Професионална гимназия по хранителни технологии и техника гр. Пловдивстраница1/5
Дата20.02.2017
Размер0.9 Mb.
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР. ПЛОВДИВ
гр.Пловдив 4003, бул.”Васил Априлов”№156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38,

e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg


ПРАВИЛНИК
за дейността на Професионална гимназия

по хранителни технологии и техника – Пловдив

през учебната 2016/2017 година

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник има за цел да осигури ред и правилна организация на работа, пълно и рационално използване на работното време за подобряване на резултатите от образователния процес в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти и останалите нормативни документи в сферата на училищното образование.

Чл. 2. Ръководителите, учителите, другите педагогически специалисти и непедагогическият персонал в училището при изпълнение на своите служебни задължения трябва да спазват установената с настоящия правилник трудова дисциплина. Правилникът е задължителен и за учениците в ПГХТТ.

Чл. 3. ПГХТТ осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по следните специалности:

 1. Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост.

 2. Контрол на качеството и безопастност на храни и напитки.

 3. Екология и опазване на околната среда.

 4. Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства.

 5. Възобновяеми енергийни източници.

 6. Топлотехника.

 7. Производство на алкохолни и безалкохолни напитки.


ГЛАВА ВТОРА: УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Раздел I. Органи за управление и контрол
Чл. 4. /1/ Директорът на ПГХТТ представлява училището и ръководи образователния процес в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в гимназията, като:

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

3. утвърждава Списък-образец 1 на гимназията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието;

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на гимназията;

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение ученици от училището, и с организирането и изпълнението на приема;

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в гимназията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им;

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на гимназията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

23. има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование.

/3/ Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

/4/ При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът се подпомага от заместник-директори.

/5/ Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник- директорите, в определените в нормативен акт случаи.

/6/ При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от началника на РУО.

/7/ При отсъствие на директора на училището за срок, по-дълъг от срока по ал. 6, началникът на РУО. сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността "директор".Чл. 5. /1/ Зам.-директорът по учебната дейност подпомага директора при организирането и контролирането на учебната и административната дейност на училището. Подпомага директора в организацията на образователния процес, като:

1. подпомага директора при организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, външните оценявания, изпитите за промяна на оценка, приравнителните изпити и изпитите за определяне на срочна и на годишна оценка.

2. предлага комисии и графици за провеждане на изпитите, посочени в т.1.

3. организира подготовката и провеждането на изпитните сесии на учениците, преминали на самостоятелна форма на обучение.

4. участва в подготовката на материалите за педагогически съвет.

5. подготвя и организира провеждането на беседи с лектори.

6. организира осигуряването на учебно-възпитателния процес с необходимите учебници и учебно-технически средства.

7. контролира дежурствата на учителите за създаване на благоприятни условия за провеждане на учебния процес.

8. отговоря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН.

9. контролира спазването от класните ръководители на процедурата в случаите на допуснати от учениците неизвинени отсъствия повече от 5 учебни дни и правилното документиране на действията по всеки отделен случай.

10. контролира съхраняването на документите, въз основа на които са извинени отсъствията на учениците, със срока за съхранение на дневника на класа – 5 години.

11. контролира спазването на правилника за вътрешния ред.

12. организира спазването на изискванията за охрана на труда, техника на безопасност и противопожарна охрана на учениците и персонала в учебни работилници, лаборатории и други бази за практическо обучение

/2/ Зам.-директорът по учебно-производствената дейност подпомага директора при организирането и контролирането на производственото обучение, като:

1. ръководи учебно-производствената дейност

2. подпомага директора при организацията и провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация.

3. отговаря за създаването и поддържането на съвременна материално-техническа база за производствено обучение.

4. организира и контролира дейността на Центъра за професионално обучение към ПГХТТ.

5. контролира спазването на процедурите, свързани с валидирането на професионални знания, умения и компетентности.

6. контролира изпълнението на дейностите по вътрешната система за осигуряване качеството на професионалното образование.

7. участва в преговорите с базови предприятия за осигуряване на възможности за провеждането в тях на учебни и производствени практики на учениците.

Чл. 6. /1/ Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

/2/ Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите.

/3/ В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

/4/ Директорът, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани чрез електронната поща представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.Чл. 7. /1/ Педагогическият съвет в училището:

1. приема Стратегия за развитие на ПГХТТ за следващите 4 години;

2. приема Правилник за дейността на ПГХТТ;

3. приема училищните учебни планове;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема при необходимост учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи;

11. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

12. определя ученически униформи;

13. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

14. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

15. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

16. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

/2/ Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.Чл. 8. /1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

/2/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

/3/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалното управление по образованието.

/4/ В началото на всяка година педагогическият съвет избира секретар, който да води протоколите по време на заседанията и Книга за решенията на педагогическия съвет.

/5/ За всяко заседание на педагогически съвет се води протокол, който се попълва на български книжовен език.

/6/ Протоколът се класира в класьор, който е неразделна част от Книгата за решенията на педагогическия съвет, най-късно до 5 работни дни след деня на заседанието. Подписва се от секретаря и от директора и се подпечатва с кръглия печат на гимназията.

/7/ Решенията се вписват в Книгата за решенията на педагогическия съвет на ръка със син химикал най-късно до пет работни дни след деня на заседанието. Подписват се от секретаря и от директора и се подпечатват с кръглия печат на гимназията.

/8/ Книгата за решенията на педагогическия съвет се съхранява 20 години, считано от датата на приключването й.Чл. 9. /1/ Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

/2/ Устройството и дейността му се се уреждат съгласно разпоредбите на ЗПУО, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.Чл. 10. /1/ Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

/2/ Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.Чл. 11. /1/ Центърът за професионално обучение към ПГХТТ е звено от структурата на гимназията за предоставяне на професионално обучение на възрастни.

/2/ Устройството и дейността му се уреждат с правилник съгласно разпоредбите на ЗПОО.


Раздел II. Основни задължения на учителите, класните ръководители, другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал
Чл. 12. Общи задължения:

Ръководителите, учителите, другите педагогически специалисти и непедагогическият персонал в училището са задължени да спазват трудовата дисциплина: 1. да работят честно и добросъвестно;

 1. да съблюдават настоящия правилник;

 1. да изпълняват разпорежданията на съответния ръководител;

 1. да идват навреме на работа и да спазват точно установената продължителност на работното време;

 1. да изпълняват своевременно и точно поставените им задачи;

 1. да опазват и обогатяват училищната собственост – лаборатории, учебни пособия, машини, съоръжения, инструменти, материали и други, като нанесени щети се заплащат съгласно действащите закони и разпоредби от лицата, които са ги причинили;

 1. да поддържат ред и чистота на работните места и в работните помещения;

 1. да спазват правилата по хигиената, безопасността на труда и противопожарната охрана;

 1. да сигнализират своевременно на съответните ръководители за забелязани нередности, да правят предложения за отстраняването им, за да не се влошават организацията на труда и учебната работа;

 1. със своето поведение да не уронват личния си и на колегите си авторитет и престижа на училището.

Чл. 13. Права и задължения на учителите:

/1/ Учителите организират и провеждат образователния процес съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти, настоящия правилник, действащите учебни програми.

Учителските длъжности са:

1. учител;

2. старши учител;

3. главен учител.

/2/ Длъжността „учител“ включва следните основни функции:

1. планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на учениците, както и на възможностите за развитието им;

2. организиране и провеждане на образователния процес на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител; провеждане на индивидуални срещи с родителите в регламентирано приемно време или в друго, удобно за двете страни, време.

3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;

4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците, съвместно с други педагогическите специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;

5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

6. отговорност за живота и здравето на учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности;

7. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията, като квестори, оценители, консултанти и други;

8. участие в оценяването и избор на учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа;

9. отговорно участие в системата на дежурствата, съгласно определения и утвърден от директора график; явяване на работа с облекло и във вид, които съответсват на положението му на учител, формиращ естетически вкус у подрастващите;

10. изготвяне и представяне на директора за одобрение най-късно до датата на започване на учебните занятия тематичен план с разпределение на учебния материал;

11. редовно вписване на отсъствията и оценките в дневника на паралелката и ученическата книжка на ученика. Когато липсва цялата паралелка за часа, изясняване на причините и при липса на обективни основания вписване на отсъствия на всички ученици;

12. създаване на организация в часа, изключваща освобождаване на учениците преди биене на звънеца или задържане на учениците в клас след биене на звънеца за излизане; изискване от учениците да поддържат чистота и ред в училищната сграда и двора; след завършване на учебния час – оглеждане на кабинета, лабораторията или работилницата преди напускане на помещението;

13. провеждате на контролни и класни работи по график, утвърден от директора на училището, и рецензиране на писмените работи със съответния анализ на резултатите;

14. съхраняване на писмените изпитвания на учениците до края на съответната учебна година (14 септември);

15. определяне на дни и часове през учебния срок за консултации и работа с изоставащи ученици;

16. изпълнение решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи, на РУО и на МОН;

17. през ваканциите, когато не е в отпуск, изпълняване на възложените му задачи от ръководството на училището;

18. при отсъствие по болест или други уважителни причини своевременно уведомяване на ръководството на училището за времето, през което ще отсъства, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

19. нанасяне на темите в дневника на паралелката същия ден от учителя по теория, а от учителя по практика, проведена в базово предприятие, на следващия учебен ден;

/3/ Длъжността "старши учител" се осъществява и чрез функции, свързани с:

1. участие в:

а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул;

б) диагностика и оценка на резултатите на учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа;

в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити;

г) провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности;

2. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на ниво клас.

/4/ Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с:

1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на училището, с актуализирането й и с отчитането на нейното изпълнение;

2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;

3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;

4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани с:

а) национално външното оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити за училището;

в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провеждат в съответното училището.

5. консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и учениците;

6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.

/5/ Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с:

1. наставничество:

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители“ като „учител-наставник“;

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел кариерното им развитие;

3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

Чл. 13а. /1/ Други педагогически специалисти в ПГХТТ са педагогическият съветник и психологът на училището.

/2/ Педагогическият съветник:

1. проучва и анализира потребностите от допълнителна подкрепа и обучение на ученици, които срещат трудности в учебния процес;

2. планира дейности в подкрепа и участва в разработване с учителите на индивидуални програми за преодоляване на възникналите трудности;

3. проучва, открива и подкрепя силните страни на учениците, планира и координира дейности с учители и родители за създаване на подкрепяща среда, която да гарантира най-добрия интерес на детето или на ученика.

/3/ Психологът:

1. проучва и разпознава психичното развитие и здраве на учениците, идентифицира потребностите на учениците и бариерите пред преодоляването им, проблемите им и работи в подкрепа на тяхното развитие и напредък;

2. прилага съвременни стратегии, методи и форми на психологическа подкрепа и предлага иновативни психологически решения, произтичащи от потребностите на децата и учениците;

3. консултира педагогическите специалисти и родителите относно тяхната роля при превенцията на зависимости и осигуряване на среда за предотвратяване и спиране на агресията и тормоза в училище

Чл. 14. /1/ Класните ръководители, имат и следните допълнителни функции:

1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда;

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците;

3. своевременното информиране на родителите за:

а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; приемното време на учителите за работа с тях, графика за консултации, за контролни и за класни работи по съответните предмети;

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети;

г) при възникнало проблемно поведение и при констатирано системно и продължително отсъствие на ученика от учебните часове задължително уведомява писмено родителите с цел набелязване на мерки за преодоляването им;

д) процедурата и реда за своевременно информиране на класния ръководител от страна на родителя относно причините за допуснати отсъствия от ученика;

е) в случай, че родителят до края на деня не информира за причините за отсъствията, на следващия ден класният ръководител осъществява контакт с него за изясняване на обстоятелствата;

ж) проверява валидността на представените медицински бележки или други извинителни документи;

з) при допуснати неизвинени отсъствия повече от 5 учебни дни търси съдействие от ръководството на училището, а при необходимост и от заинтересованите институции, за предприемане на съответните последващи мерки – дирекция за социално подпомагане, отдел за закрила на детето, районни полицейски управления, кмет на населеното място по местоживеене;

и) спазва изискванията за оформяне и съхраняване на документите, въз основа на които са извинени отсъствията на учениците, със срока за съхранение на дневника на класа – 5 години;

4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията им;

5. по време на родителските срещи не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделен ученик.

6. прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение;

7. преди налагане на наказание уведомява родителите за извършеното нарушение;

8. запознава учениците с правилника за дейността на училището, който определя организацията на образователния прицес, техните права, задължения и санкции още първия час на класа срещу подпис;

9. води редовно и прецизно дневника на паралелката, ученическите книжки и личните картони на учениците и предава документацията навреме и в изправност на заместник-директора по учебната дейност;

10. класният ръководител на завършващите ученици отговоря за точното и четливо изготвяне и попълване на съответната документация;

11. организира избора и легитимирането на ученик – отговорник на класа;

12. дава мнение за целесъобразността за освобождаване на ученик от учебни занятия по лични (домашни) причини пред директора на училището;

13. документира и протоколира процедурата по освобождаване на ученик от учебни занятия по физическа култура и спорт, работа при специални условия и отпускане на стипендия;

14. вписва новозаписаните (новопостъпилите) в книгата за подлежащите на задължително обучение ученици;

15. веднъж месечно вписва отсъствията в ученическите книжки;

16. в края на всяка учебна година изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;

17. при завършване на средно/основно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Тя е неразделна час от дипломата за средно/основно образование. Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл. 15. Задължения на учители, завеждащи кабинети:

1. учителят, завеждащ кабинет, отговаря за реда и хигиената в него;

2. отговоря за съхранението и опазването на уредите, апаратите, машините, съоръженията, пособията, макетите и други подобни, с които е оборудвана работилницата, лабораторията или кабинета;

3. за констатиране на липси, както и за имуществени повреди или други щети е длъжен да търси материална отговорност от виновните лица и ги представя на директора за санкции;

4. работи за снабдяването и обогатяването на кабинета с нови и съвременни пособия, схеми, диаграми и учебно-технически средства;

5. изработва и запознава всички ученици с правилника за вътрешния ред в кабинета;

6. в случай, че в кабинета влизат и други преподаватели, съгласувано и съвместно организират, контролират и отговорят за опазването на имуществото и на хигиената в кабинета.

Чл. 16. Задължения на дежурния учител:

1. дежурният учител поема функциите си 30 минути преди започване на учебните занятия и проверява състоянието на поверения му етаж;

2. отговаря за реда и хигиената в училище и за дисциплината на учениците;

3. оказва съдействие на хигиенистките по поддържане и опазване на базата;

4. дежурният учител на входа на училището проверява за наличие на ученически книжки, ученически лични карти и подходящо облекло на учениците;

5. дежурният учител докладва за всички констатирани нередности на училищното ръководство за търсене на материална и административна отговорност от виновните лица.


Раздел III. Ученици. Права, задължения и санкции на учениците
Чл. 17. /1/ Ученик е този, който е записан в списъчния състав на ПГХТТ за обучение за завършване на клас.

/2/ Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

/3/ В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.Чл. 18. /1/ Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

 • равни възможности за духовно и физическо развитие;

 • зачитане на достойнството, правата и свободите им;

 • приобщаване към местните и националните традиции, към моралните и културните ценности.

/2/ Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, играят важна роля за постигане на целите и задачите на образователния процес.

/3/ При постъпване на новоприети ученици се прилагат следните мерки за адаптирането им към училищната среда: • провеждане на инструктаж по безопасност и здраве по време на работа;

 • запознаване на учениците от класните ръководители с Правилника за дейността на ПГХТТ и със съответния училищен учебен план;

 • запознаване на учениците от педагогическия съветник с правото им да участват в ученическия съвет на паралелката и училището;

 • провеждане на родителска среща за новопостъпилите ученици.

Чл. 19. /1/ Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират професията и специалността;

4. да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си; Правилника за дейността на ПГХТТ и други вътрешни документи, които се отнасят до тях;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове;

11. да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

12. да получават консултации при организиране на самостоятелната си подготовка и индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;

13 да участват в работата на педагогическия съвет, включително с присъствието на родител, при обсъждане резултатите от обучението, при награждаване и при налагане на наказание;

14. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

15. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

16. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

/2/ Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

/3/ Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Чл. 20. /1/ Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да се явяват в училището в приличен външен вид, да носят значката на ПГХТТ като отличителен знак на представителни изяви на училището;

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите, на учителите и на класните ръководители ученическата си книжка;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват Правилника за дейността на ПГХТТ;

11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

12. да не използват мобилните си телефони и други електронни средства за комуникация по време на учебните часове; при провеждане на писмено изпитване, контролна или класна работа учениците са длъжни да оставят своите електронни средства за комуникация на бюрото на учителя, ако той изисква това;

13. при отсъствие на учител да изчакат 15 минути след биенето на звънеца, след което да уведомят ръководството и да изпълнят взетото от него решение;

14. да представят в 3-дневен срок от отсъствието си документ, удостоверяващ наличието на уважителни причини;

15. да поддържат хигиена в двора на училището, коридорите, кабинетите и на работното си място;

16. да опазват училищното имущество; при нанесено увреждане да заплатят и възстановят в 7-дневен срок нанесената щета; при невъзможност да се открие виновникът, възстановяването се поема от всички ученици, които са присъствали на произшествието;

17. да пазят дневника на паралелката и при констатиране на нередности от други ученици да уведомят класния ръководител или ръководството на училището;

18. да спазват инструкциите на дежурните учители по време на междучасие по коридорите и в павилиона за закуски, намиращ се в двора на училището.

19. учениците, които са освободени от часовете по физическо възпитание и спорт, присъстват в съответните часове; ако здравето им не позволява това, директорът със заповед определя местопребиванието им по време на учебния час.

20. спазват работното време и инструкциите за безопасни условия на труд по време на производствените практики;

21. водят тетрадка-дневник по време на производствената практика и регистрират всички извършвани дейности;

22. Изпълняват практически задания, поставени от ръководителя на производствената практика.

/2/ В ПГХТТ ученикът е длъжен да общува само на български книжовен език.

/3/ Учениците нямат право:

1. да участват в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

2. да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учител, служител и ученик от училището;

3. да създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

4. да влизат в час по учебна практика без работно облекло и необходимите пособия, а също и в часовете по всички дисциплини без учебник, тетрадки и съответните помагала;

5. да влизат в час по физическо възпитание и спорт без игрално облекло;

6. да посещават след вечерния час обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за защита на детето.

Чл. 21. (1) За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието му в дейността на училището и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;

3. консултиране на ученика с психолог;

4. консултиране на ученика с педагогически съветник;

5. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;

6. създаване на условия за включване на ученика в занимания, съобразени с неговите интереси и потребности;

7. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);

8. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;

9. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията.Чл. 22. Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 1 се прилага след проведени от класния ръководител насочващи и мотивиращи дейности с ученика, които не са дали резултат. Дейността се документира в дневника на класа и в ученическата книжка и се информира родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл. 23. Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, невъвлечен в конкретния конфликт, който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му.

Чл. 24. Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 3 и 4 се осъществява по желание на ученика и/или на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, или по препоръка на класния ръководител, на учител или на представител на координиращото звено по осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие на учениците.

Чл. 25. Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 се осъществява по желание на ученика по препоръка на класен ръководител, на учител, на педагогически съветник и/или на психолог, на представител на координиращото звено по осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие на учениците, в съответствие с възможностите и наличните ресурси на училището или чрез привличане на външни ресурси.

Чл. 26. (1) Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 7 се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава.

(2) Наставник може да бъде учител от училището или обществена личност, която има доверителни отношения с ученика или представлява пример и подкрепа за него и спомага за развитието на силните му страни и за личностното му развитие.Чл. 27. Дейността по чл. 21, ал. 1, т. 8 се осъществява, като ученикът избира дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката. Дейността се избира съвместно с класния ръководител, за което се уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.

Чл. 28. (1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на училището и с поведенческите им прояви, се изисква информираното съгласие на родителя/ представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, освен в случаите, когато родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на детето/ученика.

(2) При отказ от страна на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за ученика, да изрази съгласие или да окаже съдействие за реализиране на дейностите за преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователната и училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите прояви, или когато родителят/ представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, се явява заплаха за живота и здравето на детето/ученика, директорът на училището писмено уведомява отдела за закрила на детето по местоживеенето на ученика.Чл. 29. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в Правилника за дейността на ПГХТТ, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, може да се налагат следните санкции:

1. забележка;

2. преместване в друга паралелка в същото училище;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да отстрани ученика до края на учебния час. По време на отстраняването си ученикът няма право да напуска територията на училището.

(2а) При налагане на мярката по ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка. За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът провежда разговор с педагогическия съветник или с училищния психолог и извършва дейности, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му.

(3) За облекло или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и задължително се уведомява родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 30. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките по чл. 29, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 29, ал. 1.

Чл. 31. /1/ Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на професията или специалността.

/2/ Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.

/4/ Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.Чл. 32. (1) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя обща подкрепа за личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя в плана за действие на координатора по осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие на учениците съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето.Чл. 33. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. В края на всеки учебен срок в ученическата книжка на ученика се вписва общият брой на допуснатите отсъствия.Чл. 34. /1/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и подпис от медицинското лице в училището;

2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ от спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено. В случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

5. На ученици, отсъстващи поради училищни ангажименти – олимпиади, състезания и т.н., извинителна бележка осигурява ръководителят на мероприятието, който представя подписан от него списък на ангажираните ученици за утвърждаване от директора на училището.

6. В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

/2/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

/3/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

/4/ Ученикът, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия по определен предмет са над 30% от общия брой часове, по предложение на педагогическия съвет приключва учебния срок или учебната година без оценка и полага изпит. При продължително боледуване на ученика срокът за оформяне на оценките се удължава.

/5/ При извършени над 280 извинени отсъствия педагогическият съвет по предложение на класния ръководител взема решение за мерките на въздействия върху ученика и възможността за успешно завършване на учебната година.

/6/ Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка по един или повече учебни предмета при спазване изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.Чл. 35. Санкциите може да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини.

 1. забележка – за допуснати над 5 неизвинени отсъствия;

 2. преместване в друга паралелка – за допуснати над 15 неизвинени отсъствия;

3. предупреждение за преместване в друго училище – за допуснати над 10 неизвинени отсъствия;

4. преместване в друго училище – за допуснати над 15 неизвинени отсъствия;

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за допуснати над 15 неизвинени отсъствия.

Чл. 36. Видът и срокът на санкцията се определят, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

Чл. 37. (1) Санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото училище” се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а санкциите „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката отстраняване от училище се налага със заповед на директора, а мерките за превенция и за преодоляване на проблемното поведение – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.Чл. 38. (1) Директорът задължително писмено уведомява родителя/ представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкциите „забележка”, „преместване в друга паралелка в същото училище”, „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”, а в случаите на санкциите „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”– и съответните териториални структури за закрила на детето.

(2) При уведомяването на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът задължително посочва извършеното от ученика нарушение и отправя покана за участие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в процедурата по налагане на санкция.

(3) В уведомлението се посочват и условията, при които родителят/ представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по налагане на санкцията:

1. при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той представлява малолетния ученик в процедурата лично или оправомощава за това друго лице;

2. при изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той изразява съгласие за извършване лично от непълнолетния ученик на всички действия във връзка с процедурата.

(4) За всяка процедура по налагане на санкция или мярка за въздействие се определя докладчик – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.Чл. 39. (1) Преди налагане на санкция по чл. 29, ал. 1 и на мярката по чл. 29, ал. 3 директорът - за санкциите „забележка" и „преместване в друга паралелка в същото училище" и за мярката по чл. 29, ал. 3, съответно педагогическият съвет – за другите санкции, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

(2) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

(3) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

Чл. 40. (1) Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго училище" или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" или на мярката по чл. 29, ал. 3, директорът уведомява отдел „Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане" по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

(2) Преди налагане на санкциите и мерките задължително се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.Чл. 41. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 37, ал. 1.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането им. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалното управление на образованието.

Чл. 42. Класният ръководител писмено уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, за наложените на ученика санкции и/или мерки.

Чл. 43. Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и в личния картон/личното образователно дело на ученика.

Чл. 44. /1/ Санкциите са срочни.

/2/ Срокът на санкциите е до края на учебната година.

/3/ Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 45. /1/ Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

/2/ По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Чл. 46. (1) Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при:

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието;

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските ценности и сближаването на европейските народи.

(2) Директорът на ПГХТТ след решение на педагогическия съвет със заповед може да учреди награди за учениците. В заповедта се определят и конкретни критерии, на които трябва да отговарят учениците, за да бъдат удостоени с определена награда.

(3) Наградите, с които се удостояват учениците, може да бъдат грамоти, сертификати, плакети, предметни награди, парични награди и други в зависимост от възможностите на институцията и постиженията на децата и учениците.

(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с учениците, от родители, представители на децата или от лицата, които полагат грижи за децата, от ученици от училището, от други лица и организации.

(5) Предложенията съдържат трите имена на ученика, класа, в който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на ученика в подкрепа на направеното предложение.

(6) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите предложения и предлага на педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на учениците.

(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя учениците, които се удостояват с награди.

(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално организирани събития.

Чл. 47. (1) Учениците може да се подпомагат със стипении, определени с акт на Министерския съвет.

(2) Учениците може да се подпомагат със стипендии, както и да се поощряват с еднократно финансово подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


Раздел IV. Родители
Чл. 48. /1/ Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

/2/ Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата книжка на ученика.

/3/ Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите.

Чл. 49. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с Правилника за дейността на ПГХТТ на първата родителска среща за учебната година;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в училищното настоятелство и в обществения съвет на училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.Чл. 50. /1/ Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;

2. да запишат ученика в училище съобразно своите предпочитания и възможности в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. да спазват Правилника за дейността на ПГХТТ и да съдействат за спазването му от страна ученика;

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5. да участват в родителските срещи;

6. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или външен вид, които не съответстват на Правилника за дейността на ПГХТТ, положението му на ученик и на добрите нрави;

7. да информират класния ръководител в първия ден, когато на ученика се налага да отсъства от училище. На гърба на документите за извиняване на отсъствията родителят вписва собственоръчно името си и се подписва.

8. ежемесечно да се свързват с класния ръководител и да се уведомяват за успеха и развитието на ученика в образователия процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда. При възникване на проблеми /слаби оценки, отсъствия и противообществена проява/ - това да става всяка седмица.

9. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

/2/ Родителите, чиито ученици се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и учебни помагала, както и да съдействат за посещение на ученика на консултации по учебните предмети с учителите и ползването на учебна литература от библиотеката на ПГХТТ.
Раздел V. Подкрепа за личностно развитие на учениците
Чл. 51. (1) ПГХТТ осигурява подкрепа за личностното развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница