Професионално портфолио на сабие Муса ОрцеваДата22.11.2017
Размер69.68 Kb.
Размер69.68 Kb.ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО
НА Сабие Муса Орцева

учител по история и цивилизация и география и икономика

в ПГМ „Петко Р.Славейков“- гр. Якоруда

Без истинска и всеотдайна обич към децата, никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие.“


(Я. А. Коменски)

Ето моята тайна. Много е проста. „Истински се вижда само със сърцето, същественото е невидимо само за очите “

(Из „Малкия принц“- Екзюпери)

МОТИВИ
за изготвяне на портфолиото


 • Учителското портфолио е един своеобразно „огледало“ ,чрез което може да се види личността, която персонализира думата педагог .

 • С портфолиото даден педагог показва себе си, дейността си , похватите,новите идеи

и подходи, които практически прилага.

 • Това е едно своеобразно осигуряване на справедливост при оценяване на индивидуалното качество на учителския ми труд.

 • Нуждата за прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност.

 • Осигуряване на сигурност в рискови професионални ситуации.Електронното ми портфолио - възможност за професионален обмен

в мрежата/Internet /.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Част първа


 • Раздел І: Представяне • Раздел ІІІ: Извънкласна дейност


Част първа
Раздел І: ПредставянеЕвропейски формат на автобиография


Лична информация

Име Сабие Муса Орцева

Адрес гр.Якоруда, ул . ,,Борис III” № 126

Телефон xxxxxxxxxxxx

E-mail sabie_orceva@abv.bg

Националност България

Дата на раждане 19.05.1972г.


Педагогически стаж: от 15.09.2016- до сега


Име и адрес ПГМ“Петко Р. Славейков“, гр. Якоруда

на работодателя общ . Якоруда, обл. Благоевград
Вид на дейността Образование

Заемана длъжност Младши учител
Образование и обучение :
Дати(от-до) : 1996г.-2001г.
Име и вид на обучаващата ЮЗУ“Неофит Рилски“- Благоевград

или образователна организация: магистър по история /диплома, серия ЮЗУ/2001,

026970, регистрационен № 502247Свидетелство за професионална квалификация

/ серия ЮЗУ-2000, №2159, регистрационен номер

102076 / 2001г. /


Моите социални умения и компетенции:

 • умения за ефективна комуникация

 • способност за работа в екип

 • умения за разрешаване на конфликти

 • самостоятелност

 • тактичност

 • толерантност

 • лоялностМоите технически умения и компетенции:

 • работа с компютър

 • Свидетелство за управление на МПС Категория: ВМисия: Да съм не просто учител, който трябва да предаде заложените в учебната програма знания, а да бъда активен участник във формирането на ценностната ориентация и възпитание в дух на патриотизъм и национална гордост и изграждането на ученика като личност, способна да се адаптира и реализира в съвременното общество.
Раздел ІІ: Педагогическа дейност
Общи сведения.
Дейността ми на преподавател е свързана с изграждането на добри взаимоотношения и организационни връзки с:

 • Ученици и родители.

 • Учители от гимазията.

 • Колеги от други училища.

 • Управленския и административен персонал на училището.

 • Експерти.


Педагогическа и научно-методическа дейност.


Философия на преподаване:
Моята философия на преподаване поставя в центъра ученика. Не съм консервативна личност и върша работата си с удоволствие.Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, учениците и времето ,с което разполагам. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните способности и потребности на ученика в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават и даже да се поощряват.Необходимо е да се дава възможност ученика да мисли и да твори. Добрият учител е онзи, който умее да преподава на разбираем и достъпен език, да усъвършенства себе си, да умее да приема съвети и критики.Преподаването е призвание и изключителна отговорност.
Методи на преподаване:


 • Старая се да имам съвременен подход при преподаването и комуникациите с учениците.

 • Използвам подходящи образователни техники и различни методи в зависимост от методичната единица, учебния план и програма, специфични за предметите преподавани от мен.

 • Провокирам интереса на учениците в търсене , подбор и работа с различни източници на информация.

 • Обогатявам учебния процес с допълнителна информация, за да събудя по-голям интерес към изучавания материал.

 • Държа на работата с географските и исторически карти, графични и текстови източници на информация.

 • Създаване на умения да се търсят причинно-следствени връзки между историческите събития и да се обобщават.

 • Използване на дискусия в часовете, даваща възможност за изразяване на активна гражданска позиция на ученика и способност да размишлява и анализира.

 • Старая се да формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо самодисциплина, организация и самостоятелна отговорност.


Всяка седмица в сряда от 14:30 ч. провеждам задължителни консултации с ученици, които имат затруднения с изучавания материал.

Обратна връзка


 • Като форма на обратна връзка използвам тестове, работа с атлас и контурни карти, графични изображения и исторически документи посочени в учебния материал
 • За ефективността на преподаването и за постиженията на учениците се ръководя от следните изисквания:

- поставям ясни критерии за оценяване на писмени работи и тестове

- оценката да е реална и обективна

- да е системна и последователна

- да стимулира, поощрява и направлява активността на ученика

Цели на преподаването:

 • Да стимулирам индивидуалната активност, инициативност и личностна изява на учениците.

 • Да съдействам за повишаване на интереса на учениците към изучавания материал и превръщането им в активни участници в учебния процес.

 • Целите, които си поставям в обучението по история и цивилизация и география и икономика са: освен усвояване на определени знания, да развивам у учениците умения за самостоятелна работа с различни източници и исторически извори и изграждането.

и отстояването на активна и критична гражданска позиция.

 • Формиране на лично отношение към демократичните ценности и заявена гражданска позиция, възпитаване в дух на национална гордост и формиране на национално историческо съзнание.Моите отговорности:

През учебната 2016/2017 година преподавам: История и цивилизация - 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б клас

География и икономика – 9а, 9б, 10а, 10б клас

В работата си използвам:

Учебници на издателство:

История и цивилизация 9 клас - издателство Анубис

История и цивилизация 10 клас - издателство Анубис

История и цивилизация 11 клас – издателство Анубис

География и икономика 9 клас – издателство Анубис

География и икономика 10 клас – издателство Анубис

Географски атлас

Контурни карти

Тестове

Използване на информационно-комуникационни технологии в образователния процес.

Разработка на презентации.

Други дейности.

Раздел ІІІ: Извънкласна дейност


 • Участие в организирането на училищни мероприятия и тържества.

 • Работа с Ученическия съвет.

 • Участие в методическо обединение.

Раздел IV: Бъдещи планове


 • Придобиване на нова специалност.
 • Да разширявам своите знания и педагогически умения.
 • Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката , методиката на преподаване, информационни технологии и др.
 • Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи нови и интересни методи, средства и материали, като диференцирам видовете цели за всеки урок.
 • Да провокирам интереса на учениците към търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
 • Да насоча вниманието на учениците към използването на информационните технологии в тяхното обучение- четене на допълнителна информация, подбор и селекция.


Благодаря за вниманието!

Изготвил: Сабие Муса Орцева
Учител в ПГМ „Петко Р. Славейков“ - гр. Якоруда.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница