Проект just/2012/prog/AG/AD/3710 – „борба с дискриминациятаДата10.01.2018
Размер59.77 Kb.
Размер59.77 Kb.

Европейски съюз


ПРОЕКТ JUST/2012/PROG/AG/AD/3710 – „БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА –

ЗА СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО“

PROJECT JUST/2012/PROG/AG/AD/3710 – COMBATING DISCRIMINATION FOR A FAIR SOSIETY

Комисия за защита от дискриминация
До

Кандидатите за участие

в процедура за възлагане на

обществена поръчка

по реда на глава осем «а» от ЗОП

Относно запитване за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет: “Изследване и оценка на влиянието на икономическата криза и бюджетните съкращения върху уязвимите групи” по програма прогрес проект JUST/2012/PROG/AG/AD/3710 “БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА – ЗА СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО ”, публикуваме следните пояснителни отговори под всеки от зададените въпроси: 1. На с. 9 от „ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ” се посочва „3. Ключов експерт 2 – икономист - …2 години опит в сферата на изследванията …”, а отдолу след интервал се изисква „Професионален опит: минимум 2 (две) години професионален опит на длъжност счетоводител …”. Как да се разбира това?

Отговор: Упражняването на професията „счетоводител“ съгласно действащото българско законодателство/арг. на чл. 35 от Закона за счетоводството/ може да се осъществява както от лица, които имат висше счетоводно-икономическо образование, така и от лица с друго висше икономическо образование.

В този случай по отношение на втория ключов експерт, изискван за успешното подаване на офертата са посочени едно от следните условия, които следва да са налице: • 2 години опит в сферата на изследванията в публичния сектор – да е извършил самостоятелно или чрез участие в екип поне един договор/проект за проучване/изследване/анализ в публичния сектор.

или

 • минимум 2 (две) години професионален опит на длъжност счетоводител осигуряваща професионален опит в съставянето или контрола на проектни бюджети”
 1. В т. 1. с. 8 за предмет на настоящата обществена поръчка посочвате – „изследване”, което логично адресира поканата до: университети, БАН, НПО, индивидуални изследователи, научни работници, консултанти и др. От друга страна, в т. 4.2.11. на с. 12 изисквате „Справка за общия оборот за последните три (3) приключили финансови години”. Всички физически лица (вж. т. 4.2.4, с. 11), които правят изследвания в сферата на „публичния сектор” на трудов договор или на некомерсиална база нямат „оборот”, нито приключват „финансови години”. Ако такъв кандидат впише 0 лв. оборот в Образец № 7, това означава ли, че неговата оферта е непълна, поради което трябва да бъде отхвърлена? Има ли такава оферта фактически недостатък в сравнение с други, в които са декларирани обороти?

Отговор: В този случай е допустимо да впишете 0 лв. оборот в образец No. 7 и това не дискриминира дадения участник в никакъв случай.

 1. Подобно, в Образец № 8 може ли в „Предмет на договора” да бъде вписан и „трудов”, като останалите колонки се попълнят съответно?

Отговор:В случай, че изследването е било извършено в рамките на трудов договор, е допустимо да се посочи „Трудов договор” в образец No. 8. Както е допустимо да се впише и изследване, което е било извършено без договор (самофинансирано) и публикувано.

 1. В Образец № 9 най-долу с. 30 е записано … автобиография съгласно Указания за участие”. Указания за автобиография (или образец) не се откриват в поканата. Това означава ли, че е легитимно за офертата всеки кандидат да подаде автобиографии, както той намери за добре?

Отговор:Автобиографиите може да се подават в свободен стил или стил евро пас (europass).

 1. На стр. 7, т.3 са посочениочакваните резултати:

 • „3.1. Изготвен изследване със събрана ианализирана информация – на български и английски.

 • 3.2. Изготвено резюме на английски език.“

На същата страница в т.4.2. е посочено:„Крайните продукти – изследване съдържащо информация, анализи и оценка се представя на български и резюме на английски език“. Моля да уточните кои от следните компоненти трябва да бъдат представени  на английски език:

·       резюме,

·       аналитичен доклад,

·       изследователски инструментариум (въпросници,инструкции за анкетьори и др.).Отговор:Според публикуваната документация е необходимо да бъде изготвено само резюме на изследването на английски език. 1. По отношение на срока за изпълнение е посочено: „31.03.2014 г., , но непо-късно от приключване на изпълнението на проект “ПРОГРАМА ПРОГРЕС ПРОЕКТ JUST/2012/PROG/AG/AD/3710 “БОРБА СДИСКРИМИНАЦИЯТА – ЗА СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО ”. За целите на изготвянето на график на дейностите, бихте ли уточнили коя е най-ранната дата, на която е вероятно проектът да приключи.


Отговор: Съгласно публикуваната документация всички крайни продукти трябва да бъдат изпълнени в срок не по късно от 31.03.2014 г. На по-късен етап в рамките на целия проект JUST/2012/PROG/AG/AD/3710 “Борба с дискриминацията – за справедливо общество” ще е предвидено провеждане на финална информационна кампания, на която ще бъде представено и изготвеното изследване, което не променя крайния срок за изпълнение на дейността, предмет на настоящата обществена поръчка. 1. Максималната прогнозна стойност от 44 984 лева с или без ДДС е?


Отговор: Максималната прогнозна стойност 44 984 е без ДДС. Съгласно чл.15, ал.3 от ЗОП стойностите винаги се определят без включен ДДС.


 1. В документацията по процедурата,  на стр. 12, т. 4.2.12., б) е посочено следното:„… Автобиография, подписана отсъответния член на екипа (Образец №10)“. В същото време в приложенията Образец № 10 гласи: „Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б,ал.1, т.3 от ЗОП“. Моля да поясните, има ли конкретен формат за автобиография, който трябва да бъде представен за всеки един от предложените експерти?Отговор: Автобиографиите може да се подават в свободен стил или стил евро пас (europass). 1. В документацията по процедурата, на стр. 12, т. 4.2.15. гласи: «Оферта (Образец №13)». В същото време в приложенията Образец № 13 гласи: „ДОГОВОР(проект)“. Моля да посочите конкретен образец за оферта, който трябва да бъде представен?Отговор: Става въпрос за техническа грешка при номериране на образците(приложенията). Да се счита, че офертата следва да отговаря на образец № 10 и образец № 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНА СТРАШИМИРОВА

description: logo_progress_en
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Програма ПРОГРЕС (2007-2013) на Европейската Комисия, Главна Дирекция „Правосъдие“

Supported by the European Union, Programme PROGRESS (2007-2013) of the European Commission, Directorate-General JusticeСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница