Приложение №1 Техническо заданиеДата21.12.2017
Размер150.5 Kb.
Размер150.5 Kb.

BG051PO001-6.2.02

ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”


Приложение № 1
Техническо задание
към документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина с линк към страницата на МЗ” по проект BG 051РО001-6.02.02 „ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния)”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.
Съдържание
Предмет на заданието
1. Обща информация за проекта

1.1 Актуално положение


1.2. Данни за възложителя

1.3. Основни изисквания при реализиране на дейностите – обект на обществена поръчка

1.4. Мерки за публичност и информираност2. Цели и очаквани резултати

  1. Основна цел

  2. Специфични цели

  3. Конкретни дейности

  4. Очаквани резултати


3. Логистика и срокове

3.1. Местоположение


3.2. Период на изпълнение4. Изисквания към обекта на поръчката

4.1. Общи изисквания при разработването на електронната страница

4.2. Технически и функционални изисквания
5. Изисквания към изпълнителя

5.1. Изисквания за икономическото и финансовото състояние,

5.2. Изисквания към техническите възможности и/или квалификации на изпълнителя

5.3. Офиси

5.4. Материали и услуги, които се осигуряват от изпълнителя

5.5. Оборудване

5.6. Изисквания за предоставяне на услугите

Предмет на настоящото Техническо задание са изискванията на Възложителя по отношение на техническото обезпечаване на дейност 8 “Разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина с линк към интернет страницата на МЗ” по Проект BG 051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”.


1. Обща информация за проекта

1.1. Актуално положение

Проектът BG 051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.

Проектът започна на 10 юли 2009 г. и е с продължителност до 10.12.2011 г. (29 месеца). Общата стойност на проекта е 6 258 653, 64 лева.

Целта на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, особено на уязвими групи от населението чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ. Проектът предвижда изпълнение на мерки, насочени към повишаване професионалния капацитет и въвеждане на добри клинични практики в сферата на спешната медицинска помощ.

Целевата група на проекта е медицински и немедицински персонал в 28 центрове за спешна медицинска помощ и техните филиала, участващ пряко в дейностите на спешната помощ, т.е. над 6 500 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ.

В рамките на проекта се предвижда: • изготвяне на информация за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ: анализ на потребностите от обучение, база данни на персонала в спешната медицинска помощ и неговата квалификация и база данни за преподаватели в областта на спешната медицина.

 • изготвяне и разпространение на протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина;

 • проучване и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ: Германия, Италия, Словения, Франция;

 • разработване програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ.

 • изготвяне медицински стандарт по спешна медицина;

 • провеждане на обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ по предварително изготвените програми. Практическото обучение ще се провежда от водещи в областта на спешната медицина преподаватели-специалисти съгласно създадената база данни преподаватели. Освен конвенционалния начин за обучение ще се ползва и дистанционно теоретично обучение.

 • разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина, която ще съдържа всички информационни материали, разработени за целите на проекта и методологична информация - за медицински специалисти и за специалисти извън системата на здравеопазването

 • Ще бъде доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и в центровете за обучение по проекта.


1.2. Данни за възложителя
Министерство на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG 051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”.
1.3. Основни изисквания при реализиране на дейностите
Настоящето техническо задание отразява минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на продукт (електронната страница), необходимите характеристики и тяхното предназначение.

Дейностите – обект на техническото задание се изпълняват при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание към актовете в областта на Структурните фондове на ЕС и Закона за електронното управление и подзаконовите актови по прилагането му.


1.4. Мерки за публичност и информираност
При изпълнение на дейността, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на проекта, съгласно изискванията на Ръководство за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
2. Цели и очаквани резултати
2.1. Основна цел
Основната цел на дейността по разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина е подобряване на качеството на предоставяната спешна помощ. Електронната страница ще съдържа информационни материали и методологична информация за медицински специалисти и за специалисти извън сферата на здравеопазването.
2.2 Специфични цели


 • Повишаване на знанията и уменията на служителите в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна чрез надграждащо обучение

 • Систематизиране и съхранение на обучителни и информационни материали

 • Осигуряване на лесен достъп на всички служители от системата на спешната помощ до обучителни материали

 • Получаване на обратна информация за резултатите от обучението и нуждите от последващо обучение на служителите


2.3. Конкретни дейности/етапи
Обект на обществената поръчка са следните дейности:
2.3.1 Анализ и консултиране

Да се направи анализ на ситуацията, за да се определи най-добрият дизайн и функционалност на страницата.


Като резултат от работата след приключване на този етап се очаква от Изпълнителя да изготви, съвместно с Бенефициента и с неговото одобрение, прецизирано и детайлизирано предложение.
2.3.2 Проектиране и разработване на страницата

Проектиране: • Подготовка на концепция на проект на страница;

 • Изготвяне на функционална и информационна структура на проекта;

 • Проектиране на интерфейс (структура на страниците и навигация);

 • Описание на структурата на страницата;

 • Описание на скриптовете, функциите и методите, използвани при реализацията на страницата;

 • Инструкции за администриране на системата;

 • Списък от инструкции за поддържане и работа със системата;

Разработването на страницата се извършва след приемане на проекта от експертна група специалисти.
Разработване на страницата:

 • Дизайн;

 • Програмиране;

 • Запълване на страницата с първоначални материали;

 • Тестване.
   1. Внедряване и пускане в действие на страницата

Планираните дейности за внедряване и пускане в действие са свързани с инсталирането и конфигурирането на системата, миграцията на информацията от съществуващите приложения, а именно инсталиране и конфигуриране на системата и пускането й в нормален работен режим.


2.3.4 Свързване на страницата с линк към Интернет страницата на МЗ
2.3.5. Обучение за работа със системата

 • Изготвяне наръчник за работа със системата и неговото разпространение;

 • Изготвяне програма за обучение на потребителите;

 • Провеждане на обучение.


2.3.6 Техническа поддръжка

 • Архивиране на данни;

 • Отстраняване на проблеми – критични и некритични;

 • Допълнителни услуги по поддръжката на страницата.


2.4. Очаквани резултати

Резултата от изпълнение на поръчката следва да бъде изготвена и действаща електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина с линк към интернет страницата на МЗ, която да съдържа информационни материали, разработени за целите на проекта и методологична информация – за медицинските специалисти и за специалистите извън системата на здравеопазването.

Потребителите на страницата ще получат необходимата актуална информация по лесен и удобен начин. Нужната информация ще се намира на едно място, ще бъде представена на достъпен език и формат. Ще се получи прозрачност и лесен достъп.
3. Логистика и срокове
3.1. Местоположение

Дейностите ще се изпълняват в собствената база на Изпълнителя и на място в сградата на Министерство на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя” 5.3.2. Период на изпълнение


 • Проектирането и разработката на проекта следва да се извърши в срок от 60 дни след датата на сключване на договор с Изпълнителя;

 • Внедряване и пускане в действие на страницата следва да се извърши в срок до 75 дни след датата на сключване на договор с Изпълнителя;

 • Обучението за работа със системата за управление на страницата следва да се извърши в срок до 15 дни след датата на внедряване и пускане в действие;

 • Поддръжката на страницата е до края на проекта (10.декември 2011 г.);

 • Продължителност на договора – до края на проекта (10.декември 2011 г.).


4. Изисквания към обекта на поръчката
4.1. Изпълнителят на поръчката се ангажира да извърши всички необходими дейности за успешна сертификация на електронната страница за съответствие с установените със Закона за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането му изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

4.2. Общи изисквания при разработката на електронната страница

 • Страницата да представя акуратно идентичността и имиджа на проекта, да изглежда професионална, стилизирана, съобразена с изискванията на модерните уеб стандарти, да е ползваема за целевите потребители с подчертано лесна и удобна навигация.

 • Възможност за гъвкава структура на страницата, за да се променя лесно според нуждите на възложителя, без да се налага цялостно преработване й /или нейното препрограмиране.

 • Възможност за две езикови версии – българска и английска.

 • Възможност за търсене по ключова дума или фраза. Търсенето да е възможно в съдържанието и в заглавието на документа, а също така и в заглавието на прикачени документи.

 • Страницата трябва да притежава високо ниво на сигурност и защита на данните при експлоатация, да гарантира надеждно съхраняване и архивиране на информацията.


4.3. Технически и функционални изисквания
4.3.1. Технически изисквания:

 • Многоплатформеност на приложенията. Независимост на работа на страницата от операционната система.

 • Работа с различни браузъри (Internet Explorer, Firefox) и техните по-нови версии– Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 2, Mozilla Firefox 3, Google Chrome, Safari…и т.н.

 • Подходяща система за управление на база данни

 • Възможност за качване и download на файлове във формат: JPEG, MPEG, PDF, HTML, DOC, XLS, TXT, PPT, PPS, GIF, WAV, MP3, FLV, SWF и др.

 • Да позволява визуализация на монитори с екранна разделителна способност 1024х768 px или по-голяма и 32 bits цвят.


4.3.2. Графично оформление
Системата следва да бъде изработена според следните графични изисквания:

 • Обща тема с присъствието на европейските символи, като всяка една страница трябва да съдържа: името на проекта, името и логото на оперативната програма, името на ЕФС (Европейски социален фонд), флага на ЕС.

 • Дизайнът трябва да бъде съобразен с динамичното създаване и управлението на страниците.

 • Оформлението трябва ясно да подчертава и разграничава отделните елементи в страницата.

 • Всяка отделна страница да съдържа навигационно меню съдържащо информация за моментното положение на потребителя, връзка към началната страница и връзки към всички други категории на системата.

 • Страниците трябва да се визуализират еднакво добре независимо от използвания браузър.

 • Визуализацията на страниците трябва да бъде оптимизирана за възпроизвеждане в разделителна способност 1024x768px или по-голяма.

 • Всички страници трябва да бъдат валидирани в стандарта „XHTML 1.0 Strict”.

4.3.3. Модули

4.3.3.1. Модул за администрация на модератори

Предвижда се модераторите на тази уеб страница да са лица без специализирано техническо образование.

Основните функции на модула трябва да дават възможност за създаване и управление на модератори, грижещи се за съдържанието на системата.

Задължителни характеристики на модератор: • имена,

 • потребителско име за вход в административната част на системата,

 • парола за вход в административната част на системата,

 • електронна поща за връзка и актуализация,

 • неограничени права на достъп


4.3.3.2. Модул за управление и информация на регистриралите се потребители

4.3.3.3. Модул управление на съдържанието

Модулът дава възможност за администрация, добавяне, редактиране и изтриване на следните типове съдържание, обединени или не в раздели или рубрики: • Новини

Всяка новина трябва да съдържа следните атрибути:

 • заглавие,

 • дата на публикуване,

 • приоритет за показване,

 • съдържание на новината, което може да съдържа мултимедийни файлове, графики и таблици, качени на обслужващия сървър или на отдалечен такъв с връзка към тях. • Анкети

 • Генериране на анкета с възможни различни типове отговори – единичен, множестествен, свободен текст

 • Изпращане на анкетата до всички регистрирани абонати и/или модератори

 • Запазване на резултатите във вид лесен за статистически анализ

 • Анализ на резултатите по анкета • Информационен бюлетин

Чрез този модул модераторът трябва да има възможност за създаване на съдържание, което да се изпраща на електронната поща на всички или избрани по различни критерии потребители на системата.


 • Информационни страници

 • заглавие на страницата,

 • съдържание на страницата, което може да съдържа мултимедийни файлове, графики и таблици, качени на обслужващия сървър или на отдалечен такъв с връзка към тях.

4.3.3.4. Модул обучения

Служи за администрация и статистика на обучения и тестове: • данни за действията на потребителите на обучението (преминати обучителни обекти, модули, уроци, тестове и т.н.),

 • данни за резултати от проведени тестове,

 • регистър на преподаватели и/или автори на обучения, тестове и т.н.

 • управление на тестове и сертификации.

4.3.3.5. Учебно съдържание

Модулът дава възможност за ползване на следните видове учебно съдържание: • уроци,

 • симулации,

 • задачи.

чрез следните типове електронно съдържание за учебни обекти:

 • Текстови материали (ТХТ, PDF, RTF, DOC, DOCX и други формати)

 • Презентации (slides)

 • Видеоматериали


4.3.3.6. Тестове

Създаване на тестове за онлайн попълване от потребителите на системата с типове на отговор: • въпроси с множествен отговор,

 • въпроси тип вярно/невярно,

 • въпроси с кратък текстов отговор.

Модулът трябва да има възможност за автоматична оценка според попълнените отговори и поставяне на крайна оценка от преподавател.

Характеристики на всеки тест: • времетраене,

 • възможност за случайна подредба на комплекта от въпроси за теста,

 • минимален брой изпълнения на теста от даден потребител.

4.3.3.7. Модул статистика на посещенията

Този модул трябва да дава детайлна информация и статистика за посещенията на страниците от системата по дни, седмици, месеци и години.5. Изисквания към изпълнителя
5.1. Изисквания за икономическото и финансовото състояние на изпълнителя.

Минимални изисквания:

Участникът следва да докаже положителен финансов резултат за всяка една от последните три финансови години (2007, 2008 и 2009 г.). В случай на участници, които са създадени през последните три години, изискването се прилага по отношение на приключените от тях финансови години, като е необходимо да е налице поне една приключена финансова година. 2. Участникът трябва да е реализирал приходи от дейностите с предмет, подобен на обекта на поръчката, общо за последните три финансови години (2007, 2008 и 2009г.), в размер на минимум 50 000 лв.

В случай, че участникът е неперсонифицирано обединение, включените в обединението лица в тяхната съвкупност следва да отговарят на поставените изисквания за финансово и икономическо състояние.
Изискуеми документи и информация:


 1. Заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала” и свеж печат копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи/отчета за доходите за 2007, 2008 и 2009г., заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводство (чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП).


5.2. Изисквания за техническите възможности и квалификации на изпълнителя.

Минимални изисквания:

 1. Минимални изисквания за опит в областта на проекта:

 • Кандидатът да притежава опит в проектирането, изграждането и поддържането на информационни системи.

 • Да има поне две разработени и внедрени уеб-базирани информационни системи.

 • Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, като системата за качество задължително трябва да включва и разработка на софтуер, което се доказва с обхвата на сертификата; 1. Минимални изисквания към екипа, заявен за изпълнението на поръчката:

Да разполага с минимум 3 квалифицирани специалиста в областта на предмета на поръчката, които включват:

 • Ръководител на екип – висше образование в областта на информационните технологии и/или, математика и/или, икономика; опит в сферата на IT, управление на проекти и програми, мениджмънт;

 • Софтуерен инженер, разработчик на уеб-базирани информационни системи – висше образование в областта на информационните технологии, опит в сферата на IT, специфичен опит като проектант или ръководител екип за изработване на уеб-базирани информационни системи, портали и уеб-сайтове;

 • Системен администратор - висше образование в областта на информационните технологии и компютърните технологии, опит в сферата на IT;

Всеки един от посочените специалисти в екипа следва да има минимум 3 години опит в работа по изискваната специалност. Изискванията за квалификацията на екипа се доказват чрез копие от диплома за съответното завършено образование, автобиографии, копие от трудова книжка и/или трудов договор, както и други документи (в случай, че има такива), доказващи професионалната квалификация и опит на специалистите.Изискуеми документи и информация:


 1. Декларация – списък на сходните договори за услуги, изпълнени от участника през последните три години (2007, 2008 и 2009), придружени с референции за добро изпълнение;

 2. Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала” и свеж печат копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалентен с обхват предмета на настоящата услуга или еквивалентен сертификат.

 3. Списък на екипа от експерти, които отговарят за извършване на дейностите. Към офертата участникът представя копие от диплома за завършено образование, професионалната биография на предложените членове на екипа, копие от трудова книжка и/или трудов договор,, както и други документи (в случай, че има такива) доказващи тяхната квалификация и специфичен професионален опит в съответствие със зададения от страна на Възложителя профил.


5.5. Оборудване
Не се предвижда закупуване на оборудване от името на Възложителя, като част от това техническо задание/спецификация.
5.6 Изисквания за приемане на услугите
5.6.1. Специфични изисквания за начина на предоставяне и/или приемане на услугите
Приемането на услугите се извършава с приемателно-предавателен протокол за тестване на основните функционалности, заложени проекта.
5.6.2. Индикатори за контрол и оценка
Електронната страница може да се приеме, само ако:

 • Отговаря на изискванията на настоящото техническо задание

 • Успешно са преминати всички дефинитивни тестове

 • Не произвежда неправилни резултати (и не изпада в състояние да не произведе резултат) при правилни входни данни

 • Не нарушава целостта си и целостта на съхраняваната информация в следствие на некоректни входни данни, програмни и други грешки

 • Не изпада в недетерминантни състояния („блокира”, „заспива”) в следствие на некоректни входни данни, програмни или други грешки

 • Няма синтактични и логически грешки

 • Няма грешки, зависещи от настъпването и взаимодействието на асинхронно възникващи събития, както и от забавянето на отговора/реакцията на други приложения;

 • Документацията е без неточности и грешки

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница