Програма по общо и съпоставително езикознаниеДата16.11.2017
Размер40.15 Kb.
Размер40.15 Kb.

ПРОГРАМА ПО ОБЩО И СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 1. Филология и лингвистика. Лингвистиката като наука. Традиционна граматика. Структурализъм.

 2. Език и комуникация. Функции на езика.

 3. Език и реч. Външен език и вътрешен език в теорията на Чомски.

 4. Фонетика и фонология.Същност на фонемата. Видове варианти. Разнообразие на фонемните системи на различните езици. Звукови промени – съвременни и исторически.

 5. Морфология. Структура на думата. Морфема, аломорфи. Деривация. Деривационни морфеми. Флексия. Морфологични процеси – редуване, суплетивизъм, редупликация, композиция, служебни думи, ударение

 6. Граматически категории.

 7. Именни граматически категории.

 8. Глаголни граматически категории.

 9. Части на речта – лексикални и функционални категории.

 10. Синтаксис. Основна терминология.

 11. Изречение – видове.

 12. Усвояване на чужд език.

 13. Сравнително и съпоставително езикознание. Контрастивна и конфронтативна лингвистика – терминологични проблеми.

 14. Съпоставителни изследвания. Видове.

 15. Разширен модел за съпоставителен анализ.

 16. Междинен език.Речева продукция на учещите се. Грешки и междинен език.

Заб. Конспектът ще бъде конкретизиран в зависимост от специалността (езика) на кандидата.

Научна лаборатория по приложна лингвистика

БИБЛИОГРАФИЯ

Б о я д ж и е в Ж.2002. Увод в общото езикознание. София:„ Парадигма“.

Б о я д ж ие в 1995 Увод в езикознанието /помагало за студенти/. Пловдив: „Хр. Г. Данов“.

Г е о р г и е в Вл. И. Дуриданов. 1978. Езикознание. София: „Наука и изкуство“.

Д а н ч е в А.2001. Съпоставително езикознание. Теория и методология. София: „Св. Кл. Охридски“.

К о с е р и у 1990. Е. Косериу. Лекции по общо езикознание. София: Наука и изкуство,

К р ъ п о ва И. 2001. Лекции по езикознание. Пловдив: „Сема“.

К ъ н ч е в 1995. И. Кънчев. Динамичният структурализъм и съвременното езикознание. София.

Б е н в е н и с т 1974. Э. Бенвенист. Общая лингвистика. Москва 1974.

Б л о х 1986. М. Я. Блох. Теоретические основы грамматики. Москва 1986.

Г а к 1989. В. Г. Гак. О контрастивной лингвистике. – В: Новое в лингвистике, т. 23, 1989: 5-17.

Г а с, С е л и н к ъ р 1994. Gass, Susan M. and L. Selinker. The Role of the Native Language: An Historical Overview. – In: Second Language Acquisition, 1994.

Г р и й н б е р г 1963. Greenberg, J.H. Some universals of grammar. In Universals of language, ed. Greenberg. MIT Press, 1963, p. 93.)

Д а н ч е в 2001. А. Данчев. Съпоставително езикознание (теория и методология). София 2001.

Д а н ч е в 1976. А. Данчев. За някои страни на съпоставителните изследвания. – В: Бюлетин за съпоставително изслездване на българския език с други езици. София 1976, 1, с. 7-23.

Д а н ч е в 1978. А. Данчев. Съпоставително езикознание, теория на превода и чуждоезиковото обучение. – В: Съпоставително езикознаие,1978, кн. 1, с. 30-46.

Д а н ч е в 1979. А. Данчев. Контрастивна лингвистика, анализ на грешките и чуждоезиково обучение. Първа научно-методическа конференция. Велико търново 1979: 11-31.

Д а н ч е в 1980. А. Данчев. За разширения обсег на теорията на превода. – В: Изкуството на преводача, т. 4. София 1980: 56-69.

Д а н ч е в 1984. А. Данчев. За посоката на съпоставителния анализ. – В: Съпоставително езикознание, XI, 4. София 1984: 48-52.

Д ж е й м с 1998. James, C. Errors in language learning and use (exploring error analysis). New York 1998.

Д ж е й м с 1998. James, C. Contrastive Analysis. London, Longman.

Д у ш к о в а 1969. L. Duskova. On sources of errors in foreign language learning. – In: IRAL, VII, 1.

К е т ф о р д 1964. J. Catford. The teaching of English as a foreign language. – In: The teaching of English. London: Oxford Univ. Press, 1964: 137-159.

К о р д ъ р 1967/81. Corder S.P. 1967/81. The Significance of Learner’s Еrrors’. IRAL 1967, vol. 5,N=4: 161-70. Reprinted in S.P. Corder, Error Analysis and Interlanguige 1981: 14-25.

К о р д ъ р 1971. P.Corder. Idiosyncratic Dialects and Error Analisis. International Review of Applied Linguistics, 1971, 9, 147-160.

Л а д о 1957. R. Lado. Linguistics across cultures. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1957.

Л а й ъ н с 1972. Lyons J., Theoretical Linguistics, section 7.1.5.

М а р т и н е 1963. А. Мартине. Основы общей лингвистике. Москва 1963.

М е й е 1921. A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale. Paris 1921.

Н е м з ъ р 1971. W. Nemser. Approximate Systems of Foreign Language Learners. – In: International review of Applied Linguistics, 2, 1971: 115-123.

Н е м з ъ р 1975. W. Nemser. Problems and prospects in contrastive linguistics. - In: Modern linguistics and language teaching. Budapest, 1975: 99-113.

Н и к е л 1971. G. Nickel. Contrastive linguistics and foreign-language teaching.- In: Papers in Contrastive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1971: 1-16.

Н и к е л 1973. G. Nickel. Contrastive Linguistik. – In: Lexikon der Germanishen Linguistik. Bd III. Tübingen: Niemеyer, 1973.

П е й ч е в а 1988. Сн. Пейчева. Някои съвременни виждания за овладяването на чужд език. Проблеми на овладяването на чужд език. София 1988: 3-32.

Р и ч а р д с 1974. J. C. Richards. Error Analysis and second Language Strategies. – In: New Frontiers in Second Language Learning, 1974.

Р о б и н е т, Шахтер 1986. Robinett, B.V.and J. Schachter (editors). Second Language Learning. Cintrastive Analysis, Error Analysis, and Related Aspects. The University of Michigan Press, 1986.

С е л и н к ъ р 1972. L. Selinker. Interlanguage. International Review o Applied Linguistics, 1972, Vol 10, №3.

С е л и н к ъ р 1992. L. Selinker. Rediscovering Interlanguage. London, Longman.

У а й т 1989. L.White Universal Grammar and Second Language

У с п е н с к и 1989. Проблема универсалий в языкознании. В: - Новое в лингвистики. Москва 1989:5-30.

Ф е л и к с 1991. Linguistic Perspeijive on Second Language Acquisition. Cambridge 1991.

Ч о м с к и 1965. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass. 1965.

Ч о м с к и 1981. Chomsky N. For Government and Binding theory. Cambridge, Mass 1981.

Ч о м с к и 1992. Chomsky N. Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge, Mass 1992.

Ш а х т е р и С е л с е-М у р с и а 1977. Schachter, J. and Celce-Murcia, M. 1977. Some reservetion concerning error analysis. TESOL, 1877, vol. 11, N=4: 441-451.

Я к о б с о н 1990. R. Jakobson. On Language. Cambridge, Mass. Etc. Harvard Univ. Press.

Г о д и ш н и к на Института за чуждестранни студенти.

Г о д и ш н и к на Софийския университет "Св. Кл. Охридски", ФКНФ.

С б о р н и к на ИЧС. София 1970 и сл.

Сп. СъпоставителноезикознаниеСп. Чуждоезиково обучение

Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Сб. от конференции, 1979, 1990, 1991, 1992

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница