Програма по дисциплината : "платформено независимо програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"Дата18.11.2017
Размер47.38 Kb.
Размер47.38 Kb.


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

ФАКУЛТЕТ “ EЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”

-------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил:


Декан:………………………….

/ доц.д-р инж. Т. Ненов /УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: “ПЛАТФОРМЕНО НЕЗАВИСИМО ПРОГРАМИРАНЕ”

включена в учебния план на специалността:

Компютърни системи и технологии”

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - Компютърен инженер

Професионално направление: “Комуникационна и компютърна техника”

Катедра : “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Габрово,

2005 год.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Вид на занятието

Семестър

ХорариумЛекции

II (II)

30 ()Семинарни упражнения

-

0 (0)Лабораторни упражнения

II (II)

30 ()Курсова работа ( Курсов проект)
Изпит/Текуща оценка

II (II)

TO


АНОТАЦИЯ

Предмет на дисциплината е изучаването на програмните езици и среди за програмиране, които генерират код на междинен език. Съществено предимство на този код е, че е платформено независим. Дисциплината има завършващ характер и е продължение на дисциплините Програмни езици и Програмиране в Интернет среда. Изучават се програмен език С# въз основа на сравнение със С++ и Java. Обръща се внимание на принципите, заложени в езиците за обектно-ориентирано програмиране и програмната реализация на алгоритми, подчинени на тези принципи. Прави се сравнение между различните среди за програмиране.

Дисциплината има изходящи връзки с дисциплините Програмиране и Използване на Компютри, Синтез и Анализ на Алгоритми, Програмни Езици, Програмиране в Интернет среда и други дисциплини, които използват средства за програмиране.


СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАА. ЛЕКЦИИ

Модул I. Платформено независими езици за програмиране. Особености на програмен език C# и средите за интерпретиране. ( Хорариум 20 часа; Лекции - 10 часа, Лаб. упражнения - 10 часа, от N 1 до N 5).

1. Характеристика на език C#. Среда за интерпретиране Common Language Runtime (CLR)

2 часа

2. Типове данни. Управляващи оператори. Сравнение с други програмни езици.2 часа

3. Класове в С#. Методи. Конструктори и деструктори. 2 часа

4. Наследяване, полиморфизъм. Особености в C#. 2 часа

5. Абстрактни класове. 2 часаМодул II. Изграждане на приложения чрез платформено независимия език C#.

( Хорариум 22 часа; Лекции - 10 часа, Лаб. упражнения - 12 часа, от N 6 до N 11).

1. Управление на изключенията. 2 часа.

2. Изграждане на компоненти в С#. Работа с обектни пространства. 4 часа

3. Реализация на интерфейси. Йерархия на интерфейси. 2 часа

4. Разработка на графични приложения. 2 часа

Модул III. Конфигуриране и внедравяне. Тестване на C# код. Разработка на Web приложения. ( Хорариум 18 часа; Лекции - 10 часа, Лаб. упражнения - 8 часа, от N 12 до N 15).

1. Конфигуриране и внедряване Условна компилация. 2 часа

2. Взаимодействие с наследен програмен код. 2 часа

3. Тестване и проверка на С# код. 2 часа

4. Безопасност на кода при достъп до ресурси. 2 часа

5. Разработка на Web - приложения. 2 часаБ. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

към модул I

1. Особености на среда Visual Studio Net. Вход и изход. 2 часа

2. Управляващи оператори в С#. 2 часа

3. Класове и обекти. Конструктори и деструктори. 2 часа

4. Наследяване и полиморфизъм. 2 часа

5. Абстрактни класове. 2 часакъм модул II

6. Управление на изключенията. 2 часа

7. Създаване на потребителски изключения. 2 часа

8. Реализация на интерфейси и колекции. 2 часа

9. Създаване на менюта и панели с инструменти 2 часа

10. Създаване на йерархия от интерфейси. 2 часа

11. Реализация на графичен интерфейс. 2 часа

към модул III

12. Обработка на събития. 2 часа

13. Графични възможности на Visual Studio Net. 2 часа

14. Взаимодействие с наследен програмен код. 2 часа

15. Разработка на Web - приложения. 2 часа
В. ТЕКУЩА ОЦЕНКА

За оформяне на крайната текуща оценка, през семестъра се провеждат два семестриални теста, разработват се индивидуалните задачи и текущо се оценява подготовката за лабораторни упражнения. За оформяне на текущата оценка се провежда писмен семестриален изпит със събеседване.

При оформяне на крайната оценка, най-голяма тежест има резултатът от писмения изпит. Оценките от проведен текущ контрол по време на лабораторните упражнения също се включват при оформянето на крайната оценка.


ЛИТЕРАТУРА


1. Троелсен Е., С# и платформа NET, Питер, Москва, 2005.

2. Уайл К., С#, ИнфоДар, София, 2001.

3. Visual Studio . NET Поглед отвътре, Microsoft, 2003.

4. C# Поглед отвътре, Microsoft, 2003.

СЪСТАВИЛ:

/доц. д-р инж. Елена Захариева-Стоянова/

Учебната програма е обсъдена и приета на Катедрен съвет на катедра “Компютърни системи и технологии” с протокол № 6 от 07.12.2005.г.
Р-Л КАТЕДРА:

/доц. д-р инж. Р. Иларионов/


Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет “Електротехника и електроника” с протокол №.......от ......................200…. г.
ЗАМ. ДЕКАН:

/доц. д-р инж. М. Консулова/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница