Програма "Регионално развитие"страница1/4
Дата18.11.2017
Размер0.85 Mb.
Размер0.85 Mb.
  1   2   3   4
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

О Б Щ И Н А Р А Д Н Е В О О Б Л А С Т С Т А Р А З А Г О Р А

УТВЪРДИЛ
КМЕТ : ________________

/ д-р ЮЛ.ИЛЧЕВ /

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЕДМЕТ „Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”

2013 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

В) Предмет на обществената поръчка. Място на изпълнение на дейностите от обхвата на възлагането

Г) Цел на обществената поръчка

Д)Мотиви на избора за възлагане на процедуратаРАЗДЕЛ II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Кратка информация за проекта

1.1. Общи положения.

1.2.Обща и специфични цели на проекта.
2. Пълно описание на предмета на поръчката
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1.Общи изисквания

2. Условия за допустимост на участниците;

3.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

4. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците
Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

2. Съдържание

3. Специфични изисквания
В)Място, срок и цена за получаване на документацията за участие в процедурата. Разяснения по документацията за участие. Условия за извършване на оглед на местата за монтаж на оборудването, обект на доставка.

1. Място, срок и цена за получаване на документацията за участие в процедурата

2. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

3. Условия за запознаване с одобрения от УО на МРРБ технически проект по по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/01, проект „Нов живот за миналото”.

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците
Д) Гаранция за участие, гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

Б)Касиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата

РАЗДЕЛ V.Сключване на договор за възлагане на поръчкатаРАЗДЕЛ VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ
А) Общи изисквания

Б) Етични клаузи

РАЗДЕЛ VІІ.ПОКАЗАТЕЛИ , ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ .

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Образец №.1 – Оферта за участие

Образец №.2 – Административни сведения

Образец №.3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, т.2а и т.5 от Закона за обществените поръчки

Образец №.4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал. 2, т.1, т.3 и т.4 от Закона за обществените поръчки

Образец №.5- Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Образец №.6 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката

Образец №.7 - Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто – договора

Образец №.8 – Информация за специализирания оборота на участника

Образец №.9 - Списък с основните договори, изпълнени от участника през последните 3 (три) години

Образец №.10 – Декларация за експертния състав на Участника, определен за изпълнение на дейностите от предмета на обществената поръчка

Образец №.11 - Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители

Образец №.12 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец №.13 – Техническо предложение

Образец №.14 - Ценовата оферта

Образец №. 15 – Банкова гаранция за участие

Образец №.16 – Банкова гаранция за изпълнение

Образец №17 - Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициенти на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013

Образец №18 – Проект на договор

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ УСЛОВИЯ
А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА РАДНЕВО, с административен адрес: гр. Раднево, ул. ”М. Станев” №1, тел.: 0417/8 20 72, факс: 0417/8 22 80.

Интернет адрес: obshtina.radnevo.net, e-mai :lobshtina@radnevo.net

Б) Правно основание за възлагане на поръчката

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки.За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.


В) Предмет на обществената поръчка

Място на изпълнение на дейностите от обхвата на възлагането

Предмет на обществената поръчка е „Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”,пълното описание на който е подробно разписано в настоящите указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, включени в обхвата му.
Мястото за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагане по настоящата обществена поръчка е гр.Раднево, Археологически парк „Нов живот за миналото”, находящ се в УПИ №1-578 (първи, отреден за планоснимачен номер петстотин седемдесет и осем) в кв.93 (деветдесет и три) по плана гр.Раднево, имот № 61460.504.578 по одобрена кадастрална карта.
Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект„Нов живот за миналото”,който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/3.1-02/2009/015от 28.12.2010 г.

Г) Цел на обществената поръчка

Целта на настоящата процедурата е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация, практически опит в областта на изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракциони спектакли .


Д) Мотиви за избора за възлагане на процедурата

Съобразно изготвения от Община Раднево и одобрен от Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, бюджет по проект„Нов живот за миналото”, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка е 87 720 лв. без. ДДС (осемдесет и седем хиляди седемстотин и двадесет лева), без включен ДДС .

Предвид изложеното и съобразно изискванията на чл.15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка е нейната стойност.

В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП формални процедури.

Предвид обстоятелството, че естеството на предвидените за възлагане дейности, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита процедура.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.


Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Раднево, в качеството й на Възложител на поръчката и едновременно - Бенефициент по проект Нов живот за миналото” и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG 161PO001/3.1-02/2009/015.

РАЗДЕЛ IІ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Кратка информация за проекта:


  1. Общи положения

Предвидените услуги , предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка са основната част от изпълнението на цялостния проект BG161РО001/3.1.02/2009/015Нов живот за миналото, който се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР).

Договорът за изпълнение на проекта между Община Раднево и Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.е сключен на 28.12.2011 г. с № BG 161PO001/3.1-02/2009/015, съобразно който Общината е Бенефициент по проекта.

Проектът предвижда изграждането на археологически парк „Нов живот за миналото” в гр.Раднево, УПИ № 1-578 в кв.93 по плана гр. Раднево, имот № 61460.504.578 по одобрена кадастрална карта – общинска собственост.

Проектът по своя замисъл и съдържание върви в две направления – облагородяване територията на района на община Раднево, превръщайки един пустеещ и загрозяващ облика на града терен, в красива и атрактивна паркова среда чрез възстановка на археологическа субстанция с хипотетична реконструкция на разкрито, но несъществуващо вече, археологическо наследство, обхващащо период от Бронзовата епоха (2000 г. пр. Хр.) до Средновековието. Както и съхраняването и социализацията на това археологическо богатство, обогатявайки многообразието на местната икономика чрез развитието на културния туризъм, превръщайки археологическите и исторически паметници и събития, както и природното богатство на района, в туристическа атракция, стимулирайки създаването на нови туристически фирми в сферата на специализираната туристическа супер- и инфраструктура - хотелиерски, ресторантьорски, агентски, туроператорски, транспортни и други туристически услуги .

Проектът предвижда разполагане на открито на следните възстановки :Обект № 1 – Порта от ранновизантийска крепост с правоъгълни отбранителни кули;

Разкрита е порта на ранновизантийската крепост, фланкирана с правоъгълни кули, издадени пред кортината на стената.Стената и кулите са с дебелина 1,60м.Входовете са от запад, засечени перпендикулярно в крепостната стена с ширина 1,00м. Размерът на вътрешното простронство на кулите е 4.00 х 2.30 м, а разстоянието помежду им е 7.00 м.Обект № 2 – Фрагмент от ранновизантийска крепост- кръгла кула с части от стена;

В план крепостта представлява почти квадрат със страна 79.00 м. Ъглите са и фланкирани от четири кръгли кули пред стената на кортината. Стената е с ширина 2.00 м, а ширината на стените на кулите е 1.40 м. Вътрешното пространство е с диаметър 5.60 м.Обект № 3 – Раннохристиянска базилика и катакомбен гроб от ІV – V век.

Разкрити са основи на две раннохристиянски базилики. Ранната базилика е с размери 17.00 х 12.50 м и дебелина на стилобатите 0.60 м. Ротирана е с 40º на югоизток. Върху нея се намират останките от базилика № 2 с размери 22.30 х 13.60 м. В план представлява трикорабна, едноапсидна базилика с притвор и вход от запад. Дебелината на зидовете е 0.80 м.Обект № 4 – Стражева кула със стопанска постройка от римската епоха;

Разкрита е жилищно-стопанска сграда с пет помещения, групирани около вътрешен двор. Общата площ на проучената сграда е 375 м2.Североизточно от сградата е проучена и единична стражева кула с вътрешни размери 4.30 х 4.30 м и дебелина на зида 1.60 м.Обект № 5- Зидан гроб от римската епоха

Гробното съоръжение, представлява зидана тухлена гробна камера с външни размери 2.10 х 1.10 м. Същинският гроб е с размери 1.40 х 0.40 х 0.22 м, покрит с 2 големи керемиди (тегули).Зидарията е изпълнена от тухли с размери 32 х 32 х 4 см.Обект № 6-1 и обект № 6-2 – Защитни покрития

Под защитните покрития ще бъдат експонирани възстановки на погребение, светилища, жертвоприношение и средновековни жилища и работилница.

Към източната част на парка е предвидено изграждане на защитни покрития за останалите археологически експонати: макети на гробове, жертвоприношения, селища и светилища.Идеята е покритията от една страна да наподобяват фрагментарно могилни насипи, а от друга да изпълняват защитни функции за експонираната археологическа субстанция.

Ще бъдат макетирани и стратиграфски разрези, визуализиращи историческите напластявания във времето.Проектът предвижда и изработването на копия на открити в архитектурната среда и култовите и погребални съоръжения, предмети, които ще бъдат включени в реконструкциите на интериорите и реална ситуация на откритите обекти.
Обект № 7, 8, 9 Изграждане на зона (в източния край на терена) за рекреация и отдих, представляващо комплексно съоръжение с поливалентни функции - амфитеатър и подкрепителен пункт със санитарни възли с осигурен достъп на посетители в неравностойно положение.
1.2. Обща и специфична цели на проекта:
1.2.1. Общата цел на проекта е да допринесе за за стимулиране на икономическото развитие на региона на Общината, посредством оптималното използване на културното наследство;

1.2.2. Специфичните цели на проекта са:


 • Да бъде разрешен проблема за съдбата на археологическите паметници, осъдени на изчезване и оставащи непознати за обществото, въпреки тяхната културно-историческа уникалност.

 • Да се спомогне за превръщането на община Раднево и района в туристически привлекателна цел чрез формирането на впечатляващ и непредлаган досега продукт. В същото време, превръщането на парка в място за работа на културни и образователни институции в района и изобщо в национален мащаб, следва да постави акцент върху сравнително редките възможности за обучение на живо на младите хора в научни и културни дейности.

 • Да се създаде жива връзка с паметниците от миналото от различни епохи вън от музейната среда и да се създадат условия за допълнително въздействие. Пресъздаването на открито на културно-исторически факти, в пространство със силно изявена транспортна комуникативност ще го превърне в място, в което може да се реализира тясна връзка с околни средища с развита и перспективна туристическа инфраструктура. Така този, досега лишен от атрактивност и интерес за туризма център, ще се превърне в обект на интерес. Към възможностите за използване на природни атракции, с оформянето на Парка ще се добави и такава за посетители от различни възрасти с интереси към културно-историческото ни минало.

 • Да се създадат предпоставки за изграждане на туристически информационен център, какъвто липсва засега в гр. Раднево.

 • Уникалността на проекта и достъпността на парка ще увеличат посещаемостта и интереса към града и района и на целия пътуващ към морските ни курорти и към съседна Турция международен поток от туристи. Раднево има възможности да се превърне в обект на безспорен интерес от страна на чуждестранни туристи и специалисти, като туристическите атракции могат да преминат и в елемент от учебен процес и неговата анимация.

 • Възможност да се проследят особеностите на погребалните ритуали за повече от 2000 години;

 • Възможност посетителят да се запознае с битовата среда на средновековния човек, да опита сам да участва в дейности, характерни за тогавашния живот и опит (например изработване и изпичане на керамика в реконструирано копие на пещта от Искрица и други подобни).


1.2.3. Целеви групи и крайни бенефициенти
1.2.3.1. Целевите групи, към които е насочен проекта, са:

 • Индивидуални и организирани български и чуждестранни туристи;

 • Пешеходци, както и хора с увредена мобилност;

 • Ученици от основни и средни училища в региона и страната, студенти;

 • Специализирани групи с научни и хоби цели;

 • Транс-европейските туристически концерни – включване на Раднево в програмите на обиколните групи от водещи европейски туроператори;

 • Големите български туроператори ;

 • Местните и от региона туроператорски и агентски фирми.

1.2.3.2. Крайни бенефициенти, които ще се възползват директно отреализацията на проекта, са: • Населението на Община Раднево и на съседните общини – Стара Загора и Казанлък, райони с богато културно-историческо наследство и сериозен туристически поток към тях;

 • Фирмите от местния туристически бизнес – действащи в момента и създадените нови туристически фирми в сферата на специализираната туристическа супер- и инфраструктура–хотелиерски, ресторантьорски, агентски, туроператорски, транспортни, за допълнителни туристически услуги и др.;

 • Организации, занимаващи се с дейности и бизнеси, свързани с туризма, в т.ч. Консултативни съвети по туризъм на общините, туристически дружества, браншови организации в сферата на туризма;

 • Научни, културни и образователни институции и организации;

 • Реализацията на проекта ще позволи регионалната оферта да се интегрира с дейността на разположените в непосредствена близост Локални културни системи, формирането и предлагането на специализиран културно-исторически регионален продукт.


2. Пълно описание на предмета на поръчката. Технически спецификации
Обхватът на дейностите от предмета на поръчката включва

2.1. Изработване и тиражиране на промоционален филм и клип

2.2.Разработване на информационни материали за популяризиране на обектите на проекта :

 • Изработване на рекламен албум

 • Изработване на билбордове

 • Изработване и тиражиране на брошура

 • Изработване и тиражиране на симпозиумна книга

 • Изработване и тиражиране на дипляна

 • Изработване и тиражиране на рекламни флаери

 • Изработване на рекламни сувенирни магнити

 • Изработване на рекламни банери

2.3.Изработване на уеб сайт
2.4. Подготовка и реализация на атракционен спектакъл
3. Конкретни дейности (задачи). Изисквания при изпълнение на обществената поръчка
3.1 Изработване и тиражиране на промоционален филм и клип.
Вид дейност

Брой

Времетраене

1.

Изработване и тиражиране на промоционален филм

1 бр.15 минути


2.

Изработване и тиражиране на промоционален клип

1 бр.20 секунди


Участникът представя концепция за изработка и тиражиране на промоционален филм и клип за културното и природно богатство на района, тиражирани и преведени на руски и английски език.


Съдържание на промоционалния филм

 • институционална рамка на проекта

 • история на проекта – хронология.Цели на проекта

 • археологически парк „Нов живот за миналото”- представяне на парка като съществуващ туристически и атракционен обект

 • културното богатство на района – проследяване на историческата хронология :

  • неолит;

  • бронзова епоха ;

  • ранножелязна епоха;

  • късножелязна епоха;

  • Рим;

  • ранна Византия – крепости и църкви;

  • средновековие – бит и култура, погребални обреди

с представяне на панорамни изгледи и отделни детайли от запазени археологически паметници.

 • природно богатство на района- Източномаришкото лигнитно находище

 • дикторски текст зад кадър


Съдържание на промоционалния клип

 • институционална рамка

 • кратко представяне на проекта.Цели на проекта

 • културното и природно богатство на района .

 • дикторски текст зад кадър


Задължителни атрибути на филма и клипа

 • наименование на проекта

 • атрибути на визуализацията на проекта – лого на ЕС и лого на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 .

 • герб на Община Раднево

 • адрес на Община Раднево и археологически парк „Нов живот за миналото”

 • интернет-страницата на Община РадневоИзисквания към изработката на промоционален филм и клип

 • Да представя Община Раднево като атрактивна туристическа дестинация;

 • Съдържанието да бъде подчинено на цялостна концепция, като представя по най-атрактивен начин културното и природно богатство на района ;

 • Да е с модерна визия, завладяващ, динамичен, да предизвиква силни положителни емоции у зрителите и желание „веднага” да посетят района;

 • Всички текстови материали ще бъдат предоставени от Възложителя на български език.Технически параметри:

 • Формат - DVD

 • Тираж : промоционален филм- 20 бр. ; промоционален клип: 20 бр.Условия за изпълнение .

 • Участникът представя цялостна подробна концепция за изработка и тиражиране на промоционален филм и клип за културното и природно богатство на района, тиражирани и преведени на руски и английски език. Концепцията следва да бъде обвързана със специфичните цели на проект „Нов живот за миналото”.

- всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие


 • Авторските права, свързани с производството на готовия продукт, се прехвърлят на Възложителя , при спазване на реда и процедурите, регламентирани в ЗАПСП.

 • Предлагана цена за изработването на промоционален филм и клип следва да включва абсолютно всички разходи за изработка им (в това число превод на английски и руски език, заснемане, хонорари на актьори, сценаристи и т.н.), както и доставка до възложителя на електронен носител, във формат, позволяващ по-нататъшното ползване на продукта от електронните медии.

 • След сключване на договор избраният изпълнител предоставя в срок до 10 (десет) работни дни при заявка от възложителя вариант за промоционален филм и клип.

 • Възложителят има право да го одобри или да изиска корекции/допълнения. В случай на отхвърляне от страна на възложителя на предложените вариант,изпълнителят се задължава да представ нов.

 • Срок на изпълнение: до 30 дни след получаване на заявка от страна на възложителя,но не по-късно от 10.06.2013 г

3.2.Разработване на информационни материали за популяризиране на обектите на проекта.

Минимални изисквания


Вид материал

Съдържание

Тираж/бр.

Формат/ обем стр.

Хартия/ Грамаж.

Изисквания за качествоЦветност

1

рекламен албум

- институционална рамка

- презентация на мисия, цели и основни дейности, целеви групи и партньор, бюджет и срок на проекта;

- археологически парк „Нов живот за миналото”- представяне на парка

- културното богатство на района – представяне на запазени археологически паметници, подредени по хронологичен принцип.

- природно богатство на района


1 000

Размер А4  210 х 297 мм

Обем – 32 стр.

Подвързия – шита

Хартия – мат 150 гр.

Корица – картон 250 гр. Пълноцветна – UV лак


Печат – пълноцветен 4+4 – двустранно


2

брошура

- Презентация на мисия, цели и основни дейности, целеви групи и партньор, бюджет и срок на проекта;

- Презентация община Раднево

- Презентация на културното и природно богатство на района

- Презентация ОП „Регионално развитие” и схемата за финансиране

- Текст съгласно изисквания на ЕС

-Снимков материал1000

Размер А 4- 210х 297 мм

с разгръщане 6 страници
Гланц 120 гр.
Подвързия – двоен телбод


4+4 пълноцветен


3

симпозиумна книга

- материали на участниците от научната конфeренция

500

Размер А4


Тяло - мат 120 гр.

Корица – 300 гр. – кожена подвързия – шита
4+4

4

Дипляна


- Презентация на мисия, цели и основни дейности, целеви групи и партньор, бюджет и срок на проекта;

- Презентация община Раднево

- Презентация ОП „Регионално развитие” и схемата за финансиране

- Текст съгласно изисквания на ЕС1

-снимков материал


1000

Размер А 4 210х297 мм


Гланц 120 гр.


Печат пълноцветна 4+4


5

рекламен флаер

- Кратка презентация на проекта ;

-кратка презентация на културното и природно богатство на района

- Текст съгласно изисквания на ЕС2

-снимков материал3 000

Формат –

А 5 148х210 мм

Гланц 90 гр.
4+4 пълноцветен печат


6

сувенир - магнит

Магнитно фолио с изображение – лого – ще се предостави от възложителя


3 000

Размер 70 х 30 мм


Магнитно фолио
7

Банер

в комплект със стойка за поставяне-Наименование на проекта

-Продължителност на проекта:

- принос - финансова подкрепа на ЕС


2

300/200 см.

винил

Пълноцветен печат

8

билборд

-Наименование на проекта

- Бюджет на проекта:

-Продължителност на проекта:

- принос - финансова подкрепа на ЕС
2

2м.х1,20м

трайни материали, съобразен с нормативната база, устойчив на вятър и други атмосферни условия.
Изисквания към изпълнението .При изпълнението, следва да се вземе под внимание следното:


 • Всички текстови материали ще бъдат предоставени от Възложителя предварително на български език.
 • В тези случаи, когато има материали на няколко езика, трябва да се постигне идентичност и огледалност при странирането на информационните материали на съответните езици с тези на български език, като за целта е необходимо Изпълнителят да осигури отличен превод на материалите, които са на английски и руски език.
 • Билбордовете следва да представят и рекламират археологическия парк в гр. Раднево – „Нов живот за миналото”. При изработването на билбордовете е необходимо да се спазват шрифтовете, размерите, цветовете и т.н., съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", представляващи неразделна част от Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”(Образец №.17).
 • Рекламните банери са предназначени за провеждане на научно-практическа конференция по проблемите на социализацията на културното и историческо наследство, която ще се организира и проведе от Възложителя ден преди официалното закриване на проекта и официалното откриване на археологически парк „Нов живот за миналото”.


Условия за изпълнение


 • В своята оферта по всеки един от гореизброените видове информационно-рекламниматериали участникът представя образци или информация, удостоверяващи качеството на изделието, неговата здравина (там където е приложимо) цена на изделието, с включени разходи за дизайн, предпечат, печат и доставка домястото, посочено от възложителя.

 • След подписване на договора и до 30 дни след получаване на заявка, Изпълнителят трябва да предостави едно контролно копие (разпечатка) на Възложителя, което се подписва от автора на материала, което след одобрение от Възложителя се отпечатва.

 • Срок на изпълнение: до 30 дни след получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 10.06.2013 г

3.3 Изработване на уеб сайт
Изработване и поддържане на уебсайт на археологически парк „Нов живот за миналото” в гр. Раднево, вкл. закупуване на домейн и хостинг.Уеб-сайтът следва да отразява културното и природно богатство на района, тиражирани и преведени на руски и английски език от изпълнителя.

Технически изисквания

 • Формат: HTML / PHP 5

 • Размер:минимум 5 GB дисково пространство

 • триезична версия на интернет страницата – български , английски и руски език

 • възможност за увеличаване на снимките в съдържанието на рубриките след кликване върху тях

 • възможност за промяна на рубриките - да се добавят нови; да се премахват стари (да се местят автоматично в архив след определен срок с възможност ако в този период не са генерирани нови, последните 1 или 2 да стоят в актуални); да се променят настоящи

 • възможност за промяна на елементи от началната страница – въвеждане на информация, добавяне на банери и т.н.

 • да позволява добавяне на основни менюта (раздели) и подменюта

 • да позволява добавяне на неограничен брой нови страници

 • да позволява изтриване на съществуващи страници

 • да позволява добавяне на информация в съществуващи страници или в новосъздадени

 • търсачка на всяка страница

 • страницата на парка да включва нови възможности за интерактивна комуникация с публиките: блог, туитър, профил във Фейсбук, RSS feed и други популярни съвременни високотехнологични методи за информация, комуникация и обмяна на идеиЗадължителни атрибути

 • наименование на проекта

 • атрибути на визуализацията на проекта – лого на ЕС и лого на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 .

 • герб на Община Раднево

 • адрес на Община Раднево и археологически парк „Нов живот за миналото”

 • интернет-страницата на Община Раднево


Съдържание

 • Сайтът трябва да съдържа като минимум следните основни раздела с информация (текст и снимков материал):

 • институционална рамка

 • история на проекта – хронология.Цели на проекта

 • културното и природно богатство на района .Аудио-визуални материали

 • Кратка информация за Община Раднево и линк към официалният уеб сайт на общината.

 • новини/актуално

 • предстоящи събития от културния календар на общината

 • контакти


Условия за изпълнение

Участникът представя цялостна подробна концепция за изработка на уебсайт на проекта, включващ следните компоненти:

- визуализация на сайта, предоставена на електронен носител;

- описание на визуалните елементи и функционалност;- всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие
Авторските права, свързани с производството на готовия продукт, се преотстъпват на Възложителя.

 • Срок на изпълнение: до 30 дни след получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 10.06.2013 г


3.4 Подготовка и реализация на атракционен спектакъл
Изисквания за организиране и провеждане.

 • Изпълнителят трябва да осигури организирането и провеждането на атракционен спектакъл при следните параметри:

 • Организацията на атракционния спектакъл се изразява в изготвянето на програма и сценарий за провеждане на празненствата, както и в предварителните организационни (логистични и технически) дейности, предхождащи го.

 • С този спектакъл ще стане официалното откриване на археологическия парк. Същият ще бъде част от предвидените атракции, които ще бъдат предлагани в туристическия пакет „Археологически парк „Нов живот за миналото” за предстоящите след откриването туристически турове

 • Спектакълът ще се проведе на сцената на АП „Нов живот за миналото „ гр.Раднево .При осъществяването на спектакъла ще се използва монтираната в парка система „Звук и светлина“;

 • Продължителност на спектакъла – до 30 минути

 • Атрационният спектакъл ще е своеобразна симбиоза между театър, музика, танци, изобразително изкуство и фолклор . Ще се провежда по предварително изготвен сценарий за постигане на максимален ефект. Основната идея на спектакъла е проследяване на историческата хронология , представена конкретно на терена на археологическия парк :

  • неолит;

  • бронзова епоха ;

  • ранножелязна епоха;

  • късножелязна епоха;

  • Рим;

  • ранна Византия – крепости и църкви;

  • средновековие – бит и култура, погребални обреди

Чрез умелото съчетание на различни изразни средства /музика, танци, светлинни ефекти и др./ ще се представи зараждането и развитието на живота на територията на община Раднево.

 • В спектакълът могат да вземат участие като изпълнители самодейци от художествените състави на читалищата в района на община Раднево или да бъдат включени и професионални актьори.

 • Участникът осигурява необходимите костюми, декори и украса за сцената.

 • В предложената цена за изпълнение на поръчката, следва да са калкулирани всички разходи по организиране на спектакъла /осуряване на участници, костюми, декори , транспорт и др., /

 • Всички дейности по изпълнение трябва да се съгласуват с Възложителя минимум 5 дни преди спектакъла.


Условия за изпълнение

 • Участникът представя цялостна подробна концепция за реализация на атракционен спектакъл.Концепцията следва да бъде обвързана със специфичните цели на проект „Нов живот за миналото”.

  • всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие

 • Авторските права, свързани с производството на готовия продукт, се прехвърлят на Възложителя , при спазване на реда и процедурите, регламентирани в ЗАПСП.

 • Срок на изпълнение: до 30 дни след получаване на заявка от страна на възложителя, но не по-късно от 10.06.2013 гЗабележка:
Сроковете за изпълнение по т.3.1, т.3.2, т 3.3. и т.3.4 могат да бъдат променени във връзка с промяна на крайните срокове за изпълнение на дейностите по проект по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015


4.Указания за спазване изискванията на ЕС за публичност на проекти финансирани от ЕС.

4.1.Спазване изискванията на ЕС за публичност на проекти финансирани от ЕС включва:

 • Поставяне на знак и лого на ЕС и Европейски фонд за регионално развитие

 • Поставяне на знак и лого на ОП „Регионално развитие”

 • Поставяне на герб на Република България

 • Поставяне на надпис „Този продукт е създаден с финансовата подкрепа на ЕС”

Изискванията са подробно описани в Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", представляващи неразделна част от Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”(Образец №.17.)

4.2.Върху печатни материалии в дигитални средства, в уеб-сайт се поставя и текст:

“Този документ, средство, уеб-сайт и т.н е създаден в рамките на проект „Нов живот за миналото“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от основния бенефициент на проекта Община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.


4.3.Всички реквизити да са съобразени с Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013
5.Прогнозна стойност на поръчката
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка е - до 87 720 лв. без. ДДС. в т ч. :

4.1. Изработване и тиражиране на промоционален филм и клип - до 16 100 лв.

4.2.Разработване на информационни материали за популяризиране на обектите на проекта – до 43 670 лв. в т. ч. :

 • Изработване на рекламен албум – до 21 280 лв.

 • Изработване на билбордове – до 6 600 лв.

 • Изработване и тиражиране на брошура – до 2 390 лв.

 • Изработване и тиражиране на симпозиумна книга – до 7 400 лв

 • Изработване и тиражиране на дипляна – до 800 лв

 • Изработване и тиражиране на рекламни флаери – до 1 200 лв

 • Изработване на рекламни сувенирни магнити - до 3 600 лв

 • Изработване на рекламни банери – до – 400 лв

4.3.Изработване на уеб сайт – до 3600 лв

4.4.Подготовка и реализация на атракционен спектакъл – до 24 350 лв
5.Срок за изпълнение на поръчката – до 10.06.2013 г.

РАЗДЕЛ IІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ
А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.

1.2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания се прилагат за обединението като цяло.Изключенията са отбелязани изрично.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение.Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да се представи в оригинал или в нотариално заверено копие.и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1.2.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

1.2.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

1.2.3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението,

1.2.4. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

1.2.5.е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
1.4.Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица , изискванията посочени по-долу, в съответствие с чл.56, ал.3 от ЗОП се прилагат за отделните участници в обединението, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация - съобразно дела на участие на всеки участник в обединението.

1.5.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени по–долу, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно дела на участие на подизпълнителя/ите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
2. Условия за допустимост на участниците


2.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; , освен ако е реабилитиран;

2.1.2. е обявен в несъстоятелност;

2.1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

2.1.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си

2.1.5. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност в областта на организиране и провеждане на обществени мероприятия /(концерти, спектакли и др./ и изработване на презентационни материали / изработка на видеоклипове , филми, уебсайт , рекламни и информационни материали/ ,съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

2.1.6. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2.1.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години

2.1.8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.2.1.1. т. 2.1.5. и т.2.1.8 . се прилагат както следва:

а/. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговскиязакон;

б/ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в/ при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г/ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д/. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е/) при едноличен търговец- за физическото лице - търговец;

ж/. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, коитопредставляват кандидата или участника;

з/. в случаите по б. “а” - б. “ж” - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, .

2.1.9. при които лицата от б. “а” до б. “з” по-горе са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.1.10. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2.1.11. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие.

2.1.12. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП.

2.1.13.е представил гаранция за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, която е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертите.2.3. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т.2.1.1.-2.1.10.) в Р.България и в държавата, в която са установени.

2.4.За обстоятелствата по т.2.1.2, т.2.1.3., т.2.1.4., т.1.2.6 и т.1.2.7 , когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

2.5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените в т.2.1.1.-2.1.10. изисквания се отнасят и за подизпълнителите

2.6.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от гореизброените изисквания.

3. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

Участниците трябва да имат за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) оборот от предоставяне на услуги, сходни с обекта на обществената поръчка (услуги по организиране и провеждане на обществени мероприятия /концерти, спектакли и др./ за над 100 човека/събитие)и изработване на презентационни материали, което представлява комплекс от дейности включващи:изработка на видеоклип/ове , филм/и, уебсайт/ове , рекламни и информационни печатни материали на стойност не по-малко от 260 000 лв. (двеста и шестдесет хиляди лева), сумарно за трите години;

Наличието на изискуемия минимален оборот следва да е виден от представената от Участника информация за общия оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (по образец №8) за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Сходни услуги с предмета на поръчката са услуги по организиране и провеждане на обществени мероприятия(концерти, спектакли и др./ за над 100 човека/събитие)и изработване на презентационни материали, което представлява комплекс от дейности включващи:изработка на видеоклип/ове , филм/и, уебсайт/ове , рекламни и информационни печатни материалиЗабележка:

При участие на Обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за Обединението като цяло..

При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на поставеното по-горе минимално изисквания за икономически и финансови възможности.
4.Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците
4.1.Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на поръчката и да са изпълнили през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) договор/и за услуги сходни с предмета на поръчката.

.
Сходни услуги с предмета на поръчката са услуги по организиране и провеждане на обществени мероприятия /(концерти, спектакли и др./ за над 100 човека/събитие)и изработване на презентационни материали, което представлява комплекс от дейности включващи: изработка на видеоклип/ове , филм/и, уебсайт/ове , рекламни и информационни печатни материали..


Обстоятелствата по тази точка се доказват чрез списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на поръчката през последните три години със задължително посочени конкретнитестойности, дати и получатели (по образец № 9), придружени от препоръки за доброизпълнение (референции) от клиентите за всеки един от описаните договори, издадени презпоследните три години.

Забележка:В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, важат за обединението като цяло.

При участие чрез подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на поставеното по-гореминимално изисквание за техническите възможности и квалификация на участниците.

4.2.Участникът, трябва да предложи екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, а именно:
4.2.1. Ръководител на екипа, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

4.2.1.1. има придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и/или диплом за висше образование;

4.2.1.2. има минимум 8 години опит в организиране и провеждане на обществени мероприятия/концерти, спектакли/ и провеждане на рекламни и информационни кампании.

Функциите на Ръководителя на екипа са да организира, координира и отчита изпълнението на всички дейности, включени в обекта на обществената поръчка


4.2.2. Ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“, който да отговаря на следните минимални изисквания:

4.2.2.1. има придобита образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ и/или диплом за висше образование;

4.2.2.2. има минимум 2 години професионален опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.
4.2.3. Ключов експерт „Координатор обществени мероприятия“, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя:

4.2.3.1.има минимум средно образование;

4.2.3.1. има минимум 6 години опит като член на екип или като експерт в координиране на дейности по организиране и провеждане на обществени мероприятия /конзерти, спектакли/ и провеждане на рекламни и информационни кампании.

***Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.
!!! Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции от екипа отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип).
Забележка: По своя преценка Участникът може да предложи в офертата си допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

Забележка:В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изискванияза техническите възможности и квалификация на участниците важат за обединението като цяло.
Забележка: Задължително условие за допустимостта на участник в процедурата е той (участващ самостоятелно като физическо, юридическо лице или като обединение от физически и/или юридически лица) да покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за технически възможности и квалификация.
При участие чрез подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката.
Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на

офертата
1. Условия за валидност
1.1. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

1.2. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняване му.

1.3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение.

1.4.Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация (по образец №11), придружена с изискуемите в чл.56, ал.2 от ЗОП документи и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в процедурата.

1.5.Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

1.6.Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

1.7.Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2.1.4. от настоящата документация - Б) „ Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата” се представя в официален превод, а документите по т. 2.1.8, т.2.1.9 , т.2.1.10 , т.2.1.13 и т.2.1.14 от настоящата документация - Б) „ Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата” , които са на чужд език, се представят и в превод.

1.8.Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на Участника.

1.9.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответсвие на офертата с изискванията на документацията за участие.

1.10.Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изикуемата банкова гаранция и офертата на участника ще бъде отстранена.

1.11.Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

1.12.Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи.

1.13.Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, както следва:
Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите изисквани от Възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на Участниците. Документите следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна пластмасова или картонена папка формат А4 и подредени по реда, по който се изискват;

Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката.Участникът прилага толкова плика с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участва.

Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.Участникът прилага толкова плика с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участва.
1.14.Трите общи плика („Плик №1“, „Плик №2“ и „Плик №3“) се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:


ОФЕРТА
ДО

Община Раднево

Ул. „М. Станев” № 1,

6260 Раднево
За участие в открита процедура по ЗОП с предмет:

“Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект „Нов живот за миналото” по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект „ Нов живот за миналото


.......................................................................................................................................................

/име на Участника /

.......................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава

.......................................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.
1.15.Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

1.16.При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

1.17.Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

1.18.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

1.19.След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

1.20.Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.


2. Съдържание
Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от три части:
2.1.“Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника”; “Информация за техническите възможности на участника” - документи и образци, поставени в Плик №1 „Документи за подбор”.

2.2. “Техническо предложение” поставено в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

2.3.“Ценова оферта” – по образеца от документацията, поставен в Плик №3 „Предлагана цена”.Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница