Програма "Регионално развитие"страница1/6
Дата07.12.2017
Размер370.23 Kb.
Размер370.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
№ на Договора:

BG161PO001/4.1-04/2010/011

Име на проекта:

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

Бенефициент:

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА


Документация за възлагане на обществена поръчка – публична покана, за услугао по реда на ЗОП, с предмет: Осъществяване на строителен надзор на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 «Местно развитие и сътрудничество», Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвартяване на наводнения в 178 малки общини”.ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника……………………………………………………………………
2. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………………………………

Телефон № ………………………………

Факс: ……………………………………

Е-mail: ……………………………………

3. Лице, представляващо участника:………………………………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………………

(данни по документ за самоличност)
………………………………………………………………………………………………………………


(длъжност)


  1. Лице за контакти:…………………………………………………………………………………

(трите имена)
………………………………………………………………………………………………………………


(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ……………………………………………………………………………………

5. Обслужваща банка………………………………………………………………………………

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………………………………

(адрес на банката)


………………………………………………………………………………………………………….

(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:……………………………………………………………………………………Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):ОБРАЗЕЦ № 2РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТНИКА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО
(наименование на лицето предоставящо регистрационните си документи)

ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО

(участник; подизпълнител)

ПРИЛАГАН ДОКУМЕНТ

(наименование на приложения документ за регистрация)


nПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. …………………

  2. …………………
Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница