Проект bg 051 po 001 12-0060 c 0001 „ като в свой дом" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"Дата18.11.2017
Размер111.75 Kb.
Размер111.75 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

КАТО В СВОЙ ДОМ”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

право съединение 1


3200 Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски68; Оп. дежурен: 0915/8-26-55

Кмет : 0915/8-20-11; Секретар: 0915/882-116; факс: 0915/8-29-14

e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com
О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА в качеството си на бенефициент по проект „Като в свой дом”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001 и в изпълнение на Заповед № 392/05.10.2014 г. на Кмета на Община Бяла Слатина
ОБЯВЯВА:

ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТИ В ЦEНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП /ЦНСТ/ 2 БРОЯ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. БЯЛА СЛАТИНА

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Психолог – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ на непълен работен ден /4 часа/, по трудово правоотношение;

2. Логопед – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ на непълен работен ден /4 часа/, по трудово правоотношение;

3. Рехабилитатор – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

4. Консултант „Социални дейности“ – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

5. Арт и трудотерапевт – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ ,по трудово правоотношение;

6. Възпитател – 2 лица за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

7. Хигиенисти/Перач/Гладач – 4 лица за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

8. Шофьор – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

9. Пазач – 4 лица за 2 бр. ЦНСТ, по трудово правоотношение;

10. Здравен консултант – 1 лице за 2 бр. ЦНСТ, на граждански договор при планирана заетост от 567 часа за целия период на проекта.
Подкрепящите дейности, които ще извършват специалистите и помощния персонал имат за цел осигуряване на грижа на децата и младежите в среда близка до семейната, както и осигуряване на нов модел на качествена грижа чрез въвеждане на нов подход в социалната работа. Създаване на нова форма на социална услуга в общността и услуги от резидентен тип, основани на индивидуални оценки и нужди, деинституционализация на децата и младежите от специализираните институции.

Специалистите ще бъдат ангажирани в подготовката за преместването на децата и младежите от специализираните институции в новоразкритите услуги (2 бр.ЦНСТ), в периода, необходим за адаптация на децата в новите социални услуги, както и в периода по предоставяне на услугата, като през цялото време ще подпомагат работата на персонала, ангажиран в двата ЦНСТ.


І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

- Умения за работа в екип;

- Спазване на конфиденциалност;

- Готовност за работа с деца и младежи с увреждания;

- Комуникативност и мотивация за работа в сферата на услуги за деца и младежи с увреждания;

- Кандидатите да са физически здрави.


ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. За заемане на длъжност „Психолог, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно –квалификационна степен бакалавър;

- Специалност – „Психология” или „Психотерапевт”;

- Професионален опит – минимум 1 година.

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;Кратко описание на длъжността:

Оказва психологична подкрепа за подобряване на психичното състояние и стимулиране на пълноценното развитие и изява на децата и младежите с увреждания според възможностите им. Подкрепа при конкретно поставени въпроси от професионалното ежедневие на персонала в ЦНСТ. Подкрепя дейностите по адаптация и лечение на децата с увреждания, осъществява намеса при кризи и спешни състояния, свързани със здравето на децата.Води необходимата документация и отчетност.


2. За заемане на длъжност „Логопед, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно – квалификационна степен бакалавър;

- Специалност – „Логопедия” или по една от специалностите „Специална педагогика“, „Дефектология“, „Педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“ със специализация или преквалификация по логопедия;

- Професионален опит – минимум 1 година;

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;Кратко описание на длъжността:

Провежда корекция и рехабилитация на езиково-говорни нарушения при децата/младежите в двата ЦНСТ. Организира индивидуални логопедични занятия на децата и младежите с езиково-говорни нарушения, изследва езиковата и звуковата страна при различни дефицити, отговаря за провеждането на корекция на речта. Води необходимата документация и отчетност.3. За заемане на длъжност „Рехабилитатор, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно –квалификационна степен професионален бакалавър, направление „Рехабилитация“, „Кинезитерапия“ и специалности от други професионални направления;

- Професионален опит – минимум 1 година;- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство.

Кратко описание на длъжността:

Изследва ресурсите и извършва дейности за подобряване на физическото състояние на децата и младежите. Периодично прави оценка и бъдещото планиране за предоставяне на социалната услуга, по отношение на физическите потребности и статус на децата и младежите. Организира и осъществява рехабилитационната дейност с децата/младежите в двата ЦНСТ. Осигурява подкрепа на децата/младежите при двигателна активност, извършване на гимнастика и др. физическа дейност. Участва в ежедневните грижи и следи за здравословното състояние на децата и при необходимост се обръща към личния лекар на детето. Води необходимата документация и отчетност.


4. За заемане на длъжност Консултант „Социални дейностикандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно квалификационна степен- магистър;

- Специалност – „ Социални дейности“, „Педагогика”, „Начална и предучилищна педагогика”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика”, „Психология – детско-юношеска” и други специалности със социална, хуманитарна или икономическа насоченост.

- Професионален опит – минимум 2 години;

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителни специализации, сертификати и други се считат за предимство.Кратко описание на длъжността:

Консултира и подпомага дейностите по проекта чрез идентифициране, варианти на действие, препоръки. Взаимодейства с целевите групи по проекта спрямо конкретните нужди, подпомага развитието на процесите в новосформираните групи. Подпомага разработването на индивидуални планове за преместване на всяко от децата и за адаптирането му след преместването. Води необходимата документация и отчетност.


5. За заемане на длъжност Арт и трудотерапевт“, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно квалификационна степен – професионален бакалавър;

- Специалност - „Педагогика” или друга специалност хуманитарен профил, „Художествено изкуство” и сходни професионални направления;

- Професионален опит – минимум 1 година;- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;Кратко описание на длъжността:

Постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот на младежите с увреждания, чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство. Организиране на системна трудова дейност, съобразена с увреждането, функционалното и психично състояние на децата и младежите. Индивидуална работа и работа по групи с децата и младежите, арт-терапия и развиване на основни двигателни умения - концентрация, прецизност и точност на движенията.


6. За заемане на длъжност Възпитател“, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно квалификационна степен - професионален бакалавър;

- Специалност - „Педагогика”, “Психология“, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социална педагогика“ или друга специалност хуманитарен профил;

- Професионален опит – минимум 1 година;- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;Кратко описание на длъжността:

Организира и провежда дневния режим и цялостната възпитателно-корекционна работа с деца/младежи с увреждания в ЦНСТ. Предоставя образователни и занимателни дейности, формира знания, умения, отношения, ценности и отговорности у децата и младежите.


7. За заемане на длъжностите по т. 7 „Хигиенисти/Перач/Гладач“, т. 8 „Шофьор“ и т.9 „Пазач“, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Минимум завършено средно образование;

- Професионален опит не се изисква, но се счита за предимство;

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

- За кандидатите на длъжност „Шофьор“ - документ за правоспособност за управление на МПС, категория “В“;

Кратко описание на задълженията:

Подпомогане както потребителите на услугата, така и новоназначения персонал с дейности като почистване, дезинфекциране на стаи, санитарни възли, коридори и други помещения. Пране и гладене на дрехите на децата/младежите, спално бельо, покривки, кърпи и др. Осигуряване на безопасна, сигурна и хигиенична среда за живеене, в която децата да развиват пълноценно своите възможности, както и осигуряване на безопасното им превозване.


8. За заемане на длъжностЗдравен консултант, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образователно-квалификационна степен – магистър;

- Специалност – „Хуманитарна медицина” – лекар;

- Условия за стаж по специалността – 3 години;

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

- Допълнителна квалификация и/или опит в работата с деца и младежи с увреждания са предимство;Кратко описание на задълженията от Техническото задание:

Здравният консултант оказва консултации относно здравословното състояние на децата, води медицинската документация, оказва подкрепящи дейности по лечение на децата с тежки увреждания, осъществява намеса при кризи и спешни състояния, свързани със здравето на децата. Установява здравния статус на децата и младежите. Осъществява взаимодействие с медицинската сестра и останалия персонал в двата ЦНСТ. Участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.Условия за участие

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография в свободна форма, с подробно описание на практически/професионален опит, образование и ключови квалификации, не по късно от 23.09.2014 г. на адрес: гр. Бяла Слатина – 3200, ул. „Климент Охридски“ №68. Документите се изпращат в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и следния надпис: „Кандидат за длъжност „Здравен консултант“.

На спечелилия кандидат ще бъде прeдложен договор за извършване на консултантски услуги със срок от 01.11.2014 г. до 30.09.2015 г.
ІІІ. Документи за участие в ПОДБОРА НА СПЕЦИАЛИСТИ

Кандидатите за заемане на длъжностите от т.1 до т. 8 (Психолог, Логопед, Рехабилитатор, Консултант „Социални дейности“, Арт и трудотерапевт, Възпитател, Хигиенисти/Перач/Гладач, Шофьор и Пазач) следва да представят следните документи:

1. Заявление до кмета на Община Бяла Слатина за участие в подбора по образец - Приложение №1;

2. Професионална автобиография (CV) по образец - Приложение №2;

3. Копие на документ за самоличност;

4. Копие на диплома за завършено образование;

5.Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./;

8. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

9. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №3;

10. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 4;

Документите по образец могат да бъдат получени в общинска администрация Бяла Слатина,стая №204 или изтеглени от сайта на Община Бяла Слатина: www.byala-slatina.com

ВАЖНО! Документите се поставят в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и се посочва длъжността, за която се кандидатства с изписването на следния надпис: „Кандидат за длъжност „………….……………“. При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.
ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документи за участие в подбора ще се приемат от 11.09.2014 г. до 23.09.2014 г. включително, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,30 часа в деловодството на Общинска администрация – гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68 (партерен етаж), представени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно. Информацията и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Бяла Слатина и на електронната страница: www.byala-slatina.com


V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Кмета на община Бяла Слатина със Заповед сформира комисия, която да разглежда и оцени кандидатурите на 2 етапа – на етап документи и етап събеседване/интервю. На класираните кандидати ще бъде прeдложено да сключат срочен трудов договор, с изключение на Здравния консултант, с който ще се сключи договор за консултантски услуги.
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Бяла СлатинаНастоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Бяла Слатина носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница