Програма "Регионално развитие"страница4/6
Дата07.12.2017
Размер370.23 Kb.
Размер370.23 Kb.
1   2   3   4   5   6

ОБРАЗЕЦ № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

За задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея

Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

.........................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на.......................................................................................................................


(длъжност)

на участник: .................................................................................................................................


(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на услугата, в случай, че същата ми бъде възложена.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.
Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 8


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на етичните клаузи на поръчката


Подписаният ................................................................................................................................

(трите имена)

....................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на.......................................................................................................................


(длъжност)

на участник: ................................................................................................................................


(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

По отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други участници в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.По отношение на представлявания от мен участник не е налице потенциален конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други страни в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.


Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):
Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.

ОБРАЗЕЦ № 9ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Предоставената информация трябва само и единствено да е за:

  1. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания - Участникът да притежава лиценз по смисъла на чл. 167 от Закона за устройство на територията за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. ………………….

  2. …………………..

  3. ………………..
Дата:
Подпис:
Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:
Печат (ако е приложимо):

Важни забележки:

Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.

Прилагат се копие на договори и референции за добро изпълнение

ОБРАЗЕЦ № 10


Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ

за съгласие

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница