Проект bg051PO001 05„Да направим училището привлекателно за младите хора”Дата17.11.2017
Размер195.78 Kb.
Размер195.78 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ“

гр. Трявна обл. Габрово
ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА

за развитие на извънкласните и извънучилищни дейности в училището
Общо представяне на програмата

В Основно училище „Проф.Пенчо Николов Райков“ учат 185 ученици от 1-ви до 8-ми клас.Класовете са малки, но разнородни по състав. Около 20% от децата са от етнически малцинства, повечето от които са със сериозни образователни проблеми, породени от нередовното посещение на училище. Голяма част от нашите ученици са от SOS-Детско селище, които в една или друга степен са с проблемно поведение – проява на агресия към съученици и учители и незачитане на правилата .

Участието ни в проект „Успех“ ще направи училището ни привлекателна среда за тези ученици чрез неформалният характер на дейностите, а за останалите – място за осмисляне на свободното от учене време и поле за изява на техните желания, умения и сръчности.
І. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.


ІІ.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Дейност 2: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите, провеждани по време на ваканциите

Дейност 3: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Мотиви за участие на училището в проекта:

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да изявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуството, спорта. Това може да бъде превенция на агресивно поведение и негативни прояви в училище. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност за неформално общуване между учител , ученици и родители, което може да окаже положително влияние върху взаимоотношенията им.
Общата цел на нашето училище

1. Да се създадат условия за по-хармонично развитие на подрастващите чрез осмисляне и организиране на свободното им от учебни занятия време в система от извънкласни и извънучилищни дейности.Специфични цели:

1. Да се активират учениците за участие в инициативи, мобилизиращи интелектуалният им и творчески потенциал, както и физическото им развитие.

2. Да се допринесе за развитие заложбите на учениците, съобразно техните интереси и те да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се привлекат ученици към спортни и туристически занимания с цел подобряване здравето и физическата им дееспособност и като средство за превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на алкохол, цигари и наркотични опиати.

4.Чрез извънкласните и извънучилищните дейности като форма на организация и взаимодействие между учител и ученик да се осъществят конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите на учениците в неформална, извънучилищна среда.

5. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

6. Създаване на традиции и приемственост в извънкласните дейности в училището.
Очаквани резултати


 1. Функциониране на разнообразни ИИД в училище за период от три години

 2. Повишаване на успеха на учениците, намаляване на негативните им прояви и ограничаване на неоснователните отсъствия от училище

 3. Участие на голям брой ученици в представителни училищни и общински мероприятия


С решение от протокол №4 от 22.12.2011г., след представяне на тригодишната програма на училището за развитие на извънкласните и извънучилищни дейности по проект „Успех“, Педагогическият съвет одобри участието на училището в проекта през учебната 2011-2012г. със следните форми на ИИД и техните ръководители:

 1. Клуб „Театрална работилница“ с ръководител Петя Перпериева – начален учител

 2. Арт студио „Моден дизайн“ с ръководител Галя Димитрова – преподавател по Изобразително изкество

 3. Ателие „Историята на моето семейство и семейни празници“ с ръководител Иванка Бонева – преподавател по български език и литература

 4. Клуб „Тенис на маса“ с ръководител Галина Вълкова – преподавател по физическо възпитание и спорт

 5. Клуб „Опознавам историята и природата на Трявна“ с ръководител Даринка Христова – начален учител

 6. Клуб „Екология и здраве“ с ръководител Рада Илиева – възпитател ІV клас, начален учител

 7. Клуб „Европейска кухня“ с ръководител Цецка Николова – начален учител

 8. Клуб „Галилей“ с ръководител Виолета Иванова – преподавател по математика и физика

Ръководителите на клубовете представиха своите цели и виждания относно тригодишното развитие на тяхната дейност: 1. Клуб „Театрална работилница“ с 15 ученици

Цел: 1.Да се създаде и развие интерес към драматургичното изкуство у учениците

2. Да се разкрият и развият интерпретаторските заложби на децата и да се засили интересът и желанието им да четат подходяща за тях литература.Дейности: Запознаване с произведения, подходящи за драматизация; написване на сценарий; разучаване на приказки и драматизирането им; създаване на куклена постановка, подготвяне и изнасяне на представления пред учениците от начален етап по случай Баба Марта и края на учебната година.

Клубът съществува от 2008 година, когато училището ни спечели проект „Изкуство, спорт, екология – избираш ти“ по ОП РЧР. С дарение от наши родители бе обособена стая за клуба, а със средства по проекта бяха изработени театрални костюми, декори и музикална уредба с усилватели.След приключване на проекта клубът продължи да съществува и да развива своята дейност. С участието в проект „Успех“ ще имаме възможност да дообогатим материалната база с кукли и костюми,а децата, които в по-голямата си част са от социално-слаби семейства и не разполагат със средства, ще имат възможност да посетят театрални постановки . 1. Арт студио „Моден дизайн“ с 14 ученици

Цел:1. Изграждане на творческо и естетическо отношение към заобикалящата ги действителност и към света на модата и дизайна.

2. Усвояване езика на изобразителното изкуство и развитие на специфичните интереси и способности на учениците в областта на различните видове приложни изкуства – дизайн и изящни.Дейности: Създаване на декоративни композиции с различни видове техники и материали.

 1. Ателие „Историята на моето семейство и семейни празници“с 11 ученици

Цел: 1. Изграждане на естетически вкус и придобиване на практически умения за посрещане на празници – обичаи, трапеза, украса, облекло.

2. Осъзнаване значимостта на семейните ценности и възпитаване на уважение към тях.Дейности:

4. Клуб „Тенис на маса“ с 14 ученици

Цел: Да се преодолее агресията сред учениците чрез физическа активност

Дейности: Запознаване с правилата на играта и провеждане на тренировки

5. Клуб „Опознавам историята и природата на Трявна“ с 15 ученици

Цел: Да се формира представа у учениците за културното наследство на родния край и неговата значимост.

Дейности: Посещения на исторически и архитектурни обекти в Трявна и околностите, подреждане на изложба с изгледи от посетените места, изработване на презентации по избрани от учениците теми.

6. Клуб „Екология и здраве“ с 10 ученици

Цел: Създаване на навици у учениците за природосъобразен и здравословен начин на живот

Дейности: Организиране на походи през лятната ваканция до близки природни забележителности по екопътеки, бране на билки и диворастящи гъби, организиране на състезания и изложби.

7. Клуб „Европейска кухня“ с 9 ученици

Цел: Запознаване със спецификата на кухнята на различните европейски народи

Дейности: Изготвяне на проекти, приготвяне на ястия, обсъждане на отличителни черти на различните европейски народности

8. Клуб „Галилей“ с 14 ученици

Цел:1. Придобиване на нагласа за експериментална работа и умения за осъществяване на физични експерименти

2.Създаване на интерес към природните наукиДейности: Провеждане на физични експерименти , наблюдение на природни и физични явления

Актуализация

2012 г./ 2013 г.

В началото на учебната 2012/2013 година в училището ни са записани 146 ученици, като 110 от тях са обхванати в различни форми на ИИД. От тях 14 деца са в риск.На свое заседание на 12.09.2012г. Педагогическият съвет прие актуализацията на настоящата тригодишна програма за участие на училището по проекта през учебната 2012/2013г., а на заседание на 24.09.2012г. одобри следните форми на ИИД, техните програми и ръководители:

 1. Област „Природоматематически науки“ – клуб „Галилей“ с ръководител Виолета Иванова, преподавател по математика и физика

 2. Област „Хуманитарни науки“ – клуб „В света на животните“ с ръководител Цецка Николова, начален учител

 3. Област „Здравословен начин на живот“ - клуб „Тенис на маса с ръководител Галина Вълкова, преподавател по физическо възпитание и спорт

 4. Област „Здравословен начин на живот“ - клуб „Екология “ с ръководител Мария Бонева – учител по биология и химия

 5. Област „Здравословен начин на живот“ – клуб „Да успяваме заедно “ с ръководител Мая Кънова, възпитател в среден етап

 6. Област „Комуникативни умения на роден език» - клуб «Театрална работилница» с ръководител Петя Перпериева, начален учител

 7. Област „Комуникативни умения на роден език» - ателие „Историята на моето семейство. Семейни празници с ръководител Иванка Бонева, преподавател по български език и литература

 8. Област»Умения за самостоятелно учене и събиране на информация» - клуб «По пътищата на историята в Тревненския край» с ръководител Милиян Малев, преподавател по история

 9. Област „Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства» - ателие «Аз обичам да рисувам» с ръководител Даринка Христова – начален учител

 10. Област „Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства» - арт студио „Моден дизайн“ с ръководител Галя Димитрова, преподавател по Изобразително изкуство

Ръководителите на клубовете представиха своите цели и виждания относно тригодишното развитие на тяхната дейност:

1. Клуб „Галилей“ с 14 ученици, 5 в риск

Цел:1. Придобиване на нагласа за експериментална работа и умения за осъществяване на физични експерименти

2.Създаване на интерес към природните наукиДейности: Провеждане на физични експерименти , наблюдение на природни и физични явления

2. Клуб „В света на животните“ с 15 ученици

Цел: 1.Малките ученици да се запознаят и осмислят разнообразието на животинския свят

2.Да се възпитава правилно отношение към животните и потребност от грижа за тяхДейности: наблюдение, оцветяване, извличане на информация от интернет и от енциклопедии.

3. Клуб „Тенис на маса“ с 11 ученици

Цел: Да се преодолее агресията сред учениците чрез физическа активност

Дейности: Запознаване с правилата на играта , провеждане на тренировки и състезания за усъвършенстване на игровите техники

 1. Клуб „Екология “ със 6 ученици, 1 в риск

Цел: Създаване на навици у учениците за природосъобразен и здравословен начин на живот

Дейности: изготвяне на презентации и хербарии,събиране на научен материал.

5.Клуб „Да успяваме заедно“ с 10 ученици, 1 в риск

Цел: Въведение в туризма – да се развие поглед за красотата на природата и умение за общуване с нея.

Дейности: Походи, екскурзии, туристически игри, излети, изготвяне на фотоалбуми.

6.Клуб „Театрална работилница“ с 14 ученици, 2 в риск

Цел: 1.Да се създаде и развие интерес към драматургичното изкуство у учениците

2. Да се разкрият и развият интерпретаторските заложби на децата и да се засили интересът и желанието им да четат подходяща за тях литература.Дейности: Запознаване с основни театрални дейности – театрализираната игра; запознаване с произведения, подходящи за драматизация, направа на сценарий и реквизит; разучаване на приказки и драматизирането им; подготвяне и изнасяне на представления пред ученици, учители и родители по различни поводи

7.Ателие „Историята на моето семейство. Семейни празници“с 11 ученици, 1 в риск

Цел: 1. Изграждане на естетически вкус и придобиване на практически умения за посрещане на празници – обичаи, трапеза, украса, облекло.

2. Осъзнаване значимостта на семейните ценности и възпитаване на уважение към тях.Дейности: Изготвяне на празнични календари и презентации, изработване на сувенири и предмети, свързани с празници и обичаи;

8.Клуб «По стъпките на историята в Тревненския край» с 12 ученици, 4 в риск

Цел: 1.Възпитаване на чувство за национална гордост и родолюбие

2.Съпричастност към историята и културното наследство в родния край

Дейности: посещения на музейни експозиции; походи до археологически и етнографски обекти;проучвателни дейности и изготвяне на презентации;

9.Ателие «Аз обичам да рисувам» с 10 ученици

Цел: Стимулиране на процеса за самостоятелна творческа дейност и формиране на увереност в собствените способности

Дейности: Рисуване; приложни дейности; оформяне на изложба

10 .Арт студио „Моден дизайн“ със 7 ученици

Цел:1. Изграждане на творческо и естетическо отношение към заобикалящата ги действителност и към света на модата и дизайна.

2. Усвояване езика на изобразителното изкуство и развитие на специфичните интереси и способности на учениците в областта на различните видове приложни изкуства – дизайн и изящни.Дейности: Създаване на декоративни композиции с различни видове техники и материали.
Актуализация

2013 г ./ 2014 г.

В началото на учебната 2013/2014 година в училището ни са записани 140 ученици, като 116 от тях са обхванати в различни форми на ИИД. От тях 10 деца са в риск.На свое заседание на 19.09.2013г. Педагогическият съвет прие актуализацията на настоящата тригодишна програма за участие на училището по проекта през учебната 2013/2014г. и одобри следните форми на ИИД, техните графици и ръководители:

 1. Област „Природоматематически науки“

Клуб „Галилей“ – с 9 ученици, 1 с риск, с ръководител Виолета Иванова, преподавател по математика и физика

Цел:1. Придобиване на нагласа за експериментална работа и умения за осъществяване на физични експерименти.Създаване на интерес към природните науки

Дейности: Провеждане на физични експерименти , наблюдение на и природни физични явления

 1. Област „Хуманитарни науки“

Клуб «Приказен свят» - с 11 ученици с ръководител Даринка Христова – начален учител

Цел: Формиране на умения за интерпретиране на кратки по обем литературни произведения. Мотивиране на желанието за творчески изяви

Дейности: Четене, разказване и драматизиране на приказки; илюстриране и приложни дейности, изготвяне на презентации;

 1. Област „Здравословен начин на живот“

Клуб „Приятели на природата“ – с 15 ученици, с ръководител Цецка Николова, начален учител

Цел: 1.Малките ученици да се запознаят с нежива и жива природа, природне забележителности в родния край и в България. Да се възпитава правилно отношение към природата и потребност от грижа за нея.

Дейности: наблюдение, оцветяване, презентации, походи, екскурзии

 1. Област „Здравословен начин на живот“

Клуб „Тенис на маса“ - с 14 ученици, 1 с риск, с ръководител Галина Вълкова, преподавател по физическо възпитание и спорт

Цел: Да се преодолее агресията сред учениците чрез физическа активност

Дейности: Запознаване с правилата на играта , провеждане на тренировки и състезания за усъвършенстване на игровите техники

 1. Област „Здравно образование“

Клуб „Екология “ - с 10 ученици, 3 в риск, с ръководител Мария Бонева – учител по биология и химия

Цел: Създаване на навици у учениците за природосъобразен и здравословен начин на живот

Дейности: изготвяне на презентации и хербарии,събиране на научен материал.

 1. Област „Здравословен начин на живот“

Клуб „Да успяваме заедно “ - с 8 ученици, 1 в риск, с ръководител Мая Кънова, възпитател в среден етап

Цел: Въведение в туризма – да се развие поглед за красотата на природата и умение за общуване с нея.

Дейности: Походи, екскурзии, туристически игри, излети, изготвяне на фотоалбуми.

 1. Област „Комуникативни умения на роден език»

Клуб «Театрална работилница“ - с 11ученици, 1 с риск, с ръководител Петя Перпериева, начален учител

Цел: Да се развие интерес към драматургичното изкуство у учениците, да се развият интерпретаторските им умения и да се засили желанието им да четат подходяща за тях литература.

Дейности: театрализирана игра, драматизация на приказки, скечове, четене, направа на сценарий и изнасяне на представление.

 1. Област „Комуникативни умения на роден език»

Ателие „Историята на моето семейство. Семейни празници“ – с 9 ученици, с ръководител Иванка Бонева, преподавател по български език и литература

Цел: 1. Изграждане на естетически вкус и придобиване на практически умения за посрещане на празници – обичаи, трапеза, украса, облекло. Осъзнаване значимостта на семейните ценности и възпитаване на уважение към тях.

Дейности: Изготвяне на празнични календари и презентации, изработване на сувенири и предмети, свързани с празници и обичаи;


 1. Област „Комуникативни умения на чужд език“

Клуб „ Да играем и да учим английски език“ - с 9 ученици, с ръководител Станимира Генчева, начален учител с преподаване на английски език

Цел: 1. Със средствата на продуктивни и репродуктивни дейности / изработване на проекти по зададена тема, свързване, оцветяване, рисуване, изрязване, лепене/ да се затвърдят езикови структури и лексика, изучени в първи и втори клас

Дейности: Чрез игрови подход, използване на презентации, книжки, комикси, картинни речници, енциклопедии, изработване на проекти, оцветяване, рисуване, изрязване, лепене децата по-емоционално да възприемат подбраните дейности

 1. Област «Умения за самостоятелно учене и събиране на информация»

Клуб «По пътищата на историята в Тревненския край» - с 12 ученици, 3 в риск, с ръководител Милиян Малев, преподавател по история

Цел: 1.Възпитаване на чувство за национална гордост и родолюбие .Съпричастност към историята и културното наследство в родния край

Дейности: посещения на музейни експозиции; походи до археологически и етнографски обекти;проучвателни дейности и изготвяне на презентации;

 1. Област „Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства»

Арт студио „Моден дизайн“ - със 7 ученици, с ръководител Галя Димитрова, преподавател по Изобразително изкуство

Цел:1. Изграждане на творческо и естетическо отношение към заобикалящата ги действителност и към света на модата и дизайна.Усвояване езика на изобразителното изкуство и развитие на специфичните интереси и способности на учениците в областта на различните видове приложни изкуства – дизайн и изящни.

Дейности: Създаване на декоративни композиции с различни видове техники и материали.
Ръководителите на клубовете представиха своите графици за работа на клубовете през учебната 2013/2014 година.
Актуализация

2014 г ./ 2015 г.

В началото на учебната 2014/2015 година в училището ни са записани 130 ученици, като 118 от тях са обхванати в различни форми на ИИД. От тях 14 деца са в риск.На свое заседание на 29.09.2014г. Педагогическият съвет прие актуализацията на настоящата тригодишна програма за участие на училището по проекта през учебната 2014/2015г. и одобри следните форми на ИИД, техните графици и ръководители:

 1. Област „Природоматематически науки“

Клуб „Галилей“ – с 12 ученици, 1 в риск, с ръководител Виолета Иванова, преподавател по математика и физика

Цел:1. Придобиване на нагласа за експериментална работа и умения за осъществяване на физични експерименти.Създаване на интерес към природните науки

Дейности: Провеждане на физични експерименти , наблюдение на и природни физични явления

 1. Област „Здравно образование“

Клуб „Екология “ - с 12 ученици, с ръководител Мария Бонева – учител по биология и химия

Цел: Създаване на навици у учениците за природосъобразен и здравословен начин на живот

Дейности: изготвяне на презентации и хербарии,събиране на научен материал.

 1. Област „Здравословен начин на живот“

Клуб „Тенис на маса“ - с 10 ученици, 5 с риск, с ръководител Галина Вълкова, преподавател по физическо възпитание и спорт

Цел: Да се преодолее агресията сред учениците чрез физическа активност

Дейности: Запознаване с правилата на играта , провеждане на тренировки и състезания за усъвършенстване на игровите техники

 1. Област „Здравословен начин на живот“

Клуб „Да успяваме заедно “ - с 10 ученици, 1 в риск, с ръководител Мая Кънова, възпитател в среден етап

Цел: Въведение в туризма – да се развие поглед за красотата на природата и умение за общуване с нея.

Дейности: Походи, екскурзии, туристически игри, излети, изготвяне на фотоалбуми.

 1. Област „Комуникативни умения на роден език»

Клуб «Театрална работилница“ - с 15ученици, с ръководител Петя Перпериева, начален учител

Цел: Да се развие интерес към драматургичното изкуство у учениците, да се развият интерпретаторските им умения и да се засили желанието им да четат подходяща за тях литература.

Дейности: театрализирана игра, драматизация на приказки, скечове, четене, направа на сценарий и изнасяне на представление.

 1. Област «Умения за самостоятелно учене и събиране на информация»

Клуб «По пътищата на историята в Тревненския край» - с 10 ученици, 3 в риск, с ръководител Милиян Малев, преподавател по история

Цел: 1.Възпитаване на чувство за национална гордост и родолюбие .Съпричастност към историята и културното наследство в родния край

Дейности: посещения на музейни експозиции; походи до археологически и етнографски обекти;проучвателни дейности и изготвяне на презентации;

 1. Област «Умения за самостоятелно учене и събиране на информация»

Клуб «Опознавам историята и забележителностите на Трявна» - с 12 ученици, с ръководител Иванка Бонева, възпитател в начален етап

Цел: 1.Формиране на интерес и позитивно отношение към историята и прирозните забележителности на родния край.

Дейности: посещения на музеи и обекти, свързани с миналото на родния край; изготвяне на презентации;

 1. Област «Умения за самостоятелно учене и събиране на информация»

Клуб „Искам да знам“ – с 12 ученици, 1 в риск, с ръководител Дарина Христова

Цели: Развитие на ключови компетентности, свързани с овладяване на интелектуални, практически и социални умения, необходими за личностното развитие на ученика.

Дейности: четене, презентиране, решаване на логически задачи, кръстословици и забавни образователни игри.

 1. Област „Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства»

Клуб „В света на изкуството“ – 13 ученици, 3 в риск, с ръководител Цецка Николова, начален учител

Цели: Да получат начални познания за изкуството и видовете изкуство.

Дейности: Посещение на обекти, свързани с изкуството; събиране на информация; приложни дейности; изготвяне на презентации.

 1. Област „Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други изкуства»

Арт студио „Моден дизайн“ - със 12 ученици, с ръководител Галя Димитрова, преподавател по Изобразително изкуство

Цел:1. Изграждане на творческо и естетическо отношение към заобикалящата ги действителност и към света на модата и дизайна.Усвояване езика на изобразителното изкуство и развитие на специфичните интереси и способности на учениците в областта на различните видове приложни изкуства – дизайн и изящни.

Дейности: Създаване на декоративни композиции с различни видове техники и материали.
Ръководителите на клубовете представиха своите графици за работа на клубовете през учебната 2014/2015 година.

Изборът на групите за извънкласните дейности за всяка година се прави след проучване на желанията, интересите и намеренията на ученици и учители. Участието в групите е на доброволен принцип, чрез изразено желание и подаване на декларация от родителите за съгласие. За участие в групите се поканват всички желаещи ученици, особен интерес се проявява към учениците със слаби оценки, с наложени наказания или такива на ресурсно подпомагане. Изборът на ръководители на групите става въз основа на тяхната квалификация, интереси и успехи в дадена област.

Настоящата програма е валидна за период от три години, като за всяка от тях се предвижда създаването на нови ИИД според желанията и интересите на учениците в училище и включване на повече деца с проблемно поведение и слаб успех.

29.09.2014г

Гр. Трявна Директор:……………………

/Недялко Недев/
Инвестира във вашето бъдеще!


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница