Проект 8 защо става все по -топло?Дата03.05.2017
Размер64.57 Kb.
Размер64.57 Kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРОЕКТ 8

ЗАЩО СТАВА ВСЕ ПО -ТОПЛО?

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

И ЯДРО

СТАНДАРТИ (ПОСТИЖЕНИЯ)

Гимназиален етап

КОО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език

Социокултурни компетентност

Първо равнище

В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително.

Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения.
Второ равнище

Познава начините за представяне на факти и интерпретирането им в различни медии - печатни и електронни.

Различава факти от мнения.


Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване

Първо равнище

Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка.

Участва в дискусия или дебат самостоятелно или в екип, като проявява толерантност към другите участници.

В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения.

При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.
Второ равнище

Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация.
Социокултурна и езикова компетентност. Писмено общуване

Първо равнище

Използва различни информационни източници; анализира, сравнява информация от един източник и различни източници (конспектира, резюмира).

Създава текстове с аналитична, тълкувателна насоченост; текстове от аргументативен и от описателен тип


Езикови компетентности

Второ равнище

Може да направи превод от чужд език, като се съобразява със съчетаемостта на думите в двата езика.Литература

Социокултурна и литературна компетентност:Създаване на изказвания и писмени текстове

Първо равнище

Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател, подбира най- подходящите езикови изразни средства.


Второ равнище

Ориентира се в различни комуникативни ситуации на културно общуване (официална комуникация, академична комуникация)

Събира, анализира и съпоставя литературна информация от различни източници (научни съчинения, критически статии, речници и енциклопедии, библиографски справочници и пр.) като я организира във вид подходящ за конкретната задача.


КОО.ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Първи чужд език

Четене


Първо равнище

Разбира … текстове с позната тематика от научнопопулярни статии и от учебници, като извлича проблеми, становища и аргументи;

Намира конкретна информация в публицистични, научнопопулярни и специализирани текстове.
Второ равнище

Намира конкретна информация в ... специализирани текстове.

Разбира основната информация от ... специализирани текстове на стандартен език.

Втори чужд език

Четене

Намира конкретна информация в кратки текстове на позната тематика

КОО.МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика

(прогимназиален етап)Моделиране

Елементи на вероятностите и статистикаПознава права и обратна пропорционалност и умее да ги прилага в практически задачи


Събира систематично, организира и описва данни;

разчита, интерпретира и оценява инфор мация, предадена с графики, с таблици или с диаграми;Вероятности и статистика

Първо равнище

Познава механизмите за представяне на статистически данни от ежедневието.

Умее да пресмята класическа вероятност и да я интерпретира в ежедневни ситуации.

Оценява аргументи и предвижда събития въз основа на анализа на реални данни.
Информационни технологии
Комуникиране чрез ИТ

Първо равнище

Търси и подбира информация от различни източници чрез средствата на ИТ.

Използва средства на ИТ за подготвяне и представяне на информация пред публика.
Второ равнище

Осъществява връзка на компютърни системи с Интернет и използва предоставените услуги.

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и съчетава разнообразие от форми за представянето й на непозната и критична публика.ИТ при решаване

на проблеми

Използва основните възможности на текстообработваща програма, графичен редактор, табличен процесор, система за управление на бази от данни и архивираща програма за решаване на конкретен проблем.


КОО.ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

История и цивилизация - Човекът в историята


Първо равнище

Определя и обяснява глобални проблеми на човечеството и ролята на човека за разрешаването им.
География и икономика Природна структура и ресурси на Земята


Първо равнище

Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие.

Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища

и др.) и последиците от тях.


Второ равнище

Обяснява процесите на глобално затопляне на климата и изтъняване на озоновия слой.

Дискутира проблемите, свързани с управлението на водните, почвените и биотичните ресурси ….

Илюстрира с примери териториалното проявление на стихийните природни явления и анализира възможностите за борба с тях

Оценява концепцията за устойчиво развитие като глобална стратегия.

Познава принципите на екологичния мониторинг и осъзнава необходимостта от него
Източници на информация и работа с тях

Първо равнище

Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота.

Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях.


Второ равнище

Картографира географски обекти и явления

Коментира научни текстове и документи, съдържащи географска информация.

Разработва ученически проекти с географска и икономическа тематика.
КОО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

Физика и астрономия

Движение и енергия

Второ равнище

Използва принципите на термодинамиката за анализ на топлинните явления и процеси.Биология и здравно образование

(прогимназиален етап)

Организъм - среда


Извежда зависимости между среда на обитание и еволюцията на организмите.

Анализира връзки между приспособления на организмите и среда на обитание.
Биосфера (микросистема – структура и процеси)

Второ равнище

Предвижда резултати от промяна на екологичните фактори и въздействието на човека върху екологичното равновесие.


КОО ИЗКУСТВА


Изобразително изкуство

Ситуация и визуални комуникации

Диференцира средствата за визуална информация и комуникация в определена ситуация по вид, място и начин на въздействие.

Изразява собствена естетическа позиция при възприемане, оценяване и изобразяване на визуалната характеристика на различни социални ситуации


КОО БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

Домашна техника и икономика

Проектиране, планиране и оценяване на технологични процеси и обекти

Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси

Оценява свои и чужди решения в разработвани проекти.

Познава използвани в ежедневието средства за комуникация и контрол (включително и средствата на ИКТ)

Познава правилата за работа в екип
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница