Програма за борба с наркотиците 2010-2013 година съдържание: Част І. Въведение. Част ІІДата16.11.2017
Размер306.61 Kb.
Размер306.61 Kb.Община

Търговище


7700 Търговище

пл. Свобода

Тел.: +359 601/6 87 00

Факс: +359 601/620 57; 622 12

E-mail: obshtina@targovishte.bgОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ 2010-2013 ГОДИНАСЪДЪРЖАНИЕ:
Част І. Въведение.
Част ІІ. Анализ на ситуацията:


 1. Състояние и тенденции;

 2. Анализ на дейността в областта на намаляване на търсенето и предлагането.

3. Законова уредба
Част ІІІ. Глобални цели и принципи:

 1. Основна цел на програмата;

 2. Целеви групи;

 3. Принципи.


Част ІV. Стратегическа област на действие: намаляване на търсенето на психоактивни вещества.
Част V. Стратегическа област на действие : намаляване на предлагането на психоактивни вещества.
Част VІ. Пресечна област на дейност.
Част VІІ. Институционална рамка и органи за реализиране на програмата, финансиране и мониторинг.


ЧАСТ І. ВЪВЕДЕНИЕ

В чл. 15 и 15а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 15-21 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества е регламентирано създаването и дейността на Областните съвети по наркотични вещества.

В изпълнение на горепосочените нормативни документи и в съответствие със Стратегията на ЕС за борба с наркотиците /2005-2012 год./ и Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013 г., Областният съвет по наркотични вещества гр. Търговище и Общински съвет гр. Търговище приемат настоящата Общинска програма за борба с наркотиците за периода 2010-2013 год.

Програма е основана на интегриран и балансиран подход, при който намаляване на търсенето и намаляване на предлагането са взаимно подкрепящи се елементи в политиката за психоактивните вещества.Общинската програма 2010-2013г. включва две основни области на действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането и две пресечни области - публична информационна система и поддържане на институционална мрежа за изпълнение.

Ежегодно към Общинската програма се приема едногодишен План за действие, изготвен от Областен съвет по наркотични вещества, който съдържа конкретни мерки за намаляване на търсенето и предлагането на психоактивни вещества, срокове за изпълнението им и отговорните институции.

Успехът в борбата с наркотиците зависи от обединяването усилията на Общината, гражданското общество и всички свързани с проблема институции.

ЧАСТ ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
1. Състояние и тенденции

А. В областта на употребата на наркотици

През последните години се наблюдава известна динамика в основните показатели за употребата на наркотици в България, което съответства на общите тенденции в Европейския съюз. Като цяло, канабисът (по-специално марихуаната) е най-масово използваното наркотично вещество. Следват синтетичните стимуланти - амфетамини и вещества от типа на екстази, а при употребата на кокаин се наблюдава тенденция на леко увеличение.

В резултат на проучвания, може да се посочи, че около 380 000-390 000 български граждани от 15 до 64 години имат поне една употреба на наркотик през живота си.

Хероинът е наркотичното вещество, най-силно свързано с проблемната употреба на наркотици в България. (над 90 % от търсилите лечение в специализираните звена през последните десетина години са го посочили като основно вещество). По-голямата част от проблемно употребяващите хероин използват инжекционната форма на прием.

Сборната оценка за броя на проблемно употребяващите хероин в България е между 20 000 и 30 000. Има основание да се смята, че броят на употребяващите хероин през последните години остава относително постоянен и стабилен, дори с леки индикации за започващо намаляване. Наблюдава се тенденция за нарастване броя на проблемно употребяващите амфетамини и вещества от типа “екстази”.

Община Търговище също не остава изолирана от общата тенденция за страната. През 2007 год. беше проведена анкета относно Някои аспекти на здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в град Търговище. Анкетирани бяха 1390 души от ІХ до ХІІ клас, избрани на случаен принцип.
Цигари и алкохол
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Голямата част от учениците (85,3 %) са пили алкохол поне веднъж в живота си. 77,7% от всички анкетирани пък са пили през последните 12 месеца, а голямата част от тях са употребили алкохол и през последния месец - в крайна сметка около 2/3 от гимназистите са употребили алкохол през последните 30 дни. Това само показва, че алкохолът наистина присъства масово в живота на българските ученици, както впрочем и на българина като обобщение.

С всеки следващ клас относителният дял на пилите алкохол и в трите времеви измерения - някога през живота, през последните 12 месеца и през последните 30 дни се увеличава, като най-голямото увеличение в дела на пилите се регистрира между 9 и 10 клас. Това не само подсказва, че в този период нещо настъпва в живота на учениците (например нещо свързано със стремежа към самоутвърждаване или пък с дискотечния и купонджийския живот), но и може да служи за своеобразен маркер за по-усилена превантивна дейност в областта на алкохола и за необходимостта тази дейност да бъде специфична за всяка възраст в рамките на училището.

Средната възраст при първото самостоятелно изпито алкохолно питие също се променя със всеки следващ клас - постепенното повишаване е от малко над 12 години и половина при 9-класниците до близо 14 години и половина при 12-класниците. Тази особеност е лесно обяснима с приобщаването на нови хора към алкохола във всяка следваща възраст, което вдига средната стойност. Възможно е обаче тези промени да се дължат и на по-ранно започване на употребата при по-младите ученици. Това вече би била определено негативна тенденция.

Иначе средната възраст при първото самостоятелно изпито алкохолно питие за всички класове в гр. Търговище е 13,4 години, което означава, че превантивните дейности в областта на употребата на алкохол по принцип би трябвало да се насочат основно към периода 5-6 клас, като все пак трябва да се отчита, че модерните практики не разделят (поне не дефинитивно) превенцията на употребата на алкохол от тази на употребата на незаконни наркотични вещества.


Както вече беше посочено около 2/3 от гимназистите са употребили алкохол през последните 30 дни преди анкетирането. В допълнение трябва да се уточни, че приблизително половината от тях (33,6 % от всички анкетирани) са пили алкохол спорадично - в не повече от един-два дни в месеца. Всеки шести ученик (17,4 %) е пил средно в един-два дни от седмицата - най-вероятно в местата за развлечение през уикендите. Около 8 % от учениците са употребявали алкохол средно по няколко дни в седмицата, а 6,4 % са пили ежедневно или почти ежедневно през последния месец. Разбира се последната група е най-тревожна - тя определя приблизителни рамки от 150 - 200 ученици в града, на които алкохола практически е влезнал в ежедневието.

В общи линии с всеки следващ клас се увеличава относителният дял на употребилите алкохол. Интересно е, че в 12 клас чувствително се увеличават не само ежедневно пиещите (8,6 %), но и спорадично пиещите (43,6 %).

Близо 1/3 от учениците в гр. Търговище (31,6 %) са пили до едно стандартно питие дневно в дните, в които са употребявали алкохол. Около 1/5 (20,3 %) са имали средно между две и четири питиета дневно. Рисковата група обхваща 7,1 % от учениците, които по признанието им са пили 5 или повече питиета на ден. Както се вижда в гр. Търговище делът на учениците, пиещи по много, е най-нисък. Все пак 7 % не са малък дял - или 50-60 ученика, които всеки ден или почти всеки ден пият по 5 и повече питиета, т.е. над 250 гр. концентрат или над бутилка вино или над 5 бири. Тези ученици или вече имат проблеми с алкохола, или ако не потърсят специализирана консултация най-вероятно ще се сблъскат с такива проблеми. Разпределението по класове показва, че относителният дял на пилите 5 и повече питиета на ден е най-висок в 11-те класове (10,0 %), а най-нисък - очаквано в 9-те класове (5,6 %).

Две трети от учениците в гимназиалния курс в Търговище (66,5 %) са се напивали поне веднъж в живота си. Малко над една четвърт от тях (17,8 %) са изпадали само веднъж в подобно състояние, други 35,5 % - няколко пъти. Приблизително всеки осми ученик (13,2 %) признава, че се напива често. Това отговаря на около 350-400 често напиващи се ученици.

Най-предпочитаното питие е бирата, непосредствено след нея се нарежда употребата на концентрати /ракия, коняк, водка, уиски и др./, следвани от виното и коктейлите. Тези, които нямат предпочитания са най-малко.

ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Малко под половината (46 %) от изследваните ученици са пушили през последните 30 дни /преди провеждане на анкетата/, 50,7 % - през последните 12 месеца, а 61,4 % - поне веднъж в живота си. Това означава, че около 1700-1800 ученици в Търговище са пушили цигари поне веднъж в живота си.

В общи линии, като че ли не се променя регистрираната вече в други проучвания тенденция на липса на драматично повишаване на дела на пушилите в рамките на горния курс, т.е. в рамките на периода от 9 до 12 клас. Разбира се в 12 клас пушилите поне веднъж в живота си са с 13 пункта повече отколкото в 9 клас, а пушилите през последния месец са с 8,5 пункта повече. Но като се имат предвид базовите стойности при 9 клас би могло да се приеме, че след това сравнително малко нови хора се включват в пушенето. Доколкото все пак има промяна, тя е между 9-ти и 10-ти клас, където употребата се е покачила с 5-10 пункта.

Отговорите на въпроса „Пушили ли сте днес?" позволява да се направи приблизителна оценка на броя и дела на ежедневните пушачи. За цялата съвкупност (9-12 клас) те са 35,0 %, или приблизително 1000 ученици - ежедневни пушачи. Така на практика всеки трети ученик в Търговище пуши ежедневно. А всеки десети изпушва средно по една кутия цигари или повече всеки ден.

По класове най-голям е делът на ежедневните пушачи в 12 клас (38,2 % от учениците) и 10 клас (38,1 %), а най-малък - в 9 клас (30,7 %). Като цяло обаче пушенето започва масово в ранна възраст. Средната възраст при първата цигара за учениците в Търговище е 13,6 години.
НЕЗАКОННИ НАРКОТИЦИ

Данните показват, че една четвърт (25,2 %) от учениците са употребили някакво незаконно наркотично вещество поне веднъж в живота си. Дори и в клас над една пета (21,7 %) вече са пробвали нещо. Приблизително една шеста (16,8 %) от учениците са употребили нещо през последните 12 месеца, а всеки девети (11,1 %) го е правил през последните 30 дни. Това означава, че вероятно около 700 ученици от 9 до 12 клас в училищата в гр. Търговище поне веднъж в живота си са употребили някакво наркотични вещество (най-вече канабис), а около 300-350 са го правили през последните 30 дни.

Най-много опитали в Търговище има в 11 клас - 28,6 %, а най-малко - в 9 клас - 21,7 %. При по-големите логично се увеличава делът на употребилите някакво вещество.

Марихуаната е най-употребяваното вещество - всеки пети (20,1 %) го е опитвал поне веднъж в живота си, всеки единадесети (8,7 %) е пушил марихуана поне веднъж през последния месец. Отнесено към броя на учениците от 9 до 12 клас в Търговище това означава приблизително 550-600 ученици, поне веднъж пушили марихуана в живота си, и около 250 пушили през последните 30 дни. Впрочем на второ място по употреба е другата форма на канабис - хашиш (7,2 % са го пробвали поне веднъж). Така или иначе общо 21,2 % от анкетираните са употребили някоя от двете форми на канабис поне веднъж в живота.

На трето място по употреба са летливите вещества (лепила, разредители, бронз и др.), използвани за инхалиране. Този резултат може да е изненадващ, а може би и не, но трябва да се отбележи, че според досегашните наблюдения тази употреба е характерна предимно за бедни и маргинални общности (например бедни ромски слоеве).

В класацията по употреба следват амфетамини (5,5 %) и екстази (4,7 %). Всъщност общо 7,3% от анкетираните са употребили поне веднъж в живота някакъв синтетичен стимулант - амфетамин или метамфетамин. При това няма особено голяма разлика между класовете, което би трябвало да означава, че употребата на този вид вещества в по-масов вариант започва преди гимназиалния курс.

И в това проучване може да се отчете сравнително разширяваща се употреба на кокаин, както вече беше регистрирано в други ученически проучвания.

Употребата в живота на всички други незаконни наркотични вещества остава в рамките между 1,5 %и2,5 %.


УПОТРЕБА В ПОСЛЕДНИТЕ 30 ДНИ

По данни от проучването всеки девети (11,1 %) от учениците е употребил някакво незаконно наркотично вещество през последните 30 дни.

Марихуаната е и актуално най-употребяваното вещество - всеки единадесети (8,7 %) го е употребявал в последните 30 дни. Отнесено към броя на учениците от 9 до 12 клас в града това означава приблизително 250 пушили марихуана през последните 30 дни. Ако се вземе предвид и хашиша може да се обобщи, че 9,2 % от учениците са опитвали канабис в различните му форми през последния месец.

На второ място по употреба след канабиса се нареждат веществата от типа синтетични стимуланти (амфетамини и метамфетамини - главно екстази и пико) - общо 4,1 % от учениците са употребявали такива вещества през последните 30 дни. При това и по отношение на употребата на тези вещества не се забелязват особено големи различия между класовете - разликата между 9 клас (където е най-ниската употреба) и 10 клас (където пък е сравнително най-високата употреба) е в рамките на 1,5 пункта.

Употребата на всички други незаконни наркотични вещества през последните 30 дни остава в рамките на 1,5 до 2,5 % - хероин (1,8 %), други опиати (1,5 %), халюциногенни гъби (1,8 %), кокаин (2,1 %), LCD (2,1 %), летливи вещества (2,4 %).

Проучването потвърди факта, че двете основни причини за първата употреба на наркотик от учениците са любопитството (51,9 %) и желанието за моментно удоволствие (47,1 %). Както се вижда и двете са валидни за около половината от анкетираните.

Сред посочените причини следват скуката (15,6 %), желанието за отстраняване на психологически стрес (12,8 %) и стремежът към бягство от действителността (9,0 %). Според данните младите хора не са твърде склонни да посочват причини, зад които на практика стои подражателство и/или спазване на групови норми на поведение. Все пак редица директни и индиректни свидетелства показват, че това са едни от мощните скрити генератори на наркоманно, и в по-общ смисъл - на рисково поведение.
Б. В областта на незаконния трафик и разпространението на наркотици

Географското разположение на Община Търговище на кръстопътя на важни автомобилни транспортни артерии определя политиката на правоприлагащите органи в областта на противодействието на незаконния трафик и разпространение на наркотични вещества и прекурсори като отчита сериозната опасност, която представлява трафика на наркотици в и през страната.

През последните години се използват вече изградените вътрешни пазари за незаконна търговия с различни наркотични вещества, в т.ч. канабис, хероин, екстази и кокаин. Не може да не се отчита и факта, че през последните години български граждани все по-активно се включват в мрежите на престъпни наркогрупировки, осъществяващи своята незаконна дейност в световен мащаб.

За да дадат адекватен отговор на тези относително нови за България предизвикателства, българските правоприлагащи органи следва да осигурят адекватни контролни мерки и във вътрешността на страната, включително мерки за запазване и развиване на доброто сътрудничество както помежду си, така и с партньорите.2. Анализ на дейността в областта на намаляване на търсенето и предлагането

Разработените и прилагани дейности и мерки за предотвратяване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества са насочени, както към цялото население на общинско ниво (универсална превенция), така и към конкретни групи от населението, считани за рискови по отношение на злоупотребата (селективна превенция).

Провеждането на информационни кампании за превенция на употребата на наркотици, на общинско ниво повишава информираността на населението за въздействието на наркотичните вещества върху физическото и психическо здраве.

Извършваните превантивни дейности са в съответствие с разработените принципи и стандарти за добра практика в областта на превенцията.

За провеждане на политиката по наркотиците на местно ниво е изграден и функционира Областен съвет по наркотичните вещества (ОблСНВ). Основните дейности, които се осъществяват от Съвета, са разработване, осигуряване и координиране изпълнението на общински програми за борба с употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

В общината може да бъде направено анонимно и безплатно изследване за HIV/СПИН, полово предавани болести, Хепатит В и С.

В изпълнение Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.) и Плана за действие към нея, и в съответствие със законовите им функции и задачи, правоприлагащите органи – специализираните органи на МВР - осъществяват ефективни действия за ограничаване на наркотрафика и наркопрестъпността в страната, в резултат на което през последните години са постигнати определени резултати в борбата срещу незаконното производство и трафик на наркотици и прекурсори. /Приложение Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8/.

3. Законова уредба

Международни правни актове/ Международни споразумения

България е ратифицирала Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961г., както и Протокола от 1972 г., с който е изменена и допълнена, Конвенцията на ООН за психотропните субстанции (1971), Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

България е ратифицирала Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателни дела, която е насочена към усъвършенстване на правилата за взаимопомощ по наказателни дела между страните-членки на Европейския съюз. В националното ни законодателство са отразени Рамково решение 2004/757/ ПВР за минималните разпоредби, съставляващи елементи на криминалните деяние и наказания в сферата на незаконния трафик на наркотици и Рамково решение на Съвета на Европейския съюз (2005/212/ПВР) относно конфискация на облаги, средства и имущества от престъпления - условие за общата и надеждна политика на ЕС срещу наркотиците.

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Р България, посочените международни договори са част от вътрешното право на страната и те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоре

Национално законодателство


Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори (ЗКНВП) регламентира организацията, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи контрол върху дейностите с наркотични вещества и прекурсори, мерките срещу злоупотребата и незаконния трафик с тези вещества, както и научноизследователската и експертна дейност, свързана с тях.

Последните изменения и допълнения на ЗКНВП, в сила от месец октомври 2007 г., изпълниха изискванията за хармонизиране на националното ни законодателство с европейското в областта на контрола на прекурсорите на наркотични вещества.

В Наказателния кодекс са посочени съставите на престъпленията с предмет наркотични вещества и прекурсори.

Наказателно-процесуалният кодекс урежда процедурата по разследване и наказване на тези престъпления.

В чл. 15 и 15а от ЗКНВП и чл. 15-21 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества е регламентирана дейността на Областните съвети по наркотични вещества.

ЧАСТ ІІІ. ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

1. Засилване на превантивните действия за ограничаване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез намаляване на търсенето на незаконни наркотични вещества.

2. Намаляване на предлагането на незаконни наркотични вещества и прекурсори чрез повишаване на ефективността на правоприлагащите и контролните органи, засилване на превантивните действия срещу престъпления, свързани с психоактивни вещества.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

1. Деца и младежи, обхванати от образователната система.

2. Родители на деца и младежи.

3. Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки.

4. Високорискови групи.

5. Общопрактикуващи лекари, психиатрични практики, социални работници, училищни педагози.

6. Неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на младите хора.
ПРИНЦИПИ:

Общинската програма за борба с наркотиците се основава на следните принципи: • Балансиран подход – балансираност на усилията и дейностите в областта на намаляване на търсенето и предлагането.

 • Ефективност и ефикасност – гарантиране на успешното постигане на стратегическите задачи, както и поддържане на добро съотношение между използваните ресурси и получените резултати.

 • Партньорство и сътрудничество - изпълнение на програмата с широко участие на институции, социални партньори, представители на частния сектор и гражданското общество.ЧАСТ ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ:
Намаляване на търсенето на наркотици

Цел: Намаляване на употребата на наркотици и свързани с нея здравни и социални рискове и щети за индивида, семейството и обществото.

За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на търсенето на наркотици, ще бъдат реализирани следните дейности:Стратегическа задача І - Подобряване на достъпа до ефективни превантивни програми:

Подзадачи:

 • Развитие и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества в образователната система:

- Възможност за обхващане на децата и младите хора във форми за съвременно здравно образование, основано на подхода „умения за живот”;

- Организиране на обучения на учители, психолози, медицински работници и педагогически съветници в училищата по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества;

- Прилагане на програми за превенция, основани на подхода „Връстници обучават връстници”;

- Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за деца и млади хора по проблемите на зависимостите;

- Провеждане на информационни кампании.


 • Работа с родители по въпросите свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата:

- Информиране и консултиране на родители по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества;

- Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за родители по проблемите на наркотиците. • Разработване и прилагане на мерки за превенция на рискови целеви групи:

- Прилагане на програми за превенция по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества;

- Обучение на професионалисти за работа с рискови целеви групи – обществените възпитатели от МКБППМН, инспектори ДПС, социални работници от КСУ и др. • Включване на децата и младите хора в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време:

- Разширяване достъпа на децата и младите хора до дейности, насочени към ангажиране на свободното им време.
Стратегическа задача ІІ – Подобряване на достъпа на пациентите до ефективни и разнообразни лечебни програми:

Подзадачи:

 • Насочване на пациенти и техните близки към програми за лечение и психосоциална рехабилитация


Стратегическа задача ІІІ - Достъп до услуги за намаляване на здравните и социални щети за индивида и обществото:

Подзадачи:

 • Услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатити В и С, полово предавани болести:

- Доброволно и безплатно тестуване за ХИВ/СПИН, Хепатит В и С и полово предавани болести в РИОКОЗ;

- Консултиране и мотивация за лечение на лица, употребяващи психоактивни вещества.


ЧАСТ V. СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ:

Намаляване на предлагането на наркотици

За постигане на стратегическите цели в областта на намаляването на търсенето на наркотици, ще бъдат реализирани следните дейности:Стратегическа задача ІV - Ограничаване и предотвратяване дейността на организираните престъпни мрежи, ангажирани с трафик на наркотици:

Подзадачи:

 • Противодействие на организираните престъпни групи, осъществяващи трафик на наркотици.


Стратегическа задача V - Намаляване на „Ефекта на разпръскването” във вътрешността на страната:

Подзадачи:

 • Намаляване на разпространението и достъпа до наркотици.


Стратегическа задача VІ - Намаляване броя на престъпленията, свързани с наркотиците и прекурсорите:

Подзадачи:ЧАСТ VІ. ПРЕСЕЧНА ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ:

Стратегическа задача VІІ - Поддържане и развитие на публичната информационна система в областта на наркотиците:

Подзадачи:

 • Изготвяне и разпространение на Годишен доклад относно ситуацията свързана с наркотиците в гр. Търговище;

 • Провеждане на проучвания, свързани с употребата на наркотици на местно ниво;

 • Взаимодействие с местните електронни и печатни медии за поддържане на публичната информираност по проблема за употребата, злоупотребата и разпространението на наркотични вещества и дейността на институциите за тяхното предотвратяване.Стратегическа задача VІІІ - Поддържане на институционална мрежа за изпълнение на Общинската политика по наркотиците:

Подзадачи:

 • Укрепване на административния капацитет на ОблСНВ;

 • Разработване на местни стратегии за превенция употребата на наркотици и борба срещу злоупотребата с психоактивни вещества на местно ниво;

 • Повишаване професионалната квалификация на работещите в областта на превенцията и информацията;

 • Ползотворно сътрудничество между заинтересованите страни за осъществяване на набелязаните цели и задачи в Общинската програма за борба с наркотиците.


ЧАСТ VІІ. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ОРГАНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА:

 • Областен съвет по наркотични вещества гр. Търговище (ОблСНВ);

 • ОДП – гр. Търговище;

 • РИОКОЗ – гр. Търговище;

 • МБАЛ – гр. Търговище;

 • Специализирани психиатрични практики;

 • Общопрактикуващи лекари;

 • Неправителствени организации;

 • РЦЗ гр. Търговище;

 • МКБППМН – гр. Търговище;

 • Български младежки червен кръст гр. Търговище;

 • ЦМДИ – гр. Търговище.ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА


Реализирането на дейностите по Общинската програма за борба с наркотиците 2010-2013 год. Община Търговище ще бъде целево финансирано въз основа на разработени План за действие и Финансов план към него от:

 • Републикански бюджет;

 • Общински бюджет.
МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА:

 • Министерство на здравеопазването;

 • Национален съвет по наркотични вещества;

 • Национален център по наркомании;

 • Общински съвет гр. Търговище


2006 год.

Контекст на задържанията

Общо арести

Включени наркотициХероин

Др. опиати

Кокаин

Aмфетамини

Екстази

Канабис

Други наркотици

Нарушения, свързани с наркотици

Трафик

Производство

Притежание

6


х
х
Употреба

Друго (посочете) разпространение

6


х

х

х
2007 год.

Контекст на задържанията

Общо арести

Включени наркотициХероин

Др. опиати

Кокаин

Aмфетамини

Екстази

Канабис

Други наркотици

Нарушения, свързани с наркотици

Трафик

Производство

Притежание

2
х
Употреба

Друго (посочете) разпространение

2


х

х


Таблица 1 Таблица 2

Таблица 3 Таблица 4
2008 год.

Контекст на задържанията

Общо арести

Включени наркотициХероин

Др. опиати

Кокаин

Aмфетамини

Екстази

Канабис

Други наркотици

Нарушения, свързани с наркотици

Трафик

Производство

Притежание

10


х

х

х

х

Употреба

Друго (посочете)
2009 год.

Контекст на задържанията

Общо арести

Включени наркотициХероин

Др. опиати

Кокаин

Aмфетамини

Екстази

Канабис

Други наркотици

Нарушения, свързани с наркотици

Трафик

Производство

Притежание

4


х

х

х

х

Употреба

Друго (посочете)
Таблица 5 Таблица 6
2006 год.
Цена за количество субстанция на улично ниво в лева

Наркотици

Мерна единица (грам, цигара и т.н.)

Средна цена

Граници

Най-ниска цена

Най-висока цена

Хероин

доза

11.50

8.00

15.00

Кокаин

-

-

-

-

Aмфетамини

таблетка

10.00

2.00

18.00

Eкстази

таблетка

14.00

8.00

20.00

Канабис

цигара

2.00

1.50

2.50

2007 год.
Цена за количество субстанция на улично ниво в лева

Наркотици

Мерна единица (грам, цигара и т.н.)

Средна цена

Граници

Най-ниска цена

Най-висока цена

Хероин

Кокаин

Гр.

110.00 лв.

100.00 лв.

120.00 лв.

Aмфетамини

Бр.

17.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

Eкстази

1 бр. таблетка

11.00 лв.

3.00 лв.

20.00 лв.

Канабис

1 бр. цигара

7.00 лв.

5.00 лв.

10.00 лв.
2008 год.
Цена за количество субстанция на улично ниво в лева

Наркотици

Мерна единица (грам, цигара и т.н.)

Средна цена

Граници

Най-ниска цена

Най-висока цена

Хероин

Кокаин

грам

120.00 лв.

100.00 лв.

140.00 лв.

Aмфетамини

грам

15.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.

Eкстази

брой

15.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.

Канабис

Грам

1 цигара–5.00 лв.20.00 лв.

15.00 лв.

25.00 лв.

2009 год.
Цена за количество субстанция на улично ниво в лева

Наркотици

Мерна единица (грам, цигара и т.н.)

Средна цена

Граници

Най-ниска цена

Най-висока цена

Хероин

Кокаин

грам

120.00 лв.

100.00 лв.

140.00 лв.

Aмфетамини

грам

15.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.

Eкстази

брой

15.00 лв.

10.00 лв.

20.00 лв.

Канабис

Грам

1 цигара–10.00 лв.20.00 лв.

15.00 лв.

25.00 лв.
Таблица 7 Таблица 8
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница