Проект bg 051РО001 07-0187-С0001 „ Без граници за добрия мениджър" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"страница1/16
Дата16.11.2017
Размер2.49 Mb.
Размер2.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0187-С0001

Без граници за добрия мениджър”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


ДОКЛАД

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ГЪРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ХОТЕЛИ И ТЕХНИТЕ КЛИЕНТИ

СОФИЯ


2014

Съдържание

Въведение

7

Резюме

12

Методология

13

Кабинетно проучване “desk research”

Община Созопол

Увод

Обща характеристика на града, общинатаСъстояние на местната икономика

Структура на икономиката

Предприемачество и развитие на МСП

Инвестиции

Заетост и производителност на труда

Туризъм


Основни изводи

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси

Демографско състояние и тенденции

Социални услуги

Трудов пазар и безработица

Основни изводи

Обобщение

Община Корфу

Увод

Обща характеристикаОсновни демографски характеристики

Социално – икономически данни

Район Йонийски острови

Икономически преглед

Национални и местни програми, свързани с осигуряването на заетост, социално включване, развитие на предприемачеството и подобряване на уменията

Заетост


Социално включване

Развитие на предприемачеството

Подобряване на знанията и уменията

Европейски стратегии и политики в изследваните сектори

Заетост

Социална закрила и социално включванеРомско население

Предприемачество

Подобряване на знанията и ученията

Обобщение

Добри практики и инициативи за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в държави от Европейския съюз

Ролята на местните власти в областта на заетостта, социалното включване, възможностите за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията, съгласно законодателствата и практиките в държави-членки на ЕС

Добри практики и инициативи за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в държави от Европейския съюз

Заетост


Заетост чрез развитие на предприемачеството

Социално включване

Социално включване чрез заетост

Социално включване чрез обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията

Социално включване и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на младежи от ромски произход

Изводи и препоръки

Предизвикателства пред държавите-членки на ЕС по отношение на заетостта, социалното включване, възможностите за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията - „Всички за един и един за всички”

Актуални тенденции и успешни примери за решаване на проблеми в областта на заетостта, социалното включване, възможностите за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в държави от Европейския съюз

Тенденции на пазара на труда в ЕС

Инициативата „Градове за активно включване" - успешен примери за решаване на проблеми в областта на заетостта, социалното включване, възможностите за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията

Същност на инициативата

Дейности на градовете и добри примери за активно включване на младите хора

Превенция и ранна намеса

Мобилизиране на потенциала и подход “отдолу-нагоре”

Предлагане на персонализирани услуги

Координация и партньорство

Партньорства с третия сектор

Ангажиране на местния бизнес

Насърчаване на предприемачеството чрез образование и финансова помощ

Какви са следващите стъпки?

Тенденции за бъдещето

По-добро обвързване на услугите за обучение с реалните потребности на пазара на труда

Заключения

Успешни проекти в областта на социалното включване в ЕС

Подкрепа за заетост и мобилност

Шанс за всички

Концепция на ЕК по отношение на заетостта, социалното включване, възможностите за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в държавите – членки на ЕС през новия програмен период

Ролята на ЕС

Заетост

Интегриране на ромските общностиСоциално приобщаване

Социална закрила

Как се прилагат политиките на ЕС

Какво прави ЕС

Перспективи

Набиране на данни от представителите от Целевите групи

Провеждане на анкета

Резултати от проучването

Профил на анкетираните

Визия и очаквания на анкетираните

Изводи от направеното анкетно проучване

Интервюта с представители на целевите групи и посещения на място от ключовите експерти

Методология

Казуси


Представители на общинската администрация и неправителствения сектор

Представители на местния бизнес

Представители на социално – икономическите партньори

Жени, младежи и роми

Представители на управленски персонал на малки и средни хотели

Обобщение на резултатите

Бенчмаркинг анализ

Анализ на прехвърляемостта и приложимостта на практиките

Заключение


17

17

1721

23

2325

25

2627

31

3232

36

3841

42

4444

50

5153

58

58


59

61

6263

64

6565

70

7172

74

7581

81


84

84

8688

92

95100
102

103

110

110


114

114


119

120


121

123


124

126


126

127


128

128


129
129

131


133

160


175

175


177

178


179

180


180

185


197

199


200

201


201

204


223

225
226

228

228


234

237


241

244


247

248


252

258
Въведение

Настоящото проучване е разработено във връзка с изпълнение на Договор № 8-303/06.06.2014 за „Проучване на добри практики, разработване на доклад на база анализ, изграждане на концепция за развитие и дейности по подготовка (включва и превод на английски и гръцки език) и отпечатване на наръчник с добри практики”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.Община Созопол, възложител по горецитирания договор е бенефициент по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район е партньор на Община Созопол по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Общинско дружество Корфу е партньор на Община Созопол по договор BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

Обединение „Алфа Сел Анализ“ ДЗЗД е изпълнител по Договор № 8-303/06.06.2014 г. с предмет разработване на:

 1. Проучване на добри практики в Гърция и България в малки и средни хотели и техните клиенти.

 2. Разработване на доклад на база анализа за обща оценка на състоянието на туристическия бизнес в региона и възможностите му за развитие.

 3. Популяризиране на добрия гръцки и български опит.

 4. Изграждане на концепция за развитие на паза проведените проучване и анализ.

Този документ е създаден в рамките на проект BG051РО001-7.0.07-0187-С0001 “Без граници за добрия мениджър”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Созопол, Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район и Общинско дружество Корфу и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Цел на проекта

Проектът “Без граници за добрия мениджър” има за основна цел да се подпомогне социалното включване и да се стимулира развитието на социалната икономика в двете крайморски курортни общини Созопол и Корфу като се предоставят възможности за развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели за ефективно управление и развитие на техния бизнес чрез представяне на иновативни модели и добри практики в сферата на мениджмънта на туризма и хотелиерството.Специфични цели на проекта

 • Да се проучат и анализират добри национални и европейски практики и инициативи за осигуряване на подкрепа за заетост, образование/ обучение, социално участие и развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели. Да се идентифицират, документират и разпространят добрите практики и принципи в това отношение;

 • Да се осъществи обмен на опит и добри практики при разработването на нормативни документи и организирането на инициативи за осигуряване на подкрепа за заетост, образование/обучение, социално участие и развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели.;

 • Да се разработи концепция за осигуряване на подкрепа за заетост, образование/обучение, социално участие и развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели;

 • Да се повиши информираността на заинтересованите страни, които могат да имат отношение към осигуряване на подкрепа за заетост, образование/обучение, социално участие и развитие на предприемачеството в т.ч. сред уязвими групи (жени, младежи, роми) и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията на управленския персонал на малки и средни хотели.

Съответствие на проекта с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проектните цели съответстват на стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси” – „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване”, посредством разработване на модели за постигане на по-висока заетост към специфичните таргет групи в общината – жени, младежи, роми, управленски персонал на малки и средни хотели. Целите и дейностите на настоящия проект са подчинени на основната цел на конкретната процедура по Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на ОП РЧР, в рамките, на която се изпълнява настоящата схема - за изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми. Настоящият проект е насочен към създаването на партньорство и сътрудничество между българската местната администрация в лицето на Община Созопол и общински фирми от държава членка на ЕС, а именно Община Корфу, Република Гърция за реализиране на съвместна инициатива с цел да се разработи и демонстрира нов подход за подпомагане на жени, младежи, роми, управленски персонал на малки и средни хотели в общините Созопол и о. Корфу, Гърция. Проектът ще създаде условия да се използва диференциран подход за разработване, прилагане и документиране на ефективни методи, които да отговарят на заетостта, образованието и социалните нужди на целевите групи. Проектът ще търси решения за преодоляване на бариерите пред заетостта, да подпомогне безработните да намерят работа и да я запазят в дългосрочен план. Дейностите по проекта и съвместната работа с партньора създават реални предпоставки Община Созопол да почерпи от опита на Община Корфу чрез обмяна на идея, опит, ноу-хау, както и чрез съвместното разработване и изпълнение на проекта. В процеса на изпълнение на проекта и съгласно заложените проектни цели ще се търси разпространението и трансфера на иновативни резултати в прилаганите политики и практиката, като основно ще се цели разработването на решения за справянето с наличните нужди във връзка със специфичен въпрос/ проблем, а именно разработването и прилагането на местни стратегии за заетост със специален фокус върху жените, младежите, ромите и управленския персонал на малки и средни хотели. Ще бъде разработена и предложена концепция за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията и диференциран подход за предоставянето им като отговор на общността към задоволяване нуждите на целевите групи, в резултат от проведено проучване на чуждия опит в сферата и трансфер на добри практики и инициативи в областта.

Целеви групи на проект

 • Представители на общинската администрация и неправителствени организации – община Созопол, Общинско дружество Корфу – местна агенция, Гърция и „Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район”, Гърция;

 • Представители на местния бизнес;

 • Социално-икономически партньори и неправителствени организации;

 • Жени, младежи, роми, управленски персонал на малки и средни хотели.

Изборът на целеви групи е ориентиран към подобряването на сътрудничеството и обмяната на опит и преноса на добри практики от друга администрация в страна членка на ЕС по идентифициран специфичен проблем в българската администрация чрез създаване на устойчиво партньорство между Община Созопол и Община Корфу. Проектът цели да окаже въздействие върху посочените по-горе целеви групи. Идентифицираните нужди са свързани с необходимостта от развитие на знанията и уменията на българските общински организации и институции извън границите на държавата, за насърчаване на международното сътрудничество в идентифицираните приоритетни сфери на взаимодействие, за изграждане на формални и неформални мрежи в рамките на ЕС, за развитие на алтернативни перспективи за идентифициране и осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи проблеми и т.н. Благодарение инициирането и реализацията на проекта, целевите група по проекта да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областта на осигуряването на заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията със специален фокус върху жените, младежите, ромите и управленския персонал на малки и средни хотели, да почерпят от опита на Гърция и други членки на ЕС чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, пренос на добри практики, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.

Резюме

Настоящото проучване ще допринесе за изпълнението на целите на проекта като ще спомогне за подобряване на процеса на разработването и прилагането на местни стратегии за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Дейността ще се изпълнява в партньорство с Форум: Европа на Културите Адриатически – Йонийски район и Общинско дружество Корфу като по този начин ще се подобри капацитета на българската общинска администрация чрез използване на опита и добрите практики от други държава членка на ЕС. Предвидените за проучване теми са в пряка взаимовръзка и са подчинени на специфични цели на проекта. Изпълнението им допринася за постигането на заложените цели на проекта.

Направеното проучване идентифицира добри практики и инициативи за заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията в България, Гърция и държави от Европейския съюз, които разполагат със сходни профили като тези на общините Созопол и Корфу и могат да се използват като пример за разработването на нормативни документи и организирането на инициативи за създаване на заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията със специален фокус върху жените, младежите, ромите и управленския персонал на малки и средни хотели и правилен /диференциран/ подход за предоставянето им по места.

Методология

При разработването на настоящото проучване са приложени следните основни методи: • Проучване състоянието на заетост, социално включване, възможности за развитие на предприемачеството и обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията със специален фокус върху жените, младежите, ромите и управленския персонал на малки и средни хотели в България и на световно ниво чрез публични източници на информация;

 • Определяне на фактори за извършване на настоящото изследване;

 • Идентифициране на добри практики от България, Гърция и Европейския съюз на база на факторен анализ;

По конкретно Обединение „Алфа Сел Анализ” ДЗЗД е извършил проучване на добри практики посредством следните методи като:

 • Кабинетно проучване „desk research”- посредством този метод е извършен преглед и проучване на документацията, засягаща темата на изследването – официални стратегически документи, нормативната база, статистически данни, доклади, наръчници и други публично достъпни източници. Кабинетното проучване се проведе в началната фаза на проучването.

   • Набирането на данни от представители на целевите групи се осъществи чрез прилагането на три метода:

 1. Провеждане на анкета – този метод се осъществи на базата на разработени от експертите анкетни карти. Въпросите в тях бяха лесно разбираеми и с кратка продължителност на попълване, което намали риска от отказ за попълване и слаб интерес от страна на целевите групи. Анкетните карти можеха да бъдат попълнени на хартиен носител, както и да бъдат попълвани електронно на сайта на Община Созопол (след одобрение от Възложителя). Посредством тях се събра информация от широк кръг лица, представители на целевите групи. Формите на анкетните карти е част от Приложенията на настоящото проучване.

 2. Интервюта с представители на целевите групи – Провеждането на интервюта се извърши след като бе направено кабинетното проучване и се анализираха резултатите от проведената анкета. Изготвиха се ясни и точни въпроси, които се зададоха на всички интервюирани. Чрез този метод се генерира допълнителна информация, касаеща по-конкретни въпроси и моменти, засягащи проучването. Въпросите от проведените интервютата са част от Приложенията на настоящото проучване.

 3. Посещение на място на ключовите експерти – Бе направено посещение на място в общините Созопол и Корфу, където нашите експерти проведоха изследване на целевата група. Изследването бе реализирано чрез дълбочинни интервюта, на които се зададоха въпроси и различни казуси за решаване. След извършеното посещение на място бяха очертани конкретни практики, които да бъдат анализирани по-внимателно.

След набирането на информация по горепосочените методи бе извършено обобщение по следните методи: • Бенчмаркинг анализ – На първо място се идентифицираха добрите практики и се определиха други общини и градове, със сходни характеристики, които са обект на сравнението. След проведена дискусия се избраха няколко на брой фактора, които правят една практика добра, на които се поставиха различни по важност теглови коефициенти, като сбора им е равен на 1,0. След което факторите, избрани за сравнение се поставиха в матрица, като се дадоха стойности на всяка от тях от 1 до 10 (1 е най-ниско въздействие върху системата) на база на експертна дискусия и се извърши оценка. Оценката на резултатите се получава като се умножат стойностите на всеки един фактор по тегловите коефициенти и се сумират резултатите от колоните на матрицата. На база на използваните фактори се получиха средно притеглени стойности, които дават реалистична оценка на всеки един от конкурентите. Притеглените стойности дадоха възможност да се анализират отделните фактори, които характеризират общината и за получаване на оценка на реалното състояние. След получената оценка се идентифицираха мерки и действия, които да спомогнат за развитието на Община Созопол.

 • Анализ на прехвърляемостта – Целта бе да се определи определена практика или модел, които функционират успешно и да се изследва дали могат да бъдат прехвърлени в друга среда. Необходимо беше да се определят минималните условия, при които определена практика би продължила да е успешна и след прехвърлянето й в нова среда, както и да бъдат очертани потенциални заплахи за реализирането на практиката.

Крайни резултати

- идентифицирани и проучени добри практики в България, Гърция и ЕС;

- разработен анализ на добри практики в България, Гърция и ЕС.

Кабинетно проучване „desk research“

Община Созопол

Увод

Община Созопол се намира на територията на област Бургас, която е в югоизточен район за планиране. Визията на този район е постигане на устойчиво и балансирано икономическо развитие и социално благополучие, основани на стратегическо географско разположение - излаз на Черно море и външна граница с Република Турция и транспортни възли, уникални природни дадености на територията между източна Стара планина и Странджа, и традиции в туризма, преработващата промишленост и земеделието. Регионалния план за развитие на югоизточен район за планиране за периода 2007-2013 г. има 4 стратегически цели. Първата стратегическа цел е за създаване на условия за икономически растеж с темпове, изпреварващи средните за страната. Първият приоритет е развитие и модернизация на регионалната и местната инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението, като повечето от проектите в този район имат международно и национално значение. Вторият приоритет е свързан с подпомагане развитието и повишаване конкурентоспособността на предприятията от преработващата промишленост. Третият приоритет подкрепя основния икономически отрасъл на територията на района - развитие на туризма, защото това е един от най- динамично развиващите се отрасли, макар и сезонно, концентриран главно през летните месеци по Черноморското крайбрежие. Четвъртият приоритет подкрепя развитието на аграрния сектор, който на територията на Югоизточен регион формира около 20% от БДС, но развитието му е неравномерно.

Втората стратегическа цел е за осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда. Това е територия с богати и разнообразни природни дадености, които са в основата на повишаване на качеството на живот, което е първият приоритет към втората специфична цел- подобряване на жизнената среда. Вторият приоритет е за повишаване на качеството, обхвата и достъпността на социалните услуги, като основаната цел е подобряване на живота на хората и достъп и високо качество на услугите в социалния сектор. Третият приоритет е за повишаване на качеството на административните услуги, които се предоставят на населението и бизнеса, като главно се цели улесняване и ускоряване достъпа до информация на потребителите на услуги.

Третата стратегическа цел е подобряване управлението на процеса на развитие, като първият приоритет е за укрепване на институционалния капацитет за усвояване на средства от европейските фондове. Вторият приоритет е свързан с устройство на територията и разработване на териториално устройствени схеми, планове и проекти.

Четвъртата стратегическа цел подкрепя развитието на трансграничното и регионално сътрудничество. Първият приоритет към тази цел с трансгранично сътрудничество с Република Турция. Вторият приоритет е трансрегионално сътрудничество – със страните от Балканския полуостров и Черноморските държави, както и със страните - членки.

Съгласно Областен план за развитие на Бургас, визията на областната стратегия за развитие на област Бургас е за проспериращ европейски граничен регион и привлекателно място за инвестиции и живот на хората. Главната цел е до 2015 година област Бургас да се превърне във водещ туристически, индустриален и културен център със запазено природно и историческо наследство. Стратегията има три стратегически цели. Първата от тях е за създаване на условия за развитие на отрасли и дейности, осигуряващи устойчив икономически растеж на област Бургас. Втората стратегическа цел предлага подобряване на жизнената среда, чрез стимулиране на развитието на човешкия потенциал за повишаване реализацията, заетостта и доходите на населението. В третата стратегическа цел се залага на развитие на вътрешно регионалното и трансграничното сътрудничество за постигане на балансирано развитие и обособяване на област Бургас като представителна външна граница на Европейския съюз. Областната стратегия има седем приоритета. Първият е за изграждане на нова и модернизация на съществуващата инфраструктура за създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Вторият приоритет предлага повишаване на конкурентоспособността на основата на икономика на знанието. Третият приоритет е за създаване на благоприятна жизнена, културна и природна среда в област Бургас. В четвъртият приоритет се предлага интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на развитието на малките градове. Първата специфична цел към този приоритет е за планиране на интегрирано градско развитие за справяне с икономическите, екологичните и социалните проблеми. Следващата цел е за възстановяване и обновяване на градските райони. Третата специфична цел към четвъртия приоритет е насочена към решаване на транспортните проблеми и насърчаване на развитието на екологично чист градски транспорт. Последната специфична цел е за социално-икономическа интеграция на отдалечените райони към черноморските общини и град Бургас и укрепване на взаимовръзката град - регион. Петият приоритет на областната стратегия е насочен към развитие на селските райони, горското стопанство, рибарството и аквакултурите. Това са основните дейности за повишаване на заетостта и развитие на потенциала за работа в условия на нарастваща конкуренция. Последният приоритет от областната стратегия е свързан с укрепване на административния капацитет на областно и местно ниво.

В Актуализацията на общинския план за развитие на Община Созопол за периода 2012 - 2013 г. е запазена визията за развитие на община Созопол като „водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие, проспериращ край на устойчиво икономическо, екологично и социално развитие“. Основната стратегическа цел е „Изграждане на устойчива икономика, постигане на висок жизнен стандарт и съхраняване на екологичния баланс за превръщане на община Созопол във водеща туристическа и културна дестинация на Южното Черноморие”. Актуализация на плана предефинира определените стратегически цели на общината като: създаване на условия за ускорено и устойчиво икономическо развитие на секторите земеделие, риболов и аквакултури и основан на техния ресурс промишлен сектор; превръщане на община Созопол във водеща дестинация на Южното Черноморие за интегриран морски, селски и културно - исторически туризъм, както и повишаване стандарта на живот на населението и съхраняване на околната среда.

Формулирани са шест приоритета, първият от които е „Подобряване качеството на специализираното образование, човешкия и социален капитал на общината”. Вторият е насочен към осигуряване на оптимални условия за развитие на бизнеса и стимулиране на предприемачеството”. Третият се отнася до подобряване на свързаността и физическата среда на територията на общината. Следващият приоритет е насочен към подобряване на екологичната обстановка. Петият приоритет предлага развитие на интегриран туристически продукт, а последният отново визира повишаването на административния капацитет за разработване и осъществяване на самостоятелни и партньорски проекти.

В Програма за устойчиво развитие на туризма в община Созопол са включени пет приоритета, които са както следва: основен туристически продукт; алтернативни форми на туризъм; инфраструктура и околна среда; структури и обучение; маркетинг, реклама и информация.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол (2011 – 2015) цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Созопол.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница