Програма «Регионално развитие»Дата20.05.2017
Размер354.54 Kb.
Размер354.54 Kb.
УТВЪРЖДАВАМ:…………….

П.РЕЙЗИ-КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНОВАТИВНО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ –ФЕСТИВАЛ СОЗОПОЛИС„
По проект: „Изминати/бъдещи пътища”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г.”

Съдържание


ДАННИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 9

1.1. Обект на поръчката 9

1.2. Вид на процедурата 9

1.3. Кратко описание на услугите, предмет на поръчката 9

1.4. Цел на обществената поръчка и очаквани резултати 9

1.5. Обособени позиции 10

1.6. Възможност за представяне на варианти в офертите 10

1.7. Критерий за оценка на офертите 10

1.8. Място и срок за изпълнение на поръчката 10

1.9. Разходи за поръчката 10

1.10. Стойност на поръчката 11

1.11. Схема на плащане 11

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 11

2.1. Общи изисквания 11

Финансови, административни и технически изисквания 12

2.2.1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците 12

2.2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците 13

2.3. Срок на валидност на офертите 14

ІІІ. ГАРАНЦИИ 14

3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й 14

3.2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора и условия и начин на плащането им 14

3.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие 14

3.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение 14

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 15

4.1. Място и срок за получаване на документацията за участие 15

4.2. Цена на документацията за участие 15

V. РАЗЯСНЕНИЯ 15

VІ. ОФЕРТА 15

6.1. Подготовка на офертата 15

6.2. Съдържание на офертата 15

6.3. Подаване на оферти 18

VII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 18

7.1. Място и дата на отваряне на офертите 18

7.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на Раздел ІІ от ЗОП, 18

7.3. Методика за класиране на офертите участващи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 18

7.4. Крайно класиране на кандидатите 20

7.5. Приключване работата на Комисията 20

7.6. Обявяване на резултатите 21

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 21

X. ОБЖАЛВАНЕ 21

Допълнителни разпоредби 21

ДАННИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Пълно наименование

Община Созопол

ЕИК (код по БУЛСТАТ)

000057236

Седалище и адрес на управление

гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2

Адрес за кореспонденция

гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2

Име и длъжност на управляващ/ представляващ

Панайот Василев Рейзи - Кмет

Телефонен номер

0550 2 57 00/01

Номер на факс

0550 2 24 38

Електронен адрес

sozopol_obshtina@abv.bg

Интернет страница

www.sozopol.bg

Лице за контакти

Петя Чапевова

Позиция на лицето за контакти

Зам.-кмет

Телефон на лицето за контакти

0550 2 22 94

Факс на лицето за контакти

0550 2 24 38

Електронен адрес на лицето за контакти

euro_dir@abv.bg

С внасяне на офертата, съдържаща техническо предложение, предлагана цена и цялата необходима информация и документи, участникът в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приема изцяло и без възражения условията, предвидени в документацията за участие, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, минималните изисквания за технически възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както и посочените и изисквани документи за тяхното доказване, критерия за оценка на офертите и методиката за оценка на предложенията, условията, регламентирани в проекта на договор, като единствена основа на тази обществена поръчка, независимо какви могат да бъдат неговите собствени условия.

От участниците в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се очаква да се запознаят внимателно и да отговорят на всички изисквания, образци, условия на договора и спецификации, съдържащи се в тези указания за участие в откритата процедура.

Представянето на предложение, несъдържащо цялата необходима информация и изискваните и посочени изрично от възложителя документи в определения срок, ще доведе до неговото отстраняване от откритата процедура за възлагане на обществената поръчка. Няма да се вземат предвид каквито и да е възражения от представители на участника в предложенията по отношение на документацията за участие. Всякакви възражения ще доведат до отстраняване на участника, при наличие на законово основание за това или съответно до оставяне без разглеждане на възражението . Тези изисквания не ограничават участниците от правата им по чл. 28, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОП.

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на офертите по обективни показатели, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертите, като се търси икономически най-изгодната оферта.


ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ

1. Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка провеждането на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис” в две издания за 2013 и 2014г.2. Цел на поръчката

Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис” в две издания, предмет на настоящата поръчка има за цел изпълнението на поредица от събития, в които аудиторията ще има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице (широко включване, разчупване на стандартните формати и отваря границите между творци и аматьори), дейности , свързани с изпълнението на проект « Изминати/бъдещи пътища », безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“.

Основната цел е първо място създаването на организация чрез която обществеността в региона включване в проектните дейности (фестивал „Созополис” е изключително насочен към участието на аматьори от община Созопол) и също така да привлече участници от втората целева група на проекта – туристи с изявен интерес към културни събития и с вкус към новаторството и възможността за активна почивка, чрез включване в местни събития.

технически спецификации и условия:
1. Подробно описание на техническите спецификации

Предвиденото в рамките на обществената поръчка - подготовка и организация по провеждане на програма на фестивал „Созополис” в две издания за 2013/2014г, да бъдат съобразени изцяло с изискванията за изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и посоченото в Договора за безвъзмездна помощ и оперативното ръководство по процедурата.

В проекта са включени разходи за храна и настаняване – за 2(две)издания на фестивала. Дневни и квартирни се изплащат съгласно праговете определени в Наредбата за командировките в страната, както и транспортни разходи и организационни. Дейността да се отнася до организирането и провеждането на две издания на фестивал «Созополис» в рамките на проекта. Всяко едно издание на фестивала ще бъде с продължителност от 5 дни и включва следната програма:


 • Детска програма, която ще включва школи по музика, театър, фолклорни и модерни танци, занаяти, рисуване от селата в Созополската община - Равадиново, Росен, Равна гора, гр.Черноморец и гр. Созопол ( основната целева група са децата от всички възрастови групи и техните родители);

 • Читалище Созопол – Самодеен театрален състав представя «Свекърва”» отАнтон Страшимиров, режисура Пейьо Пантелеев за изданието през 2013г. За второ издание 2014г. се предвижда подготовка на нова постановка. (всички целеви групи)

 • Представяне на театрални и музикални състави на хора в неравностойно положение (всички, но най-вече тези, които имат връзка с проблема. Българското общество има да наваксва много в сферата на отношенията към хората в неравностойно положение);

 • Концерти на представителни художествени състави от ромските малцинства от Созополската община и други (всички целеви групи - ромското изкуство има извоювано място в културния спектър);

 • Улична програма с участието на професионални групи и аматьори – куклени театри, студенти от НАТФИЗ и НБУ, читалищни състави и музиканти от различни области в България; ( всички целеви групи);

 • Изложба и конкурс на фотографии, художници, скулптури и други с интереси в приложното изкусво - по определена тема,(например: Какво е Созопол за мен) или може да се предлагат и други подходящи теми; за изданието през 2014г.( младите хора от цялата страна, хората с определени интереси в сферата на фотографията, изобразитолното и приложни изкуства).

 • Литературен конкурс за млади автори - есе или разказ по определена тема за изданието през 2013г; ( хората с литературни интереси предимно млади писатели и поети от цялата страна);

 • Прожекции на премиерни игрални, документални и анимационни филми за двете издания (всички целеви групи).

 • Бал с маски , карнавал с тема по предложение на участника. Предвижда се същото да представлява заключителната част за изданието през 2014г. (всички целеви групи);

Очаквани цели : • Организиране и провеждане на две издания на фестивал „Созополис” с предвидената програма за 2013 и 2014г.;

 • Минимум 250 души участвали във всяко издание на фестивала;

 • Минимум 10 000 души публика посетили различните събития през изданията;

 • Постигната познаваемост и интерес към фестивала;

 • Включване на фестивал „Созополис” в културния календар на общината;

 • Привлечени нови участници и публика за ежегодното провеждане на фестивала след края на проекта.

Организиране и провеждане на иновативно културно събитие Фестивал „Созополис” се ще провежда в рамките на 5 дни ,

за първа година 2013 -откриване в край на месец май 29.05 и начало на месец юни-02.06(заключителна част),

и за втора година 2014г. -откриване 29.05 и закриване 02.06, когато преди шумния туристически сезон градът е себе си – такъв, какъвто местните хора го познават, създават и развиват – не за да се хареса на някой друг, а за себе си.

Конкретната организация на фестивала ще включва следните дейности:

3.1. Организиране на сегмент: Детска програма (за двете издания на фестивала)

Този сегмент е насочен е към целева група - децата от всички възрастови групи с траен интерес към изкуствата или любопитство, желание за експеримент.

Включва мероприятия по музика, театър, фолклорни и модерни танци от селата в Созополската община - Равадиново, Росен, Равна гора, гр.Черноморец и гр. Созопол

Продължителност: от 1 до 3 дни; през първо издание 2013г, дните 30, 31.05 и 01.06м. и през 2014г- същия период.

Място:за гр.Созопол на открито из Морската градина(Провлака) и Амфитеатър „Аполония” и за гр.Черноморец, площадно пространство пред Читалище

3.2. Организиране на сегмент: участие на етнически състави и групи в неравностойно положение за 2 издания на фестивала

Този сегмент включва и участието на представителни художествени състави от ромските малцинства, основно от съставните селища на Община Созопол.Продължителност: от 1 ден, на 31 май и за двете издания; Място: на открито :Амфитеатър Аполония.

3.3.Организиране на сегмент: участие на куклени театри – 2 издания на фестивала

Тук спадат и представления, представящи– театър. Тук публиката е или в класическата си роля на зрител, съпреживяващ случващото се или в ролята на участник в зависимост от формата която ще се предложи.Продължителност: 2 бр.дни, в които ще бъдат представени до 2 представления, както следва : на 29.05.13г. за деца, в ранен следобед, за второ издание са съответно на 29.05.14г( или датите на откриването на програмата) ;

Място: закрита сцена – Читалище Отец Паисий гр.Созопол

3.4. Организиране на сегмент:Литературен конкурс за млади автори за 1 издания на фестивала за 2013г:

Този сегмент включва представени на създадени в рамките на фестивала или преди него произведения от литературата, създадени от професионалисти и/или аматьори. Да се предвиди разделяне в две възрастови групи: до 18год и от 18 (навършени) до 40г. Ориентирани са към широка аудитория. Целта им е да докоснат, дори онези, които няма да се включат като участник, а предпочетат да останат само в ролята на пасивен зрител. Заключителната част е обявяване на най -добрите произведения на 02.06.2013год .3.5. Организиране на сегмент: Кино. Прожекции на игрални и анимационни филми( за 2 издания на фестивала)

В този сегмент ще бъдат показани филми- игрални и анимационни, както подчинени на темата на Фестивала и свързани с града, така и с други теми

Продължителност за първо издание 2013: 2 дни - за 31.05.13г. прожекция игрален филм, за 02.06.13- детски или анимационни филми,

Продължителност за второ издание: 3 дни - за за 02.06.12 – ранен следобед -детски или анимационни филми и от 20.00ч.- прожекция за възрастни ;

Място: Закрита сцена на Читалище гр.Созопол

3.6. Организиране на сегмент: Театър – Премиера на Театър Созопол. Включва разходи за костюми, сценография и режисьор

Читалище Созопол – Самодеен театрален състав ще представя «Свекърва» от Антон Страшимиров , премиера за първа година

Продължителност за първо издание: 1 ден- 29.05.2013 /; Място: Закрита сцена на Читалище гр.Созопол

Продължителност за второ издание : 1 ден-29.05.2014 /; Място: Закрита сцена на Читалище гр.Созопол, премиера по предложение съгласувано с Самодеен театрален състав при читалище Созопол3.7. Организиране на сегмент Изложба и конкурс на фотографии, художници, скулптури и други с интереси в приложното изкусво - по определена тема,(например: Какво е Созопол за мен) или може да се предлагат и други подходящи теми;

Продължителност за второ издание 2014г.: през целият период ; Място :Читалище гр.Созопол3.8. Организиране на сегмент: Карнавал-Бал с маски. ,включително осигуряване на костюми и организация

В този сегмент ще бъде подчинен на темата на Фестивала и с традиционни етно - костюми , както и теми свързани с града,България и света, основна тема „Периоди от историята на България и виждания за бъдещето( история /бъдеще на България)”Продължителност: 1 ден / на 02.06.14г. вечер, като се предвиди приключването на програмата от деня и фестивала;

Място(маршрут): пл.Черно море- ул.Републиканска--пл.Хан Крум и Летен амфитеатър „Аполония”.

Участниците във Фестивала на изкуствата „Созополис”, и публиките на фестивала, от които се очаква да бъдат активна част от събитието. Целевата група е част от крайните бенефициенти, които са жителите на град Созопол със следните параметри: Основната група е детската аудитория, но така също и жителите на Община Созопол ;младежката аудитория;възрастните хора и групи от малцинствата;Изпълнението на проекта ще осигури възможност за всички представители на целевата група за:

 • Участие в културни прояви и развлечения;

 • Създаване на условия за развитие на талантливите деца от групи в неравностойно положение (деца с увреждания и представители на етнически малцинствени групи, в частност ромската общност) чрез насърчаване на техните творческите изяви.

 • Достъпност на художествените произведения;

 • Възможност на хората с увреждане да творят и развиват своите творчески умения;

 • Развитие на проекти за изкуство, култура и спорт на хора в неравностойно положение (лица с увреждания и представители на етнически малцинствени групи, в частност ромската общност) и техни организации;

ІV. Общи условия.


1. Участници могат да бъдат физически, юридически лица, включително и неправителствени организации.

2. Участниците да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката – Изискванията на Оперативната програма. И проекта на Община Созопол

3. Участниците следва да имат опит в реализирането на подобни дейности; да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнение на поръчката - компетентен управленски и технически персонал.

4. Качеството на извършваните дейности да се съобрази със Закона за авторското право и действащите нормативни актове в областта на културата и медийното законодателство.

5. Преди провеждането на всяко от събитията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява конкретния сценарий за иновативното културно събитие и съвместно с изпълнителя организира мерките за обезопасяването му и взаимодействието с охранителните, медицински, противопожарни и други власти и организира почистването на района на събитието преди, по време и след провеждането му.

В следствие изпълнението на проекта очакваме да бъдат постигнати следните резултати:

Развитие и обогатяване на културния календар на общината с иновативно културно събитие, посредством което се насърчава социалноикономическото развитие, устойчивия туризъм и по-изявената привлекателност на община Созопол;

Осигурен равен достъп до културния живот в общината за всички жители,гости на града , включително и представители на групи в неравностойно положение, в частност ромската общност и хора с увреждания;
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Обект на поръчката


Обектът на настоящата поръчка е подготовка и провеждане на иновативни културни събития – фестивал „Созополис” е предвидено за финансиране за изданието през 2013година по проект „Изминати /бъдещи пътища",Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събитияПриоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г. За изданието през 2014г. средствата се осигуряват от бюджет на Община Созопол.

1.2. Вид на процедурата


Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

1.3. Кратко описание на услугите, предмет на поръчката


Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис” в две издания 2013/2014, предмет на настоящата поръчка има за цел изпълнението на поредица от събития, в които аудиторията ще има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице (широко включване, разчупване на стандартните формати и отваря границите между творци и аматьори), дейности , свързани с изпълнението на проект « Изминати/бъдещи пътища », безвъзмездно финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“ за първото издание.

Основната цел е първо място създаването на организация чрез която обществеността в региона включване в проектните дейности (фестивал „Созополис” е изключително насочен към участието на аматьори от община Созопол) и също така да привлече участници от втората целева група на проекта – туристи с изявен интерес към културни събития и с вкус към новаторството и възможността за активна почивка, чрез включване в местни събития.1.4. Цел на обществената поръчка и очаквани резултати

Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да осъществи при организацията и управлението на фестивал „Созополис , съгласно българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“ и разпоредбите на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Възложителя и МРРБ, както и изпълнение на клаузата 5.6. от същия за провеждане след приключване на дейностите по проекта през 2014г , в същия обхват и обем. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.


Основната цел на проекта: да се насърчи социалноикономическото развитие , устойчивия туризъм и по изявената привлекателност на Община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяването на културния живот посредством организиране и промотиране на културни събития

Конкретните цели на проекта в областта на културата :

 • Да се повиши качеството на живот, жизнената и работна среда в Община Созопол;

 • Да се създаде и проведе изцяло ново събитие, което да бъде включено в културния календар на Община Созопол, основаващо се на иновативни идеи и практики.;

 • Да се създадат условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси;

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са:

 • Развитие и обогатяване на културния календар на общината с иновативно културно събитие, посредством което се насърчава социалноикономическото развитие, устойчивия туризъм и по изявена привлекателност на община Созопол.

 • Организирани и проведени две издания 2013/2014г. на фестивал Созополис по приложена програма.

 • Осъществени дейности за промотиране на културното събитие и привлечени нови публики и участници.

 • Осигурен равен достъп до културния живот в общината на всички жители, включително и представители на групи в неравностойно положение, в частност ромската общност и хора с увреждания.

 • Осигурено коректно изпълнение на предвидените дейности и стриктна отчетност съобразно правилата на програмата.

1.5. Обособени позиции


Настоящата обществена поръчка не е разделена на самостоятелно обособени позиции.

1.6. Възможност за представяне на варианти в офертите


Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

1.7. Критерий за оценка на офертите


Класирането се извършва според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

1.8. Място и срок за изпълнение на поръчката


1.8.1. Място на изпълнение

Поръчката ще се изпълнява в гр. Созопол , Община Созопол, област Бургас.1.8.2. Срок за изпълнение

Предвижда се изпълнението на услуги, обект на настоящата обществена поръчка да бъдат осъществяване през две издания на фестивала май/юни 2013 и май/юни 2014г.


1.9. Разходи за поръчката


Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Всички необходими разходи за изпълнението на поръчката са за сметка на избрания изпълнител.1.10. Стойност на поръчката


Индикативния размер на обществената поръчка е до 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева), без включен ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на обществената поръчка е Община Созопол, като изпълнението на дейностите –провеждане на иновативни културни събития – фестивал „Созополис” е предвидено за финансиране за изданието през 2013година по проект „Изминати /бъдещи пътища",Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събитияПриоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г. За изданието през 2014г. средствата се осигуряват от бюджет на Община Созопол.

Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията ще има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице (широко включване, разчупване на стандартните формати и отваря границите между творци и аматьори).Представените културни събития надхвърлят традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати, откриват нови интерпретации и привличат нови публики. Създават се и нови партньорства, използват се нови технологии и нови канали за информация. Предвижда се границите между публика и участници да бъдат заличени и всички да могат да бъдат съпричастни, съобразно своите индивидуални потребности и интереси към реализирането на фестивала „Созополис”.

1.11. Схема на плащане


Авансовото плащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на договора и издаване на фактура от изпълнителя

Междинни плащания в общ размер до 60% (шестдесет процента) от цената по договора - в срок до 10 (десет) дни след представяне на доклад по изпълнение на дейностите по договора и представяне на фактура от изпълнителя.

Окончателното плащане в размер на разликата между общата стойност на договора и изплатените авансови и междинни плащания, но не повече от 20% (двадесет процента).

Окончателното плащане е дължимо в срок до 10 (десет) работни дни, считано от одобрение на окончателния доклад за изпълнение на договора и представяне на фактура. Заплаща се след приключване на дейностите и окончателното приемане на изпълнената работа, за което се съставя приемо – предавателен протокол.

От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и др. дължими от изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за добро изпълнение.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1. Общи изисквания


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като кандидати български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата поръчка.

Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно персонифицирано или неперсонифицирано юридическо лице или не е дружество по Закона за задълженията и договорите с БУЛСТАТ/ ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение (или друг аналогичен документ) помежду си, за целите на настоящата обществена поръчка. Когато обединението не е новосъздадено, участниците в него е достатъчно да сключат анекс за целите на настоящата поръчка, като включат в него посочените по долу минимални клаузи .

В Споразумението (документа) за обединение/ консорциум, членовете на обединението трябва да посочат лице, което официално да ги представлява за целите на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Финансови, административни и технически изисквания

2.2.1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците

 • Общият оборот на участника за последните три приключили години (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не трябва да е по-малко от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Изискването се прилага сумарно за посочения период.

 • Специализираният оборот на участника, сходен с предмета на настоящата поръчка, общо за последните три приключили години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не трябва да е по-малко от 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/.

Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират: изпълнение на услуги по организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия с участие на музикални(танцови) състави, театри и/или изложби с продължителност повече от 2 (два) дни.


В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.

Участниците, които нямат тригодишна дейност, следва да представят горепосочените документи с начална дата, в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си.

2.2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците

 • Участникът да е изпълнил успешно един или повече договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, включително до датата на подаване на офертите, посочена в обявлението. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка. Поставеното минимално изискване се доказва със Списък на изпълнените договори, съдържащ информация минимум за предмета, стойността, годината на започване и приключване, контрагента, информация за контакт. Списъкът следва да бъде придружен от референции, удостоверяващи изпълнението на договорите, посочени в него.

Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират: изпълнение на услуги по организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия с участие на музикални(танцови) състави, театри и/или изложби с продължителност повече от 2 (два) дни.


 • Участникът да докаже, че разполага със собствен/нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

Участникът(сумарно обединението) трябва да предложи екип от експерти както следва в областа на изкуството, режисьори, театроведи, критици, журналисти, експерти в областта на сценичните изкуства, дизайнери и художници.

Екипът може да е сформиран алтернативно, т.е. да се включат само част от изброените експерти, като задължително да се предложат : • Литературовед, филолог – 2 год опит по специалността

 • Изкуствовед музикант - 2 год опит по специалността

 • Хореограф, режисьор – 2 год опит по специалността

 • Актьор, театровед - 2 год опит по специалността

 • Озвучител – 2 год опит по специалността

 • Осветител – 2 год опит по специалността

 • Мултимедия -2 год опит по специалността

 • Ръководител екип, който следва да отговаря на следните изисквания: Висше образование, степен бакалавър или магистър в областта на изкуствата, културата,педагогика,туризъм,икономиката,публичната администрация, европейската ингеграция или друга релевантна специалност с минимум 5(пет) години стаж по специалността и опит в организирането на публични събития;

Същият ще отговаря за координацията и реализирането на задачите предмет на поръчката, включително отчитането пред Възложителя.
Представя се списък (по образец – Приложение № 8), съдържащ данни за собствени или наети лица, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката. Списъкът да е придружен от копия на дипломи, удостоверения за професионална квалификация и трудови книжки или други удостоверяващи документи за придобития стаж, от които да е видно, че съответните лица отговарят на изискванията на Възложителя за образование и стаж. Представят се и професионални автобиографии на лицата, които ще бъдат ангажирани и ще отговарят за изпълнение предмета на поръчката.

Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява качественото предоставяне на услугата в процеса на изпълнение на договора. Експертният състав на Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, технически, административни и други функции по организацията и изпълнението на предмета.

В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица и е определен за спечелил обществената поръчка, на основание чл.49 от ППЗОП, следва да представи пред възложителя преди сключване на договора заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на обединението.

Забележка: Изискуемите документи, представени на език, различен от български, следва да бъдат придружени с превод на български език.

2.3. Срок на валидност на офертите


Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително, считано от датата на отваряне на офертите.

Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществена поръчка.ІІІ. ГАРАНЦИИ

3.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й


Размера на гаранцията за участие към участниците е посочена в Раздел ІІІ, т. 1.1. на обявлението за настоящата обществена поръчка. В случаите когато участникът избере да представи банкова гаранция, в нея трябва да бъде изрично посочено, че тя е безусловна, неделима и неотменима, в полза на община Созопол, със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата, и е за настоящата обществена поръчка.

За Банковата гаранция следва да е по Образец №16.

В случаите когато обслужващата участника банка ползва собствен образец на банкова

гаранция, в същия задължително се вписват условията съгласно приложения образец.

3.2. Условия и размер на гаранциите за изпълнение на договора и условия и начин на плащането им


Гаранцията за изпълнение към участниците е посочена в Образец №10 – техническо предложение и в размер на 2 на сто от стойността на договора и валидна за срока на изпълнение на договора

Банковата гаранция следва да по Образец №17. В случаите когато обслужващата участника банка ползва собствен образец на банкова гаранция, в същия задължително се вписват условията съгласно приложения образец

3.3. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие


Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение


Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и съответния Изпълнител договор в рамките на проведената обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

3.5.Гаранция за авансово плащане

Размера на гаранцията за авансово плащане към изпълнителя е в размер на 100% от сумата на предложеното авансово плащане по настоящата обществена поръчка и сключения договор. Следва да се представи във вид банкова гаранция, в полза на община Созопол, като възложителя няма изискване за специална форма. Гаранцията се освобождава в 5-дневен срок след усвояване на сумата по авансовото плащане.Банковата гаранция може да е да по Образец №18


ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
4.1. Място и срок за получаване на документацията за участие


Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това от интернет сайт на Община Созопол http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=229&Itemid=154, до датата на валидност на обявеното решение съгласно сайт на АОП( до 17 часа на 10/04/2013)

4.2. Цена на документацията за участие


Документацията е безплатна

V. РАЗЯСНЕНИЯ


Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие съгласно разпоредбите на чл. 29 от ЗОП.

VІ. ОФЕРТА
6.1. Подготовка на офертата


При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Всеки участник в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Офертата трябва да бъде изготвена на български език и да бъде подписана саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и подпечатана с печат на фирмата. /Към документите на участника се изисква представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да подпише офертата/. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.6.2. Съдържание на офертата


Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик или кутия или кашон и се подава в деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Общият Плик, следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик № 1 с надпис "Документи за подбор",

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".

Съдържание на плик №1 “Документи за подбор”:
1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2) Оферта за участие - Образец № 1

3) Административни сведения - попълва се Образец № 2;

4) Регистрационни документи на участника:

 • Копие от документа за регистрация/удостоверение за актуално състояние (съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

 • Копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде официално преведен на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);

5) Документ за закупена тръжна документация – копие;

6) Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;

7) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2,т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП – попълва се Образец № 3;

8) Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се Образец № 4.

9) Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2010, 2012 и 2012) в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си – копия, подписани и подпечатани на всяка страница (в случаите на участие на юридическо лице). В случай че участника не е приключил последната финансова година съгласно сроковете в ЗСч, за 2012г. може да се представи само справка. Образец № 15

10) Копие от годишна данъчна декларация за последните три години (2010, 2011 и 2012) – (в случаите на участие на физическо лице) , като за 2012г. може да се представи само справка;

11) Справка-декларация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три приключили счетоводни години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Образец № 14

12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация);

13) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 5;

14) Споразумение/друг аналогичен документ за създаване на обединение за участие и изпълнение на обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);

15) Нотариално заверено пълномощно от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);

16) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 6;

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
17) Декларация от членовете на обединението / консорциума – попълва се Образец № 7;

18) Експертен екип, посочват се експертите и техните позиции, прилагат се автобиографии по образец и доказателства за квалификацията на екипа попълва се -Образец № 8.

21) Други документи съгласно изискванията, посочени в Раздел ІІІ.2) от обявлението към настоящата обществена поръчка.

22) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №9.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


Съдържание на плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката”:

1) Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 10.
Съдържание на плик № 3 “Предлагана цена”:

Попълва се образеца на ценова оферта - Образец № 12.

При изготвяне на ценовото си предложение, участникът следва да предвиди и включи в крайната цена всички разходи, разноски, възнаграждения и др., дължими във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.

Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация, относно цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
6.2.1. Запечатване

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват плик № 1 “Документи за подбор”, плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 “Предлагана цена”.

Всички страници трябва да са номерирани последователно.

Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в превод. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод.


Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик на които се изписва:

frame1
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

6.3. Подаване на оферти


Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2 от 9:00 до 16.00 часа съгласно сроковете посочени в обявлението към настоящата обществена поръчка.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

VII. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
7.1. Място и дата на отваряне на офертите


Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена по реда на чл. 34 от ЗОП комисия в посочения срок в обявлението, приложено към настоящата документация.

Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се извърши по реда на раздел V от ЗОП, приетият критерий за оценка и описаната в настояща документация методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Отварянето на офертите се извършва по реда на чл. 68 от ЗОП.

7.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва по реда на Раздел ІІ от ЗОП,


Финансовите и технически предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

При определяне на общата оценка на предложенията се обединяват техническата и финансовата оценка на предложенията, съгласно методиката. Общата оценка на всяко едно от предложенията по отделно се изчислява за всеки един от участниците и си отразява в Оценителен лист – Образец № 13. Оценителния лист се подписва от всеки един член на Комисията.7.3. Методика за класиране на офертите участващи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Организиране на иновативно културно събитие – фестивал „Созополис

По проект: „Изминати/бъдещи пътища”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010/027, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-010/2010. ”Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития ” по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013г.”
Възложителят ще определи изпълнителя/лите на обществената поръчка въз основа на посоченият в обявлението критерий „Икономически най-изгодна оферта”. Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка по обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. Оценката и класирането на офертите се отбелязва в съответните таблици-листи.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

Председателят и членовете на комисията се назначават от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. Председателят и членовете на комисията попълват декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП след запознаване със списъка на лицата, подали оферти. Председателят поканва представителите на участниците, на средствата за масова информация и на юридическите лица с нестопанска цел да представят документи за самоличност, пълномощни и да се подпишат в съставения присъствен лист.

Председателят на комисията пристъпва към отваряне на пликовете с предложения, по реда на тяхното постъпване, според списъка представен от Възложителя в изпълнение на чл.68, ал. 1 от ЗОП.

При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена. Подписват се и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените показатели. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.
Разглеждане на офертите

1.1.Преди началото на оценяването на офертите, комисията извършва проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

1.2.При тази проверка се проследява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата съгласно Указанията към участниците за възлагане на обществена поръчка.

До следващ етап на оценката се допускат само участниците, чиито оферти и документи съответстват напълно на изискванията на възложителя относно окомплектоваността на офертата и приложените документи, както и на минималните изиквания, поставени от възложителя, свързани с икономическото и финасовото състояние на участника, технически възможности и квалификация.

Офертите, които не отговарят на изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и не са съобразени с техническите спецификации в документацията се отстраняват след мотивирана обосновка от комисията и не се оценяват.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

Комисията и нейните членове могат да правят on-line проверка за документи в Търговския регистър на Агенцията по вписване - https://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra?0, както и в системите АПИС www.apis.bg и ДАКСИ – www.daxy.bg и други.Оценката на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка - “икономически най-изгодна оферта”, за класиране на участниците, ще се извърши на базата на следните критерии:


1. К1 - Коефициент за ценовата част /Ц/ за изпълнение на поръчката:

Кандидатите получават от 1 до 50 точки, като коефициентът К1 се определя по формулата:

К1= Ц /минимум лева / х 10

Ц /участник/

на база предложената обща стойност на поръчката с включено ДДС.
Тежестта на критерия е Н1 = 50

Махимален брой точки е 500т.
2. К2 – Коефициент за брой участници. /С/. Кандидатите получават от 1 до 30 точки, като коефициентът К2 се определя по формулата:

К2 = С/участник/ х 30

С /мах бр.участници/
Тежестта на критерия е Н2 = 30

Махимален брой точки е 300т.

3. К3 – Коефициент за брой дни. /Е/. Кандидатите получават от 1 до 10 точки, като коефициентът К3 се определя по формулата:
К4 = Е/участник/ х 10

Е /мах бр.дни/


Тежестта на критерия е Н3 = 10

Махимален брой точки е 100т.
4. К4 – Коефициент за брой събития. /I/. Кандидатите получават от 1 до 10 точки, като коефициентът К4 се определя по формулата:
К5 = I/участник/ х 10

I /мах бр.събития/


Тежестта на критерия е Н4 = 10

Махимален брой точки е 100т.
Крайното класиране да се извърши по формулата:

К= К1 х Н1 + К2 х Н2+ К3 х Н3+ К4 х Н4 като на първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок сборен коефициент К.Махимален брой точки, който може да получи участник в процедурата е 1000т.

7.4. Крайно класиране на кандидатите


Крайното класиране на кандидатите се извършва по низходящ ред на получените общи оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага реда на чл. 71, ал.4 и 5 от ЗОП.7.5. Приключване работата на Комисията


Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на Комисията се подписва от всички членове на комисията и от председателя й.

След приключване на работата на Комисията, нейният председател представя протокола за утвърждаване на Възложителя. Заедно с протокола председателят предава на Възложителя и цялата документация, свързана с проведеното разглеждане и оценка на офертите.7.6. Обявяване на резултатите


Обявяването на резултатите от работата на комисията се извършва по реда на чл. 73 от ЗОП.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Договорът се сключва по реда на ЗОП и раздел V от Правилника за прилагане на ЗОП.

X. ОБЖАЛВАНЕ


Обжалването на настоящата обществена поръчка се извършва по реда на глада единадесета от ЗОП.

Допълнителни разпоредби


За всички неуредени с настоящите указания въпроси се прилага закона за обществените поръчки и нормите на националното и европейско законодателство.Този документ е създаден в рамките на проект „Изминати /бъдещи пътища”, BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Созопол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия органСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница