Програма за 2004 година 17 Преглед на фискалната позиция към месец юли 2004 година 17страница1/11
Дата16.11.2017
Размер1.96 Mb.
Размер1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


Д О К Л А Д
ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА 2005 ГОДИНАВъведение 4

ГЛАВА 1: Икономическо развитие и фискална стратегия 6

I. Икономически преглед и перспективи 6

1. Развитие на световната икономика 6

2. Развитие на националната икономика 9

2.1. Тенденции в развитието на националната икономика през 2004 година 9

2.2. Демографски характеристики на населението и пазар на труда 12

3. Макрорамка на държавния бюджет за 2005 година 15II. Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2004 година 17

1. Преглед на фискалната позиция към месец юли 2004 година 17

2. Оценка за изпълнението на консолидирания бюджет до края на 2004 г. 19

III. Средносрочна фискална стратегия 22

1. Засилване на икономическото управление и нови мерки по отношение на изпълнението на Пакта за стабилност и растеж 22

1.1 Прогрес към по-добро икономическо управление и стабилни публични финанси 22

1.2 Осигуряване на своевременни действия за коригиране на неблагоприятни бюджетни тенденции. 24

1.3 Координиране на бюджетните политики 24

2. Средносрочната фискална стратегия на България 25ГЛАВА 2: Приходи и данъчна политика 30

1. Корпоративни данъци 31

2. Данъци върху доходите на физическите лица 33

3. Приходи от социалноосигурителните вноски 34

4. Данък върху добавената стойност 35

5. Акцизи 36

6. Мита 38

7. Други данъци 39

7.1 По Закона за корпоративното подоходно облагане 39

7.2 По Закона за местните данъци и такси 39

8. Неданъчни приходи 39

9. Помощи 40ГЛАВА 3: Разходни политики и разходи 42

I. Публичните разходи по икономически елементи 42

1. Текущи разходи 42

1.1 Заплати и възнаграждения в публичния сектор 42

1.2 Осигурителни вноски 43

1.3 Издръжка 43

1.4 Субсидии 44

1.5 Социални разходи 48

1.6 Лихвени разходи 51

1.7 Резерв 52

2. Публични инвестиции 53II. Държавните разходи по функции 55

1. Общ преглед 55

2.1. Общи държавни служби 56

2.2. Отбрана и сигурност 59

2.3. Образование 62

2.4. Здравеопазване 64

2.5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 66

2.6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда 70

2.7. Почивно дело, култура и религиозни дейности 71

2.8. Икономически дейности и услуги 72

2.9. Разходи некласифицирани в другите функции 75

III. Бюджет 2005 по отговорности 76

1. Централен републикански бюджет 76

2. Съдебна власт 79

3. Държавно обществено осигуряване 80

4. Бюджети на общините 83

5. Бюджет на Национален фонд към Министерство на финансите 85ГЛАВА 4: Политика по дълга / Финансиране на Бюджет 2005 88

I. Държавен дълг 88

II. Финансиране 91

ГЛАВА 5: Рискове и перспективи 93

I. Рискове пред Бюджет 2005 93

1. Изменение в икономическите параметри 93

2. Реализация на поети задължения и просрочия 94

II. Реформи и перспективи 94

1. Реализация на бюджетната реформа 94

2. Напредък при въвеждането на програмно бюджетиране 96

3. Финансова децентрализация 97Заключение 99

Приложения 100Въведение


През 2004 г. се запазва позитивната тенденция за развитие на българската икономика. Реалният ръст на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие възлиза на 6%, равнището на безработица е около 12%, инфлацията остава на ниски нива въпреки скока в цените на петрола, а размерът на преките чуждестранни инвестиции до края на годината се очаква да достигне 2 млрд. щ. долара. Високото ниво на фискалния резерв осигурява допълнителна стабилност за икономиката и защита срещу възникване на евентуални рискове за изпълнението на бюджета през годината. В значителна степен нивото на горните параметри е резултат от провежданата фискална политика от правителството, която е основен инструмент за въздействие върху икономиката и за неутрализиране на външните шокове в условията на паричен съвет. По всичко личи, че последният бюджет, наречен бюджет на съзиданието и развитието, е на път напълно да оправдае името си.

Бюджет 2005 би могъл най-кратко да се определи като бюджет на ускорения икономически растеж. В него се залага продължаване на реформите в редица сектори, ръст на приходите при направените данъчни облекчения, в резултат на повишената събираемост на фона на устойчиво икономическо развитие и стабилна макроикономическа среда. Нивото на бюджетния дефицит от 0,5% от БВП следва заявената стратегия и необходимите промени във фискалната политика с оглед процесите, които ще настъпят с присъединяването към ЕС през 2007 г.

Изложението на доклада към проекта на Закон за държавния бюджет за 2005 г. започва с анализ на международната и вътрешна икономическа ситуация, както и с прогнозните нива на основните макроикономически параметри в България и чужбина. Горните фактори са отчетени при изготвянето на фискалната стратегия, в която са представени бюджетната рамка и насоките при провеждането на фискалната политика.

В глава 2 са маркирани промените в данъчното законодателство през 2005 г., като се правят оценки на ефекта им върху бюджетните приходи и деловата активност.

Глава 3 разглежда разходната част на консолидирания държавен бюджет по икономически елементи и функции, като отделно в тази глава и Приложение №1 към доклада са представени централния бюджет, държавните органи, общините, Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), Националният осигурителен институт (НОИ) и Националния фонд към Министерството на финансите и др. В приложението е представена обосновка на заложените по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) параметри и политики.

Глава 4 третира размера и динамиката на държавния дълг, неговата валутна и лихвена структура, основните насоки при неговото управление.

Основните рискове и перспективи пред Бюджет 2005 са изведени в Глава 5. Главата съдържа и преглед на реформата в публичния сектор във връзка с въвеждането на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране, което създава условия за вземане на оптимални решения по отношение на фискалните параметри и по-ефективното разпределение и използване на бюджетните ресурси в съответствие с приоритетите на правителството. Сериозно внимание се обръща и на напредъка на процеса на финансова децентрализация, целящ засилване правомощията и отговорностите на общините, както и заздравяване на фундамента на новата система за финансови взаимоотношения между централната и местната власт на управление.

Необходимо е да направим уговорката, че докладът е разработен на базата на правителствения приоритет за постигане на целево ниво на дефицита от 0.5% от БВП. Правим тази уговорка, защото съгласно член 196, ал.2 и 3 от Закона за съдебната власт Висшия съдебен съвет (ВСС) съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на годишен закон за държавния бюджет. Министерският съвет изразява становище по проекта на бюджет на Съдебната власт пред Народното събрание. В тази връзка в доклада се разглеждат подробно параметрите по бюджета на съдебната власт, предложени от ВСС, тъй като в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2005 г. е включено предложението на самия ВСС. В случай, че се приеме проекта на Висшия съдебен съвет, консолидираният бюджетен дефицит би нараснал със 135.5 млн. лв. и би достигнал ниво от 0.8% от БВП. Основните параметри на проекто-бюджета на съдебната система, вкл. и на становището на МС са представени в Глава 3, Раздел III, т. 2.


При системата на паричен съвет въпросите за размера и структурата на държавните разходи, данъчното облагане, нивото и начина за финансиране на бюджетния дефицит са от изключително важно значение. Докладът към проекто-закона за държавния бюджет за 2005 г., изготвен от Министерството на финансите, аргументира равнището на базовите икономически параметри, както и тяхното оптимално съчетаване с оглед провеждането на ефикасна държавна политика, постигане на икономически растеж и реализиране на националните приоритети. В допълнение настоящият доклад осигурява условия за постигане на по-висока прозрачност и отчетност на правителствената политика пред обществото.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница