Програма администрация на Президента комисия по помилванетоДата07.04.2017
Размер45.4 Kb.
Размер45.4 Kb.

Република България СТАЖАНТСКА ПРОГРАМАgerb

Администрация на Президента КОМИСИЯ ПО ПОМИЛВАНЕТО

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО

ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА
ЦЕЛИ:

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

Освен това програмата допринася за:

1. информирано обществено доверие в политиката по помилване; и

2. постоянно и непосредствено приобщаване на инициативата, възгледите и професионалните ценности на новите поколения специалисти в изграждането на тази политика.
ПРОГРАМАТА:

1. Стажантско обучение

Приетите стажанти:

- подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата;

- преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързани с нея експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

- преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.
2. Същинска дейност

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:- разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.3. Срокове и организация

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

-

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.

При поискване се издават референции и препоръки.Изисквания към кандидатите

 • Образование:

  • завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

  • последен курс в специалностите ,,психология“, ,,международни отношения“ и ,,социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

 • Владеене на чужд език;

 • Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

 • Умения за работа в екип.

С предимство се ползват кандидати, които: • владеят повече от един чужд език;

 • са участвали във форми на допълнително обучение в български или чуждестранни университети и институти: кръжоци, правни клиники, състезания по решаване на казуси, стажове, специализации, магистратури и др.;

 • имат публикации по правни въпроси или опит в сравнително-правни и криминологични изследвания, статистически и социологични анализи, създаване и управление на бази данни и други специфични умения според специалността.ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ
1. Подаване на документи от кандидатите
Необходими документи:

 1. CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;

 2. Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;

 3. Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“ или

Електронен адрес: m.teodosieva@president.bg, subject: ,,Стажантска програма“

Срок за получаване: 17 часа на 27.03.2017 г.

Срок за класиране: 28.03.2017 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на 28.03.2017 г.
2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

То ще се проведе на 29.03.2017 г. в 11 часа в сградата на Президентството (бул. Дондуков 2, Служебен вход) за кандидати, които са изрично поканени на него.


Одобрените кандидати ще получат покана до 17.00 часа на 29 март 2017 г. за започване на стажа си от 1 април 2017 г.
За допълнителни въпроси: 02 / 9239 116 или m.teodosieva@president.bg


февруари 2017 г.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница