Препоръчителни изисквания към дипломната работаДата18.11.2017
Размер52.59 Kb.
Размер52.59 Kb.

Приложение 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИПЛОМНАТА РАБОТА


Дипломната работа се явява основен документ, представян от дипломанта при защитата пред Държавната изпитна комисия. В нея трябва да бъдат включени всички съществени резултати, получени при изработката на проекта, които произтичат от заданието.


Препоръчителен обем на дипломната работа за бакалавър-инженер от 30 до 50 страници.

Препоръчителен обем на дипломната работа за магистър-инженер от 50 до 70 страници.


Дипломната работа се подрежда по следния начин:

  1. Титулен лист по образец

  2. Утвърдено задание за дипломно проектиране

  3. Съдържание

  4. Изложение на дипломната работа разделено на няколко глави (препоръчително 3 – 7)

  5. Заключение – анотация

  6. Списък на използуваната литература

  7. Приложения съгласно заданието – документация на разработваното изделие, листинг на програмата, резултати и др.

Дипломната работа може да бъде подвързана с твърди корици или със спирала и меки корици.

При оформяне на текстовата и графична части се спазват действащи стандарти. (При оформяне на текста се използуват 60-66 знака на ред, при 30 реда на страница. Шрифтът на буквите е с размер 14).

Фигурите се изчертават с подходящ редактор и се вмъкват в текста или се разполагат на отделна страница, най близка до текста, отнасящ се за съответната фигура.

При цитиране на известни от литературата факти на място в текста се указва използувания източник, чрез изписване в квадратни скоби на номера му от приложения списък с използувана литература.
Изложението на дипломната работа трябва да съдържа следните самостоятелно оформени части:


  1. Увод

  2. Литературен обзор - сравнителен анализ на информацията по разработвания проблем, получена от литературни източници, фирмени описания и др. и избор на методология и технически средства

ЗАБЕЛЕЖКА: Справочни данни за използвани схемни елементи или програмни продукти се дават само, ако е посочено в заданието.

  1. Няколко глави, посветени на инженерното проектиране за удовлетворяване на техническото задание

В зависимост от конкретното задание обяснителната записка трябва да съдържа:


I. Дипломна работа, представляваща апаратна разработка на електронни устройства и системи:

1. Избор на метод и блокова схема

а) анализ на резултатите от литературното проучване и параметрите от заданието за проектиране

б) описание на функциите на отделните блокове и връзките между тях

в) определяне на параметрите и изискванията към сигналите, свързващи отделните блокове

3. Оразмеряване на устройството

а) последователно за всеки блок се проектира принципната му схема

1) разчет и съображения за избор на елементите и техните стойности

2) описание на връзките и взаимодействието на елементите в схемит.

б) анализ на точността

в) анализ на икономическите показатели

4. Проектиране на програмното осигуряване(ако е посочено в заданието)

а) описание и блокова схема на алгоритъма на програмата

б) листинг на програмата

в) тестващи примери

г) резултати от тестването

5. Конструктивна част (ако е посочена в заданието)

а) принципна електрическа схема

б) печатни платки

в) спецификация на използваните елементи

г) монтажен чертеж

6. Експериментални резултати и изводи

а) описание на опитните постановки и условията, при които са проведени експериментите

б) резултати от експериментите

в) оценка на получените резултати и насоки за бъдещо развитие и усъвършенстване

7. Действащ макет на готовото устройство(за бакалавър-инженер, ако изрично е посочено в заданието).


II. Дипломна работа, представляваща разработка на програмни системи:

1. Функционални възможности и предназначение на програмната система

2. Блок-схеми или мета-описания на алгоритмите, придружени от текстови пояснения

3. Описание на основните структури данни и (или) обекти

4. Листинг на програмата с коментари, поясняващи предназначението на всяка подпрограма, обект и метод, както и техните входно-изходни параметри

5. Ръководство за работа с програмата, съдържащо:

а) Изисквания към хардуера и системното програмно осигуряване.

б) Имена и версии на инструменталните средства, необходими за компилиране и свързване на програмата

в) Подробни указания за генериране на изпълними файлове от изходния код

г) Инструкции за инсталирането на програмата

д) Описание на потребителския интерфейс

е) Описание на начина на работа с програмата, формата на входните данни и получените резултати

6. Дискета (CD), съдържаща:

а) Текстови файл, съдържащ списъка на всички файлове върху дискетата и кратко описание на всеки един от тях

б) Файлове с изходния код на програматра

в) Всички необходими файлове за създаване на изпълнимите файлове (проектни файлове, маке-файлове и др.)

г) Изпълними файлове на програмата

д) Файлове с входните данни за тестване на програмата

7. Резултати от изпълнението на тестови примери, доказващи работо­способността на програмата. (По възможност по време на дипломната защита да бъде демонстрирана работата на програмата).
ІІІ. Дипломна работа, представляваща конструктивно-технологична разработка на елементи, микромодули, микросистеми или процеси:

1. Избор на методи и средства за разработката

а) анализ на резултатите от литературното проучване и параметрите от заданието за проектиране

б) описание на функциите на отделните елементи и връзките между тях

в) избор на метод и средства (теоретичен анализ, експериментално изследване, програмни средства и др.)

2. Проектна част

а) определяне на параметрите и изискванията към отделните елементи на разработката

б) изчисление на елементи, определящи изисквания към хоризонтални и вертикални размери, концентрации на разтвори, времена и други (в зависимост от заданието)

в) синтез на цялосната схема (технологична, топологична, функционална)

3. Техническа част

а) резултати от анализ на точността

б) разходни норми

в) тестващи примери

г) резултати от тестването

4. Изводи

а) оценка на резултатите

б) предложения за приложение и развитие.

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ


Състои се от:

1.Илюстрационен материал - минимум две табла - на структурна и принципна схема на проектираното устройство (евентуално блокови схеми графики, таблици, по-важни формули и др.) Таблата се чертаят на големи листове, кадастрон или паус - формат А0, с достатъчни за виждане от далече (от 4-5 метра) размери на графичните и буквените означения. Върху принципните схеми трябва да бъдат нанесени номерата и числените стойности на елементите.Допуска се допълнително мултимедийно представяне.
2. Практически реализиран макет на проектираното устройство или на части от него или действаща програма (ако в заданието се изисква практическо реализиране).

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница