Преглед на изолиращите дихателни апарати със сгъстен кислород използвани в миннодобивния отрасълДата18.11.2017
Размер118.71 Kb.
Размер118.71 Kb.

ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 57, Св. II, Добив и преработка на минерални суровини, 2014

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 57, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2014ПРЕГЛЕД НА ИЗОЛИРАЩИТЕ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ СЪС СГЪСТЕН КИСЛОРОД ИЗПОЛЗВАНИ В МИННОДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ
Александър Крилчев
Минно–геоложки университет “Св. Иван Рилски”, 1700 София
РЕЗЮМЕ. Кислородните изолиращи апарати със сгъстен кислород са основно средство за дихателна защита на специализираните звена от минната индустрия – минни спасители извършващи профилактични мероприятия свързани с предотвратяване на аварии, разузнавателни и спасителни действия или ликвидиране на последствия от аварии в непригодна за дишане среда.
ПРЕГЛЕД НА ИЗОЛИРАЩИТЕ ДИХАТЕЛНИ АПАРАТИ СЪС СГЪСТЕН КИСЛОРОД ИЗПОЛЗВАНИ В МИННОДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ

Alexander Krilchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia
ABSTRACT. Oxigen compressed gas insulating apparatus are general respiratory protection mean for specialized units from mine industry. These units include mine rescuers, performing preventive measures for overcoming of accidents, for surveillance and rescue operations in breathing harmful environment in order to eliminate accident consequences.

Въведение

Възникването на различни по своята същност аварии (пожари, експлозии, изтичане на вредни и опасни вещества и др.) в различните отрасли на промишлеността могат да доведат до значителни материални щети и човешки жертви. Основният риск за работниците и екипите извършващи спасителни действия и дейности свързани с ликвидирането на последствията от аварията са токсичните и опасни продукти отделящи при аварията и създаващи непригодна за дишане среда. За да бъде защитен живота и здравето на работниците специализи­раните екипи използват различни по конструкция и принцип на действие изолиращи апарати за дихателна защита.Кислородни апарати със сгъстен кислород

В зависимост от принципа на действие апаратите за дихателна защита се разделят на две групи – филтриращи и изолиращи.  1. Филтриращите апарати пречистват въздуха от околната среда от вредности посредством филтрация или химическа реакция като по този начин го правят годен за дишане.

  2. Изолиращите апарати от своя страна напълно отделят човека от околната среда. Те използват или предварително подготвена смес (въздух), или дихателната смес получена в резултат на пречистване на издишаният въздух и обогатяването й с кислород. В зависимост от вида на използваната смес (или газ) изолиращите апарати се разделят на кислородни и въздушни. Характерно за въздушните апарати, е че имат отворен цикъл на действие т.е издишаният въздух се изпуска в околната среда. Кислородните апарати се характеризират със затвореният цикъл на действие, при който издишаният въздух се пречиства от издишаният въглероден диоксид, дообогатява с кислород и по този начин се получава новата дихателна смес постъпваща в човека. За разлика от филтиращите апарати, който се използват при условия на средата отговарящи на определени изисквания, изолиращите апарати се използват при условия, при които концентрациите на вредности многократно превишават пределно – допустимите си стойности и при концентра­цията на кислорода до 0 %. Понастоящем в минно-добивният отрасъл за спасителни действия и ликвидиране на аварии основно се използват кислородни апарати със сгъстен кислород. Основното им предимство, е че времето на защитно действие (до 4 часа) значително превишава това на въздушните апарати (до 1 час). По този начин изпълнението на дадена задача не се прекратява за презареждане на апарата. [1]

Основни производители на изолиращи кислородни апарати за дихателна защита в Европа и света отговарящи на изискванията на различните европейски и между­народни стандарти са:


  1. Дрегер (Германия) - кислороден апарат модел PSS BG 4 plus (фиг.1)Фиг. 1.  1. Biomarine (САЩ)кислопрoден апарат модел BIOPAK 240 (фиг.2)Фиг. 2.


  1. Faser (Полша) - кислопрoден апарат модел W 2000 (фиг.3)Фиг. 3.


  1. ПТСПожтехсервис (Русия) - кислороден апарат модел ОКСИ-Горноспас” (фиг.4)


Фиг. 4.

  1. "Завод горноспасательного оборудования" (Русия) - кислородни апарати модели Урал 10 и Урал 10М (фиг.5а,5б)Фиг.5а Фиг.5б


  1. Донецкий завод горноспасательной аппаратуры (Украйна) - кислородни апарати модели Р 30, Р34 и Р 30Е (фиг.6а,6б,6в)
Фиг.6а Фиг.6б Фиг.6в


  1. Shandong и Jiangsu Bright Trading Co (Китай ) - кислородни апарати модели RHYZN120 и HYZ4 (фиг.7)Фиг.7а Фиг.7б
Фирма MSAAUER (фиг.8) e единствената фирма предлагаща тактически кислороден апарат с време на защитно действие до 4 часа модел AIR ELITE (фиг.8) с химически свързан кислород.Фиг.8

Предимството на тези апарати пред кислородните със сгъстен кислород е че не се използват бутилки за кислород, което от своя страна води до отпадане на компресора за пълнене на бутилките, липсват клапаните и редуктора за контрол и безопасност на работата на системата за високо налягане, не е необходим фризер за съхранение на лед за охлаждане на въздуха циркулиращ през апарата. Обслужването им е просто и бързо. Като основен недостатък на апарата може да бъде посочено наличието на два цилиндъра с реагент (КО2) за пречистване на въздуха и образуване на новата дихателна смес. При стартиране на процеса той не може да бъде спрян докато целия реагент не се изчерпи независимо от продължителността на извършваната работа.

Някои сравнителни характеристики на различните типове кислородни апарати са показани в Таблици 1, 2 и 3.
Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА__МОДЕЛ_АПАРАТ__"_ОКСИ-ГОРНОСПАС”'>ХАРАКТЕРИСТИКА__МОДЕЛ_АПАРАТ__DRÄGER__PSS_BG_4_plus'>ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДЕЛ АПАРАТ

DRÄGER

PSS BG 4 plus

BIOMARINE BIOPAK 240

FASER

W-2000

MSA - AUER

AIR ELITE

Габарити [mm]

Дължина

595

584

580

600

Височина

450

439

440

360

Широчина

185

178

185

190

Тегло [kg]

17

15.4

14.5

15

Време за работа – [min]

240

240

240

240

Постоянно дозиране

на кислорода [l\min О2]1,5  1,9

1.8

1.5
Въздушен дебит [l/min]

> 80

>80

>80

>80

Таблица 2ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДЕЛ АПАРАТ

"ОКСИ-ГОРНОСПАС”

УРАЛ-10

УРАЛ-10М

КИП - 8

Р-30

Р-30М

Р-34

Габарити [mm]


Дължина

570

500

465

450

450

450

455

Височина

380

390

365

345

374

375

340

Широчина

210

170

160

160

165

165

136

Тегло [kg]

14

14

11

10

12.4

11

9.8

Време за работа – [min]

240

240

140

100

240

240

120

Постоянно дозиране

на кислорода [l\min О2]1.4

1.31.5

1.31.5

1.4

1.5

1.31.5

1.5

Въздушен дебит [l/min]

> 85

>80

>80

>70

>70

>70

>70

Таблица 3ХАРАКТЕРИСТИКА

МОДЕЛ АПАРАТ

RHZYN240

RHZYN120

HYZ2

HYZ4

Габарити [mm]

Дължина

560

560

518

560

Височина

370

370

370

370

Широчина

160

160

160

160

Тегло [kg]

10

7.5

11

12

Време за работа – [min]

240

120

120

240

Постоянно дозиране

на кислорода [l\min О2]1.6

1.6

1.41.7

1.41.7

Въздушен дебит [l/min]

>100

>100

> 80

> 80

Заключение

В сравнение с въздушните апарати кислородните апарати със сгъстен кислород са сложни и скъпи изделия, чиято поддръжка и използване трябва да се извършва от добре подготвени и здрави на физически и психически натоварвания хора. В стремежа си да намалят сложността на апаратите а оттам и недостатъците им, фирмите производители на такъв тип техника разработват ново поколение кислородни апарати с проста конструкция, даваща възможност за извършване на ремонт и при полеви условия. Важно значение за защитата на работниците при използване на такива апарати има въвеждането на електронна система за контрол на работата на апарата и сигнализация при параметри на дихателната смес отклоняващи се от допустимите граници. Освен това използването на телеметрична система за наблюдение и комуникация на хората рабо­тещи в аварийна обстановка позволява ръководителят на спасителната операция да получава постоянно актуална информация за състоянието на всеки работник и дейностите по ликвидиране на аварията. Не на последно място е и ергономичността на апарата. Съвременните конструкции са от леки сплави определящи ниското им тегло и сравнително малки размери. Системата за регулиране на апарата при носене позволява повече свобода на движение и оптимален баланс при физическо натоварване.

В последно време се забелязва устойчива тенденция на постепенно навлизане на тези апарати и в други специализирани подразделения (пожарни команди, военни формирования, водолазни екипи,служби за борба с биологично и химическо заразяване и др.) извън минно–добивния отрасъл.

Литература
[1] Дихателна и топлинна защита – М. Михайлов, Р. Гълъбов, Т. Бакърджиева, В. Доков – София 2009.

[2] Изолирующие дыхательные аппараты и основы их проектирования С.В. Гудков, С.И. Дворецкий, С.Б. Путин, В.П. Таров – Москва «Машиностроение» 2008.

[3] Ръководство за тестване, поддръжка, почистване и съхранение на автономен изолиращ дихателен апарат със затворен цикъл и сгъстен въздух тип BioPak 240R.

[4] Ръководство за употреба на автономен кислороден дихателен апарат със затворен цикъл на действие тип PSS BG 4 plus.Статията е рецензирана от доц. д-р Т. Бакарджиева.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница