Проф д-р Лъчезар Георгиев Георгиев Публикации, научни и творчески изявиДата17.11.2017
Размер265.31 Kb.
Размер265.31 Kb.


Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Публикации, научни и творчески изяви


  1. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2009-2014

Лекции в ОКС Бакалавър: специалности Книгоиздаване, библиотечно-информационни дейности, Връзки с обществеността и Журналистика съгласно учебните планове

Лекции в ОКС Магистър: специалности Медии и реклама и Масови комуникации и журналистика

магистърски програми с курсове лекции, съгласно учебните планове – магистри МИР.Научно ръководство на:

дипломни работи/магистърски тези


2. ЕКСПЕРТНА И ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2009–2014: Член на Общото събрание на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

2009 – септ. 2013: Участие като експерт в състава на академични институции: член на Факултетен съвет на Стопански факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; ръководител на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в състава на Стопански факултет.

2009; 2010; 2011; 2012: Научен ръководител на Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки, четене, комуникации”(2009; 2010; 2011; 2012).

2009–2014: Участия в редакционни колегии: главен редактор на научното сп. „Издател”; главен редактор на Годишник ТРУДОВЕ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (Обществени комуникации и информационни науки).

2010; 2011: Участие в тв предавания – по телевизия „ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ” .

2012: Председател на Научно жури и автор на становище от състава на журито в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий” в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.2013: Председател на Научно жури и рецензент от състава на журито в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий” по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

2014: Член на Научно жури и автор на становище  в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий”.

2014: Член на Научно жури  в конкурс за заемане на образователна и научна степен „доктор”.


  1. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Проф. Лъчезар Георгиев. Научно ръководство на Осма национална научна конференция Библиотеки, четене, комуникации. В. Търново, 17 – 18 ноември 2009 г. Научен редактор и водещ съставител на едноименния сборник. Съавторство на предговора. Приветствие към участниците (Публикувано в сборника, излязъл от печат: В. Търново, 2010, с. 7–9. Доклад: Формиране на военноиздателския комплекс в България (От основаването му до края на Първата световна война). // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Осма национална научна конференция В. Търново, 17–18 ноември 2009 г.). В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с.109–175. ).

Проф. Лъчезар Георгиев. Научна конференция „България – кръстопът на цивилизации”. Седма национална научна конференция с международно участие 1 ноември 2009 г. София. Доклад „Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив”. (Публикуван в едноименния сборник: С., За буквите- О писменехь, 2010, с. 172–194).

Проф. Лъчезар Георгиев. Национална научна конференция с международно участие „Между традицията и модерността” по проекта „Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности”. – Велико Търново, 11 юни 2009 г. Председател на научно-организационния комитет на конференцията. Пленарен доклад: „Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации”. (Публикуван в сб. с доклади от конференцията Между традицията и модерността. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 5–32.).


2011, Велико Търново: Участие с доклад в Международна научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, ноември 2011. Публикуван доклад
2011, Санкт Петербург: Участие с доклад „Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности” (в съавторство с докт. Ст. Асенова) в Международна научна конференция „Чтения памяти Константина Иларионовича Шафрановского (1901–1973) – 17 октомври 2011, Библиотека на Руската академия на науките, Санкт Петербург, Русия. Публикуван доклад
2012, г. Белово, Русия: Участие с доклад (УДК 655) „ТЕНДЕНЦИИ К ПРОФИЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ В МЕНЕДЖМЕНТ СОВРЕМЕННОМ БОЛГАРСКОМ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВЕ. [Л. Г. Георгиев] в V Международная научно-практическая конференция ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, гр. Белово, Русия. // Сборник статей ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. ЧАСТЬ 2. Белово, 2012, с. 232–235. Публикуван доклад
2013, В. Търново: [Петдесет] 50 години ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” : Юбилейна международна научна конференция : Секция Стопански факултет, 10 май 2013 г. Доклад под печат
2013, В. Търново: Търновската държава на духа : Десети юбилеен международен симпозиум „Търновска книжовна школа”. – В. Търново, Научноизследователски център „Търновска книжовна школа”, 17–18 октомври 2013 г. Доклад под печат
2013, г. Белово, Русия: Участие с доклад (УДК 655 ) „ЖУРНАЛ „ИЗДАТЕЛ” – В ПОЛЬЗУ КНИГИ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА” [Л.Г. Георгиев] в: VI Международная научно-практическая конференция ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, гр. Белово, Русия. // Сборник статей ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. ЧАСТЬ 3. Белово, 2013, с. 162–166. Публикуван доклад
2013, София: Участие с доклад Съвременната португалска книга в България” (Издателски комуникации и преводни книги) в: Единайсетата национална научна конференция с международно участие на тема: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, посветена на Деня на народните будители - 1 ноември 2013 г. Доклад под печат.
Лисабон, 30 април–6 май 2013: Творческа и научна експедиция до столицата на Португалия по линията на научноизследователския проект Издаване на списание Издател. Публикации по темата: в списание Издател (в два поредни броя); една издадена книга (На брега на Лисабон. С., 2014); една публикация в монографичното издание “Страници от историята на книгата” с книговедска тематика, за португалската книжовност и издателското дело в Португалия (2014); един доклад (под печат) Съвременната португалска книга в България” (Издателски комуникации и преводни книги) в Международна научна конференция, София 1 ноември 2013 г.

2425 апр. 2014 г., Русе: ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – писател, публицист, революционер, политик : Юбилейна научна конференция с международно участие, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе. Доклад под печат.
7–9 май 2014 г.: Международна научна кръгла маса Децата и четенето – между традиционната и електронната книга. В рамките на ХХVІ национален фестивал на детската книга – Сливен, 7–9 май 2014 г. Публикуван доклад
2014, Санкт Петербург: Участие с доклад на английски език THE BOOK AND THE CHALLENGES OF THE NEW AGE . Innovations in the management of the publishing structures, в: СМИРДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. XVIII международная научная конференция „Книжное дело вчера, сегодня, завтра”. Посвящается 450- летию Отечественного книгопечатания. 23-25 апреля 2014 г. Санкт-Петербург. Организатори: Министерство культуры Российской федерации; Федеральное государственное бюджетная образовательная организация Высшего профессионального образования; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (Библиотечно-информационный факультет)

Доклад под печат, само на английски език
4. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ
4.1. Ръководство и участие в: национален проектМежду традицията и модерността. Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности”, финансиран от МОНМ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (2009– 2011).
4.2. Ръководство и участие в: Научноизследователски проект „Библиотеки, четене, комуникации”, финансиран от Регионална библиотека „П. Р. Славейков” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (2009–2013).
4.3. Научноизследователски академичен проект: издаване на научното списание за книгата „Издател” (2009–2014 и следв. г. (съвместен проект на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и УниБИТ – София).

в. Ръководство и участие в: Научноизследователски академичен проект „Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (2009–2014 и следв.)


4.4. Участие в Научноизследователски проект „Чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского”: Библиотека Российской аказемии наук – г. Санкт Петербург с научен ръководител проф. докт. наук Валерий П. Леонов. 17 октомври 2011 г. , Сянкт Петебрбург: представяне на научен доклад пред международна научна конференция (съвместно с д-р Стела В. Георгиева – от 1.09.2012 г. в състава на катедра БМК и впоследствие катедра Книгоиздаване и БИД). Докладът публикуван през април 2014 г. в научен сборник на Библиотека на РАН - СПб по проекта. 17-18 октомври 2011 г., Санкт Петербург: представяне на научното списание за книгата „Издател” (издание по идеен проект на катедра БМК) пред научния ръководител проф. В. П. Леонов. Тържествено връчване на дарение от годишни течения от списанието и научни български книги за „Славянска колекция” на Библиотека на Руската академия на науките – С. Петербург. Запознаване с целите и идеите по руския проект в момента и предстоящата му цел и задачи.

4.5. Участие в Проект ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, гр. Белово, Русия. Участник от катедрата проф. д-р Лъчезар Георгиев. Публикувани доклади в Сборник статей ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. ЧАСТЬ 2. Белово, 2012, с. 232–235; и Сборник статей ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ. ЧАСТЬ 3. Белово, 2013, с. 162–166.


5. ПУБЛИКАЦИИ
5.1. Монографии
2010:

Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. С., АН-ДИ [четири издания] 2010. 264 с.
2011:

Книгоиздаване и книжнина по документални източници от Държавния военноисторически архив. В. Търново, Фабер, 2011. 540 с. С ил. Тв. подв.

Рецензии за книгата:

Димитрова, Златина. В първите години след Освобождението в Търново е основан първият военен вестник. Проф. Лъчезар Георгиев 4 години е проучвал българската военна книжнина и книгоиздаване в Държавния военноисторически архив. // Я н т р а д н е с, №135, 17 юли 2012, с. 5.

Петров, Милко, проф. дфн. Ценно и родолюбиво изследване. // И з д а т е л, 2011, №1–2, с. 66–67.

Същата рецензия публикувана и в интернет сайта на електронното списание newmedia21.euГригоров, Михаил. Нов, свеж дух и бойки статии (Военен печат). // Б ъ л г а р с к а армия, № 42, 21 окт. 2011, с. 13.
Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 2. изд. С., АН-ДИ. 2011. 263 с.
Структури и модели в българското книгоиздаване. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011. – 294 с. С ил. Тв. и мека подв.

Рецензии за книгата:

Петров, Милко, проф. дфн. С възрожденски патос. // И з д а т е л, 2011, №1–2, с. 56–57.
2012:

Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 3. изд. С., АН-ДИ. 2012. 263 с. [Книгата с нова графична визия и нова корица].

Рецензии за книгата:

Георгиева, Стела. Нова книга върху стратегиите в книгоиздаването и печатните комуникации. // И з д а т е л, 2012, №3–4, с. 63– 64.

Велинов, Ясен, Петя Ангелова. Стратегическите подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. // Т р у д о в е на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 7. С., 2012, с. 233–234.
2013:

Книгоиздаване и печатни комуникации. (Book publishing and printed communications. Research on the book and media). – В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013 – 424 с. Резюме на руски и англ. език. С ил.

Рецензии за книгата:

Георгиева, Стела. Изследване за книгата и медиите. // И з д а т е л, 2013, № 1–2, с. 63–64.
Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. 3. изд. С., АН-ДИ. 2013. 262 с.
2014:

Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications [autor Lachezar Georgiev Georgiev]. FABER, 2014. – 248 p.

Монографията е изцяло на английски език. Книгата е с твърда подвързия.

Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. [Изследвания]. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 420 с. с ил. и сх.

Учебно помагало за ВУЗ5.2. УЧЕБНИЦИ и ПОМАГАЛА
2009:

Книга и печатни комуникации. – В. Търново: Фабер, 2009. – 240 с. – Библиотека Книга и полиграфия.
2010:

Композиция на книгата. В. Търново, Фабер, 2010. 140 с. С ил. Тв. и мека подв.
2012:

Българско книгоиздаване. Христоматия авторски текстове. Състав. Л. Георгиев [В съавт. с д-р Ст. Асенова]. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. 332 с.

Рецензия за книгата: Димитрова, Златина. Проф. Лъчезар Георгиев написа христоматия за българската книга. // Я н т р а д н е с, №130, 10 юли 2012, с. 12.
Композиция на книгата. С., Stаr Way, 2012. 140 с.; с ил.
2014:

Печатната комуникация и книгата (Полиграфически и рекламни аспекти). – София: Star Way, 2014. – 88 с.
Страници от историята на книгата. Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа. [Изследвания]. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 420 с. с ил. и сх.

Учебно помагало за ВУЗ5.3. ДРУГИ КНИГИ
Полет до Малпенса. Разкази. С. , Star Way, 2012. 160 с.

Рецензии за книгата:

Преподавател от ВТУ преплете в книга сюжети от Италия и България. // Я н т р а днес, №105, 5 юни 2012, с. 5.Бенин, Никола. Разказите на Лъчезар Георгиев – модерен прочит на човешкия живот (Полет до Малпенса” е събрала различни съдби, подчинени на идеята за по-добър свят. // Ф о р у м Север, №25, 21–27 юни 2012, с. 22.

Бенин, Никола. Малпенса: топос на събиране и разделяне на човешки съдби в „Полет до Малпенса” от Лъчезар Георгиев. // Л и т е р а т у р е н вестник, №28, 18–24 юли 2012, с. 7.

Христова, Христина. Повествователни траектории в „Полет до Малпенса”. // С л о в о т о днес, №17 (709), 4 окт. 2012, с. 10.
На брега на Лисабон. С вкус на портвайн и дъх на книги. (Пропътувано, видяно и преживяно в португалската столица. Книжовни връзки и културна комуникация между два близки народа). – София: АН-ДИ, 2014, 245 с.; с ил. Резюме на португалски и английски език.

Рецензии:

Димитрова, Златина. Лъчезар Георгиев събра своите впечатления от Португалия в книгата „На брега на Лисабон”. // Я н т р а днес, № 102 (3974), 4 юни 2014, с. 7.

Рецензия за книгата „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев. „От нея читателят може да научи повече за съвременната португалска книга и за редица автори, чиито произведения вече са преведени у нас… Книгата е обогатена с резюмета на португалски и английски…”.

Отзиви:

Да вдишаш вятъра на Лисабон (Книги) .// М о н и т о р (София), № 5180, 17 май 2014, с. 32.

На брега на Лисабон” разкрива португалската магия. // Н о в и н а р, № 124 (6790), 29 май 2014, с. 14.Да вдишаш вятъра на Лисабон (Книгите). // П о л и т и к а (София), № 25, 30 май–5 юни 2014, с. 34.

5.4. СТУДИИ и СТАТИИ
2009:

Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации [Студия]. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 1. Обществени комуникации и информационни науки. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 9–52. Резюме на англ.


2010:

Страници от българската военна книжнина, отразени в архивни документи на дружеството на военните писатели и Военноиздателския фонд [Студия]. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 2. Обществени комуникации и информационни науки. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 7–146. Резюме на англ.
Формиране на военноиздателския комплекс в България (От основаването му до края на Първата световна война) [Студия]. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Осма национална научна конференция В. Търново, 17–18 ноември 2009 г.). В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с.109–175.
Дейността на Военноиздателския фонд по документи от Държавния военноисторически архив. // Б ъ л г а р и я – кръстопът на култури и цивилизации (Седма национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2009 г.). С., За буквите – О писменехь, 2010, с. 172–194.
Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации. // М е ж д у т р а д и ц и я т а и модерността. (Национална научна конференция с международно участие по проекта Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности В. Търново, 2009). В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 5–32.
Дружеството на военните писатели в България и Военноиздателският фонд. // И з д а т е л, 2010, №1-2-3, с. 23–38.
Дружеството на военните писатели в България в опити за формиране на издателски дейности (1945–1949). // И з д а т е л, 2010, №4, с.2–8.

2011:

Изследвания за регионалните медии в изданията на катедра „Библиотекознание и масови комуникации”. // Р е г и о н а л н и т е медии като фактор на влияние върху гражданските ценности (Между традицията и модерността). В. Търново, Унив. изд. св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 7–18.
Списание „Родолюбие” и Илия Мусаков – печатни комуникации и редакционно-издателски дейности. // О б щ е с т в о т о на знанието и хуманизмът на ХХІ век (Осма национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2010 г.). С., За буквите- О писменехь, 2011, с. 208–242.
Болгарское книгоиздательство – современные процесы и тенденции. // Ч т е н и я памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900–1973). Санкт-Петербург, Библиотека Российской академии наук, 2011, с. 240–249.

Публикацията е на руски език
От София през Франкфурт до Санкт Петербург (С „Издател” из Европа и по света). // И з д а т е л, 2011, № 1–2, с. 4–10; 2011, № 3–4, с. 23–29.

2012

Съвременни тенденции в графиката на италианските печатни медии. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 89–109.
За някои особености в графиката на италианските печатни медии [Студия]. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 3. Обществени комуникации и информационни науки. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 7–42. Резюме на англ.[Томът излязъл от печат октомври 2012 г.] Резюме на англ.

Тенденции к профилированию деятельностей в менеджмент современном болгарском книгоиздательстве. // И н н о в а ц и и в технологиях и образовании. V международная научно-практическая конференция 18–19 мая 2012. Сборник статей. Часть 2. Белово, Типография Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2012, с. 232–235.


2013:

Достойно дело „В полза роду” и за години напред. // Професор Стоян Денчев на 60 : Юбилеен сборник. – София, 2013, с. 177–179.
Лисабонски силуети. // Издател, 2012, № 3-4, с. 27–37. [Броят от 2012 г. излиза от печат през 2013 г.]
Лисабонски силуети. // Издател, 2013, № 1–2, с. 2–14. [Броят от 2012 г. излиза от печат през 2013 г.] Резюме на англ.
Два извора за творци и радетели на българската книга (Из кореспонденцията на митрополит Климент Браницки и Иван Шишманов с книжовника и издателя Илия Блъсков). // К н и г а т а – нашето по-смислено настояще: Т. 3: – София: За буквите: О писменехь, 2013, с. 33–43. Резюме на англ.
Журнал „Издател” – в пользу книги и издательского бизнеса. // Иновации в технологиях и образовании : V Научно-практическая конференция : Сборник статей : Ч. 3. – Белово [Русия]: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2013, с. 162–166.

Публикацията е на руски език
Ускорено развитие и научен просперитет на катедра Библио-текознание и масови комуникации в началото на новото хилядолетие [Студия ]. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Единадесета национална научна конференция с международно участие 16 – 17 ноември 2012 г. (Посветена на 20-годишнината на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 9–40.
Георгиев, Лъчезар, Стела Георгиева. Издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов между 1868 – 1878 г. в мемоарно-документални и книговедски източници. [Студия]. // И з д а т е л, 2013, № 3–4, с. 3–21. Резюме на англ.

2014:

Фамилия велики издателски мениджъри (Great editorial managers). // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 4. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 7–18. Резюме на англ. [Томът излязъл от печат март 2014 г.]
Древняя болгарская столица Велико Тырново – современный центр книжной и издательской деятельности [в съавторство със Ст. В. Георгиева]. // Библиографические чтения памяти Константина Илларионовича Шафрановского (1900-1973) : сб. трудов Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 17 октября 2011 г.) / Рос. акад. наук, Библиотека ; [редкол.: Н. М. Баженова и др. ; науч. рук. проекта В. П. Леонов. – Санкт-Петербург, 2014, с. 134–149.

Публикацията е на руски език
Стратегии и четене – европейските процеси в издателския бизнес и детската книга (Традиционни и дигитални издания в подкрепа на детското четене). // Сб. доклади от Международна научна кръгла маса Децата и четенето – между традиционната и електронната книга (ХХVІ национален фестивал на детската книга – Сливен, 7–9 май 2014 г.). – Сливен: ИК Жажда, 2014, с. 111–133.

Публикацията е на български и на английски език.

5. 5. СЪСТАВИТЕЛ: на научния сборник „Между традицията и модерността” (2011); на сборника „Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности”; научен редактор и водещ съставител на поредицата от научни сборници от Международната научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации” (2009–2012); научен редактор на науч. списание за книгата „Издател” /2009–2014/.

5. 6. РЕЦЕНЗИИ /за други автори и по академични процедури/:

2011

Книга за духовните терзания на съвременника (Рецензия). // И з д а т е л, 2011, №4, с. 68–69.

Книга за премълчаните думи, безвремието и още недоизказани неща (Рецензия). // И з д а т е л, 2011, №3–4, с. 58–60.

2012:

Автор на становище в състава на журито по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий”, направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Автор на рецензия в състава на журито по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий”, направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
2013: Автор на рецензия в състава на журито по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий”, направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
Рецензент на книгата: Христов, Паско Ив. Село Писанец, Русенско (Исторически очерк). Русе, Лени-Ан, 2013. 362 с.
2014: Автор на рецензия в състава на журито по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” във ВТУ “Св. св.  Кирил и Методий”, направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
Рецензия за дисертацията на Мария Момчилова, защита във ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски” (за придобиване образователна и научна степен ДОКТОР).

Рецензия за дисертацията на Кирил Хавезов, защита във ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски” (за придобиване образователна и научна степен ДОКТОР).

6. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ

а. Членство в: Съюз на учените в България.

б. Членство в: Съюз на българските писатели.

б. Членство в: Съюз на българските журналисти7. ЗА НЕГО: РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ, ЦИТИРАНИЯ
2009

Иванов, Теодор. Публикации на преподавателите от катедра «Библиотекознание и масови комуникации. 2005-2009. Библиографски указател. // Т р у д о в е на ВТУ «Св.Св.Кирил и Методий». Обществени комуникации и информационни науки). Т.1, 2009., с. с. 71, 73–75, 77–110; 68–70; 72, 76, 221.
Димитров, Красен. Процеси при оформяне на книгите и периодичните списания. // В: Т р у д о в е на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Т.4. 2009. С., За буквите – О писменехь, 2009, с. 249–250.

Рецензия за „Композиция на книгата” от Лъчезар Георгиев.
Христова, Христина. Алманах „Мизия” в контекста на печатните комуникации у нас. // М и з и я, 2009, №1–2, с. 174; с.175.

Авторката цитира публикации на Л. Георгиев в алманах „Мизия”
Иванова, Ася. Анотирана персоналия – една миниатюрна енциклопедия в областта на книгознанието. // В: Т р у д о в е на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Т.4. 2009. С., За буквите – О писменехь, 2009, с. 251–253.

Рецензия за изданието на Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново: „Лъчезар Георгиев. Биобиблиография”, съст. Магдалина Миланова (В. Търново, Фабер, 2006).
Библиография. Сборници „Търновска книжовна школа”. Т. 1–8. Съдържание. // Т ъ р н о в с к и писмена. Алманах за Търновската книжовна школа. 2009, №2, с. 274; с. 278; с. 281.

Цитирани са научни статии на Лъчезар Георгиев в поредицата „Търновска книжовна школа”: „Българската ръкописна книга и новобългарските печатни издания през Възраждането. Проблеми на емблематичното оформление” (Т.7); „От ръкописа към издателската традиция. Търновската книжовна школа и началото на българската пътеписна литература” (Т.8). Името на автора е отразено и в именния показалец към „Библиография” (с. 281).

Христова, Христина. Измерения на съвременната културна ситуация в новото научно изследване „Книга и печатни комуникации”. // И з д а т е л, 2009, №3–4, с. 53–57.

Пространна рецензия с аналитични наблюдения и анализи върху „Книга и печатни комуникации” от доц. д-р Л. Георгиев (В. Търново, Фабер, 2009. 240 с.).


2010
Нова книга за стратегиите в книгоиздаването и печатните комуникации. // И з д а т е л, 2010, №4, с. 23.
Парижкова, Любомира. Настолна библия за издатели професионалисти. // И з д а т е л, 2010, №1-2-3, с. 104–105.
2011
Новоприети членове на СБП. // С л о в о т о днес, №15, 26 май 2011, с. 2.

Информация за гласуваните от Управителния съвет на СБП нови членове на Съюза на българските писатели, сред които е и Лъчезар Георгиев.

Петров, Милко. Ценно и родолюбиво изследване (Рецензии). // И з д а т е л, 2011, №1–2, с. 66–67.

Рецензия на проф. дфн Милко Петров за монографията на Л. Георгиев „Книгоиздаване и книжнина. По документални източници от Държавния военноисторически архив” (В. Търново, изд. Фабер, 2011. 540 с. Тв. подв.; с ил.).


Григоров, Михаил. Нов, свеж дух и бойки статии (Военен печат). // Б ъ л г а р с к а армия, № 42, 21 окт. 2011, с. 13.

Отзив и статия с позоваване върху монографията на доц. д-р Л. Георгиев. В отзива се подчертава: „Монографията на доцент д-р Лъчезар Георгиев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „Книгоиздаване и книжнина по документални източници от Държавния военноисторически архив” е дълбоко изследване за зараждането и развитието на военноиздателската дейност у нас.”


Новоприети членове на СБП. // С л о в о т о днес. №26, 10 ноем. 2011, с. 5.

Анотация в столичния вестник „Словото днес” (орган на Съюза на българските писатели) със снимка на Лъчезар Георгиев и с представяне на творчеството му. В анотацията се посочва: „Лъчезар Георгиев живее и работи във Велико Търново. Главен редактор е на книговедското списание „Издател” Автор е на 40 научни и художествени книги, на много разкази, новели и пътеписи, публикувани в печата и литературната периодика.”
Петров, Милко. С възрожденски патос. // И з д а т е л, 2011, №3–4, с.56 –57.

Рецензия за монографията на Лъчезар Георгиев „Структури и модели в българското книгоиздаване” /С., Star Way, 2011/.
2012
Велинов, Ясен, Петя Ангелова. Стратегическите подходи в книгоиздаването и печатните комуникации. // Т р у д о в е на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Т. 7. С., 2012, с. 233–234.

Рецензия за монографията на Лъчезар Георгиев „Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации” (С., АН-ДИ,2010. 257 с. С портр.).
Преподавател от ВТУ преплете в книга сюжети от Италия и България. // Я н т р а днес, №105, 5 юни 2012, с. 5.

Статия за излязлия от печат белетристичен сборник на Лъчезар Георгиев „Полет до Малпенса” (С., АН-ДИ, 2012. 160 с.).
Бенин, Никола. Разказите на Лъчезар Георгиев – модерен прочит на човешкия живот (Полет до Малпенса” е събрала различни съдби, подчинени на идеята за по-добър свят). // Ф о р у м Север, № 25, 21–27 юни 2012, с. 22.
Бенин, Никола. Малпенса: топос на събиране и разделяне на човешки съдби в „Полет до Малпенса” от Лъчезар Георгиев. // Л и т е р а т у р е н вестник, №28, 18–24 юли 2012, с. 7.
Христова, Христина. Повествователни траектории в „Полет до Малпенса”. // С л о в о т о днес, №17 (709), 4 окт. 2012, с. 10.
Георгиева, Стела. Изследвания и изследователски подходи в темата за Велико Търново като център на печатни комуникации и издателски дейности. // Б ъ л г а р с к о книгоиздаване. Христоматия. Авторски текстове. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 218–219; с. 231; с. 232; с. 236; с. 237; с. 238; с. 239; с. 240.
Георгиева, Стела. Книжовност и историчност в печатните медии на Велико Търново в периода на демократичните промени (края на 1989 г. – края на 90-те години на ХХ век). // Б ъ л г а р с к о книгоиздаване. Христоматия. Авторски текстове. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 248; с. 252; с. 256; с. 258; с. 259; с. 264; с. 265; с. 266; с. 268; с. 275; с. 284–286; с. 293; с. 311, с. 319–325.

В изследването си авторката цитира научно-книговедски, журналистически и художествени публикации на Лъчезар Георгиев в регионални медии от Велико Търново между 1990–1999 г., свързани книгата и печатните комуникации, както и във връзка с новоизлезли от печат негови книги през посочения период.
Димитрова, Златина. За 20-годишнината на катедрата по библиотекознание. Във ВТУ организират конференция „Библиотеки – четене – комуникации” (Общество). // Я н т р а д н е с, № 220, 15 ноем. 2012, с.12.

Авторката на няколко места цитира проф. Лъчезар Георгиев като ръководител на катедра „Библиотекознание и масови комуникации във връзка с ноемврийската конференция „Библиотеки, четене, комуникации и по въпроси, свързани с учебните и научните дейности на катедрата.
Георгиева, Стела. Премиера на „Полет до Малпенса” във Велико Търново и Русе. Рецензии и отзиви в столичния и регионалния печат следваха появата на новата белетристична книга на проф. д-р Лъчезар Георгиев. // И з д а т е л, 2012, №1–2, с. 32.
Харитонов, Христо. Рефлексията на автографите. В. Търново, Абагар, 2012, с. 64; с. 67.

Цитирани са авторски книги от Лъчезар Георгиев и негови автографи към тях, дадени на Хр. Харитонов, за 2004 и 2005 г.
Трифонова, Албена. Доцент д-р Лучезар Георгиев, главный редактор журнала „Издатель”: Работаем в пользу книги и издательского бизнеса. // Б и з н е с контакты, май–июль 2012, с. 54–55.
Георгиева, Стела. Медии, книжовност, историчност. В контекста на националната издателска традиция. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 31, с. 34; с. 35; с. 42; с. 49; с. 52; с. 55; с. 64; с. 76; с. 92; с. 101; с. 116; с. 157; с. 158; с. 161; с. 185; с. 187; с. 188; с. 189; с. 190; с. 194; с. 196–200.


2013

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ. Лъчезар Георгиев Георгиев (проф., д-р). // В е л и к о т ъ р н о в с к а т а Алма матер в българската литература и култура. Библиографски указател. (По повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет). Състав. С. Василев. В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 122–125.Предговор [на съставителите]. // Б и б л и о т е к и, четене, комуникации. Единадесета национална научна конференция с международно участие 16–17 ноември 2012 г. (Посветена на 20-годишнината на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 5; с. 6.

Радев, Иван. „Походна войнишка библиотека” – първият колективен образ на новата българска литература. // Българският писател и войните (1912 - 1918). Т. 1. В. Търново, НБ П. Р. Славейков, 2013, с. 171.

В книгата на акад. Иван Радев на с. 171 е цитирана е монографията на Лъчезар Георгиев „Книгоиздаване и книжнина” (2011), с. 11–79 и др.

Лъчезар Георгиев Георгиев. // Преподавателите на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (1963–2013). – В. Търново : Фабер, 2013, с. 290–291.


2014
Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход (1990–1994). // Т р у д о в е на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Т. 4, 2012 . В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 75; с. 80; с. 82; с. 83; с. 89; с. 91; с. 92; с. 98; с. 102; с. 105; с. 106; с. 107.
Да вдишаш вятъра на Лисабон (Книги). // М о н и т о р (София), № 5180, 17 май 2014, с. 32.

Редакционен отзив, с цветна сканирана корица на книгата „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев (С., АН-ДИ, 2014. 245 с.).
„На брега на Лисабон” разкрива португалската магия. // Н о в и н а р, № 124 (6790), 29 май 2014, с. 14.

Редакционен отзив за авторската книга на Л. Георгиев „На брега на Лисабон” (С., 2014). Сканирана корица на книгата.
Да вдишаш вятъра на Лисабон (Книгите). // П о л и т и к а (София), № 25, 30 май–5 юни 2014, с. 34.

Отзив в тематичната страница „Книгите” за новоизлязлата книга на Л. Георгиев „На брега на Лисабон” (С., 2014). Текстът е различен от публикувания отзив за книгата във в. „Монитор”(17 май 2014).Сканирана корица на книгата.
Димитрова, Златина. Лъчезар Георгиев събра своите впечатления от Португалия в книгата „На брега на Лисабон”. // Я н т р а днес, № 102 (3974), 4 юни 2014, с. 7.

Рецензия за книгата „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев. „От нея читателят може да научи повече за съвременната португалска книга и за редица автори, чиито произведения вече са преведени у нас… Книгата е обогатена с резюмета на португалски и английски…”.
Цитиране на Лъчезар Георгиев в рубриката Творци от Великотърновския край. // П л а м ъ к, с.2014, №2, с. 9; с. 11.
Бенин, Никола. „На брега на Лисабон” от Лъчезар Георгиев и/или пребиваване в пространството на един културен свят. // И з д а т е л, 2013, № 3–4, с. 59–62.
Бенин, Никола. Културният свят в "На брега на Лисабон" от Лъчезар Георгиев. – Форум, X , 17–23 юни 2014, № 19 (460), с. 22.


Академичен състав на ОТД

Години

Научни публикации през последните пет години на преподавател на ОТД

монографии

студии

статии

учебници и уч. помагала и справочна л-ра

рецензии

в Бълг.

в чужб.

в Бълг.

в чужб.

в Бълг.

в чужб.

в Бълг.

в чужб.

в Бълг.

в чужб.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

2009
-

1

-
-

1

-

-

-

2010

1

-

2

-

4

-

1

-

1

-

2011

3

-

1

-

3

1
-

2

-

2012

2

-

1

-

1

1

1

-

2

-

2013

2

-

1

-

4

1
-

2

-

2014

1

-

1

-

2

1

2

-

1

-Академичен състав на ОТД

Години

Брой отзиви

Брой цитати

Брой други

в Бълг.

в чужб.

В Бълг.

в чужб.

В Бълг.

в чужб.

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

2009

14

-

17

-

-

-

2010

1

-

1

-

-

-

2011

5

-

5

-

-

-

2012

7

-

55
-

-

2013

2

-

4

-

-

-

2014

5

-

17

-

-

-
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница