Проект 3 България в регионалните енергийни пазариДата14.02.2017
Размер357.04 Kb.
Размер357.04 Kb.

ПРОЕКТ 3

България в регионалните енергийни пазари

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Ядро 5 “География на България” 10. клас – I и II равнище;

12. клас – II равнище

5 – 7 часа
ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

Виж Приложение 6 - А по Културно-образователни области (КОО):КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии (ИТ)

КОО: Обществени науки и гражданско образование

КОО: Изкуства

С изпълнението на този проект учениците участват в симулация на действителна ситуация – кръгла маса на тема «Енергетиката на България – накъде?», проведена през март 2006 г. като една от дейностите в работната програма на Българския национален комитет в Световния Енергиен Съвет.

Учениците избират и изпълняват една от трите роли. Първата роля е на участник в кръглата маса – специалист или член на правителството на Република България, който представя позицията си чрез Power Point презентация. Втората роля е на икономически анализатор от Националния комитет на България в Световния енергиен съвет – организацията - домакин на дискусията, който ще задава уточняващи въпроси към презентиращите, за да се подготви за обобщаване на резултатите от кръглата маса относно най-важните енергийни проблеми за страната, мерките за тяхното решаване и за представянето им в тримесечния информационен бюлетин “Енергетиката на България – накъде?». Третата роля е на екипа журналисти, които имат задача да отразят дебатите на кръглата маса в материал за периодичния печат (статия) или за телевизията (фотосесия) със заглавие «Енергиен профил на България».

Цели на проекта

При този проект учениците ще:

1. Характеризират териториалната структура на енергетиката

(производство и пренос)на регионално равнище в контекста на

енергийната политика на Европейския съюз и на национално

равнище в контекста на енергийната политика на Република България.

2. Работят в екип, за да представят аргументирани мнения за

енергийните пазари в началото на ХХI век като резултат от специализацията, конкуренцията и инвестициите и като израз на основните форми на международно икономическо сътрудничество в областта на енергетиката от позициите на различни роли.

3. Анализират основни форми на международно икономическо

сътрудничество и оценяват ролята на международните организации

за мира и стабилността в света.

4. Провеждат географско проучване като: съпоставят географски карти

с различно тематично съдържание; анализират статистически

таблици и графични материал; анализират различни видове

документи; оценяват използваните сайтове.

5. Систематизират информация за износа и вноса на енергийни суровини

(нефт, природен газ и уран) и на електроенергия на регионално равнище и я представят в информационен или рекламен продукт за ефективност на енергопроизводството и преноса на електроенергия: информационен бюлетин, статия за периодичния печат, фотосесия за телевизията.Предизвикателство за учениците

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.


Вие имате възможност да участвате в кръгла маса «Енергетиката на България – накъде?”. Това е една от дейностите в работната програма на Българския Национален Комитет (БНК) в Световния Енергиен Съвет (СЕС) за 2006 година. Можете да изберете една от ролите, с която ще участвате в симулацията:

 • Екип 1 - Участници в кръглата маса. Това са шест специалисти или членове на правителството на Република България. Те са подготвени да представят презентации от позицията на: министър на енергетиката, заместник-министър на енергетиката, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, главен изпълнителен директор на «Булгаргаз», председател на Балканска и Черноморска петролна асоциация, председател на управителния съвет на Български атомен форум (Булатом).

 • Екип 2 - Икономически анализатори на БНК в СЕС. Те ще задават уточняващи въпроси към презентиращите, за да могат след кръглата маса да подготвят информационния бюлетин “Енергетиката на България – накъде?»

 • Екип 3 - Журналисти, които имат намерения да отразят дебатите на кръглата маса в материал за периодичния печат (статия) или за телевизията (фотосесия) със заглавие «Енергиен профил на България»

 • Екип 4 - Уеб – дизайнери, които трябва да направят уеб- страница, за да отразят дебатите на кръглата маса в уеб-сайта БНК в СЕС.Детайли на проекта

При изпълнението на проекта се очаква учениците да проучат информация в интернет, за да разберат поне три ключови неща за регионалните енергийни пазари, в които участва България: 1. Енергийната политика на Република България се осъществява в изпълнение на националните цели за постигане на икономически растеж на страната и създаване на предпоставки за нейното интегриране в европейските структури.

 2. Тя е в съответствие с основните приоритети на енергийната политика на ЕС: постигането на сигурно енергоснабдяване при минимални разходи за обществото, чрез развитие на конкурентен енергиен пазар и зачитане стандартите за опазване на околната среда.

 3. Сред основните принципи, на които се базира енергийната политика на страната се откроява «Позициониране на България като надеждна държава на бъдещ транзит на петрол, природен газ и електроенергия и диспечерски и пазарен регионален център.» Това определя ролята на страната ни при създаването на регионалния електроенергиен пазар, което е сериозна крачка към пълноценната интеграция на локалните енергийни системи в региона в общоевропейската енергийна система. За да бъде изграден добре функциониращ регионален пазар е необходимо да се анализира състоянието и перспективите за развитие на страните от региона и да се търсят пресечните точки, които могат да се превърнат в обща регионална политика. В резултат на дейността на Регионалният енергиен център ще се създава общата регионална политика на региона.

Този проект ще позволи на учениците да проучат настоящите спорове по въпроса и да изградят собствено мнение.

При изпълнението на ролите от Екип – 1 учениците проучват и решават дали е необходимо да променят готови продукти – ППП. Освен на съответния уеб-сайт тези презентации са съхранени и в Проект 6.

Продуктите, които създават са: информационен бюлетин, статия, фотосесия, уеб- страница. Учениците може да сравнят своите варианти с оригиналите, които може да се очакват на сайта на БНК.
Умения, които учениците трябва да притежават

Интернет


 • Умения са сърфиране

 • Работа с графики

Microsoft Word

  • Въвеждане на колони

  • Въвеждане на графики


По избор: използване на шаблони, форматиране на снимки

Microsoft PowerPoint

 • Работа по презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти

Microsoft Excel

 • Въвеждане на данни

 • Създаване на графика

 • Въвеждане на таблица в Microsoft Word или Publisher

Други умения:

  • работи в екип

  • изпълнява социални роли в контекста на проекта.

  • проявява толерантност във взаимоотношенията.

Технологични изисквания за класната стая

  • Достъп до ИНТЕРНЕТ

  • Microsoft Word

  • Microsoft PowerPointМатериали за инструкторите

 • Копия от предизвикателствата за всеки ученик – и в приложения CD-ROM

(Проект 6 - Предизвикателства).

 • Копия от Работния лист за ролите на учениците – и в приложения CD-ROM (Проект 6 – Работен лист Роли).

 • Рубрика PowerPoint – в приложения CD-ROM (Проект 6 - Рубрика PowerPoint).

 • Рубрика Съставяне на бюлетин - в приложения CD-ROM (Проект 6 - Рубрика

Съставяне на бюлетин).

 • Рубрика Писане на статия – в приложения CD-ROM (Проект 6 - Рубрика

Писане на статия)

ROM (Проект 6 – Работен лист Фотосесия

Препоръчителни Web сайтове

Това е списък от сайтове на български, руски и английски език, които учениците могат да ползват при проучванията си. Осигурете на групите този списък от Web сайтове или ги отбележете чрез опцията Favourites на Internet Explorer.


Web сайтове на български език:

www.wec-bulgaria.org

Сайт на Българския Национален Комитет в Световния Енергиен Съвет.


http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=150

Енергийната стратегия на Република България (2002 г.)


http://www.doe.bg/download/dokumenti/NATIONAL_EE_PROGRAMME-last17.pdf

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.
http://www.doe.bg/download/ei/eu.pdf

Концепция за участието на България в европейските енергийни пазари в контекста на прогноза за надеждността на европейските пазари.


http://www.doe.bg/download/default/horology-MEER2004.PDF

Енергетиката на България в дати – 2004 година


http://www.nek.bg/two/LegislationDocuments/energy_law_12.htm

Страница от сайта на Националната електрическа компания (НЕК) – закон за енергетиката – глава 12 – Газоснабдяване.http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&n=1&m=71&p=363

Проект изграждане на транзитни газопроводи от България до Сърбия и Гърция.


http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&n=1&m=71&p=361

Проект за съхранение на газ.


http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=49

Опис на газоразпределителни мрежи, обособени в осем региона на територията на Република България.


http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=234

Карта на газопреносната мрежа в България.


http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=275

История на ядрената енергетика в България – хронология; мисии за преглед и проверка на безопасността на блоковете в АЕЦ «Козлодуй»; дял на произведената електроенергия в общия електроенергиен баланс в България.


http://www.bluelink.net/belene/index.shtml?x=9152

АЕЦ Белене и Козлодуй.


Допълнителни материали и източници

За учителите:

 1. Димов, Н. Регионално и балансирано развитие : същност, проблеми и основни инструменти. - В: Сб. Научни доклади, Liybliana, 2003.

 2. Димов, Н. Регионалното развитие на Балканите : Интеграционните

приоритети на България в началото на ХХІ век. - В: Зборник од

вториот конгрес на географите на Р Македония, Охрид, 2000. 1. Карастоянов, Ст. Особености на съвременното политикогеографско

положение на Балканските страни.- Военен журнал, 1997, кн.2, 58-64.

4. Карастоянов, Ст. и др. Геоикономика. С., УИ “Стопанство”, 1997.

5. Русев, М. Русия и евразийството - опит за геополитически анализ. - В:

Геополитика, регионално развитие, географско образование /

Сборник доклади от научна конф. в памет на проф.Д.Яранов, Варна

2002, С., БАН, 2002.

6. Радев, Юри. Транзакционен подход в икономиката на минералните и

енергийните ресурси. - Икономически алтернативи, 2006/1

7 . Стоянов, П. Основни тенденции в регионалното развитие и

регионалната политика на Европейския съюз. - Год. на СУ, ГГФ, кн. 2

География, т.88, 1997, 295 - 316.

Етапи на работа:


 1. Обявете темата на проекта. Поставете въпрос за очакванията относно ролята на България в енергийните пазари на Европейския съюз.

 2. Предоставете на учениците Предизвикателствата (дадени по-горе, както и на приложения CD-ROM).

 3. Обсъдете ролите от Работния лист – с какво ще бъде полезно за учениците да изиграят роля в един от четирите екипа, участващи в кръглата маса. След обсъждането учениците избират роля.

 4. Учителят обръща внимание, че дейността на всеки екип е организирана в три етапа – преди, по време и след кръглата маса. Дейностите преди кръглата маса може да се поставят при тема «Енергетика» и да се изпълнят в часовете по Информационни и комуникационни технологии с подкрепата на учителя по информатика и самостоятелно. Кръглата маса може да се проведе в урок по география за дейност с продължителност два учебни часа след изучаване на темите за вторичен и третичен сектор на стопанството на България. Дейностите за изработване на бюлетин, статия, фотосесия, уеб- страница след кръглата маса също може да се изпълнят в часовете по Информационни и комуникационни технологии с подкрепата на учителя по информатика и след това тези продукти да се коментират в урок по география и икономика за обобщение по темата стопанство.

5. Тъй като проблемът за енергийните пазари е интересен за много групи и личности, които имат различни мнения, учениците могат да се натъкнат на сайтове, представящи крайни мнения. Дайте кратък урок по оценяване на сайтовете. Чек листът за качеството на информацията на http://www.quick.org.uk/menu.htm е бърз и лесен начин за учениците да оценят даден сайт. Нека учениците го използват за всеки сайт. Освен това може да накарате учениците да отпечатат резюме на чек листите http://www.quick.org.uk/summaryprint.htm за всеки сайт.

 1. Насочвайте учениците да използват определени Интернет сайтове

както и предварително съхранени в електронен носител или

отпечатани материали по въпросите за участието на България в

енергийните пазари.


 1. При изпълнението на задачите преди кръглата маса учениците от

Екип 1 използват Рубриката Power Point, за да оценят

Презентацията за своята роля и да вземат решение необходимо ли е

да се промени и как; какви да бъдат акцентите в нея.


 1. Организирайте кръглата маса така, че екипите да изпълнява задачите си в определен ред и целият клас да вземе участие в дискусия по темата.

 2. След кръглата маса четирите екипа ще се подготвят да обобщят информацията за енергетиката на България и да я представят в информационен бюлетин, статия, фотосесия, в уеб- страница. При изработване на всеки от продуктите може да използва съответната рубрика .

 3. Коментирайте изработените продукти в урока за обобщение на темата стопанство. Използвайте рубриките при оценяването.

 4. За да завършите проекта, покажете на учениците отново сайта на БНК в СЕС и нека те сравнят информацията, която са намерили при проучванията си с тази на специалистите.


Оценяване


 • Използвайте Рубриката PowerPoint (Проект 6 - Рубрика PowerPoint) за оценяване на презентации в два момента – на етапа “преди кръглата маса” оценете оригиналните презентации и на етапа “провеждане на кръглата маса” променените презентаци и представянето им. В комисията по оценяване може да участват Екипи 2, 3, 4.
 • Използвайте Рубрика Бюлетин, Рубрика Статия, Рубрика Фотосесия, Рубрика Дизайн на Уеб- страница за оценка на продуктите, в които е обобщена информацията от кръглата маса. В комисията по оценяване може да участва Екип 1.


Допълнителни дейности

На първия и на третия етап от работата може да включите обсъждане на идеи чрез електронна поща. Реализирането на самата кръгла маса може да се осъществи и в извън учебно време с участие на учители по ИКТ и ученици от други класове.
ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазари

Предизвикателство за учениците


Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.
Вие имате възможност да участвате в кръгла маса «Енергетиката на България – накъде?”. Това е една от дейностите в работната програма на Българския Национален Комитет (БНК) в Световния Енергиен Съвет (СЕС) за 2006 година. Можете да изберете една от ролите, с която ще участвате в симулацията:

 • Екип 1 - Участници в кръглата маса. Това са шест специалисти или членове на правителството на Република България. Те са подготвени да представят презентации от позицията на: министър на енергетиката, заместник-министър на енергетиката, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, главен изпълнителен директор на «Булгаргаз», председател на Балканска и Черноморска петролна асоциация, председател на управителния съвет на Български атомен форум (Булатом).

 • Екип 2 - Икономически анализатори на БНК в СЕС. Те ще задават уточняващи въпроси към презентиращите, за да могат след кръглата маса да подготвят информационния бюлетин “Енергетиката на България – накъде?»

 • Екип 3 - Журналисти, които имат намерения да отразят дебатите на кръглата маса в материал за периодичния печат (статия) или за телевизията (фотосесия) със заглавие «Енергиен профил на България»

 • Екип 4 - Уеб – дизайнери, които трябва да направят уеб- страница, за да отразят дебатите на кръглата маса в уеб-сайта БНК в СЕС.


ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазариРАБОТЕН ЛИСТ ЗА РОЛИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

ЕКИП и роли

ДЕЙНОСТИ

Екип 1 - Членове на

правителството и специалисти.Преди кръглата маса

1. Проучете презентацията (ППП) за вашата роля от сайта.

2. Използвайте Рубриката Power Point и препоръчаните уеб- сайтове, ако е необходимо да допълните или отстраните части от оригиналната ППП, за да бъде по- убедително представянето ви.

По време на кръглата маса

3. Направете презентацията.Министър на енергетиката

http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/Kovachev.pdf

Енергетиката на България – накъде? - презентацияЗаместник министър на икономиката


http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/Dilovska.pdf

Обща енергийна политика-2006. Предизвикателствата по пътя на присъединяване към ЕС - презентацияГлавен изпълнителен директор на «Булгаргаз»

http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/Gegov.pdf

Кирил Гегов. Развитие на газовия пазар в България – презентация

Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/SEWRC.ppt

Регулации и стимули в енергетиката – презентацияПредседател на Балканска и Черноморска петролна асоциация

http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/Kanev.pdf

Валентин Кънев. Петролният и газов пазар – глобални и регионални тенденции – презентацияПредседател на управителния съвет на Български атомен форум (Булатом)

http://www.wec-bulgaria.org/bg/kragla_masa/Manchev.pdf

Богомил Манчев. Ядрен ренесанс или растящи очаквания – презентацияЕкип 2 – Икономически анализатори на НКБ в СЕС

Преди кръглата маса

 1. Проучете презентациите на участниците в кръглата маса.

 2. Подгответе се да зададете уточняващи въпроси към презентиращите относно: най-важните енергийни проблеми за страната, мерките за тяхното решаване и стратегически препоръки.

По време на кръглата маса

3. Задавайте въпросите си.След кръглата маса

4. Представете в информационен бюлетин

“Енергетиката на България – накъде?»

обобщенията по ключовите въпроси, като

използвате и Рубриката Бюлетин.


Екип 3 - Журналисти

По време на кръглата маса

Задавайте въпросите си.След кръглата маса

Подгответе материал за периодичния печат, като използвате Рубриката Статия или за телевизията, като използвате Работния лист за създаване на фотосесия със заглавие «Енергиен профил на България». В материала ще отразите:

- темите, по които са предизвикани дебати на кръглата маса;

- компетентността и убедителността на автора на презентацията по презентирания проблем;

- допълнителните въпроси и коментарите по тях.


Екип 4 - Уеб – дизайнери

След кръглата маса

Отразете ключовите въпроси, по които са

направени ППП и акцентите в дебатите на кръглата маса в уеб-страница за сайта БНК в СЕС, като използвате Рубриката Дизайн на уеб- страница.
ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазариРУБРИКА POWER POINT

Категория

4

3

2

1

Планиране

Storyboard е завършен. Записките съдържат данни, подкрепящи гледната точка на екипа, както информация оборваща другите теории.

Storyboard е завършен. Записките съдържат данни, подкрепящи гледната точка на екипа.

Storyboard е завършен и съдържа записки.

Незавършени

Storyboard или записки.Организация

Съдържанието е добре организирано. Използваните заглавия и номерация са свързани с материала.

Използвани са заглавия и номерация, но в цялостната организация има пропуски.

Съдържанието е логически организирано в по-голямата му част.

Липсва ясна и логическа организация и структура – наличие на множество факти.

Съдържание

Покрива в дълбочина темата с детайли и примери. Познаването на темата е отлично.

Съдържа основна информация по темата. Добро познаване на материала.

Включена е основната информация по темата, но има една-две фактологически грешки.

Съдържанието е минимално или са допуснати няколко фактологически грешки.

Изисквания

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите. Всички използвани източници информация са цитирани. Представена допълнителнинформация

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите. Всички използвани източници на информация са цитирани.

Съдържа информация от всички роли и графика, илюстрираща важна част от доводите.

Съдържа информация от някои роли. Няма графика.

Презентация

Отлична комбинация на шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. в презентация

Добра комбинация на шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. в презентация

Комбинацията от шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. е добра, но понякога отвлича вниманието.

Често

комбинацията от шрифтове, цветове,графики, ефекти, връзки и др. отвлича вниманието от съдържанието.Техника

Без граматически и правописни грешки

3 - по-малко правописни или технически грешки

4 правописни или граматически грешки

Повече от 4 правописни или граматически грешки

Оценка и коментари:


ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазариРУБРИКА СЪСТАВЯНЕ НА БЮЛЕТИН

Категория

4

3

2

1

Писане - Организация

Всеки елемент на бюлетина е с ясно начало, среда и край

Почти всички елементи на бюлетина са с ясни начало, среда и край

Повечето елементи на бюлетина са с ясни начало, среда и край

По-малко от половината елементи на бюлетина са с ясни начало, среда и край

Правопис и корекции

Няма грешки след редакция на текста

Няма повече от една допусната грешка след редакция на текста

Допуснатите грешки след редакция на текста са не повече от три

Допуснати са няколко грешки в бюлетина

Писане - механика

Пунктуация и употребата на главните букви са коректни

Пунктуация и употреба на главни букви са коректни, след намеса на възрастен

Дори след корекции от възрастен са допуснати грешки при пунктуацията и употребата на главните букви

При пунктуацията и употребата на главните букви са допуснати няколко грешки

Съдържание - прецизност

Всички факти в бюлетина са точни

90-99% от фактите в бюлетина са достоверни

80-89% от фактите в бюлетина са достоверни

По-малко от 80% от фактите в бюлетина са прецизни

Привлекателност - организация

Бюлетинът е изключително атрактивно форматиран и информацията е добре организирана

Бюлетинът е атрактивно форматиран и добре организиран

Информацията в бюлетина е прецизно структуриран

Форматирането на бюлетина и подредбата на материала е объркваща за читателя

Източници

95 – 100% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

85 – 94% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

75 – 84% от използваните източници са внимателно и прецизно документирани

Източниците не са документирани правилно

Знания

Учениците точно могат да отговорят на въпроси, свързани с предоставените факти в бюлетина, както и с техническите начини, използвани за създаването на бюлетина

Учениците могат прецизно да отговорят на повечето въпроси, свързани с предоставените факти в бюлетина, както и с техническите начини, използвани за създаването на бюлетина

Учениците могат прецизно да отговорят на някои въпроси, свързани с предоставените факти в бюлетина, както и с техническите начини, използвани за създаването на бюлетина

Участниците нямат достатъчно знания за съдържанието и техническите характеристики на бюлетина

Графики/

Снимки


Графиките подхождат добре на текста и се получава подходящо съчетание от графики и текст

Графиките подхождат добре на текста, но са твърде много

Графиките подхождат добре на текста, но са твърде малко и бюлетина изглежда “претоварен” с текст

Графиките не съответстват на текста и изглеждат хаотично подбрани

Оценка и коментар:ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазариРУБРИКА ПИСАНЕ НА СТАТИЯ

Категория

4

3

2

1

Графичен организатор

Графичният организатор е завършен, ясен и има логична връзка между всички подзаглавия.

Графичният организатор е завършен, ясен и има логична връзка между повечето подзаглавия.

Графичният организатор не е завършен и съдържа няколко подзаглавия.

Не са положени услилия при съставяне на графичния организатор.

Организация

Информацията организирана с добре структурирани параграфи и подзаглави.я

Информацията организирана с добре структурирани параграфи.

Информацията организирана, но параграфите не са добре структурирани

Информация не е организирана.

Качество на информацията

Информацията е ясно е свързана с главната тема. Съдържа няколко опорни елемента и/или пример.

Информацията е ясно е свързана с главната тема. Съдържа един - два опорни елемента и/или примери.

Информацията е ясно е свързана с главната тема. Няма детайли и примери.

Информацията няма нищо общо с главната тема.

Конструкция на параграфи

Всички параграфи съдържат въвеждащо изречение, обяснения, детайли и заключително изречени.е

Повечето параграфи съдържат въвеждащо изречение, обяснения, детайли и заключително изречение.

Параграфите съдържат свързана информация, но не са правилно конструиран.

Структурата на параграфите не е ясна и изреченията не са правилно свързани в тях.

Техническо изпълнение

Без граматически, правописни и пунктуационни грешки.

Почти без граматически, правописни и пунктуационни грешки.

Малко граматически, правописни или пунктуационни грешки.

Много граматически, правописни или пунктуални грешки

Източници

Всички източници са коректно документирани в желания формат.

Всички източници са коректно документирани, но някои не са представени в желания формта.

Всички източници са коректно документирани, но някои не са представени в желаня формат.

Някои източници не са коректно документирани.

Оценка и коментар

ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазари


РАБОТЕН ЛИСТ ЗА СЪЗДАВНЕ НА ФОТОСЕСИЯ

Направете план

Създайте си план на фотосесията като отбележете основните елементи от работния процес. Нужно е да изброите тези елементи, тъй като те са фактически това, което ръководи вашата фотосесия. Важно е да използвате глаголи, тъй като това са думите за действия. Планът ви трябва да е кратък и специфичен. Не сте ограничени до посочените точки.

1.

2.

3.Създайте си визуален план

Вашата работна таблица е визуалният образ на фотосесията и показва идеята за това как трябва да изглежда крайният продукт. Във всяка клетка отбележете какъв образ – карта, графика, снимка ще бъде използван. Може да използвате фигури от презентациите и от други сайтове, които да поставите на подходящо място в съответствие с логиката коментарите на кръглата маса.Направете сценарий

След като сте планирали своя работна таблица, ще е необходимо да си направите и сценарий. Какво ще кажете във вашата фотосесия, за да представите “Енергийния профил на България”? Напишете сценарий по-долу. Може да използвате допълнителни листи.Съставете план за съдържанието на PowerPoint слайдовете

Можете да представите вашата фотосесия чрез PowerPoint презентация, която да подсили казаното и направеното в хартиения вариант (носител). Използвайте Storyboard, за да планирате в детайли фотосесията си и да отбележите на кои елементи да се акцентира. Определете и оптималния брой слайда – той ще зависи от ключовите елементи в еенергийния профил.


ПРОЕКТ

България в

регионалните енергийни пазариРУБРИКА ДИЗАЙН НА УЕБ – СТРАНИЦА


Категория (Оценка)

4 (6)

3 (5)

2 (4)

1 (3)

Прецизност на съдържанието

Цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и задачата е изпълнена

Приблизително цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и всички изисквания са изпълнени

Приблизително цялата информация, предоставена от ученика на Web сайта, е прецизна и почти всички изисквания са изпълнени

Има допуснати неточности в съдържанието ИЛИ много от изискванията не са спазени

Съдържание

Сайтът има добре построена обосновка и ясно изложена теза

Целта и темата са ясно изложени, но един или два елемента не им съответстват

Целта и темата са неясни и неопределени

Темата и целта липсват

Авторски права

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на всички използвани материали. Не е използван материал от сайтове, които изискват оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на почти всички използвани материали. Не е използван материал от сайтове, които изискват оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Безпристрастно използваните ръководства са последвани от ясни, лесни за откриване и прецизни цитати на повечето използвани материали. Не е използван материал от сайтове, изискващи оторизиран достъп, освен ако такъв не е предоставен

Използваните материали не са правилно документирани ИЛИ е използван материал без оторизиран достъп до даден сайт

Шрифтове

Използваните шрифтове са съвместими, четивни и големината им варира подходящо според заглавията и текста. Употребата на стилове (курсив, потъмняване, подчертаване) също е логична и подобрява четивността на текста

Използваните шрифтове са съвместими, четивни и големината им варира подходящо според заглавията и текста.

Използваните шрифтове са съвместими и големината им е подходяща за заглавията и текста.

Използвани са голям набор от шрифтове и стилове

Графики

Графиките са свързани с темата и целта на сайта, грижливо са съставени, имат високо качество, засилват интереса и повишават разбирането на читателя

Графиките са свързани с темата и целта на сайта, имат добро качество, засилват интереса и повишават разбирането на читателя

Графиките са свързани с темата на сайта и са с добро качество

Графиките изглеждат случайно подбрани и са с лошо качество ИЛИ разсейват читателя

Изглед на сайта

Сайтът е изключително привлекателен и практичен. Всички важни елементи са лесно достъпни. Празните пространства, графичните елементи и/или подредбата са използвани ефективно за организиране на материала

Страниците са привлекателни и практични. Всички важни елементи са лесно достъпни. Страниците са практични, но може да се окажат недостъпни или отегчителни.

Страниците са привлекателн и практични. Почти всички важни елементи са лесно достъпни. Страниците са практични, но може да се окажат недостъпни или отегчителни.

Страниците изглеждат разхвърляни и объркани. Често се оказва, че някои елементи са трудно достъпни

Връзки (съдържание)

Всички връзки показват високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

Почти всички връзки са с високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

Повечето връзки са с високо качество, съвременни са и са към съществуващи сайтове

По-малко от половината от връзките са с високо качество, съвременни са и към съществуващи сайтове

Сътрудничество

Партньорите уважават идеите на другите, разпределят честно работата помежду си, показват ангажираност към качеството на работата и се подкрепят взаимно

Партньорите уважават идеите на другите и разпределят честно работата помежду си. Някои членове на екипа показват ангажираност към качеството на работата и подкрепят другите

Партньорите уважават идеите на другите и разпределят честно работата помежду си. Има малко доказателства за интереса на групата към качеството на работата

Партньорите спорят и не показват респект към идеи и работа на другите. С критиката не се оказва подкрепа. Работата се върши от един или двама.

Оценка и коментар:ПРИЛОЖЕНИЕ - СТАНДАРТИ
ПРОЕКТ

БЪЛГАРИЯ В РЕГИОНАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПАЗАРИ


УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

И ЯДРО


СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етапКОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език:

Езикова компетентност


Социокултурни компетентности

Първо равнище

Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка и разпознава езикови средства с такава функция в чужд текст (овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации; овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика);

Разбира коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация;

Познава начините за представяне на факти и интерпретирането им в различни медии – печатни и електронни;

В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация.
Второ равнище

Различава факти от мнения.Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване

Първо равнище


Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

Използва различни информационни източници: анализира, сравнява и синтезира информация от един и от различни източници;

Участва в дискусия или дебат – самостоятелно или в екип , като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.

Второ равнище


Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели , аудитория тип комуникативна ситуация.

Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване

Създава собствени текстове с аналитична, тълкувателна насоченост;

Прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели, като използва възможностите на вариативност в структурното, композиционното и езиковото им оформяне

Използва различни информационни източници; анализира, сравнява информация от един източник и различни източници (конспектира, резюмира).


Литература:

Социокултурна и литературна компетентност:Създаване на изказвания и писмени текстове

Първо равнище


Притежава диференцирани знания за своята национална и културна идентичност; познава основните характеристики на отделните етапи в развитието на европейския културен процес и словесност;

Ситуира изучаваната литературна творба в породилата я културна система и я анализира в съответствие с присъщата й културна и обществена норма;

Мотивира индивидуалния си читателски избор като посочва актуалната за него проблематика и съдържание.

Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател, подбира най- подходящите езикови изразни средства.


Второ равнище


Събира, анализира и съпоставя литературна информация от различни източници (научни съчинения, критически статии, речници и енциклопедии, библиографски справочници и пр.) като я организира във вид подходящ за конкретната задача.

КОО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Първи чужд език

Четене

Първо равнище


Осъществява успешно общуване в устна и писмена форма, в рамките на различни сфери, за удовлетворяване на лични, учебни и социокултурни потребности.

Разбира основната информация от съобщения, обяви, комикси, кратки откъси и т.н., написани на стандартен език;

Разбира конкретна информация от различни научнопопулярни текстове, написани на стандартен език като отбелязва в тях въпроси и проблеми, изразени становища, ...намира конкретна информация в проспекти, каталози, справочници.

Второ равнище


Разбира основната информация от ... специализирани текстове на стандартен език.

Намира конкретна информация в ... специализирани текстове.


Втори чужд език

Четене


Намира конкретна информация в кратки текстове на позната тематика


КОО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика (прогимназиален етап):

Елементи на вероятностите и статистика

Моделиране

Умее да събира систематично, организира и описва данни; умее да моделира с уравнения и неравенства, с линейна и квадратна функция.

Познава механизмите за представяне на статистически данни в ежедневието.

Разчита, интерпретира и оценява информация, предадена с графики, с таблици или с диаграми; използва принципите за събиране и умножаване на възможности при преброяване в конкретна ситуация.


Информатика:

Операционни системи

Първо равнище

Познава принципите на текстообработката, обработката на данни с електронни таблици, електронна поща и Internet.

Използва средствата на операционните системи за организация и управление на файловата система.

Второ равнище


Познава логическата организация на файловите системи и и средствата на ОС за създаване на файлове.

Информационни технологии:

ИТ при решаване на проблеми

Първо равнище


Разбира същността, приложенията и ролята на ИТ в съвременното общество;

Използва основните възможности на текстообработваща програма, графичен редактор, табличен процесор, система за управление на бази от данни и архивираща програма за решаване на конкретен проблем.

Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ. Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика. Демонстрира разбиране и уважение към различни позиции и идеи при работа с ИТ.

Разбира и спазва правилата за работа с ИТ.

Познава и спазва правните, етичните и здравните норми за работа с ИТ

Второ равнище


Създава и обработва текстови документи; графични изображения; електронни таблици; бази от данни и архиви от данни чрез общите и специализираните възможности на потребителски продукти с общо предназначение.

Подбира и използва адекватни софтуерни и технически средства на ИТ при конкретни проблеми, подходящи за решаване с ИТ.Комуникиране чрез ИТ

Първо равнище


Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.

Използва средствата на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика.


Второ равнище

Осъществява връзка на компютърни системи с Интернет и използва предоставените услуги.

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетава разнообразни форми за представянето и на непозната и критична публика.


Интегриране на дейности в ИТ

Първо равнище


Създава интегрирани документи.

Прилага различни начини за съхраняване, обединяване и разделяне на документи и обекти.


Второ равнище


Самостоятелно проучва и усвоява непознат софтуер.

Демонстрира умения за работа в екип.
КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

История и цивилизация:

Фундаментите на съвременния святЧовекът в историята

Първо равнище


Установява и обяснява връзката между политически, стопански, идейни, научни и социални промени.

Оценява значението на използването на научните и техническите открития за динамичния напредък на отделни общества.Източници на историята


Първо равнище

Различава факти, аргументи, идеи, средства за разрешаване на противоречия. Изразява критично отношение при анализ на информация от различни източници.


Второ равнище


Служи си с основни техники за самостоятелно набавяне, представяне, аргументиране и анализ на данни.

География и икономика:

Природна структура и ресурси на Земята

Първо равнище

Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите.

Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание; проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе.

Второ равнище

Оценява концепцията за устойчиво развитие като глобална система.География на България


Второ равнище

Оценява геополитическия, природно-ресурсния и човешкия фактор за преструктуриране на икономиката, развитие на инфраструктурата и подобряване на качеството на живот.

Разбира необходимостта от интегрирането ни в европейското политическо, икономическо и културно пространство.

Дискутира проблемите на устойчивото развитие на България


Източници на информация и работа с тях

Първо равнище


Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота.

Проучва и анализира различни видове документи и извлича информаия от тях.


Второ равнище


Картографира географски обекти и явления

Коментира научни текстове и документи, съдържащи географска информация.

Разработва ученически проекти с географска и икономическа тематика.


Философия ( психология и логика, етика и право, философия):

Себепознание и взаимност

Критично мислене и създаване на смисъл

Първо равнище


Познава основните принципи на комуникативността, правенето на избор и вземането на решения

Умее да задава въпроси за по-задълбочено аргументиране и по-нататъшно изследванеДемонстрира отвореност и толерантност към различни схващания

Второ равнище


Решава проблеми чрез изследване на контекста, смяна на гледната точка и формулиране на хипотези.

Гражданско образование

Граждани, права и отговорности

Демонстрира готовност да защитава своите (и на другите) граждански права и отговорности.

КОО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Химия

Приложение на веществата

Характеризира по състав и значение органични вещества, свързани с живите организми

КОО ИЗКУСТВА

Изобразително изкуство

Ситуации и визуални комуникации

Проявява критическо отношение към различни гледни точки за съдържанието и визуално-знаковата характеристика на ситуации от съвременността. Ориентира се в разнообразието на визуални средства за информация и комуникация. Изразява собствена естетическа позиция при възприемане, оценяване и изобразяване на визуалната характеристика.

Технологии

Оценява свои и чужди решения в разработване на проекти; познава правила за работа в екип; организира работната си среда съобразно основните ергономични и екологични изисквания;Д. Ангелова – Ганчева България в регионалните енергийни пазари


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница