Проф. Тодор крумов николов (1923-2002) фонд 24 опис 1страница1/3
Дата27.11.2017
Размер0.68 Mb.
Размер0.68 Mb.
  1   2   3


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ
ПРОФ. ТОДОР КРУМОВ НИКОЛОВ (1923-2002)

ФОНД 24
ОПИС 1

ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ОТ 1938 ДО 2003 г.


СЪДЪРЖА 32 ЛИСТАИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Проф. д-р Тодор Крумов Николов е роден на 8.05.1923г. в Русе. Завършва средно образование във Втора мъжка гимназия – София като първенец на випуска. Следва медицина до 1946г. в Медицинския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. През 1952г. завършва второто си висше образование – по химия във Физико-математическия факултет на Университета. От 1947г до 1965г. е асистент, в последствие доцент по биохимия във Висшия Медицински институт – София. От 1965г. е избран за професор по биохимия в Биологическия факултет на СУ “Кл. Охридски”.
Ръководител на катедрата по биохимия от 1966г. до пенсионирането си през 1988г. От 1967 до 1972г. е декан на Биологическия факултет, а от юни 1979г. до средата на 1983г. е заместник ректор на Университета.
Член на Ню Йоркската Академия на науките и дописен член на Френското биологично дружество /от 1981г./. Член на Секцията по биохимия към Съюза на научните работници в България, а от 1963 до 1981г.е неин председател. Представител на българските биохимици в Съвета на Федерацията на Европейските биохимични дружества.
Личният архив на проф. Тодор К. Николов е дарен на СУ “Св. Кл. Охридски” от съпругата му Йорданка Николова със Свидетелство за дарение №. 157/27.05.2008г. Документите са добре запазени. Заведени са в Университетския архив под фонд № 24. Фондът съдържа 907 документа, групирани в 305 архивни единици.

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА


І. БИОГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ


1-42

ІІ. НАУЧНА ДЕЙНОСТ


43-282

1. Общи

43-58


2. Отчети и доклади за научната дейност на Т. Николов


59-65

3. Отзиви и рецензии от Т. Николов

66-88


4. Кореспонденция

89-98


5. Материали за проблемите на българското образование

99-117


6. Научни статии

118-231


7. Научно - популярни и злободневни статии

232-282


ІІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

283-302


ІV. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

303-305СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
БАН – Българска академия на науките

БФ – Биологически факултет

ВАК – Висша атестационна комисия

ВМИ – Висш медицински институт

ВУЗ – Висше учебно заведение

ГМА – Годишник на Медицинска академия

ГСУ-МФ – Годишник на Софийския университет-Медицински факултет

ЕСПУ – Единно средно политехническо училище

МНП – Министерство на народната просвета

МОНК – Министерство на образованието, науката и културата

РК на БКП – Районен комитет на Българската комунистическа партия

СНРБ – Съюз на научните работници в България

СУБ – Съюз на учените в България

ХТМУ – Химико-технологичен и металургичен университет

FEBS – Федерация на Европейските биохимични дружества


по ред

Наименование на архивната единица

Крайни дати

Брой листа

Забележка
І. БИОГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ


1

Бележници на Т. Николов от VІ, VІІ и VІІІ гимназиални класове. печ., рък., 3 док.

1938

1941


150
2

Удостоверение на Т. Николов, издадено от Министерство на войната за завършен курс по противовъздушна и химическа защита на населението. печ., рък.

20.06.1939

1
3

Свидетелство за зрелост на Т. Николов от ІІ Народна мъжка гимназия – София. печ., рък.

12.07.1941

1
4

Свидетелство на Т. Николов от ІІ Народна мъжка гимназия – София за издържан допълнителен зрелостен изпит по латински език в полукласическия отдел на гимназията. печ., рък.

12.07.1941

1
5

Студентска книжка на Т. Николов от Медицинския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. печ., рък.

13.09.1941

31
6

Таблица за положените изпити от Т. Николов като студент в Медицинския факултет. рък.

15.06.1942

25.09.19462
7

Чудната и странна съдба на един курс медици – спомени на Т. Николов за студентските му години в Медицинския факултет. маш,

.09.2002

8
8

Студентска книжка на Т. Николов от Физико-математическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. печ., рък.

12.11.1947

29
9

Позволително на Т. Николов от Минис-терството на народното здраве с право да практикува медицина в България. маш.

17.12.1947

1
10

Диплома на Т. Николов от СУ “Св. Кл. Охридски” за доктор по медицина. печ.

16.07.1948

1
11

Таблица с положените изпити от Т. Николов като студент във Физико-математическия факултет.

20.06.1948

22.02.19522
12

Заявления от Т. Николов за явяване на изпити във Физико-математическия факултет. печ., рък. 2 док.

10.04.1951

3.08.19512
13

Диплома на Т. Николов от Физико-математическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” . печ., рък., маш.

16.01.1953

4
14

Диплома на Т. Николов за кандидат на медицинските науки. печ., маш.

4.12.1967

2
15

Автобиографии на Т. Николов. рък., маш., бълг. ез., англ. ез., 19 док.

50-те год.

1993


58
16

Характеристики на Т. Николов. маш., 5 док.

15.01.1974

2.06.19866
17

Записка от бабата на Т. Николов с която му предава за спомен златен часовник и записка от Т. Николов с която предава часовникът на сина си. рък., маш., 2 док.

16.03.1940

21.07.19842
18

Лична карта на Т. Николов от РМС, членска книжка от Българския лекарски съюз, бригадирска карта, членски карти от Съюза на научните работници в България и Съюза на учените. печ., рък., 5 док.

{1945}

2002


20
19

Орденски книжки на Т. Николов. печ., рък., 2 док.

1959

1974


7
20

Удостоверения за награждаване на Т. Николов с юбилейни медали “25 години народна власт” и “40 години социалис-тическа България”, със значка “Отличник на МНП” и с почетен знак на Асоциация “Биотехнологическа и химическа про-мишленост”. печ., маш., рък., 4 док.

.09.1969

27.08.19848
21

Грамоти за награждаване на Т. Николов с почетна значка на Съюза на научните работници в България / 2 бр./, значка “Отличие за читалищна дейност”, гра-моти от Българското природоизпита-телно дружество, за заслуги при честването на 1300 год. България и за награждаване с почетен медал по повод 75 год. на Медицинския факултет на ВМИ-София. печ., рък. 6 док.

3.11.1969

9.04.19939
22

Удостоверения за награждаване на Т. Николов с почетния знак на СУ “Св. Кл. Охридски” І степен, почетен знак на СУ със синя лента /2 бр./ и с юбилеен медал “100 години СУ”. печ., рък., 4 док.

28.09.1988

21.10.19987
23

Членски карти на Т. Николов за организация “Съдействие на отбраната” и за Българския автомобилен туринг клуб. печ., рък, 2 док.

8.02.1952

б.д.


6
24

Членска книжка на Т. Николов за БКП; делегатска карта за ХІІІ конгрес на БКП; пропуск за парада на Червения площад; писмо с инструкции как да се попълни формуляр на кадър на ГК на БКП и становище на ППО при БФ за замяна на партийната книжка на Т. Николов. маш., печ., рък. 5 док.7.11.1959

.05.1990


14
25

Пропуски на Т. Николов за мавзолея на Г. Димитров и за биологическия факултет. печ., рък. 2 док.

22.04.1980

20.11.19962
26

Международен паспорт на Т. Николов.

2000

32
27

“Проф. Т. Николов на 60 години” – статия от доц. М. Стамболова, публ. сп. “Научен живот” 6/1983г. и чернова на статия. печ., маш., 2 док.

1983

3
28

Поздравително писмо от Съюза на научните работници в България и поздравителна телеграма от ректора на СУ до Т. Николов по повод неговата 60 годишнина. маш., 2 док.

7.05.1983

8.05.19832
29

Поздравително писмо до Т. Николов от Съюза на учените в България по повод неговата 70 годишнина. комп.

8.05.1993

1
30

Предложение от акад. Е. Головински до СУБ за тържествено честване 75 год. на Т. Николов; покана за тържеството; поз-дравително слово от декана на БФ, произнесено на честването; приветствие от Катедрата по химия и биохимия в Медицинския университет, произнесено на честването и “Проф. Т. Николов на 75 години” – статия от проф. Д. Колев, публ. сп. “Биология, екология, биотех-нология” кн. 4-5/1998г. комп., печ., 5 док.

20.01.1998

.11.1998


9
31

Поздравителни адреси по случай 75 годишнината на Т. Николов от СУБ и писмо от неговия председател; от Катедрата по биохимия в ХТМУ; от Българската национална академия по медицина; от ректорското ръководство на СУ; от Факултетния студентски съвет при БФ; от Института по молекулярна биология; от БФ на ПУ “П. Хилендар-ски” и от катедра “Биохимия” на СУ. комп., рък., 8 док.

.11.1998

11
32

Поздравителни картички до Т. Николов по повод неговата 75 годишнина от З. Кръстникова, проф. Кр. Средкова, проф. М. Кръстева, доц. Л. Йотова, Н. Тодо-рова и А. Георгиева. рък., 3 док.

.5.11.1998

3
33

Писма до Т. Николов от семейни приятели Асен и Краси, от братовчед Румен и картичка от неизвестно лице. рък., маш.

28.12.1984

17.01.20027
34

Покани до Т. Николов по различни поводи. печ., рък., 9 док.


1983

2002


10
35

Некролот на Т. Николов от катедра “Биохимия” печ.

19.02.2003

1
36

Статия от проф. Д. Колев в памет на Т. Николов. комп.

18.03.2003г.

3
37

Статия по случай 80 години от рождението на Т. Николов публ. сп. “Социална медицина” кн. 2/2003г. печ.

.06.2003

1
38

Снимка на Т. Николов. бюст, черно-бяла 5/3.5 см.

50-те год.39

Снимка на Т. Николов. цветна, бюст, 4/6 см.

200240

Възпоменателен плакет по случай 350 год. на Будапещенския университет.

198541

Възпоменателни значки. 25 бр.

б.д.42

Баджове на Т. Николов от участия в научни форуми. 53 бр.

б.д.


ІІ. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

1. Общи


43

Авторски свидетелства на Т. Николов. маш., 8 док.

3.01.1968

1986


34
44

Списъци на научните трудове на Т. Николов. маш., рък., 2 док.

14.09.1993

31
45

Библиография на научно-популярни статии, обзори, предговори към книги и рецензии на Т. Николов. печ., рък.

2001

7
46

Списък с научно-популярни и злободневни статии от Т. Николов. рък.

2002

6
47

“Методи за количествено определяне на пиргогроздена киселина с оглед на практическото им приложение върху малки количества кръв” – теза за докторат на Т. Николов. маш.

.11.1946

52
48

“Отнасяния на животинската уреаза при различни концентрации на водородните йони” – работа на Т. Николов за присъж-дане на научна степен “кандидат на медицинските науки” и автореферат. маш., 2 док.

.04.1957

1958


168
49

Тетрадка на Т. Николов със студентски лекции по физикохимия за уч. 1949/50г. рък.

1949

1950


59
50

Лабораторни дневници на Т. Николов. рък., 2 док.

50-те год.

136
51

Програма и резюмета на Третия национа-лен конгрес по биохимия и биофизика, проведен във Варна. печ., 2 док.

.05.198552

Удостоверение на Т. Николов за експерт на Националната агенция по оценяване и акредитация. комп.

2.12.1998

1
53

Сертификат на Т. Николов за участието му в 14 Европейски, Средноизточен и Африкански лекторски тур. печ., англ. ез.

28.02.2000

1

54

Предисловие от П. Кембъл и А. Смит към българския превод на “Илюстрована биохимия”, кореспонденция по електрон-ната поща между Т. Николов и П. Кембъл във връзка с българския превод на книгата, и др. док по превода и отпечатването на “Илюстрована биохи-мия” на български език. маш., комп., бълг ез., англ. ез., 55 док.

1996

2002


55
55

Резюмета на статии от Т. Николов, представени на научни форуми. бълг. ез., англ. ез., руски ез., 23 док.

1961

1983


23
56

“Обмяна на белтъците” – доклад от Т. Николов.

1948

10
57

Доклад от Т. Николов по въпроса за изучаване хранителната стойност на белтъците в българските сортове царе-вица. маш.

60-те год.

1
58

Доклад от Т. Николов, изнесен на сеси-ята по случай 25 год. от създаването на Секцията по ензимология към Института по молекулярна биология при БАН. маш.

.01.1986

4
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница