Програма по български език и литература за обучение на децастраница1/5
Дата24.04.2017
Размер0.87 Mb.
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4   5


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА
В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
2010г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебните програми са предназначени за обучението на деца в Център за работа с деца на улицата. Те включват начални знания, умения и отношения по български език и литература и на децата, които имат пропуски в знанията си вследствие на системното отсъствие от училище. "Ограмотяване" е процес на обучение за достигане на общообразователния минимум по учебният предмети "български език и литература" определен за начален етап на основно образование. В този смисъл постигането на очакваните резултати от обучението, определени в учебните програми, осигурява възможност за реализиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по съответните учебни предмети за начален етап на основното образование. Тази програма дава възможност на децата да преодолеят пропуските в знанията си и да се върнат в училище в съответния клас.

Заниманията в центъра се извършват с учебни средства, съобразени с особеностите на целевата група или с адаптирани към потребностите на децата учебни материали.

Обучението може да се осъществява диференцирано и индивидуално, т.е. в зависимост от показаните умения при изпълнението на теста за входно равнище.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА

В КУРСОВЕТЕ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ
І. Общо представяне на учебната програма

Учебната програма по български език и литература за ограмотяване на децата от центъра представя учебното съдържание като съставна част на общообразователната подготовка в българското училище и е съобразена с:

- ДОИ за учебното съдържание по български език и литература за начален етап;

- учебните програми за задължителна подготовка по български език и

литература (І-ІV клас);

- съкратения срок за обучение.

В зависимост от диагностицираното входно равнище на обучаемите лица

часовете за ограмотяване може да бъдат разпределени за езиково обучение, за

литературно обучение или за формиране на комуникативноречеви умения.

Тематичното съдържание се конкретизира от педагога съобразно

интересите и потребностите на децата.

ІІ. Цели и задачи на обучението

Чрез обучението по български език и литература в курса за ограмотяване на деца от центъра се цели:


1. Да се овладее механизмът на четене като основна и необходима

предпоставка за езиково и литературно обучение.

2. Да се формират умения за четливо и грамотно писане.

3. Да се овладеят основни правоговорни, правописни и пунктуационни норми.

4. Да се формират на емпирично равнище знания за строежа на българския

език, за езиковите единици и функционирането им в потока на речта в зависимост от ситуацията на общуване.

5. Да се развие усет за закономерните промени на звуковете в потока на речта и

разликата между изговор и правопис.

6. Да се формират умения за употреба на диалогичната и монологичната форма

на речта, за създаване на собствен текст в зависимост от целта на общуване

или по определена опора.

7. Да се изградят начални умения за култура на общуването и речевия етикет.

8. Да се формират и усъвършенстват умения за четене и извличане на

информация от прочетеното (разбиране смисъла на прочетеното).

9. Да се формират умения за възприемане, осмисляне и интерпретация на

художествен текст.
Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

1
Текст. На излет.

Четене

/Ч/


Излет, пикник

 • Децата да се въведат всъответните условия и да им се помогне да се адаптират

 • Да усвоят знания за поведени в гората

 • Да имат изградена представа за опазване на гората
1
2
Изисквания за писане. Съединяване по прекъсната начупена линия. Оцветяване

Писане

/П/


Прекъсната начупена линия

 • Детето усвоява правилно изискванията за писане

 • Държи правилно молива

 • Старае се да координира движението на пишещата ръка за изписване на елемента

1
3
Текст. Уроци. Игри

Ч

Текст, урок, игра

 • Детето участва в провокирани от педагога комуникативни ситуации – диалогични и монологични форми на устната реч

 • Умее да разказва, описва, задава въпроси и дава отговори.

1
4
Дорисуване. Защриховане. Писане на елемента отворена права линия. Комбинации.

П

Защриховане, отворена права линия

 • Старае се да изписва правилно елемента

 • Координира движенията на пишещата ръка

 • Умее да защрихова

1
5
Текст. „Трите пеперудки”- приказка

Ч

Разказ по картинки

 • Умее да съставя кратък текст по картинка или серия то картини.

 • Умее да изслушва другите говорещи.

1
6
Писане на елементите наклонена права линия и хоризонтална права линия в комбинации

П

Наклонена права линия, хоризонтална права линия

1
7
Питам, отговарям, разговарям, разказвам

Ч

Въпрос, отговор, разказ

 • Задава въпроси, отговаря

 • Предава съдържанието на чут текст

 • Участва в диалог, като се включва уместно без да прекъсва другите

1
8
Писане на елемента права, която горе завива в ляво

П

Права, която горе завива в ляво

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

9
Изречение. Съставяне на изречения. Нашето семейство

Ч

Изречение , препинателен знак, модел схема, семейство

 • Има представа за изречение

 • Умее да съставя изречение

 • Умее да конструира правилно изречението като използва различни словоредни варианти, в зависимост от целта на изказване

1
10
Писане на елемента права, която долу завива вдясно , в комбинации

П

Права, която долу завива вдясно

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
11
Изречение. Видове изречения. Случка у дома

Ч

Изречение, видове изречения

 • Актуализират знанията за изречение и видове изречения

 • Затвърдяват знанията си за съставяне на различни по вид изречения

 • Съставят изречения по модел схема

1
12
Писане на елемента наклонена линия, която долу завива вляво, в комбинации

П

Наклонена линия, завиваща долу вляво

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
13
Съставяне на видове изречения по схема модел

Ч

Видове изречения, модел схема

 • Съставя изречения по схема

 • Служи си със средствата на речевия етикет

 • Умее да участва в диалог

1
14
Писане на елемента права, която горе завива вляво, а долу вдясно


П

Права, която горе завива вляво, а долу вдясно

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
15
Дума . Цветя

Ч

Дума

- Детето познава думата като едно от

основните езикови единици


1
16
Писане на елемента окръжност О о в комбинации

П

Окръжност

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
17
Дума. Какво назоваваме с нея

Ч

Дума

 • Детето познава думата като основна езикова единица

 • Умее да си служи с нея
1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

18
Писане на елемента дъга – лява и дъга- дясна в комбинации

П

Дъга

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
19
Сричка. Делене думата на срички. Морски свят

Ч

Сричка

 • Детето познава сричката като една от основните езикови единици

 • Знае що е сричка

 • Може да дели думата на срички

1
20
Писане на елемента права, която долу завива вляво, накланя се и пресича правата, в комбинации


П

Права, която долу завива вляво, накланя се и пресича правата

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
21
Звук. Упражнения в звуков анализ. Есенни плодове

Ч

Звук

 • Детето знае що е звук

 • Може да различава на емпирично равнище основните езикови и речеви единици ( звук, сричка, дума , изречение)

1
22
Писане на елемента наклонена права , която продължава вдясно, извива и продължава отвесно на долу, в комбинации

П

Наклонена права, която продължава вдясно, извива и продължава отвесно надолу

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1
23
Обобщение – текст, изречение, дума, сричка, звук. Веселата сладкарница

Обобщение

Текст, изречение, дума, сричка, звук

 • Може да различава на емпирично равнище основните езикови и речеви единици ( звук, сричка, дума , изречение, текст)

 • Умее да съставя различни по вид изречения

 • Умее да съставя текст по картинки

1
24
Обобщителен урок за писане на изучените елементи в комбинации

Обобщение

Елементи на букви

 • Държи правилно химикала

 • Има правилна пишеща стойка

 • Старае се да координира движенията на пишещата ръка

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

25
Запознаване със звук и буква А а

Ч

Звук, буква; главна ,малка буква; печатна и ръкописна буква; гласен звук; широк звук

 • Детето познава новата буква

 • Различава звук и буква

 • Различава главната от малката буква

 • Откриват думи със звука

1
26
Писане на малка ръкописна буква а

П
1
27
Затвърдяване и упражнение в четене

Ч

1
28
Писане на главна ръкописна буква А

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
29
Запознаване със звук и буква Ъ ъ


Ч

Звук и буква; главна и малка буква; печатна и ръкописна буква; гласен звук; тесен звук

 • Детето познава новата буква

 • Различава звук и буква

 • Различава главната от малката буква

1
30
Писане на малка ръкописна буква ъ

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
31
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Детето може да различава звук и буква

 • Произнася правилно звука

1
32
Писане на главна ръкописна буква Ъ

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
33
Запознаване със звук и буква О о


Ч

Звук, буква; главна ,малка буква; печатна и ръкописна буква; гласен звук; широк звук

 • Детето може да различава звук и буква

 • Произнася правилно звука

1
34
Писане на малка ръкописна буква о

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
35
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Детето може да различава звук и буква

 • Произнася правилно звука

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

36
Писане на главна ръкописна буква О

П
 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
37
Запознаване със звук и буква У у

Ч

Звук и буква; главна и малка буква; печатна и ръкописна буква; гласен звук; тесен звук

 • Детето познава новата буква

 • Различава звук и буква

 • Различава главната от малката буква

1
38
Писане на малка ръкописна буква у

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1
39
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Детето може да различава звук и буква

 • Произнася правилно звука

1
40
Писане на главна ръкописна буква У

П

 • Детето държи правилно химикала

 • Спазва правилата при писане

 • Пише графически правилно и четливо

1

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница