Press Release ебвр, еиб и мфк започват оценяването на газопровода „Набуко”Дата03.04.2017
Размер102.15 Kb.
Размер102.15 Kb.

Pline 4ress Release
ЕБВР, ЕИБ и МФК започват оценяването на газопровода „Набуко”
Важна стъпка за изпълнение на Европейските изисквания за енергийна сигурност
Брюксел, 6 Септември 2010.

Днес бе подписано мандатно писмо от Европейската Банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), Международната Финансова Корпорация (МФК) - член на Световната Банка, акционерите на „Набуко” и Набуко Гас Пайплайн Интернешънъл.


Подписването на мандатното писмо от трите международни финансови институции поставя началото на процес, който ще оцени проекта „Набуко”. Това е необходима стъпка, която ще осигури потенциално финансиране на стойност до 4 милиарда евро. Проектът „Набуко” е водещ за посрещане на бъдещото търсене на газ в Европа и ще диверсифицира доставките за европейските страни.
Потенциалният финансов пакет се състои от до 2 млрд. евро от Европейската инвестиционна банка, до 1,2 милиарда евро от ЕБВР (до 600 милиона евро за сметка на ЕБВР и до 600 милиона евро синдикирано към търговските банки) и до около 800 милиона евро от МФК (до 400 млн. евро за сметка на МФК и до 400 млн. евро към търговски банки).
Мандатното писмо представя условията, при които трите международни финансови институции ще оценяват проекта и показва възможното ниво на финансиране. Писмото определя работата, която трябва да се извърши преди взимането на окончателно решение.
Участието на трите финансови институции показва подкрепа от Европа и света, също така гарантира цялостното финансиране на проекта „Набуко”. Ранното включване на международните финансови институции гарантира, че „Набуко” ще изпълнява най-високи стандарти при оценката на риска за въздействието върху социалната и околната среда. Оценката на проекта ще се базира върху преценка на търговските, социалните и екологичните аспекти.
Проектът за газопровода „Набуко” спада към една от най-важните цели на Европейския съюз. Целта е постигане на сигурност чрез диверсификация на маршрутите и доставките на газ. Чрез нови пътища ще се доставят допълнителни количества газ от различни източници за държавите членки на Европейския съюз и техните съседи. Проектът „Набуко” предвижда стратегическо решение чрез транспортирането на газ както от Каспийския регион, така и от Средния изток.
След крайния етап на оценяване, финансирането ще се одобрява от съответните управляващи органи на всяка една от международните финансови институции. Очаква се агенциите за експортно кредитиране и международните банки да започнат своите оценки след международните финансови институции. Ангажименти от потенциални кредитори се очаква да бъдат поети през 2011.
Бележки към редакторите
Набуко

"Набуко" е новият газов мост от Азия към Европа. Той ще свърже пряко най-богатите на газ региони в света - района на Каспийско море и Близкия Изток с европейските потребителски пазари. Тръбопроводът ще свързва източната граница на Турция с Баумгартен в Австрия – един от най-важните газоразпределителни центрове в Централна Европа - през България, Румъния и Унгария.


МФИ

Международни финансови институции: общото наименование на всички финансови институции, опериращи на международно ниво, като се започне от банки за развитие, като МФК, член на Групата на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), до Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и парични институции, като Международния валутен фонд.


ЕБВР

ЕБВР, собственост на 61 държави и две междуправителствени институции, подпомага развитието на пазарна икономика и демокрация в страните от Централна Европа до Централна Азия. www.ebrd.com


ЕИБ

Европейската инвестиционна банка е създадена с Договора от Рим през 1958 г. като дългосрочно кредитираща банка на Европейския съюз. Задачата на банката е да допринесе за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социално сближаване на страните членки на ЕС. ЕИБ разполага със значителни обеми от средства на капиталовите пазари, които отпуска като заеми при благоприятни условия на проекти, които подпомагат по-нататъшните цели на ЕС. ЕИБ непрекъснато адаптира своята дейност в съответствие с развитието на политиката на ЕС.

Освен подкрепа на проекти в държавите-членки, основните кредитни приоритети включват финансиране на инвестиции в бъдещите държави-членки на ЕС и на партньорските държави. ЕИБ работи без печалба, на основа на максимизация и дава средства на цена близка до заемната. Стабилният 3А кредитен рейтинг на банката се дължи на солидната подкрепа на акционерите, силна капиталова база, консервативно управление на риска и стабилна политика на финансиране. Повече информация на: www.eib.org
МФК

Международната Финансова Корпорация (МФК), член на Групата на Световната банка, е глобална институция, фокусирана върху развитието на частния сектор в развиващите се страни. МФК създава възможности за хората да се справят с бедността и подобрят техния живот чрез осигуряване на финансиране, подпомагане компаниите да наемат повече хора и да предлагат основни услуги, чрез привличане на капитал от трети страни, както и чрез предоставяне на консултантски услуги за осигуряване на устойчиво развитие. Новите инвестиции на МФК се покачиха до рекордните 18 милиарда долара през фискалната 2010 година. Повече информация на: www.ifc.org.Накратко за проекта Набуко

Набуко ще подпомогне значително сигурността на доставките на природен газ за България, Турция и страните от Югоизточна, Централна и Западна Европа. Газопроводът ще предостави достъп до нови източници на газ за европейските потребители и ще насърчи конкуренцията в международните газови пазари. Газопроводът Набуко ще премине 3300 км от Турция през България, Румъния и Унгария до Виена, близо до газохранилището Баумгартен. В момента акционери в проекта са OMV Gas&Power, MOL, Transgaz, Български Енергиен Холдинг, BOTAS и RWE. Планираният капацитет след крайната фаза е 31 милиарда куб.м. Общата финансова инвестиция, според оценката на проекта от лятото на 2008, е 7,9 милиарда евро. Строителните работи започват през 2011, първите газови доставки ще тръгнат през 2014.


Структура на акционерите
Акционерите в проекта Набуко са: Botas (Turkey), Български Енергиен Холдинг (БЕХ), MOL (Унгария), OMV (Австрия), RWE (Германия), Transgaz (Румъния). Всеки акционер държи еднакъв дял акции за Набуко Гас Пайплайн Интернешънъл на стойност 16.67%. Акционерите отговарят за преговорите на договорите за доставка на газ.
Компаниите:
Български Енергиен Холдинг (БЕХ)

Български Енергиен Холдинг ЕАД е еднолично акционерно дружество, 100% собственост на държавата. Структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ) включва седем дъщерни дружества: Мини Марица Изток ЕАД; ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД; АЕЦ Козлодуй ЕАД; Национална електрическа компания ЕАД; Булгаргаз ЕАД; Булгартрансгаз ЕАД и Булгартел ЕАД, като капиталът им е 100% собственост на холдинга. Две от фирмите в Български енергиен холдинг работят в сферата на доставката и преноса на природен газ. Тези компании са Булгартрансгаз ЕАД и Булгаргаз ЕАД. Булгартрансгаз ЕАД е дъщерно дружество на Български енергиен холдинг ЕАД, собственик и основен оператор на газопреносната мрежа на територията на страната за пренос на природен газ към Турция, Гърция и Македония. Компанията притежава и допълнително подземно хранилище на природен газ. Общата дължина на газопреносната мрежа е над 2 645 км, от които 1 700 км. магистрални газопроводи. Газопреносната мрежа за местно потребление и транзитен пренос на природен газ включва и компресорни станции и 68 газо-регулаторни съоръжения. Общо 12.4 млрд. куб.м. природен газ са транспортирани от Булгартрансгаз ЕАД до държави от Балканския регион през 2009 г. Булгаргаз ЕАД като дъщерна компания на Български енергиен холдинг ЕАД е единственият собственик на газов лиценз в България. През 2009 Булгаргаз ЕАД продава 2.530 куб.м. природен газ на местния пазар.BOTAS

Турската компания Botas е създадена през 1974 г. с цел да транспортира суров петрол от Ирак до залива Искендерун. Чрез централата си в Анкара и 2 700 служители, Botas управлява ефективно системите за суров петрол и природен газ в цяла Турция. Botas експлоатира близо 12 000 км. газопроводи из цялата държава. След приключването на петролопровода за суров петрол Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), общата дължина на петролопроводите, оперирани от Botas достигна 3 400 км. Наличният транспортен капацитет от 80.2 мил. тона петрол достигна 130.2 мил. тона годишно след пускането на BTC. Като търговец на природен газ, чрез 8 допълнителни договора с компании от различни държави, Botas изнася и продава 38 млрд. куб.м. природен газ през 2008 г., от които 5.2 млрд. куб. м втечнен природен газ.MOL

МОЛ е водеща международна, интегрирана и независима петролна и газова компания с централа в Будапеща, Унгария. Тя оперира в Европа, Средния Изток , Африка и ОНД с 34 000 служители по целия свят. МОЛ притежава 5 модерни рафинерии в Унгария, Словакия, Хърватска и Италия с капацитет от 23,5 mtpa. Според изследването на Wood Mackenziе рафинериите в Унгария и Словакия са сред най-ефективните рафинерии в Европа. МОЛ ГРУП (MOL Group) оперира над 1 600 бензиностанции в Европа и близо 5 500 км. газопреносна мрежа в Унгария. МОЛ работи в регионалното газоснабдяване и продажба на природен газ. През 2009 г. МОЛ създава подземно газово хранилище с уникален мобилен капацитет от 1,2 bcm и 0,7 bcm търговски капацитет. МОЛ ГРУП е сред десетте най-големи фирми за производство на полимери в Европа.OMV Gas & Power

OMV Gas & Power е компания на OMV за газ и електроенергия и се състои от три бизнес подразделения - Доставка на Газ, Маркетинг и Търговия, Логистика Газ. Стратегията за устойчиво развитие на бизнес сегмента се фокусира върху четири основни цели: оптимизиране и разширяване на портфолиото на OMV за природен газ, разширяване на логистичния бизнес, по-нататъшно укрепване на търговията и дистрибуцията на газ, както и разширяване на бизнеса с електроенергия. По този начин всички процеси по веригата - от проучване и производство, транспортиране, съхранение и търговия на електроенергия са интегрирани в групата. Чрез Доставки, маркетинг и търговия през 2009 г. OMV Gas Power & EconGas продава 8,5 млрд. куб. м, Petrom Gas - 4,6 млрд. куб. м. С обем от 23 млрд. куб. м през 2009 г. и разширяването на портфолиото от услуги свързани с обмен на газ, Central European Gas Hub (Централно европейския газоразпределителен център) се превръща в една от най-важните газови платформи в континентална Европа. В бизнес сектора Газова логистика общия обем през 2009 г. е 75,3 млрд. куб. м. В допълнение към предоставянето на газ за Австрия, газопроводът на OMV доставя газ за Германия, Италия, Франция, Словения, Хърватия и Унгария. Не на последно място чрез водещата си роля в проекта Набуко, OMV ще засили сигурността на доставките на природен газ.


RWE
RWE е една от петте водещи фирми в Европа за газ и електрическа енергия. Компанията работи в сферите на добива, търговията, преноса и доставката на електричество и газ. Има близо 71 хиляди служители и е регистрирала приходи от 48 млрд. евро за 2009. Компанията Essent, която RWE наскоро придоби, отчете 9 млрд. евро оборот през 2008. Заедно с Essent, групата има 16 млн потребители на енергия и 8 млн потребители на газ. В момента RWE внедрява най-голямата инвестиционна програма в своята история, с общ размер на инвестициите от близо 28 млрд. евро до 2013, което я превръща в един от най-големите инвеститори в Европа. Енергията от ВЕИ играе основна роля, с инвестиции от 1 млрд. на година. RWE Supply & Trading е една от водещите европейски компании в сферата на енергийната търговия и с газовите си доставки от 50 млрд. куб.м на година се нарежда сред водещите газови компании в Европа. RWE Supply & Trading отговаря за цялата дейност на RWE Group на международните пазари. Като немска компания RWE Supply & Trading е фокусирана върху Европа и работи като разпределител в търговията с енергия, газ, въглища, CO2 сертификати и нефт. Освен това компанията оптимизира работата на RWE Group чрез краткосрочни и дългосрочни закупувания и доставки на газ. Централата на компанията е в Есен, Германия, с клонове в Лондон и Суиндън (Великобритания), офиси в Прага, Дубай и Сингапур. Еssent Trading, собственост на RWE Group от октомври 2009, има клонове в Женева и Ден Бош (Холандия).
TRANSGAZ


Румънската национална газопреносна компания Transgaz със седалище в Медиас, е учредена през април 2000 г., като резултат от юридическото разделяне на бившата вертикално интегрирана национална газова компания Ромгаз. Регистрираният капитал на Transgaz е 73,5% собственост на румънската държава, представлявана от Министерството на икономиката и финансите, 15% от Proprietatea Fund, 10% се търгуват на румънската фондова борса от януари 2008 г. и 1,5% от май 2009 година. Основен предмет на дейност е преносът на природен газ, изпращане и международен транзит, както и проучване и проектиране в областта на транспортирането на природен газ. През последните четири години 15,2 млрд. куб. м (2006 г.) и 11,5 млрд. куб. м (2009г.) природен газ са били транспортирани чрез Националната преносна мрежа. В момента Transgaz обслужва над 13 000 километра тръбопроводи. Оборотът на компанията за 2009 г. възлиза на 280,2 милиона евро.

За допълнителна информация:

Christian Dolezal, NABUCCO Gas Pipeline International GmbH

Тел.: +43 1 27 500 -28566

Имейл: christian.dolezal@nabucco-pipeline.com
Или

Louise Ballard, Grayling

Тел.: +44 207 592 7933

Имейл: nabuccolondon@grayling.com
ЕБВР: Anthony Williams

Тел.: +44 20 7338 6997

Имейл: williama@ebrd.com
ЕИБ: Rainer Schlitt

Тел.: +352-4379-83328

Имейл: r.schlitt@eib.org
МФК: Josef Skoldeberg

Тел.: +1 202 473 6978Имейл: jskoldeberg@ifc.orgСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница