Професионална автобиография доц д-р арх. Валентина Пенева ВърбановаДата16.11.2017
Размер108.16 Kb.
Размер108.16 Kb.


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

доц. д-р арх. Валентина Пенева Върбанова

катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”,

ВСУ „Любен Каправелов”, София


ЛИЧНИ ДАННИ

Научно звание: доцент

Научна степен: доктор

Служебен адрес: ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефони: 0893461515

Е- mail: valentina.varbanova@abv.bg
ОБРАЗОВАНИЕ

от 2009г., Висше строително училище "Любен Каравелов", СофияНаучна специалност: Доцент по „Теория и история на архитектурата”

1996г. Диплома за бизнес оценител за сгради паметници на културата към Агенция за приватизация в България.

1980 - 1983г. Висше училище по архитектура и строителство (сега Университет ”БАУХАУС”), гр. Ваймар, Германия

Научна степен: Доктор (кандидат) на архитектурните науки

Специалност:„Опазване на архитектурно наследство”, Дисертационен труд: „Интегриране на архитектурното наследство в съвременните строително- пространствени структури, ГДР, период 1945-1983г.”

1970 - 1976г Университет по архитектура и строителство (б. ЛИСИ), Санкт Петербург, Русия

Степен: Магистър архитект

Специалност: „Архитектура”

1966-1970г. Строителен техникум „Христо Ботев”, София

Специалност: „Архитектура и строителство”
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

От 2009, редовен преподавател, доцент, ВСУ „Любен Каравелов”, София

Водени лекционни курсове:

„Въведение в архитектурата”, „Теория на архитектурата”, „Опазване на недвижимо архитектурно наследство”. Магистърска програма на ВСУ, „Опазване на архитектурно наследство”: „Въведение в опазването на недвижимо архитектурно наследство”, „Методика на изучаване на недвижимо архитектурно наследство”, „Методология на реставрацията”.

„Проектиране в исторически контекст”

2007г-2009г., хоноруван преподавател във ВСУ „Любен Каравелов”, София

2005-2007, хоноруван преподавател в НБУ, София

2010 -2012 хоноруван пруподавател в НАТФИЗ, „Всеобща история на архитектурата”
1998– 2009, Главен експерт в „Стара София” със Софийски исторически музей, отдел “Недвижими паметници на културата”. Автор на множество научни разработки в областта история на архитектурата и опазване на КИН. Основно се занимава с оценка на културно-историческата стойност и юридическата защита на паметниците на културата. В момента работи там по външно съвместителство.

1988 –1998г., проучвател в Националния институт за паметници на културата, старши експерт в отдел “Изучаване и регистрация”

1986-1987, КНИПИАТ „Главпроект”, научна дирекция, секции „Реконструкция и модернизация”.

1976–1986г., проектант в Дирекция “Проектиране” на Националния институт за паметници на културата, ателие “София-окръг”. Автор на множество проекти за адаптация и реставрация на паметници на културата от периода на Възраждането в Копривщица, Етрополе, Самоков, Правец и др
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Опазване на архитектурно наследство; Юридическа защита на наследството; История и теория на архитектурата; Методология на реставрацията; Научна, преподавателска, консултантска и проектантска дейност в областта на културно-историческото наследство; защитени територии; културен туризъм; дигитално наследство; педагогика в опазването; международни евпропейски програми и проекти и др.ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ:

Владее писмено и говоримо английски, немски и руски езици


ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

ИКОМОС/ България от 1996 г., бивш член на Управителния съвет и гл. секретар на БНК;

DoCoMoMo internatiomnal от 1998; Съюз на учените в България (СУБ), Секция “История”

от 2002 г.; Съюз на архитектите в България, от 1976, дружество „Архитектурно

наследство”; Фондация за християнска архитектура и изкуство “Никола Фичев –

Захари Зограф”, от 2003 г.; КАБ с пълна проектантска правоспособност от 2005г.;

в регистъра на Министерство на културата по чл. 165 от ЗКН за

правоспособност в областта на реставрацията.


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Обмяна на професионален опит в Австрия, Германия, Гърция, Русия, Латвия, Естония. Участие в разработването на законови и подзаконови нормативни документи в областта на културното наследство, последно в Закона за културното наследство (2009 -2011). Участие в Общ устройствен план на София, система „Културно-историческо наследство” (1998-2005). Разработване на информационна система за паметници на културата, ГИС София. Участие в експертни съвети към МРРБ, МК и БИС.


УЧАСТИЕ В ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Конкурси по ФАР, Култура 2000 към Европейския съюз, Европейски награди “Хенри Форд за 1999, 2000 и 2001 г. и др. По-значими проекти: “Сърцето на града - експониране на археологическото ниво “Сердика-Средец”, “Църква “Успение Богородично – проект за експониране на стенописи от XIV-XIX в., Драгалевски манастир”, “Софийски централни гробища”, “Триъгълната кула от северната порта на Сердика “ и др.  • 1998–2003 г., Участва в екипа по разработването на система “Културно историческо наследство” към Общия Устройствен план на София във всичките му етапи.

  • 2002-2004 член на екипа в изследователски проект “София в образи”, проучва историческото развитие на столицата от периодите “Античност”, “Средновековие”, “Възраждане”и “Архитектура и градоустройство 1945-2004 г.”

  • 2005г., участие в българо-японска “Програма за реставрация на паметници на културата в Старинен Пловдив” (ЮНЕСКO). Главен проектант на проекта за консервация и реставрация на “Къща на Димитър Георгиади” (Музей на Българското възраждане).

  • От 1999 проектант и консултант към Програма “Красива България” с множество проекти за реставрация на паметници на културата. Някои от тях , София, Испанска гимназия, Ректорат на УАСГ, “Жилищна сграда ул. “Мургаш” 6”, г. Копривщица “Каблешкова къща”, г. Карлово “Пулева къща” и др.

  • От 1996 г., бизнес-оценител на сгради паметници на културата към Агенция за приватизация, София,

  • Член на Експертен съвет за мемориални комплекси към МРРБ, от 2005 г


ПО-ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВО В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, АДАПТАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА 1976-2013:

г. Копривщица: Проект за адаптация и реставрация на Ослекова къща с функциите на музей; Проект за адаптация и реставрация на Сапунджиева къща /в работен етап/; Проект за адаптация и реставрация на хотелски комплекс “Хаджи Генчо”; Проект за интериор и обзавеждане на хотелски комплекс “Хаджи Генчо”; Проект за интериор и обзавеждане на “Палавееви къщи”; Проект за адаптация и реставрация на хотелски комплекс “Маврудиеви къщи”; Проект за реставрация на Гъркова къща; Проект за адаптация и реставрация на Хадживълкова къщ; Проект за реставрация и адаптация на Малеева къща; Проект за адаптация и реставрация на “Горно Ослекова къща”; Обемно-пространствено и силуетно решение и квартално-застроителен план на кв. 28; Проект за реставрация и консервация на Павликянска къща (стара); Проект за адаптация и реставрация на Спицарията; Проект за адаптация и реставрация на Дрехлекова къща; Проект за адаптация и реставрация на Кантарджиева къща; Проект за адаптация и реставрация на Кацарова къща; Проект за адаптация и реставрация на Тороманова къща; Проект за адаптация и реставрация на къща на Райна Мерджанова; Проект за адаптация и реставрация на Тороманова къща; Проект за адаптация и реставрация на Фингова къща; Проект за адаптация и реставрация на Хаджийска къща; Проект за адаптация и реставрация на Дрехлекова къща; Проект за адаптация и реставрация на къща на Бонка Атанасова; г.Самоков:Проект за реставрация на Бельова къща; г. Златица: Проект за адаптация и реставрация на Златишки хан; г. Етрополе: Проект за реставрация и консервация караджейки на Симеон Николчев; Проект за адаптация и реставрация на х. Вълкова къща; Проект за интериорно решение на х. Вълкова къща за база на Ловно-рибарски съюз; Панагюрище: Проект за адаптация и реставрация на Джуджева къща, хотелски комплекс; г. Правец: Проект за адаптация и реставрация на къща на Лако Ганчев; г. Пирдоп: Еленска базилика, заснемане; г. Пловдив, ИАР “Старинен Пловдив”: Проект за реставрация, консервация и експониране на Къща на Димитър Георгиади (Музей на Българското Възраждане), Главен архитект по проекта;

г. София: Общ устройствен план на София, Система “Културно-историческо наследство”, участие на всички етапи от плана, 1998-2005 г.; Проект за реставрация на фасади, Жилищна сграда, ул. “Мургаш” 6, 2005 г.; Проект за фасадни работи на сграда на УАСГ, Ректорат (по Програма “Красива България”), 2004 г.; Проект за фасадни работи на сграда на Испанската гимназия , София /по Програма “Красива България”, 2003 г.; Църква “Света Параскева” в София, Програма за възстановяване на иконостаса, Пилотен проект по Европейски награди за културно наследство, фонд “Хенри Форд”, 2006 г.; Проект за реставрация по фасади на кооперация „Асеновец”, Орлов мост; г. Карлово: Проект за реставрация на фасади на Пулева къща; Проект за благоустройство на двора, Пулева къща, Карлово; г. Мелник: Хотел Лумпарова къща, Предпроектно проучване за нуждите на културния туризъм; г. Смолян: Идеен проект за експониране на археологически комплекс “Момчилова крепост”, по Проект на ЕС “Транс гранично сътрудничество” България-Гърция; г. Стрелча: Проект за хотелски комплекс; Други проекти за вътрешно пространствено решение и интериор за офиси и сгради, без статут на паметници на културата;ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:

Актуализация на паметниците на културата, гр. Русе, 1989 г.; Научно-мотивирано предложение за обявяване на групови паметници на културата в г Русе, 1990 г.; Актуализация на паметниците на културата в г. Русе, 1994 г.; Актуализация на паметниците на културата г. Етрополе, 1988; Актуализация на паметниците на културата г. Байлово, 1989 г. Актуализация на паметниците на културата г. София, Централна градска част, район „Възраждане”, район „Триадица”, 1988 г.; Актуализация на паметници на културата в ИАР “Старинен Пловдив”, методическо ръководство и обявяване в НСОПК, 1993 г.; Актуализация на паметниците на културата кв. Лозенец, София, 1994 г.; Актуализация на паметниците на културата, кв. Бояна, София, 1990 г.; Актуализация на паметниците на културата, кв. Драгалевци, София, 1990г.; Проучване на културно-историческа стойност и предложение за обявяване на Дворцов комплекс “Врана”, София, 1993г.; Дегитализиране на списъци и опорен план на паметниците на културата на територията на София и СО, съвместно с ГИС –София ЕООД, 2005 г.; Научно-мотивирано предложения за обявяване на “Архитектурно-индустриален комплекс Захарна фабрика”, София, 1998 г.; Научно-мотивирано предложение за обявяване на жилищен комплекс “Твърди ливади”, Перник, 1994 г.; Научно-мотивирано предложение за промяна на статута на Гарнизонно стрелбище, София, 2000 г.; Мемориален комплекс “Софийски централни гробища”, проучване за обявяване, 2001 г.; Проучване на културно-историческата стойност на над 100 сгради паметници на културата в София; Други проучвания с цел обявяване в НСОПК към Министерство на културата;


ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ


арх. В. Върбанова, учебник „Въведение в архитектурата”, 2012; монография „Когато говорим за паметниците на културата”, (под печат); „Образование в опазването на архитектурно наследство и сблъсък с реалностите”, сп. „Архитектура”, бр.4/2012; „Инфраструктурни проекти и археологическо наследство”, доклад от международна среща София-Рим, САБ, 2011г.; “София като пазар на културен туризъм в контекста на световното туристическо пространство”, участие с доклад на Световния конгрес на архитектите, юли 2005 г. в Истамбул публикувано и във в. Строителство градът” , септември 2005 съавторство с арх. Добрина Желева-Виана; “Паметниците на културата не са обикновенни недвижими имоти”, сп. “Индекс имоти”, бр. 1, февруари 2005 г.; „Образованието в областта на архитектурното наследство”, конференция, ВСУ, 2009г.; “Програма за подземната урбанизирана среда, част: “Културно –историческо наследство, археологически паметници на културата”, възложител ОГП-Софпроект, декември 2004г.; “Как върви ерозията на ресурсите за културен туризъм в София”, в-к. “Култура”, бр.31/ 23.07.2004 г., съавторство с арх. Добрина Желева-Виана; “София и световното културно наследство”, в.. “Арх и арт борса”, бр. 23 от 2004 г., стр. 13,; “София и световното културно наследство”, е-вестник “Строителство” , 2004г. , 2005 г., съавторство с арх. Добрина Желева-Виана; По повод книгата “Градоустройствени паралели” с автор Добрина Желева-Мартинс, сп. “Паметници и музеи, реставрация и консервация”, бр. 4/ 2004г.; Предговор към книгата на Добрина Желева – Мартитс “Исторически студии за София”, 2006; Изследователски проект “София в образи”, Част “Праистория и античност. Градоустройство и архитектура”, доклад, семинар в СГХГ, декември, 2004 г.; Изследователски проект “София в образи”, Част “Средновековие. Градоустройство и архитектура”, доклад, семинар, СГХГ, декември, 2004 г.; “Градоустройство и архитектура на София до Освобождението”, част от изследователски проект “София в образи”, доклад, семинар, СГХГ, декември, 2004 г.; СD “София в образи”, издание на Съюза на учените в България, 2004 г., с колектив; “Градът и паметниците на културата - неравенства и единство в съвременните условия”, доклад от конференция “Град и неравенства”, организатор Френски културен център, София, САБ, 2004 г.; “Градът и паметниците на културата - неравенства и единство в съвременните условия”, сборник “Градове и неравенства – от локалното до глобалното”, стр. 102, изд. “HURA” , София, 2005 г. , “Поглед от бъдещето към културно-историческото наследство на София”, сп. “София-град в полите на Витоша”, бр. от 2004 г. “Henry van de Veldes Einfluesse in der bulgarischen Architektur Angangs des 20-en Jhs”, участие с доклад на конференция на ИКОМОС, Ваймар, декември, 2002; “Красотата по която стъпваме, или декоративната подова керамика в архитектурното наследство на София”, в-к “Демокрация”, бр. 2003 г.; “Църква “Успение Богородично”, Драгалевски манастир. Реставрация и експониране на стенописи от XVв. и XVIIв.”, изследователски проект по дарителска праграма на Форд за опазване на околната среда и културно наследство, София, 2001, спечелил I-ва награда на конкурса, с колектив; “Софийски централни гробища”, изследователски проект по дарителска програма Форд, София, 1999г.; “Сърцето на града. Експониране на археологическо ниво “Сердика-Средец”, изследователски проект по Програма “Култура 2000”, София, 2000г. с колектив; “ Die Hertz der Stadt” - Exponierung der archeoologischen Nievo “Serdika-Sredetz”, wissenschaftliche Vortrag in der Konferenz in Klagenfurt, Austria, 2002; “The Heart of the city. Exhibiting of the Serdica-Sredets archaeological level’, in magazine Lo Straniero”, Jurnal of IMSE, Italy, N 37, 2003; “Нова функция за сградите паметници на културата”, Сп. “Наш дом” бр./ 1983 г.; “Приноса на чешки творци в бъргарското културно-историческо наследство”, Сп. “Наш дом”, бр.,/ 1984 г; Участие в Изложба, “Архитектурата на 20-ти век” Докомомо/България, САБ, 2003 г., с колектив; Участие в Изложба “Къщата на Димитър Яблански”, Докомомо/САБ, 2003 г.; “Дегитален кадастър на недвижимите паметници на културата на територията на Столична община”, възложител ДАГ, СО, 1998, с колектив; “ОУП на София”, Система “Културно-историческо наследство”, етапи “Предпроектни проучвания” и “Окончателен проект”, ръководител проф. Т. Кръстев, ДАГ, София, 1998г - 2004.; “Картотека на недвижимите паметници на културата на територията на Столична община”, ДАГ, София, 1998г.; “Археологическо наследство на София и урбанизирана градска среда”, Конференция на ОП “Стара София” със Софийски исторически музей, 9-11 ноември, 2005 г.; “Археологическо наследство на София и урбанизирана градска среда”, е-вестник “Строителство”, декември 2005 г.; “Паметниците на културата не са обикновени недвижими имоти”, сп. “Строителство&имоти”, 2005; “Географски информационни системи и недвижими паметници на културата”, Конференция на ОП “Стара София” със Софийски исторически музей, 9-11 ноември, 2005 г.; “Географски информационни системи и недвижими паметници на културата”, в. “Строителство градът”, бр. 45,/ ноември 2005 г.; “Поглед към културното наследството на София”, в. “Арх и арт борса”, 2006; “Географски информационни системи и недвижими паметници на културата”, в. “Строителство &имоти”, бр. 2, 9-15 януари 2006 г., стр.36р. ; Рецензия и предговор на книга “Биография на София, Исторически студии”, автор Добрина Желева-Мартинс, изд. ИА “Пространство-форма”, 2007 г.; “Когато всички говорят за паметниците на културата”, сп. “Архитектура” бр.1/ 2007, стр. 25; “Мутантите на културата”, електронен в-к http://www.zagrada.bg, юни 2007 г.; ИБ “Български архитект” бр. 8/25.04.2007, стр. 3, представяне на новата книга на арх. Добрина Желева “Хроники за София”; Съставител, научна редакция и компютърен дизайн, сборник на ОП “Стара София”, “София и нейното културно-историческо наследство”, изд. “Итус”, 2008; Поглед към наследството на София”, предговор в сб. “София и нейното културно-историческо наследство, изд. “Итус”, 2008; , “Пунтика или пластика- по повод новата книга на арх.Павел Попов “Композицията като абстракция” в. “Култура” , бр. 2 /2485/, 17.01.2008, “Пунтика или пластика-по повод новата книга на арх.Павел Попов “Композицията като абстракция”; водещ на радиопредаване “Културна рулетка” за спасяването на комплекс „България http://sofiazanas.blogspot.com/2008/01/1.html; “Сложният казус с комплекс България на сп. “Арх и Арт борса”, 16-22, ноември, 2007; “Нарушения на нормативната уредба по повод комплекс България”, сп. “Арх и Арт борса”, 6-13 декември, 2007; сб. “Реставрация на къщи от Възраждането в Старинен Пловдив”, публикация за къщата на Д. Георгиади, издание на ИКОМОС, 2007, на англ. ез.;
Съставил:..............................

(доц. д-р арх. Валентина Върбанова)30. март 2013


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница