Програма "Регионално развитие"страница1/4
Дата22.12.2017
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фондза регионално развитие

thumb_103_bg

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!oprr_bg

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и

от държавния бюджет на Република България


ОДОБРЯВАМ:ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН МИХАЙЛОВ ТОТЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИД О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
С ПРЕДМЕТ:
Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм” по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Одобрена с Решение № 38/28.11.2012 г.


САНДАНСКИ, 2012г.


Част ІІ

Предмет на общественАта поръчка. Пълно описание на обекта на поръчката
2.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата обществена поръчка: „Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по договор BG161PO001/3.2-02/2011/018.
Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности, предвидени в проект „Развитие за устойчив туризъм”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и по-специално с цел подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район Сандански, Петрич, Струмяни и техния туристически продукт.


2.2. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Сключване на договор с фирма за подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристически район Сандански, Петрич, Струмяни и техния туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм”.

Информационните и рекламни материали ще послужат за промотиране на туристическия регион,туристическите му пакети и туристическите карти.

Конкурсните документи, подготвени от участниците и цялата кореспонденция между тях и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следва да бъдат на български език.

2.3. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА:


 • Предоставяне на консултации при разработване на туристически пакети.

 • Предоставяне на консултации при изготвяне на карти за всеки един туристически пакет.

 • Заснемане на забележителностите в региона със снимки и видеоматериал и обработването им.

 • Заснемане на събития от културния календар на дестинацията, изработването на видеоклипове .

 • Изработване на рекламен филм за туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни.

 • Изработване на DVD с рекламния филм за туристическа дестинация Сандански, Петрич, Струмяни.

 • Присъствие на страниците на туристически информационни портали.

 • Телевизионна реклами.

 • Изработване на обобщен каталог, представящ туристически потенциал на дестинация Сандански, Петрич и Струмяни.

 • Изработване на информационно-рекламна брошура за туристическия продукт.

 • Изработване на информационни – рекламни флаери за туристическият продукт.

 • Изработване на карта за туристическия продукт Сандански, Петрич, Струмяни.

 • Изготвяне на интерактивна карта на туристически регион с 3D снимки, и мултимедийно DVD.

 • Изработване на лого на туристическият регион – Община Сандански, Петрич и Струмяни.

 • Изработване на информационно – рекламни банери от винили (с вкл. държач) за туристическия пакети.

 • Рекламни материали за туристическия продукт – календари.

 • Рекламни материали за туристическия продукт – тефтери.

 • Рекламни материали за туристическия продукт – фланелки.

 • Рекламни материали за туристическият продукт – чадъри.

 • Изработване и монтиране на информационни табели.

 • Изработване и отпечатване на информационни и комуникационни материали (брошури).

 • Организиране на информационни събития – Пресконференция.

 • Публикации в преса.2.4. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Място за изпълнение на дейностите : Община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода” № 14.

Период на изпълнение:

След подписване на договор с Изпълнител: 12 месеца.


2.5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Обща стойност на дейностите не трябва да надвишава сумата от 272 280.00 лв. без ДДС.ЧАСТ ІІІ
Ред и условия за провеждане на процедурата. Изисквания и указания към участниците за подготовка на офертите

С ПРЕДМЕТ:

Подготовка, изработване и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт по проект BG161PO001/3.2-02/2011/018 „Развитие за устойчив туризъм” по Оперативна програма регионално развитие, приоритетна ос 3, операция 3.2, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011” Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител в настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за Обществените поръчки / ЗОП /е община Сандански с адрес: град Сандански, бул.”Свобода” №14, ЕИК по Булстат 000024955, телефон: (0746) 89099, факс: (0746) 89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал.8, във връзка с глава V от Закона за Обществените поръчки.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.Раздел II.

Изисквания към участниците
2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

2.1.2. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който е:

2.1.3. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

e) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс- при възлагане на обществени поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП;

2.1.4. Обявен в несъстоятелност;

2.1.5.В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Съгласно чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

 • е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

 • е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

 • има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

 • има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Забележка: изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. При едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива.


2.1.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

 • при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Забележка: Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

з) не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.


 • Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

 • При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП с декларация.

 • Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

 • Възложителят допуска до участие в откритата процедура обединения на физически и/или юридически лица.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както за участие в процедурата, така и за сключване на договор, ако обединението бъде определено за Изпълнител на поръчката, Възложителят изисква създаването на юридическо лице

За участие в процедурата на обединение, което се създава за настоящата обществена поръчка, възложителят изисква представянето на нотариално заверен оригинал на договор за учредяване на обединението за участие в процедурата и за осъществяване на дейностите по предмета на поръчката.

Ако обединението не е създадено/не се създава конкретно за настоящата поръчка, възложителят изисква нотариално заверено копие от договора за учредяване на обединението и нотариално заверен оригинал от споразумение между партньорите за участие в настоящата процедура и за осъществяване на дейностите по предмета на поръчката.

При участие на обединение, един от партньорите в него трябва да бъде упълномощен да представлява обединението за целите на процедурата, наречен по-нататък в документацията „представляващ“.

Упълномощаването е за целите на конкретната процедура и не е свързано с начина на управление на обединението (ако няма такава изрична клауза в документа за учредяване на обединението).

Упълномощаването на един от партньорите като „представляващ“ да представлява обединението за целите на процедурата се извършва с нотариално заверено изрично пълномощно, което се представя с офертата на участника.

Роля и правомощия на водещия партньор, представляващ обединението за целите на процедурата:а) представляващият подписва офертата от името на обединението и всички документи към нея, отнасящи се за обединението, а не за всеки партньор поотделно;

б) представляващият представя офертата за изпълнение на поръчката и представлява обединението в заседанията на комисията за избор на изпълнител;

в) представляващият представлява обединението по отношение на действията при провеждането на процедурата за обществената поръчка;

г) кореспонденцията по обществената поръчка се осъществява между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представляващият;

д) ако обединението бъде определено за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката, Представляващия подписва договора за изпълнение. Същият подписва и всички нормативно изискващи се общи за обединението в процеса на изпълнение на договора актове и протоколи.

Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посочените в офертата условия, изпълнението на договора и гаранционното поддържане на работите, предмет на поръчката.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Едно и също лице не може да участва едновременно като самостоятелен участник и като участник в обединение или да участва в повече от едно обединение – участник в процедурата.Ако обединението бъде определено за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката, преди сключване на договор за изпълнение на поръчката обединението трябва:

б) да се регистрира в Търговския регистър и по Закона за ДДС и представи документ за съответната регистрация на обединението;

в) да разкрие и представи банкова сметка на обединението.
2.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ.
2.2.1. Участниците в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка трябва да са в състояние да докажат, че притежават необходимите възможности за изпълнение на поръчката.

2.2.2. С оглед гореизложеното, всеки участник трябва да отговаря на определените от възложителя минимални икономически,финансови и технически изисквания (критерии) за подбор а именно:
Изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците:


ИЗИСКВАНЕ


ДОКУМЕНТ/И, С КОИТО СЕ ДОКАЗВА

1.Общият оборот на участника от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за последните три години - 2009, 2010 и 2011 г. трябва да бъде минимум - 360 000 лв. (триста и шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по настоящата точка „1“ се отнася към всеки от тях, пропорционално на дела на участие.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по настоящата точка„1“се отнася към обединението като цяло.


Минимални изисквания: а)Информация за общия оборот от извършване на дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за последните три години - 2009, 2010 и 2011 г.в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си– попълва се (Образец №12)

Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
б)Копие от баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на годишния финансов отчет за всяка от предходните три години - 2009, 2010 и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно изискванията на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

Забележка: В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, документите по настоящата буква могат да не се представят към офертата.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.
II.Изисквания към техническото състояние на участниците:

ИЗИСКВАНЕ


ДОКУМЕНТ/И,С КОИТО СЕ ДОКАЗВА

1.Участникът трябва да е изпълнил, поне 3 (три) договора сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години -2009, 2010 и 2011 г.

(Образец №13)Забележка: Под сходен предмет Възложителят разбира договори за изработване,включително дизайн, и/или тиражиране на информационни и рекламни материали като:папки, календари, картички, рекламни химикалки, книжки, стикери, бележници и други.

Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по настоящата точка „1“ се отнася към всеки от тях, пропорционално на дела на участие.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по настоящата точка„1“се отнася към обединението като цяло.а)Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години - 2009, 2010 и 2011 год. към който списък се прилагат доказателства за изпълнение на договори: копие от препоръки за добро изпълнение, издадени на участника, които съдържат най-малко идентификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмета, стойността, дата и място на изпълнение на договора, както и дали то е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.2.Участникът трябва да притежава сертификат за управление на качество по стандарта ISO 9001 или негов еквивалент.

Забележка:Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,изискването за сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 или еквивалент трябва да се изпълнява поне от един член на обединението, като този член предоставя съответния сертификат.

б) Сертификат за управление на качеството по стандарта ISO 9001 или еквивалент.
Забележка:Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването за сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 или еквивалент трябва да се изпълнява поне от един член на обединението, като този член предоставя съответния сертификат.

3. Участникът трябва да осигури необходим екип, със съответната квалификация и опит на членовете му, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му задължения. Екипът трябва да включва пет експерти, които отговарят на следните изисквания:

1.Изисквания за експерт „Маркетинг в туризма” -трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” туризъм/маркетинг/икономика или еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години ;

 • професионален опит в маркетинга и рекламата в туризма ( осъществяване на маркетингови и рекламни дейности свързани с промоцията и позиционирането на дестинацията като привлекателна. Да е разработвал комуникационни кампании на популяризиране на съществуващия вид туризъм на дадена територия. Да е участвал в разработването на туристически пакети и др.)


2.Eксперт „Печат” - трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” графичен дизайн, художник или полиграфия или еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит в изработването на печатни и рекламни материали– минимум 2 години и участие в изпълнение на договори за сходни дейности свързани с визуална идентификация на рекламни и информационни материали;

3.Eксперт „Връзки с обществеността” - трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър”) в сферата на връзките с обществеността, хуманитарни науки, PR или еквивалент;

 • професионален опит по специалността минимум 2 години;

 • професионален опит в организирането на пресконференции и медийни събития, публикации в пресата– минимум 2 години и участие в изпълнението на сходни договори.


4.Eксперт „Продуциране и заснемане на филми” - трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър/магистър” екранни изкуства кино/тв/реклама/режисура/операторство и еквивалент);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит – минимум 2 години.

 • опит в организирането на поне 2 проекта за продуциране и/или заснемане и/или режисиране на филми/реклами.5.Eксперт „Интернет”- трябва да има квалификация и професионален опит, както следва:

 • висше образование (минимална образователна степен „бакалавър” графичен дизайн или художник и/или информационни технологии);

 • професионален опит по специалността минимум 3 години;

 • професионален опит в управлението на интернет проекти и изготвяне на интерактивни карти и интернет сайтове– минимум 2 години.


По своя преценка участникът може да предложи в офертата си допълнителни експерти,който да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.
Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по точка „3”се отнася за всеки подизпълнител поотделно. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всички членове на обединението.в) Покриването на изискванията за квалификация, технически експертни знания и професионален опит се доказва с представянето на копие на автобиография, придружена от следните документи: копие на трудови/граждански договори, трудова/служебна книжка, осигурителна книжка, референции за изпълнени договори, удостоверение за завършен курс, удостоверение за професионална квалификация/преквалификация и/или диплома, и/или други относими документи.

Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.4.Участникът трябва да притежава необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката – попълва се (Образец №16)

Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по точка „4”се отнася за всеки подизпълнител поотделно. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,документите се представят от всички членове на обединението.


г) Собствена или по договор база и оборудване, в т.ч. дългосрочни договорни отношения с печатница/база, необходима за изпълнение на предмета на поръчката. Наличното оборудване следва да бъде подробно описано.

Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването по буква „г”се отнася за всеки подизпълнител поотделно. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всички членове на обединението.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница