕ ПАРАМЕТРИ, КАКТО И ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ МОМЕНТА.ЗАКОН ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Обн. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.
Чл. 2. (1) Филмова индустрия по смисъла на закона е производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.

(2) Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение.


Чл. 3. (1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия цели:

1. утвърждаване на филмовото творчество като важна област на националната култура;

2. стимулиране на производството, разпространението, промоцията и показа на националната филмова продукция;
3. поощряване създаването и разпространението на високохудожествени произведения на филмовото творчество;

4. защита и съхраняване на филмовото творчество като част от европейското и световното културно наследство.

(2) Приоритети на държавната политика във филмовата индустрия са:

1. правото на обществен достъп до разнообразни форми на филмовото творчество;

2. защита на правата и интересите на зрителите;

3. подкрепа на нови таланти и млади автори;

4. представяне на българското кино в страната и в чужбина;

5. създаване на условия за работа на чуждестранни филмови продукции на територията на страната.

.

(3) Принципите, на които се подчинява държавното подпомагане в областта на филмовата индустрия, са:1. защита на правото на свободно изразяване на авторите;

2. равнопоставеност на творците и организациите, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия;


В чл. 3, ал. 3, т. 2 след думата „творците“ се поставя точка, а изразът „и организациите, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия“ се заличава.
3. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовото творчество.
Чл. 4. Държавното подпомагане по този закон се осъществява в сътрудничество с професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.
Чл. 6. (1) Агенцията:

1. подпомага създаването, разпространението и показа на български филми в страната и в чужбина;

2. разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;

3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) в срок до 31 март на текущата година представя на министъра на финансите годишен доклад съгласно Закона за държавните помощи относно държавното подпомагане на филмовата индустрия въз основа на отчетените данни за предходната година, който се публикува на интернет страницата на агенцията;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осъществява взаимодействие с юридически лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, с професионално-съсловните организации на кинодейците и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показа на филми и ги прави публично достояние;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) посредничи при сключване на рамкови споразумения между професионално-съсловните организации на кинодейците за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) съдейства за защитата на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) упражнява продуцентските права върху българските филми, когато такива са й предоставени по закон или с договор;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;

13. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на закона или възложени от министъра на културата;

14. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) подпомага дейността на Бюро МЕДИЯ - България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.


Чл. 7. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок от пет години.


В чл. 7, ал. 2 „пет“ се замества с „три“.
(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и с не по-малко от 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
В чл. 7, ал. 3 вместо „или“ се поставя запетая, а след думата „Изкуства“ се добавя изразът „или „хуманитарни науки“. В края на изречението думите „филмовата индустрия“ се заместват с „филмовото производство“.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор не може да:

1. заема друга държавна длъжност;

2. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;

3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;

4. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.

(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.


Чл. 8. (1) Към изпълнителния директор се създават следните консултативно-експертни органи:

1. национален съвет за кино;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) национални художествени комисии по:

а) игрално кино;

б) документално кино;

в) анимационно кино.

3. национална комисия за категоризация на филми;

4. национална техническа комисия;

5. финансова комисия.
В чл. 8, ал. 1 се създава нова точка 6 със следното съдържание: „6. Национална комисия за промоции и фестивали.“
В чл. 8 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 трябва да имат висше образование“.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с устройствения правилник на агенцията, освен ако в закон е предвидено друго.
Сегашните ал. 2 става ал. 3.

(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.


Сегашната ал.3 става ал.4.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и най-малко 5 години стаж в областта на филмовата индустрия.
В чл. 9, ал. 1 вместо „или“ се поставя запетая и след израза „Социални, стопански и правни науки“ се добавя израза „или „Хуманитарни науки“, а думата „стаж“ се замества с „опит“. В края на изречението вместо точка се поставя запетая и изречението се допълва с израза „както и хабилитирани учени и преподаватели в областта на екранните изкуства.“
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Членовете на Националния съвет за кино се определят по предложение на професионалните сдружения и на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия. В състава на съвета задължително се включва един представител, определен от агенцията.

(3) Националният съвет за кино:

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) разработва и предлага на министъра на културата чрез изпълнителния директор на агенцията Национална програма за развитие на филмовата индустрия;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) съвместно с изпълнителния директор предлага и обосновава пред министъра на културата размера на държавното финансиране за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;

3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния директор на агенцията проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията ежегодна квота за създаване на български дебютни филми;


Чл. 9, ал. 3, т. 4 се изменя и придобива следното съдържание: „4. предлага ежегодно квота за финансиране на филмови проекти по чл. 28, ал. 1, т. 5 в размер не по-малко от 10 на сто от средствата за филмопроизводство по чл. 18, ал. 2, т. 3“.

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) предлага на изпълнителния директор на агенцията български филми за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.


Чл. 9, ал. 3 т. 5 се изменя и придобива следното съдържание: „5. оценява постъпилите предложения и определя българската номинация за наградите на Американската филмова академия.“

В чл. 9, ал. 3 се създава нова т. 6 със следното съдържание: „6. може за определи и по-висок минимален процент на разходване по чл. 28, ал. 7, но не повече от установения максимален процент.“


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, и един член, определен от агенцията.
Член 10 се изменя както следва: „Чл. 10 (1) Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се състоят от 5 члена и се назначават със заповед на изпълнителния директор за срок от шест месеца. В художествената комисия по игрално и в художествената комисия по документално кино задължително трябва да бъдат включени продуцент, режисьор, оператор и сценарист, а в художествената комисия по анимационно кино задължително се включват режисьор на анимационни филми, продуцент, художник-постановчик на анимационни филми и художник-аниматор.“

(2) Най-малко един месец преди изтичането на мандата на художествената комисия професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовото индустрия могат да номинират за членове за всяка от новите художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино до трима изявени професионалисти с най-малко пет години опит в областта на филмовото производство, които имат висше образование.

(3) Професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия могат да номинират за членове на художествените комисии по игрално, документално и анимационно кино и изтъкнати представители на българската култура и образование.

(4) Изпълнителният директор не може да назначава за членове на художествените комисии по игрално, документално и анимационно кино други кандидати, извън номинираните по реда на ал. 2 и ал. 3.

(2) Националните художествени комисии по игрално, по документално и по анимационно кино разглеждат постъпилите проекти, оценяват ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
Сегашната ал. 2 на чл. 10 става ал. 5.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове.
В чл. 11, ал. 1 цифрата „8“ се замества с цифрата „5“, а цифрата „7“ се замества с цифрата „6“.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:

1. представител на Министерството на културата;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) представител на Министерството на образованието и науката;


В чл. 11, ал. 2, в т. 2 вместо думите „представител на“ се заместват с „педагог, определен от“ след което изречението продължава, а в т. 3 думата „трима“ се замества с „двама“.

3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;

4. представител, определен от агенцията;

5. психолог.

(3) Националната комисия за категоризация на филми предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България.
Чл. 12. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:

1. двама експерти по изображение;

2. двама експерти по звук;

3. експерт по кино- и видеотехника.

(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на този закон.
Създава се нов чл.12а със следното съдържание: „(1) Националната комисия за промоции и фестивали се създава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок от две години. Тя се състои от трима членове, от които двама представители, определени от Националния съвет за кино и един представител, определен от изпълнителния директор.

(2) Комисията разглежда предложенията за промоции на български филми на международни филмови фестивали, изброени в приет от Националния съвет за кино списък, оценява ги съгласно критериите по чл. 27, ал. 1 и ал. 2 и класира постъпилите предложения с мотивирано решение.

(3) Комисията разглежда и оценява постъпилите предложения за организиране на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино съобразно критериите по чл. 27, ал. 1, т.1 и т. 2 и се произнася с мотивирано решение. “

Чл. 13. (1) Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на филмопроизводството, от които:
В чл. 13, ал. 1 цифрата „7“ се заменя с цифрата „5“.
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г. в сила от 01.01.2008 г.) четиримапредставители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;
В т.1 думата „четирима“ се заменя с „трима“.
2. представител на Българската национална телевизия;
Т. 2 се отменя.

3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) представител на Министерството на културата;

4. представител на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Два месеца преди изтичане на мандата на всеки от органите по чл. 8, ал. 1 министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.
В чл. 14, ал. 1 изразът „всеки от органите по чл. 8, ал. 1“ се замества с „Националния съвет за кино и финансовата комисия“, след което изречението продължава.

(2) Едно и също лице не може да бъде предлагано в органите по чл. 10 за два последователни мандата.


В чл. 14, ал. 2 изразът „в органите по чл. 10 за“ се замества с израза „за член на една и съща художествена комисия“, след което изречението продължава. В края на изречението вместо точка се поставя запетая и се добавя изречението: „Членовете на Националния съвет за кино не могат да се предлагат за повече от два последователни мандата.“

(3) Правомощията на членовете на орган по чл. 8, ал. 1 могат да бъдат прекратени предсрочно с подаване на оставка или при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от три месеца, или при смърт.


В чл. 14, ал. 3 след думата „оставка“ отпада „или“ и се поставя на негово място запетая, след което изречението продължава, а в края на текста вместо точка се поставя запетая и се добавя изразът „както и със заповед на изпълнителния директор при констатирани груби нарушения на задълженията му или когато се установи, че е заинтересован от оценката на даден проект и са налице основателни съмнения за неговата безпристрастност.“
(4) В случаите по ал. 3 в едномесечен срок изпълнителният директор на агенцията назначава нов член за срок до края на мандата на освободения член по предложение на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, оповестени и предложени по реда на ал. 1. В този случай сдруженията и юридическите лица по ал. 1 предлагат представител в 14-дневен срок.
В чл. 14, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание: „В случаите по ал.3 изпълнителният директор попълва със заповед състава на органа по чл.8, ал.1 до края на мандата на напусналия или освободения неин член съответно от списъка с направените предложения по ал. 1 или от списъка на номинираните по чл. 10, ал. 2.“

Чл. 15. Редът за работата на националния съвет за кино и на националните комисии се урежда с устройствения правилник на агенцията по чл. 6, ал. 2.
Създава се нов чл. 15а със следното съдържание: „Чл. 15а (1) Изпълнителният директор на агенцията може да създава по конкретен повод временни комисии за решаване на определени въпроси.

(2) В заповедта се определя състава на временната комисия, кръга от въпроси, които да обсъди и срока за произнасяне.“


Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ


Раздел I.
Приходи


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.

(3) Агенцията е администратор на следните приходи:

1. такси, събирани по този закон;

2. глоби и имуществени санкции по този закон;

3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са й предоставени по закон или с договор;

4. приходи по изпълнението на договори за финансиране на производството, разпространението и показа на филми и други аудио-визуални произведения;
Чл. 16, чл. 3 т. 4 думите „финансиране на производството“ се заличават.

5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) средства от международни фондове и програми;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;

7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дарения и завещания;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лихви по депозитите на собствени средства;

9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. от ДВ, бр. 99 от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 1 от 2011 г. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвижда:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2009 г.) субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;

2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;

3. средства за издръжка на агенцията.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница