Програма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за клас (ЗП)Дата01.02.2017
Размер201.83 Kb.
Размер201.83 Kb.

Утвърдил:..........

Директор

/Радослав Хитов/

Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура

2014/ 2015 учебна година

Програма по български език и литература


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9. клас (ЗП)Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе/


 • Учебник: Литература за 9. кл. Издателство “Анубис”

 • Български език за 9. кл . Издателство : “Д-р. Ив.Богоров”, “Анубис”

Механизъм за оценяване: Окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии ДЗИ
1.

Словесност,човешки общности, културно развитие. Етапи в развитието на словесността. Устно и писмено слово.Типове словесност

2.

Особености на традиционната култура. Мит и обред. Фолклорно-митологични представи за времето и пространството. Жанрове и форми на традиционната устна словесност

3.

Старогръцка митология. Особености и еволюция. Основни сюжети и цикли

4.

Историческо развитие на старогръцката култура и литература

5.

Старогръцкият епос. Възникване и начин на съществуване. Омир. Омиров епос. Сюжет и композиция на “Илиада”

6.

Гневът и помирението, хора и богове, колективно благо и индивидуална воля като пробремни ядра на “Илиада” – І, ІІ, VІ, ХVІІІ, ХХІІ; Щитът на Ахил – художествено изображение на старогръцките мирогледни представи. Образът на Ахил – сложен израз на противоречивата човешка природа. Лицата на древната героика според Омировия епос

7.

Особености на старогръцката лирика. Жанрове, представители

8.

Театърът и драмата в древна Елада. Особености на старогръцката трагедия

9.

”Едип цар” от Софокъл – образец на старогръцка трагедия. Зрение и прозрение, видимост и същност, знание и страдание като проблемни ядра на Софокловата трагедия. В какво се изразява трагическата вина на Едип? Какъв е символичният смисъл на самоослепяването?

10.

“Антигона”, Софокъл – характер на трагичния конфликт. Антигона и Креон – принципното противоречие “обич и отговорност”, “власт и отговорност”

11.

Библията – религиозен и културен феномен


12.

Литература на българското Средновековие. Периодизация. Жанрова система. Теоцентричен модел на света

13.

Кирил и Методий – основоположници на старобългарския книжовен живот и литературен процес. Културно-исторически смисъл на делото им

14.

Пространно житие на Св. Кирил. Сюжетът и духовните търсения на епохата. Героят като мяра на човешкото. Особености на полемиките и аргументите в житието. Жанрова специфика на средновековното житие и реализацията `и в Пространното житие на Св. Кирил

15.

“Проглас към Евангелието”. Хипотези за авторството. Мястото на “Прогласа” в системата на старобългарските поетически жанрове. Творбата като вдъхновена прослава на Божието слово и страстна защита на славянското слово

16

Константин Преславски “Азбучна молитва”. Що е акростих и характер на акростиха в текста. Какви християнски символи откриваме в “Азбучна молитва” и какво е тяхното значение?

17

Черноризец Храбър “За буквите”. Водещите мотиви и духовните проблеми на времето. Творбата като съчетание на два жанрови модела - апологията и полемиката. Делото на Св. Кирил като духовен подвиг. Хипотези за авторството.


Програма по български език и литература


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9. клас (ЗИП)

 • Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часаФормат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе/


 • Учебник: Литература за 9 кл. Издателство “Анубис”

 • Български език за 9 кл . Издателство : “Д-р. Ив.Богоров”, “Анубис”

Механизъм за оценяване: Окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии ДЗИ
1.

Въведение в сравнителната космогония и теогония на различни древни митологични култури

2.

Соларни и хтонични символи

3.

Космогонични представи на българите

4.

Старогръцка митология – Икар, Сизиф, аргонавтите, др.

5.

Омир – „Одисея” – сюжет, теми, мотиви. “Одисея” – образи, метафори, символи

6.

Противоречието между родова и етническа общност – трагически сблъсък в „Антигона“


7.

Противоречието между колективното

благо (универсална ценност) и законите на родовата общност - „Едип цар“
8.

Противоречието между принципа за

всеобща любов между хората и интересите на отделните общности (християнски текстове)
9.

Библейски сюжети. Работа с речник на библейските символи. Библейска символика на числата

10.

Езическата и християнската митология в съвременния свят – празници, обичаи, светоглед

11.

Старобългарските ръкописни книги и техните създатели


12.

Григорий Цамблак – „Похвално слово за Евтимий”

13.

Разкази и повести от Българското средновековие

14.


Своеобразие на апокрифната литература. Видове, специфика. “Ходене на Богородица по мъките”. Образът на света, изграден в творбата

15.

Презвитер Козма. “Беседа против богомилите”. Книжовникът като сатирик и изобличител на българското общество

16.

Култура на Западноевропейското средновековие .Средновековна рицарска култура. Артуров цикълПрограма по български език и литература


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10. клас

 • Времетраене: писмен изпит – 3 астрономически часа.
 • Формат на изпита: тест във формат “държавни зрелостни изпити“ и аргументативна задача /интерпретативно съчинение или есе/.

 • Учебници:

Български език за 10. кл., издателство “Анубис” ООД, Т. Бояджиев и колектив;

Литература за 10. кл., издателство "Просвета - София” АД, Ал. Шурбанов и колектив.


 • Механизъм за оценяване: окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии за ДЗИ.1.

Ренесанс - същност, представители, хуманизъм - философия на новото време


2.

Джовани Бокачо, "Декамерон". Ранен ренесанс. Сюжет, композиция, теми, мотиви, проблеми в "Декамерон"

3.

Мигел де Сервантес, “Дон Кихот” в жанровия контекст на своето време

4.

Сюжет, композиция, герои в романа “Дон Кихот”. Мотивът за лудостта в художествения свят на романа. Санчо Панса - двойникът на Дон Кихот

5.

Уилям Шекспир. “Хамлет” като проекция на ренесансовия култ към човека. Трагически конфликти.Човекът на действието срещу човека на мисълта /Клавдий срещу Хамлет/. Проблемът за избора и решимостта


6.

Естетическа платформа на Класицизма, представители, специфика

7.

Жан-Батист Молиер, “Тартюф” . Лицемерие и лековерие в Молиеровата комедия

8.

Човекът във философско-естетическата система на Просвещението. Принципи и идеи на просвещенската култура. Представители

9.

Даниел Дефо, “Робинзон Крузо”. Особености на сюжетната организация. Мотивите за пътя и построяването на света. Активността като ценност за просвещенския свят

10

Романтизъм, романтическа визия за човека и света. Сюжети, проблеми, герои в литературата на Романтизма

11

Романтическият поетически свят на А. Пушкин. Вдъхновяващата сила на любовта в Пушкиновото стихотворение “На К…”

12

Александър Дюма. Романът “Граф Монте Кристо” и романтическата представа за справедливост


13

Реализъм - възникване, особености, основни сюжети и герои. Представители

14

Н. В. Гогол, “Шинел” и системата от символи в повестта. Гоголевата версия за същността на човека


15

Оноре дьо Балзак. “Дядо Горио” и проблемът “бащи и деца”

16

Натурализъм, същност на епохата. Ги дьо Мопасан. “Бел Ами” и мотивът за пътя към успеха

17

Епоха на модернизма. Същност, представители. Измеренията на модерната душа в поезията на Пол Верлен - “Поетическо изкуство”, “Томление”, “Есенна песен”, “Сърцето ми сълзи лее..”


18

Българско възраждане. Същност, граници, периоди, национална специфика

19

Развитие на жанровата система, представители на възрожденската литература

20

П. Хилендарски в контекста на възрожденското време. Композиция на “История славянобългарская”

21

Род и език в “История славянобългарская” на Паисий Хилендарски

22

Софроний Врачански, " Житие и страдание грешнаго Софрония"

23

Добри Чинтулов, поезия


24

Жанорова специфика, сюжет и композиция на Петко-Славейковата поема “Изворът на Белоногата”. Проблемът родно - чуждо в поемата. Лирически мотиви в Славейковата творба

25

Л. Каравелов в контекста на българския политически и културен възрожденски живот. Конфликтът между “старото” и “новото” време в повестта “Българи от старо време”

26

Герои и характери в Каравеловата повест “Българи от старо време”

27

Д. Войников, “Криворазбраната цивилизация” и възрожденското разбиране за цивилизация и цивилизованост. Обратната страна на европеизацията в комедията


Програма по български език и литература


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 11. клас

 • Времетраене: Писмен изпит – 3 астрономически часаФормат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе/ • Учебник: Литература за 11. кл. Издателство “Кръгозор”, “Анубис”, “Просвета”

Български език за 11. кл . Издателство “Анубис”

Механизъм за оценяване:Окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии за ДЗИ

1.

Творчеството на Хр.Ботев в контекста на българската литература до Освобождението

2.

Диалогичността- основен елемент на Ботевата риторическа стратегия

“Майце си”,”Към брата си”, “До моето първо либе”,”Елегия”3.

Нравствено изстраданата свобода.”Борба”, “В механата”,”Моята молитва”

4.

Героичните измерения на свободата.”На прощаване”,”Хаджи Димитър”, “Обесването на В.Левски”

5.

Проблемът за житейския избор ”На прощаване”,” “До моето първо либе”

6

Българската литература от Освобождението до края на 19 век.Иван-Вазовото творчество – мост между две епохи

7

Изграждане образа на националния космос, “Отечество любезно”, “Българският език”, “При Рилския манастир” и др.

8

Загубеният идеал и ролята на народния поет”Линее нашто поколение”, “Елате ни вижте” . Лицата на следосвобожденското време –“Практическият человек”

9

Националният пантеон на героите в “Епопея на забравените”.Човекът и историята, позор и слава, живот и смърт като проблемни нива на цикъла

10.

Повестта “Чичовци”- българският свят преди революцията

11

Следосвобожденската действителност във Вазовите разкази, “Дядо Йоцо гледа”, “Тъмен герой”,“Пейзаж” и др.

12

Под игото”- роман за робството и израстването на българския дух

13

Алеко Константинов. “Бай Ганьо –структура и жанр на Алековата книга

14

Бай Ганьо и другите българи. Пътуващият човек в творчеството на А.Константинов

15

Алековият поглед към епохата на изгубените идеали в цикъла “Разни хора, разни идеали”

16

Тенденции в развитието на българската литература от началото на 20 век до Първата световна война .Националната литературна традиция и естетическия индивидуализъм. Кръгът “Мисъл”. П.П. Славейков – “жрецът воин”

17

Страдание и самота във философските поеми на твореца, “Cis moll” и др.

18

Славейковото творчество като среща на традиция и модерност – “Ралица”

19

Стихосбирката “Сън за щастие” и образите на модерната душа

20

Творчеството на П.К. Яворов в контекста на модерните времена.Трите лица на поета. Социална проблематика в творчеството на Яворов “Градушка”, “На нивата”

21

Певец на националните борби “Арменци”, “Заточеници”

22.

Образът на жената и любовта в лириката на Яворов “Ще бъдеш в бяло”, “Стон”,”Сенки”,”Две хубави очи” и др.

23

Трагизмът на познанието и себепознанието “Две души” и др.

24.

Елин-Пелиновото творчество и развоят на късия разказ в българската литературна традиция. Проблемът за съдбата на човека в Елин-Пелиновите разкази “Андрешко” , “На оня свят”, “Престъпление” др.

25

Мечтата, надеждата, любовта – “Мечтатели”, “Косачи”, “Ветрената мелница”, “Задушница”, и др.

26

Сб.”Под манастирската лоза” и Елин-Пелиновото разбиране за мъдростта на живота

27

Разпадането на родовия космос в повестта “Гераците”

28

Авангардна литература. Литература на символизма

29

Димчо-Дебеляновото творчество и търсенията на модерната душа. “Да се завърнеш”, “Аз искам...”, “Помниш ли....”, “Пловдив”, “Спи градът”

30

Смирение и спасение в стиховете на Дебелянов от фронта “Един убит”, “Тиха победа”, “Сиротна песен” и др

Програма по български език и литература


за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 12.клас

2014/2015 учебна година


 • Времетраене: Писмен изпит: 3 астрономически часаФормат на изпита: Тест по модела “ държавен зрелостен изпит “ и аргументативна задача /интерпретативно съчинение или есе/ • Учебник: Литература за 12. кл. Издателство: “Кръгозор”, “Просвета”, “Анубис”

Български език за 12. кл . Издателство ”Анубис”

Механизъм за оценяване: Окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии за ДЗИ
1

Постсимволистични тенденции в развитието на българската литература през 20-те години на 20. век. Христо Смирненски. Символното пространство на града в поезията на Смирненски.


2

Животът като обреченост и невъзможност в поезията на Смирненски. ”Зимни вечери”.


3

Страдание и състрадание в цикъла “Децата на града” на Х.Смирненски.

4

Бунт и утопия в поезията на Смирненски – “Ний”, “Юноша”,”Йохан” и др.

5

Гео Милев. Поемата “Септември” – Апокалиптична визия за света. Принципи на експресионистичната поетика в поемата.


6

Атанас Далчев .Човешко и вещно в Далчевия свят. Драмата на непостигнатия живот в “Болница”, “Стаята”,”Повест”,”Книгите”, “Дяволско”, „Къщата” и др.


7

Алтернативите на неживения живот в Далчевата поезия – ст. ”Прозорец” и др.

8

Лирическото светоусещане на Елисавета Багряна в контекста на българската литература от 20-те години на 20. век.Копнежът по волност като проблем на Багрянината поезия. Стихии”, „Кукувица”, „Потомка” и др.

9

Поетика на Йовковия разказ.Особености на Йовковия модел на света.


10

Чудакът и мъдрецът като герои емблеми на Йовковия свят.”Последна радост”, “Серафим”, “Песента на колелетата” , “Другоселец”и др.


11

“Старопланински легенди”- миналото като героика, трагизъм и красота. Грях и възмездие за Йовковите герои.

12

Любов и смърт в сборника ”Старопланински легенди”.

13

Никола Вапцаров.Съдбата на човека в лириката на Вапцаров – цикъл “Песни за човека” и др. Борбата, вярата,саможертвата и смъртта като проблемни равнища на Вапцаровата лирика.


14

Човекът и историята във Вапцаровите стихотворения ”История”, „Борбата е безмилостно жестока” и др.

15

Животът и изкуството във Вапцаровото стихотворение „Кино” и др.

16

Мечтата, романтиката, бъдещето в поезията на Вапцаров: “Романтика”, “Писмо”, „Сън” и др.


17

Родът, личността и историята в романа “Железният светилник” на Димитър Талев.

18

Светове и съдби в романа на Димитър Димов “Тютюн”.Програма по български език и литература


за изпит за промяна на окончателна оценка за гимназиален етап

 • Времетраене: Писмен изпит – 5 астрономически часаФормат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “, репродуктивна задача /задача за аналитично четене и резюме/ и аргументативна задача

/ интерпретативно съчинение или есе/


 • Учебник: Литература за 9,10,11,12. кл. Издателство “Кръгозор”, “Анубис”, “Просвета”

Български език за 9,10,11,12. кл . Издателство : “Анубис”

Механизъм за оценяване:Окончателната оценка е цяла и се оформя по зададените скали и критерии за ДЗИ


1.Старогръцкият епос.Възникване и начин на съществуване.Омир.Омиров епос.Сюжет и композиция на “Илиада”

2. Гневът и помирението, хора и богове,колективно благо и индивидуална воля като пробремни ядра на “Илиада” – І, ІІ, VІ, ХVІІІ, ХХІІ песни, Щитът на Ахил – художествено изображение на старогръцките мирогледни представи, Образът на Ахил – сложен израз на противоречивата човешка природа

3. .”Едип цар” от Софокъл – образец на старогръцка трагедия. Зрение и прозрение, видимост и същност, знание и страдание като проблемни ядра на Софокловата трагедия.В какво се изразява трагическата вина на Едип?Какъв е символичният смисъл на самоослепяването?

4. “Антигона”, Софокъл –характер на трагичния конфликт.Антигона и Креон – принципното противоречие “обич и отговорност”, “власт и отговорност”

5. Кирил и Методий – основоположници на старобългарския книжовен живот и литературен процес.Културно-исторически смисъл на делото им.

6. “Проглас към Евангелието”.Хипотези за авторството.Мястото на “Прогласа”в системата на старобългарските поетически жанрове. Творбата като вдъхновена прослава на Божието слово и страстна защита на славянското слово

7. Константин Преславски “Азбучна молитва”. Що е акростих и характер на акростих в текста. Какви християнски символи откриваме в “Азбучна молитва” и какво е тяхното значение?

8. Черноризец Храбър “За буквите”. Водещите мотиви и духовните проблеми на времето. Творбата като съчетание на два жанрови модела- апологията и полемиката. Делото на Св. Кирил като духовен подвиг.Хипотези за авторството.

9. Сюжет, композиция, герои в романа “Дон Кихот” на М.де Сервантес. Мотивът за лудостта в художествения свят на романа.Санчо Панса - двойникът на Дон Кихот

10. У.Шекспир. “Хамлет” като проекция на ренесансовия култ към човека. Трагически конфликти.Човекът на действието срещу човека на мисълта /Клавдий срещу Хамлет/. Проблемът за избора и решимостта

11. Жан-Батист Молиер “Тартюф” . Лицемерие и лековерие в Молиеровата комедия

12. Д.Дефо “Робинзон Крузо”.Особености на сюжетната организация. Мотивите за пътя и построяването на света. Активността като ценност за просвещенския свят

13. А. Дюма – син. Романът “Граф Монте Кристо” и романтическата представа за справедливост.

14. Н.В.Гогол “Шинел” и системата от символи в повестта. Гоголевата версия за същността на човека

15. О.дьо Балзак “Дядо Горио” и проблемът “бащи и деца”

16. П.Хилендарски в контекста на възрожденското време. Композиция на “История славянобългарская”. Род и език – проблемни нива на творбата.

17. Жанорова специфика, сюжет и композиция на Петко-Славейковата поема “Изворът на Белоногата”.Проблемът родно- чуждо в поемата. Лирически мотиви в Славейковата творба.

18. Диалогичността- основен елемент на Ботевата риторическа стратегия

“Майце си”,”Към брата си”, “До моето първо либе”,”Елегия”


19. Героичните измерения на свободата. ”На прощаване”,”Хаджи Димитър”, “Обесването на В.Левски”

20. Повестта “Чичовци”от Иван Вазов – поглед към българския свят преди революцията

21. “Под игото”на Ив. Вазов - роман за робството и израстването на българския дух

22. Националният пантеон на героите в “Епопея на забравените”.Човекът и историята, позор и слава, мрак и светлина като проблемни ядра на цикъла.

23. Бай Ганьо и другите българи. Пътуващият човек в творчеството на А.Константинов

24. Пенчо-Славейковото творчество като среща на традиция и модерност – “Ралица”

25. Страдание и самота във философските поеми на твореца - “Cis moll”

26. Творчеството на П.К. Яворов в контекста на модерните времена.

Социална проблематика в поемата на Яворов “Градушка”

27. Образът на жената и любовта в лириката на Яворов “Ще бъдеш в бяло”, “Стон”,”Сенки”,”Две хубави очи”.

28. Трагизмът на познанието и себепознанието в Яворовото “Две души”

29. Елин-Пелиновото творчество и развоят на късия разказ в българската литературна традиция. Проблемът за съдбата на човека в Елин-Пелиновите разкази “Андрешко” , “На оня свят”, “Косачи”, “Ветрената мелница”, “Задушница”

30. Сборникът ”Под манастирската лоза” и Елин-Пелиновото разбиране за мъдростта на живота

31. Разпадането на родовия космос в повестта “Гераците” от Елин Пелин.

32. Димчо-Дебеляновото творчество и търсенията на модерната душа. “Да се завърнеш”, “Помниш ли....”, “Пловдив”, “Спи градът”

33. Страдание и състрадание в цикъла “Децата на града” на Х.Смирненски

34. Бунт и утопия в поезията на Смирненски – “Ний”, “Юноша”,”Йохан”

35. Гео Милев .Поемата “Септември” – Апокалиптична визия за света. Принципи на експресионистичната поетика в поемата. Жертва и жертвеност в поемата

36. Атанас Далчев .Човешко и вещно в Далчевия свят. Драмата на непостигнатия живот в “Болница”, “Стаята”,”Повест”,”Книгите”, “Дяволско”

37. Чудакът и мъдрецът като герои емблеми на Йовковия свят.”Последна радост”, “Серафим”, “Песента на колелетата” , “Другоселец”

38. “Старопланински легенди”- миналото като героика, трагизъм и красота. Грях и възмездие за Йовковите герои

39. Знание и незнание, грях и прошка, добро и зло в Йовковия разказ “Албена” и други.

40. Никола Вапцаров.Съдбата на човека в лириката на Вапцаров – цикъл “Песни за човека” и др

41. Родът, личността и историята в романа “Железният светилник” – Димитър Талев42. Светове и съдби в романа на Димитър Димов “Тютюн”.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница