Програма „Околна среда 2007-2013 г., с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите РусеДата16.11.2017
Размер110.55 Kb.
Размер110.55 Kb.Резултати от изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с бенефициент Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

  1. Общи данни за проекта

Наименование: „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, (DIR-5113325-6-96), одобрен със заповед № РД-520/02.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

Бенефициент: РИОСВ-Русе.

Финансиране:

- безвъзмездна финансова помощ - 4 180 053.60 лв., като в последствие сумата е редуцирана на 3 642315,78 лв. поради реализирани икономии при възлагането на различните дейности;

- Европейския фонд за регионално развитие: 3 553 045.56 лв, съответно 3095968,30;

- Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България: 627 008.04 лв., съответно 546347,35 лв.

Времетраене на проекта: от 02.07.2012 г. до 31.03.2015 г., удължен с заповед № РД-ОП-97.18.12.2014 г. – до 31.10.2015 г. за приключване на всички дейности, а до 31.12.2015 за документално приключване.

Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен №: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26) - част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.II. Реализирани дейности по проекта:

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи:

1.1. Почистване на канала, свързващ езерото с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на Местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-nanojuncetea”, включително и инвеститорски контрол

Извършени са предпроектни проучвания. Чрез пряко договаряне е възложено изготвянето на техническа спецификация. Проведена е открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител за инженеринг-проектиране и изпълнение. На 12.12.2014 г. е открита строителна площадка. Поради лоша метеорологична прогноза и обилните валежи през лятото и есента на 2014 г., дейностите са спрени. Възобновени са при падане на водните нива на 19.08.2015 г. Към настоящия момент дейността приключва.


    1. Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата – проучване на терена и проектиране, изграждане на системата, закупуване на мобилна лаборатория

Сключен е договор, с който е възложено изготвянето на техническата спецификация. За изпълнението на дейността е сключен договор с изпълнител за доставката на мобилна мини лаборатория и е проведена процедура за възлагане чрез публична покана за изработване и изграждане на експертната система. Тя е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим, както и да „алармира” при за критично ниски нива на водата в езерото. Събраните данни от монтираните нивомери, термометри и компютър се изпращат чрез специализиран софтуер към административната сграда. Дейността успешно е приключила. Данните от системата за мониторинг на водните нива са достъпни на интернет страницата на ПР „Сребърна” на адрес: http://www.srebarnalake.com - „Данни за водните нива в резервата“.

2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство:

2.1. Възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктурарехабилитационни дейности в защитена местност „Пеликаните” и изграждане на туристическа инфраструктура в Р „Бели Лом

Извършена е рехабилитация и възстановяване на съоръженията от туристическата инфраструктура. Екопътеките са почистени от тревна и храстова растителност, а местата с компрометирана настилка са възстановени. Извършен е демонтаж и на местата на съществуващите наблюдателни кули (2 бр.), са изградени две нови. Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени парапетите, мостчетата, кошчетата за отпадъци и дървените тоалетни. Това предоставя на посетителите общо 18 места за отдих, с почистена и обезпаразитена растителност по протежение на екопътеките.

Предвидените по проект 7 броя табла са проектирани и изпълнени от дърво, като по този начин се съчетават напълно с другите елементи на туристическата инфраструкура. Същите са мотирани на места, където пътникопотока е значителен.

Туристическа инфраструктура в Р „Бели Лом”: доставка и монтиране на лакирани пейки – 6 брл; 10 бр. лакирани кошчета; беседки в двете землища-с. Кривня и гр. Цар Калоян -2 бр.; обезпаразитяване около местата за отдих- площ- 40 м2;

2.2. Маркиране границите на ПР Сребърна” и Р Бели Лом” с трайни и ясно видими знаци и на двете туристически пътеки в Р Бели Лом”

Границата на ПР „Сребърна” е с обща дължина- 16 970 м. Маркирането е извършено с набиване на дървени колове и бяла и червена боя.

Границата на Р „Бели Лом” и двете туристически пътеки е с обща дължина - 18 700 м. - Дейността е изпълнена в рамките на дейностите по разработване и актуализиране на Плановете за управление на двата резервата. Общо са маркирани 35670,00 м.

2.3. Информационно обезпечаванеизработване на табели, информационни табла и билбордове за двата резервата

Сключен е договор чрез пряко договаряне за изработката, доставката и монтажа на нови табели, информационни табла и билбордове в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”. Дейността е изпълнена и приета.

За територията на ПР „Сребърна” са подменени - 22 табели и табла и 2 билборда; В Р „Бели Лом” са поставени 3 указателни табели.

2.4. Закупуване и монтиране на 3 броя химически тоалетни

През септември 2014 г. е избран изпълнител за доставка и монтаж на три броя химически тоалетни в района на ПР „Сребърна”.

2.5. Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон

Изготвен е Технически проект за изграждане на понтонна лодкостоянка. Сключен е договор с външен изпълнител, който да осъществява инвеститорски контрол при изпълнение на строително-ремонтни дейности. Обявена е публична покана за избор на изпълнител. Сключен е договор с класирания изпълнител. Дейността е изпълнена и приета от комисия.2.6. Ремонтни дейности в Природонаучен музей – с. Сребърна

Дейността е изпълнена, обектът е въведен в екскплоатация. Извършен е ремонт на покрива, обновен е интериорът на залите за посетители чрез пребоядисване, подмяна и оборудване с нови витрини и фотоси и аранжиране на експозицията. Осъвременена е библиотеката и заседателната зала. В рамките на проекта са закупени нови мебели и техническо оборудване. Създадени са възможности за предоставяне на on line информация от резервата, която се предава директно от монтираните множество камери на доставения 79 инчов екран. Изградена е външна рампа с цел осигуряване на лесен достъп на хората с увреждания, в т.ч и вътрешен елеватор.2.7. Ремонт на покрива на административната сграда в ПР Сребърна

Дейността е изпълнена. Обектът е въведен в експлоатация.

2.8. Създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп: закупуване и монтиране на камери със съответните монитори и софтуер; изработване и монтиране на 3 броя електронни табла/монитори за on-line наблюдение

Предвид спецификата на дейността и липсата на специалисти в областта в екипа за управление на проекта, както и в административната структура на РИОСВ-Русе, е възложено на външен изпълнител изготвянето на техническа спецификация. Същата е подготвена и представена в срок. Проведена е открита процедура по ЗОП и е избран изпълнител, с който е сключен договор. Създаването на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп включва следните поддейности: доставка и монтаж от външната страна на административната сграда на камери – 4 бр.; - доставка и монтаж на видео камера в Пеликанската колония- 1 бр.; доставка и монтаж на комплект техника (устройство за управление на камери, компютър, монитор, принтер и инсталиран софтуер, телефон- 1 бр. и таблет - 2 бр. за връзка); доставка и монтаж на комплект (монитори 3 бр. и електронни екрани 3 броя-с Touch технология) за вътрешен монтаж за on-line наблюдение и представяне на актуална информация на поддържан резерват „Сребърна” в реално време, която ще е предназначена за широк кръг от лица.

Монтирането ще се извърши в сградата на РИОСВ – Русе; обект-собственост на община Силистра; сградата на природонаучния музей в с. Сребърна. Сключен е договор с изпълнител за изготвяне на техническа спецификация към документация за избор на изпълнител за същинската дейност.

2.9. Обособяване на контролна зала – Център за управление в административната сграда в ПР „Сребърна”извършване на вътрешно преустройство и закупуване на необходимото офис и техническо оборудване

Дейността е изпълнена. Извършена е преустройства на сградата. Доставено и монтирано е техническо оборудване за дейността на контролната зала - 4 компютърни системи с монитор, 4 комуникатора; мултифункционално устройство 4 в 1, сървър, съвърен шкаф и UPS.2.10. Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в техните сервитути

Западен противопожарен път: Извършен е ремонт - насипване с каменна фракция, като са отстранени пропаданията на предвидените в проектното предложение 6 (шест) увредени участъка: първи - с дължина 78 м и широчина 4 м; втори – с дължина 26 м и широчина 4 м; трети – с дължина 22 м и широчина 4 м; четвърти – с дължина 34 м и широчина 4 м; пети – с дължина 58 м и широчина 4 м и шести – с дължина 55 м и широчина 4 м. Извършено е отпушване и почистване на 1 бр. водосток.

Източен противопожарен път: извършен е ремонт - насипване с каменна фракция и са отстранени пропаданията на предвидените в проектното предложение 4 (четири) увредени участъка: първи – с обща дължина 75 м и широчина 4 м; втори – с обща дължина 28 м и широчина 4 м; трети – с обща дължина 32 м и широчина 4 м и четвърти – от м с обща дължина 25 м и широчина 4 м. Извършено е възстановяване на земни канавки по 50 метра (общо 100 метра от км 2+256 до 2+356) от двете страни на водостока, който е отпушен и почистен. Отпушен и почистен е 1 брой водосток от км 2+752 до 2+862 с обща дължина 110 м и ширина 4 м.

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

3.1. Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна”. Дейността е изпълнена. Адресът на сомостоятелната страница е: www.srebarnalake.com.

Целта е осигуряване на информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата. Публикуват се сведения за видовете и екосистемите в резервата, актуални данни, история, блогове, галерия, работа с деца. Предстои да се свърже със ситемата за видеонабюдение, за да се предоставя автентична картина от видеокамерите в резервата.3.2. Изработване на 3-D макети на поддържан резерват „Сребърна”

Предвид спецификата на дейността, за нейното изпълнение е възложено на външен изпълнител да изготви техническата спецификация за поръчката. Въз основа на спецификацията е възложено изработването на 3D макетите на изпълнител, с доказан опит в областта, за което е сключен договор. Дейността е изпълнена. Изработените макети са разположени в: Информационния център на РИОСВ-Русе и във фоайето на сградата на община Силистра.3.3. Изработване на научнопопулярен филм за ПР Сребърна”

Дейността е изпълнена. Филмът съдържа кадри, заснети през периода февруари–октомври и реално предоставя информация за четирите годишни сезона в резервата и биоразнообразието в него. Има субтитри на английски и румънски езици.3.4. Изработване на информационно-образователни пакети за три различни възрастови групи деца и ученици, включително и ролеви игри за защитените територии

Дейността е изпълнена и образователните пакети са изготвени, предадени в РИОСВ-Русе и приети от комисия, назначена със заповед на директора на инспекцията. Част от тях са предоставени на учебни заведения в областите Русе, Разград и Силистра.4. Планиране и оптимизация на управлението

4.1 Актуализиране на план за управление /ПУ/ на ПР „Сребърна” и Р „Були Лом“

Дейността е изпълнена. В РИОСВ-Русе са предоставени проектите на ПУ на ПР „Сребърна”, ЗМ „Пеликаните”, Р „Бели Лом” и ЗМ „Ломия”. Проведени са две обществени обсъждания- на 05.12.2014 г. в с. Кривня на ПУ на резерват „Бели Лом” и на 11.12.2014 г. в с. Сребърна на ПУ на ПР „Сребърна”. Проектите на плановете за управление са преработени и допълнени, съобразно направените препоръки и депозирани становища.

4.3. Дейности за превенция на пожари: премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за пожарните автомобили

Извършено е почистване на храстова и дървесна растителност по протежение на противопожарните пътища в ширина 1 м от техните граници – 6 км от източната страна на резервата и 4 км от западната страна. Сключен е договор с изпълнител на дейността.

Тя е осъществена на два етапа. Първият е приключил в края на 2013 г., а вторият до 30 ноември 2014 г.

4.4. Закупуване на 4-6 местна лодка

Дейността е изпълнена въз основа на сключен договор с изпълнителя на поръчката – „Лодкостроител-К” ООД. Лодката със съпътстващото оборудване е доставена в административната сграда на ПР „Сребърна” на 13.03.2014 г.5.5. Закупуване на специализиран софтуер за ГИС и изработка на др. софтуери

Възложена е поръчка за изработване на техническа спецификация. Проведена е процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП. Сключени са два договора. Дейността е изпълнена. Проведено е обучение на експертите от РИОСВ-Русе, които пряко ще ползват софтуерите.6. Одит.

Сключен е договор с външен изпълнител на дейността „Одит". Изпълнителят е избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.7. Организация и управление на проекта

Определени са членовете на екипа за управление на проекта. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана е избран външен изпълнител за предоставяне на юридически услуги по проекта.8. Мерки за публичност

8.1. Организиране на кампании

През 2013 г. са проведени 2 национални конкурса - литературен и за фоторазказ. Извършено е класиране и награждаване на спечелилите участници. Отпечатани са луксозна книжка, брошура и др. материали. По случай деня на влажните зони 2 февруари 2013 г. са проведени са конкурси с участието на деца от трите области на контролираната територия. Класираните на челните места електронни картички са отпечатани и се разпространяват като материали за популяризиране на проекта. По случай Международния ден на биологичното разнообразие 22 май 2015 г. е обявен конкурс за приложна творба за изработване на макети на водолюбиви птици, обитаващи ПР „Сребърна“. Участниците в конкурса са ученици от различни възрастови групи, обучаващи се в училища на територията на областите Русе, Разград и Силистра.Публични церемонии за откриване на обекти: проведена е пресконференция на 20.02.2014 г. във връзка с изпълнение на проекта. Публикувани в регионални издания са два броя платени публикации с информация за проекта и неговото изпълнение. Проведена е публична церемония за откриване на строителните дейности в административната сграда на ПР „Сребърна" и Природонаучен музей. Дадени интервюта за различни медии (радио Шумен, телевизии, вестници и др.). Проведени са презентации на проекта пред обществеността - гр. Разград (30.04.2014) и гр. Ветово (08.05.2014). Проведена е публична церемония за откриване на строителните дейности за изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура в ПР „Сребърна“ и Р „Бели Лом“; Ремонт на противопожарните пътища в техните сервитути и изграждане на лодкостоянка. Проведена е публична церемония за приключване на строителни дейности по проекта. Проведена е работна среща между изпълнителите, ангажирани с обект Инженеринг на канала и населението на с. Сребърна с цел информиране и популяризиране на началото на строителните дейности.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница