Програма "Регионално развитие"страница3/6
Дата07.12.2017
Размер370.23 Kb.
Размер370.23 Kb.
1   2   3   4   5   6

ОБРАЗЕЦ № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от ЗОППодписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

…………………………………...........………………………..………………………………(постоянен адрес)

в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………

(участник, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите /друго- да се посочи)

на: ………………………..........……………...…………………………………....................…

(наименование на участника/подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ


  1. Представляваният от мен кандидат или участник - търговец, няма в състава си лице по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, който да е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

1а. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

  1. Представляваният от мен кандидат или участник - търговец, не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2а. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  1. Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираното по-горе обстоятелство в 7-дневен срок от настъпването им.

  2. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящата декларация се попълва и подписва от кандидати или участници или участници в обединение или подизпълнители, които са български физически или юридически лица.

Ненужните точки от точки 1 или 1а, 2 или 2а се заличават/изтриват в оригиналния вариант на подписаното приложение.

Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението или подизпълнителят е физическо лице, което не е търговец, ненужни са точки 1 и 2. Ако кандидатът или участникът или участникът в обединението или подизпълнителят е юридическо лице или физическо лице - едноличен търговец, ненужни са точки 1а и 2а.
Настоящият образец се попълва и подписва от:

- физическото лице - ако кандидатът или участникът или члена на обединението или подизпълнителят е физическо лице, което не е търговец.

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в горните случаи - и прокуристите, когато има такива.
Забележките трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписаното приложение

ОБРАЗЕЦ № 6


Д Е К Л А Р А Ц И Я

За запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

…………………………………...........………………………..………………………………(данните от документа за самоличност)

в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите

/друго- да се посочи)

на: ………………………..........……………...…………………………………....................…

(наименование на участника/подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
че съм запознат с всички обстоятелства и условия на настоящата поръчка с предмет: «Осъществяване на строителен надзор на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”, осъществяван с финасовата помощ на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г. по Приоритетна ос 4 «Местно развитие и сътрудничество», Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвартяване на наводнения в 178 малки общини”., съгласно Договор за финансиране с номер BG161PO001/4.1-04/2010/011

.


Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница