Програма по безопасност на движението по пътищата за V viii класстраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.92 Mb.
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА V - VIII КЛАС

Публикувано в АЗ БУКИ, брой 40 (630) от 1-7 октомври 2003 г.

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА”

Учебната програма по Безопасност на движението по пътищата за V, VI, VII и VIII клас завършва цикъла за изграждане на основите на възпитанието, културата и техническа грамотност, необходими за безопасното поведение по пътищата на учениците в рамките на основното образование. Те осигуряват компетентност за елементите на пътната среда “човек - пътно превозно средство - път”. Изграждането на безопасно поведение трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в които обучаваните се учат да разбират, прилагат, оценяват и управляват практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Те трябва да се формират главно чрез подражаване, упражнения, тренировки и личен опит.

Чрез учебната програма трябва да се постигне развитие на знанията и уменията на учениците, формирани при възпитанието и обучението им до този момент (I - IV клас), и същевременно да се осигурят условия за обобщаване на представите за връзките между техника - социална действителност - транспортна култура.

Възпитателната дейност чрез изучаването на Безопасност на движението по пътищата представлява своеобразни стъпала за преминаване от процеса на възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания и умения към развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата и учениците като участници в съвременното пътно движение.

Дългосрочната роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е създаването на определен начин на мислене и изграждане на транспортна култура на отделната личност, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.

Обучението по БДП е вид социално учене и трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер, а доминиращата форма да бъде практическото упражнение. Това ще осигури като резултат доминиране на уменията над теоретичното знание, защото опазването на живота и здравето изисква преди всичко действено-практическо отношение, самоконтрол и отговорност към спазване на нормативни изисквания и стремеж за усъвършенстване на защитни реакции.

Обучението по Безопасност на движението по пътищата е концентрично, като целите, учебното съдържание, формите и методите му са в зависимост от психофизиологическите особености на учениците.

В основата на определяне на целите на обучението по Безопасност на движението по пътищата в отделните класове е залегнал статуса на ученика последователно през годините.

Учебното съдържание е структурирано в глобални теми за всяка възрастова група (за всеки клас) на училището.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ

НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

2.1. Да се продължи формирането и усъвършенстването на сензомоторни умения за защита:

• Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой;

• Да възприемат и различават шумове от пътни превозни средства;

• Да развият двигателни умения, насочени към възприемане на оптимално количество информация от посоките “ляво-дясно”, “горе-долу”.

2.2. Да се формират и усъвършенстват интелектуални умения:

• Да се ориентират в реална пътна ситуация на познавателно равнище;

• Да се развива техническото мислене чрез работа с техническа документация;

• Да се възпита екологична култура;

• Да могат да определят елементите на средата и познават смисъла и значението им;

• Да анализират и оценяват различните форми на поведение в дадена пътна ситуация;

• Да умеят да анализират собственото си поведение като пешеходци, пътници или велосипедисти;

• Да умеят да разкриват причинно-следствените връзки между явленията на пътя;

• Да прогнозират развитието на пътнотранспортната ситуация, на поведението на участниците в нея и на собственото си поведение;

• Да отчитат рисковите фактори на различните пътно-транспортни ситуации;

• Да формират умения за планиране на собствено поведение, като се съобразяват с индивидуалните си личностни качества и с конкретната пътна ситуация;

• Да проявяват отговорност и самоконтрол за собственото си поведение на пътя.

2.3. Да се формират и усъвършенстват практически умения:

• Да решават казуси и задачи;

• Да разчитат графически изображения и пътни карти;

• Да усъвършенстват личностните си качества - етичност, дисциплинираност;

• Да могат да вземат правилни решения за действие в различни ситуации на пътя.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати са диференцирани в колони 1 и 2 на приложената таблица. Те са формулирани така, че да могат да бъдат изпълнени от учениците и да бъдат констатирани при вътрешното или външно оценяване с по-голяма лекота.

Учебното съдържание дефинирано в ядрата на ДОИ за V - VIII клас е предназначено за постигане специфичните цели на възпитанието и обучението по БДП в тази възрастова група.

Работата в рамките на формулираните глобални теми в четирите класа трябва да доведе до полагане в единство на основите на всички компоненти на функционалната грамотност и съвременната култура на поведение. Необходимо е постигане на хармония от компоненти на техническа, организационна, правна, здравна, комуникативна и социална култура на подрастващите.

От учениците се очаква да се изградят:

знанията и уменията, които осигуряват опазване на човешкото здраве;

• форми на безопасно поведение;

• компетентност, ценностна ориентация и мотивация за усъвършенстване на знания и умения за безопасно поведение.

Това са необходимите елементи за възпитаването на съвременна транспортна култура.V КЛАС

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Ядра на

Основни

Очаквани

Основни нови понятия

Контекст на

Възможности за

учебното

резултати на ниво

резултати по теми

/по теми/

учебното

междупредметни

съдържание

учебна програма

съдържание и

връзки

дейности,извършвани отученицитеКолона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

1.

Стандарт 1.

ГлобалнаНа учениците

1. Български език

Велосипедът

Ученикът умее да:

тема:Моятда се даде

и литература:- разпознава и

велосипедвъзможност:

· разширяване иименовавелосипед, механизъм,

· да

обогатяване наотделните

Подтема 1:

елемент

разпознават и

активния речник.елементи на

Устройство накласифицират

велосипеда;

велосипедапо функции

2. Бит и- разпознава и

Учениците трябваосновните

технологии:именова пътните

да:части на

· умения зазнаци,

· разказватвелосипеда;

работа срегулиращи

историята на· да

инструменти идвижението на

изобретяване ипроверяват

материали.велосипедиста;

усъвършенстванетехническата

- обяснява и

на велосипеда;изправност на

3. Математика:демонстрира 

· обясняватвелосипеда;

· изчисляване направилно всички

общото· да

скорост, време,сигнали подавани

устройство надиагностират

път.от велосипедиста;

велосипеда инякои основни

- обяснява

именоватповреди;

4. Физика:правилното

основните му· да

· развитие иизвършване на

части;извършват

затвърдяване навсички маневри с

· разпознаватнякои

понятията маса,велосипеда.

основнитерегулировки

скорост, инерция,

детайли и

инструментирегулировка

на верига,

удар и др.;

2. Под-дръжка

Очакван резултат:

механизми нафар, седло,

· динамика на

и подготовка

Вербална и

велосипеда;кормило и др.;

процесите и

на

писмена активност

· изброяват· да

явленията

велосипеда

и

основнитеразпознават

(природни и

за безопасно

усъвършенстване

изисквания заотделните

атмосферни

управление

на активния

техническата

пътни знаци за

инструменти и

влияния).речник на

изправност на

велосипедисти

да извършват

учениците.

велосипеда;операции с

5. Физическа

· обясняваттях;

култура и спорт:Стандарт 2.

предназначението· да

· развитие наУченикът умее да:

на инструменти инаблюдават и

двигателни и- именова и

необходимитеописват

физическиизвършва всички

регулировки с тях;условия за

умения.видове, проверки

· извършватбезопасно

и регулировки,

операции зауправление на

осигуряващи

проверки ивелосипед;

безопасно

регулировки на· да подготвят3. Безопасно

управление на

основнивелосипеда зауправление

велосипеда;

механизми напът;на

- разпознава,

велосипеда.· давелосипеда

именува  и

управляват

използува

Подтема 2: Знам иустойчиво

правилно

мога давелосипед в

съответните

управлявамреална пътна

инструменти.

велосипедобстановка;Учениците трябва· да

Очакван резултат:

да:анализират и

Самостоятелно

· обясняватоценяват

извършване на

основните пътниразлични

проверки и

знаци заформи на

регулировки на

велосипедисти;поведение в

своя велосипед.

· изброяватдадена пътнаизискванията заситуация на

Стандарт 3.

безопаснопешеходци и

Ученикът умее да:

управление навелосипедисти;

- потегля и

велосипеда;· да разкриват

управлява

· извършватпричинно

велосипеда по

подготовка наследствени

права линия;

велосипеда завръзки;

- извършва всички

управление;· да

видове маневри;

· определятанализират

- се съобразява с

елементите насобственото си

факторите

пътната среда;поведение

скорост,

· обясняват икато

дистанция,

правилнопешеходец и

интензивност на

демонстриратвелосипедист

движението,

сигнали, подавании на другите

препятствия по

от велосипедиста;участници в

пътя, спирачен път

· управляватдвижението.

и др.

устойчивовелосипеда по

Очакван резултат:

права линия,

Пазят равновесие

осморка, змейка,

и управляват

врата, стълба и

велосипеда

др. препятствия.

устойчиво ибезопасно, катоспазват правилатаза движение.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница