Програма за целодневна организация на учебния ден в средно училище «СВ. Св. Кирил и методий»Дата16.11.2017
Размер289.23 Kb.
Размер289.23 Kb.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД СТРЕЛЧА,

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


гр. Стрелча, 4530

бул. „България” № 69

тел. 03532 23 49;

e-mail: soustrelcha@abv.bg

www.soustrelcha.net
УТВЪРЖДАВАМ:

ГАНЧО ГРОЗЕВ

ДИРЕКТОР СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Приет педагогически съвет с Протокол № 11 /01.09.2017 г.

Утвърден със Заповед № 0110 /04.09.2017 г.

ПРОГРАМА
ЗА
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

в
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ »

ГР. СТРЕЛЧА

учебна 2017/2018 година

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование

СУ – Средно училище

ЦДО – Целодневна организация

ЦДОУД – Целодневна организация на учебния ден


1. Общи положения

1.1. Характеристика на целодневната организация на учебния ден в училището:

В СУ „Св.св. Кирил и Методий „ гр. Стрелча се обучават деца и ученици от V-ти до ХІІ-ти клас в дневна форма на обучение, разпределени в 13 паралелки.

Организацията на учебния ден е дневна за VІІІ-ХІІ клас и целодневна за V – VІІ клас: задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете за организиран отдих и обяд, самоподготовка и дейности по интереси след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в следните групи:ПИГ – 5 клас, ПИГ – 6 клас, ПИГ – 7 клас

1.2. Нормативно основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена съгласно ЗПУО.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групи за ЦДО в СУ „Св.св. Кирил и Методий ” – гр. Стрелча се осъществява съгласно ЗПУО, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.
1.3. Цели на програмата


 • Да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от V до VІI клас в СУ – гр. Стрелча с оглед подобряване на качеството на образованието.

 • Да задържим учениците в училище, да ги подпомогнем в усвояването на знания и умения по учебното съдържание, да развием техните дарби и компетентности в дейностите по самоподготовка и занимания по интереси.

 • Да изградим умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвоване на учебния материал.

 • Да възпитаме у децата уважение към индивидуалните различия: стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

 • Да създадем стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и възможности за учене, съобразно специфичната му семейна среда.

 • Да повишим качеството на образователно-възпитателния процес чрез развиване на интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците.

 • Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците - прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефектино провеждане самоподготовката на учениците; • Работа по индивидуални образователни програми:

 1. участие в разработването на индивидуалните образователни програми;

 2. индивидуална работа с напреднали и изоставащи ученици;

 3. търсене и прилагане иновативни техники и методи на работа на разнообразни, в това число и на интерактивни, методи в работата;

 • Формиране на социални умения у учениците;

 • Дейности по опазване здравето и живота на учениците.


1.4.Предназначение на програмата
Програмата е предназначена за подпомагане целодневната организация на учебния ден в училището, в съответствие с нашата специфика и конкретните потребности на учениците. А именно висок процент на ученици от ромски етнос, деца от социално слаби семейства и такива, чиито родители са в чужбина или извън семействата. Висок е процентът на учениците, отглеждани от баби, дядовци или близки, които не могат да ги подпомагат в подготовката на уроците в къщи.

Затова училището разполага с квалифицирани специалисти, които подпомагат развитието на учениците, както чрез урочните единици, които се затвърждават по време на самоподготовката, така и чрез заниманията по интереси и организиран отдих и физическа активност, където се предоставя възможност на учениците да допълнят знанията си чрез добиване на допълнителни умения, да спортуват заедно и да формират отношение към обществение и социален живот, да разширяват своя кръгозор.


1.5. Задачи
1.5.1. Допринасяне за правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:

 • стимулиране на любознателността и стремежа към знания и компетентности;

 • изграждане у учениците на умения и стратегии за рационално и самостоятелно учене.

1.5.2. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

1.5.3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

1.5.4. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

1.5.5. Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния ден.

1.5.6. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от І-VІI клас.

1.5.7. Провокиране интереса на децата в области, различни от учебното съдържание.

1.5.8.Удовлетворяване потребностите на учениците от активна дейност- изява, общуване, музика и творчество.
2. ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Организация на учебния ден в групите ЦДО

2.1.1. В СУ – гр. Стрелча, след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите, за учениците от V до VІI клас се осъщестява целодневна организация на учебния ден.

2.1.2. Като част от училищното обучение , ЦДОУД се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове.

2.1.3. При ЦДОУД задължителните учебни часове се съчетават с дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.

2.1.4. Часовете по задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по ЦДО – след обяд.

2.1.5. Брой на групите за ЦДОУД и брой на учениците в тях

1. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден, групите и броят на учениците в тях се определя съгласно Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите:

-Минимален норматив – 16 ученици;

-Максимален норматив – 25 ученици.


 • Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември. След 1 септември ученици могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до броя на свободните места.
 • Нова група се образува при остатък 16 и повече ученици.

 • При определяне броя на групите нормативът за максимален брой може да бъде завишен , но не с повече от 10 на сто.

 • Броят на учениците в група може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но не с повече от 10%.

 • При недостатъчен брой ученици за образуване на групи при спазване на норматива за максимален брой две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях.

 • Група се разформира по време на учебните занятия, когато броят на учениците се намали под норматива за минимален брой.


2.1.6. Записване и отписване на учениците в групите за ЦДОУД

1.Записването на учениците в група за ЦДОУД става въз основа на

заявления, подадени от родителите/настойниците на учениците.2. Броят на записаните ученици се коригира ежемесечно при записване или отписване на нови ученици, като промените в броя на учениците се отразяват считано от първо число на месеца следващ месеца на отписването/записването.

 1. Записването се извършва в началото на учебната година, в началото на втория учебен срок или при преместване на ученик от друго училище.

4. Отписването се извършва ежемесечно при отпадане или преместване на ученици от училището или при заявено желание от родителя за отписване от групата.
2.1.7. Отсъствия

 1. При отсъствие на ученик от часовете от блок А, В и С учителят ЦДО поставя отсъствие в дневника на групата.

 2. Отсъствията на ученика се извиняват:

- при представяне на медицинска бележка;

- документ при участия в състезания, конкурси, олимпиади, отсъствията до три дни с разрешение на директора - с негова писмена заповед, след спазване на определена процедура;

отсъствията до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора, но след решение на педагогическия съвет. 

 • В случаите, в които ученикът има регистрирани повече от 20% отсъствия от общия брой часове, извън случаите на отсъствие по уважителни причини, възпитателят подава информация до определено от Директора лице, с оглед предприемане на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.2.2. График ( седмично разпределение) на дейностите

2.2.1. Седмичното разпределение на дейностите се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора в срок до 01.10. 2017г.

2.2.2. Часовете са с продължителността на учебни часове в съответствие с чл. 7 ал.1на ЗПУО, както следва:

 1. в V и VI, VII клас - четиридесет минути.

2.2.3. Времето, определено за междучасия не се включва в продължителността на дейностите за организиран отдих и физическа активност.

2.2.4. В следобедните учебни часове са включени следните режимни моменти :

 1. Блок А  -  Обяд, организиран отдих и физическа активност - 2 часa;

 2. Блок В   -  Самоподготовка - 3 часа;

 3. Блок С   -  Занимания по интереси - 1 часа.

2.2.5. Седмичното разпределение на дейностите в групите при целодневната организация на учебния ден се осъществява чрез следния вариант: блок А – 1 час, блок В -2 часа, блок А – 1 час, блок В -1 час, блок С- 1 час.

2.2.6. Вариантът на седмичното разписание за конкретната учебна година се определя със заповед на Директора.

2.2.7. В часовете за самоподготовка от блок В учениците се подготвят за следващия учебен ден с помоща на учителите си от ЦДО по следните основни предмети :

За 5 клас: БЕЛ,Математика,История и цивилизация,География и иконовмика,Човек и природа

За 6 клас : БЕЛ,Математика,История и цивилизация,География и икономика,Човек и природа

За седми клас : БЕЛ,Математика,История и цивилизация,География и икономика,БЗО,Физика и астрономия,Химия и ООС


2. 3. Годишни тематични разпределения

2.3.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:


 • - V - VII клас - 34 учебни седмици от 15.09.16г. до 15.06.17г. - 34 седмици.

2.3.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя ЦДО, утвърждават се от директора на училището и съдържат:


Учебна седмица

Дата

Тема

Брой часове

Дидактически материали

Забележка


1

2

3

4

5

6
2.3.3. Между тематичните разпределения на учителите по ЦДО и Училищната програма за ЦДОУД трябва да има съответствие.

2.3.4. В случай на необходимост учителя ЦДО може да преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.2.3.5. Примерни теми за V-VІІ клас по следните направления: наука, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри

Наука

Кой съм аз ? – представяне в групата

Моят роден край

Моето семейство

Моето училище

БДП


Моите приятели

Моите права и отговорности

Моите мечти

Човешкото тяло

Да растем здрави и силни

Празници и обичаи от народния и природния календар

Зима

В. Левски3 март

24 май


Български народни приказки и песни

Басни


Литературни произведения – образци на българското и световно творчество за деца и възрастни

Земята


Космосът

Водни басейни

Птици

Влечуги


Бозайници

Животните в България

Растенията в България

Съкровищата на България

Велика България

Моята красива България

Математика

Забавна математика

Геометрия

Техника и технологии

Информационни технологии

Компютърни системи

Безопасният интернет

Изкуства

Интериор


Бои и цветове

Кръгла и плоска четка, тампон, филтър, туш, креда

Украса на керамичен съд

Акварелни, темперни, маслени бои; пастели, моливи – техники

Акварел

Пейзаж


Фигурални композиции

Натюрморт

Грънчарство, килимарство,

Абстрактно изкуство

Цветни гравюри

Народно творчество – престилка, чорапи, хурка

Народни носии

Сезони


Живопис

Графика


Рисуване по асоциация

Апликации

Фигурална композиция

Моделиране

Морско дъно

Керамика, художествен текстил, дърворезба

Колаж

Мозайка


Изложби

Рисунка на асфалта

Мартеници

Изработване на различни украси и поздравителни картички

Оригами

КонструиранеЛюбими песни

Групи музикални инструменти

Музикални форми

Вълшебството на нотите

Народни песни

Фолклорен обреден календар

Фолклорът в творчеството на българските композитори

Фолклорът на различните етнически общности

Пеене, слушане, творческа дейност

Ритъм


Хора и ръченици

Музикални игри

Стилове в музиката

Музикална чуднотека

Танцът

Български музикален фолклорМелодия

Композитори

Творци, артисти, публика

Музикалните инструменти у нас и по света

Електронна музика

Спорт

Подвижни игри

Щафетни игри

Ходене, бягане

Лека атлетика

Народни хора и танци

Игри с топка и въже

Зимни игри

Тенис на маса

Аеробика


Фитнес

Образователни и развиващи игри

Кукерска маска

Апликация

Красота и хармония

Екология

Дизайн и мода

Моделиране

Домино


Шах

Не сърди, човече

Пъзел

КонструкториФедербал

Логически игри2.4. Норми на преподавателска работа

2.4.1. Нормата за преподавателска работа на учтелите ЦДО е 30 астрономически часа и е определена в приложение №1 на Наредба № 4 /20.04.2017за нормите и заплащане труда на учителите. – 30 учебни часа

2.4.2. В рамките на нормата за преподавателска работа лицата, заемащи учителски длъжности ЦДО, провеждат дейности в групите, свързани с/ със:


Самоподготовката на учениците, включва :

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;

2. усвояване на начини и методи за рационално учене;

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;

4. подготовка за класни и контролни работи;

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;

7. консултации с учители по различни учебни предмети.

Организиран отдих и физическа активност на учениците, който включва:

1. организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;

2. организиране на обедното хранене на учениците;

Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.Занимания по интереси:

 1. Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.

 2. Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците и техните възрастови особености.

 3. Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.

 4. Провеждането на заниманията по интереси може да бъде организирано в сборни групи, които се формират в случаите, когато има заявено желание от учениците от различни ПИГ и могат да се организират и водят от един или от няколко възпитатели.

 5. В сборните групи по занимания по интереси могат да се включват и ученици, които не са обхванати в целодневната организация на учебния ден.

 6. Учениците, които не са включени в сборните групи по занимания по интереси, продължават заниманията в полуинтернатните групи, в които са записани, или в други полуинтернатни групи в съответствие с училищната програма.2.4.3. Извън основните дейности, в рамките на 8 часовия работен ден учителите ЦДО изпълняват и допълнителни дейности:

 • подготвителна работа за часовете по самоподготовка-осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа

и учебна литература и др; включително и консултации с учители;

 • подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на заниманията по интереси;

 • попълване на училищна документация;

 • участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;

 • осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите, вкл. участие в родителски срещи ;

 • планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно - образователния процес извън задължителните учебни часове;

 • участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на

квалификацията;

 • оказване на методическа помощ и консултации на младши учители;

 • участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;

 • координиране обмяната на добри практики между учителите;

 • участие разработване на индивидуални образователни програми;

 • участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им.


2. 5. Изисквания към дейностите за ЦОУД
Дейностите включват следните режимни моменти/разпределение на

часовете за деня/:

а)прогимназиален етап

- Блок А - организиран отдих и физическа активност - 2 часа;

- Блок B - самоподготовка - 3 часа;

- Блок C - занимания по интереси/ЗИ/ - 1 час


2.5.1. Дейности от блок А –Организиран отдих и физическа активност .

Дейностите от блок А се провеждат в зависимост от организацията на учебния ден в училището. Дейностите за отдих се провеждат на открито(когато времето позволява), физкултурния салон, спортните площадки и в библиотеката. • Чрез тези дейности се цели разтоваране на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовка.

2.5.2. Дейности от блок В - Самоподготовка

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвоване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за отдих;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Самоподготовката е основен момент в дейностите на целодневната организация, като акцентът се поставя не само в усвояването на знаниявърху, а създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на

Учениците, чрез засилване на уменията и увереността им за самостоятелно

учене. За да се постигне това, е необходимо да се спазват следните

основни моменти:

- да не се избързва с помощта;

- да се помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа;

- помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.За часовете по самоподготовка в зависимост от потребностите на учениците се осигуряват консултации с учители по отделните учебни предмети и начални учители.2.5.3. Дейности от блок С– занимания по интереси.

1. Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности

-да предотвратят преумората ;

- да развиват и обогатяват детското мислене;

- да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания;

- да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация.

Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището.

Заниманията по интереси могат да включват:

- дидактически игри;

- спортни игри;

- запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;

- четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;

- посещение на детски спектакли, изложби и концерти;

- слушане на музикални произведения;

- игри по избор на учениците ( домино, шах, лего игри и други);

- изготвяне на подходяща украса за празниците;

- лично творчество.

 Заниманията по интереси могат да бъдат съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са части от стратегията на училището и компонент от неговата система на обучение и възпитание. В помещението/помещенията за дейностите по интереси могат да се оформят центрове, съобразно предпочитанията на учениците и възможностите на училището.
 Учителите ЦДО, които провеждат часовете от блоковете А,B,C, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

2.6. Изисквания към учителите ЦДО за работа в групите

2.6.1. Учителите ЦДО изготвят годишни тематични планове за дейностите по интереси и организиран отдих и физическа активност в определени от Директора срокове. В годишното тематично разпределение в частта "Самоподготовка" се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.

2.6.2. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 на годишните тематични планове, учителите ЦДО изготвят заявки до Директора на училището.

2.6.3. При провеждане на дейностите от преподавателската работа, пряко свързани с учениците, учителите ЦДО опазват здравето и живота на учениците и съблюдават спазването на здравно – хигиенните норми и изисквания .

2.6.4. Учителите ЦДО осъществяват непрекъснат контрол над учениците от групата от началото до края на учебните занятия по разписанието за деня до изпращането им към домовете.

2.6.5. Учителят ЦДО трябва да се осведомява преди и в началото на самоподготовката за изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити по отделните предмети.

2.6.6. Учителят ЦДО поддържа добра комуникация с учителите по учебни предмети и обсъжда с колегите индивидуалните постижения и затруднения на учениците , с цел да има непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически изискания.

2.6.7. Учителите ЦДО осъщестяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното развитие и напредъка на учениците.

2.6.8. При провеждане на дейностите от блоковете А, В, С с оглед повишаване на качеството на обучението учителите ЦДО:

 • използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците в групата;

 • създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението;

 • извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техният напредък;

 • участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в групата.

2.6.9. За да осъществява ефективно дейностите при ЦДО възпитателят трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да:

 организира, направлява и контролира ефективно възпитателно-образователния процес;

 създава позитивна възпитателна и учебна среда;

 насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;

 съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;

 диагностицира и оценява обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;

 зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;

 изгражда умения за самооценка у учениците;

 споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;

 наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и съдейства за опазване живота и здравето им;

 следи и изисква за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;

 информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;

 повишава професионалната си квалификация, подпомагаща професионалното му развитие и кариера;

 използва съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на асоциациите; рефлексия, мозъчна атака и др.2.6.10. Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края на учебната година и техният напредък по БЕЛ, математика и др. учебни предмети, изготят писмен анализ на резултатите и набелязват мерки за преодоляване на слабостите.

2.6.11. Създават организация в групата и съдействат за нормално протичане на проследяването на образователните резултати при външни оценявяния, провеждани от проверяващите органи.
2.7. Дейности на учителите и класните ръководители

2.7.1. С цел мотивацията на учениците в групите класните ръководители и учителите участват в организираните дейности : посещения в библиотека, природни и културни обекти, спортни мероприятия и други изяви.

2.7.2.Учителите по отделните учебни предмети поддържат добра комуникация с учителите ЦДО, непрекъснат обмен на информация и уеднаквяват педагогическите си изискания.

2.7.3. В часовете за консултации учителите по съответните учебни предмети подпомагат работата на учителите ЦДО за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците в групите.

2.7.4. Учителите по отделните учебни предмети и началните учители съдействат на всеки етап от осъщестяването на вътрешната проверка и оценката на постиженията на учениците.

2.7.5. Класните ръководители съдействат за осъществяването на контакт с родителите и информирането им за постиженията в учебния процес и поведението на учениците в групите.
2.8. Дейности на Директора / училищното ръководство

2.8.1. Разработва и одобрява училищната програма за целодневна организация на учебния ден.

2.8.2. Проучва и анализира потребностите и интересите на всички ученици от I до VII клас чрез: родителски срещи, консултаци и анкети.

2.8.3. Във връзка с планирането и провеждането на заниманията по интереси Директорът на училището прави проучване на интересите на учениците и осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището .

2.8.3. Организира сформиране на групите за ЦДО – подаване на заявления от родителите/настойниците на учениците и завеждането им във входящ училищен дневник.

2.8.4. Утвърждава годишните тематични планове на учителите ЦДО в групите.

2.8.5. Изготвя и утвърждава график /седмично разпределение на дейностите в групите.

   1. При необходимост изготвя график за консултациите по време на

самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в групите ЦДО.

2.8.7. Планира и организира заседания на педагогическия съвет на училището за обсъждане на училищната програма за целодневна организация на учебния ден, дейността на групите и постигнатите резултати на учениците.

2.8.8. Осъществява мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация, организацията на работа в часовете и резултатите на учениците.

2.8.9. Организира подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики и др.

2.8.10. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите ЦДО /вкл. осигуряване на заместващи учители ЦДО/.

2.8.11. Спазва изискванията на нормативната уредба на МОН за целодневна организация на учебния процес.

2.8.12. Осигурява подходящи помещения, съобразно броя на групите, седмичното разписание и вида на заниманията.

2.8.13. Въз основа на изготвените от учителите ЦДО заявки Директорът на училището изготвя заявки до РИО на МОН за необходимите учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала.

2.8.14. Осигурява обедно хранене, медицинско обслужване, охрана и др. необходими условия за нормално протичане на дейностите по целодневната организация на учебния ден.

2.8.15. Осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.

2.8.16. Създава организация за осъществяване на дейностите по

финансовото и техническо изпълнение на проекта и осъществява контрол върху тяхното изпълнение.
2.9. Документация

2.9.1. Дейностите по целодневната организация се вписват в следната училищна документация:


 1. Списък-образец 1;

 2. Седмично разписание на часовете в училището;

 3. Годишния план за дейността на училището;

 4. Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

 5. Дневник на групата;

 6. Декларации за лекторски часове.

2.9.2. Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от учителя и/или Директора на училището.
3. Очаквани резултати:

3.1.Утвърждаване на училището, като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

3.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

3.3. Развитие на творческите способности на учениците и участие на учениците в различни училищни състезания, конкурси, изложби и др. изяви.

3.4. Формиране у учениците, обхванати в ЦДО, на умения за осмисляне на свободното време и повишаване нивото на тяхната социализация, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

3.5. Засилване интереса от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния ден.

3.6. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения,свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.

ПЛАН-ПРОГРАМА


за изпълнение на училищната политика за целодневната

организация на учебния ден в СУ "Св.св. Кирил и Методий „ -гр.Стрелча


1.Организационни дейности по формиране на групата.

Среща с класни ръководители,родители и ученици.

Изготвяне на списък с учениците,които ще посещават групите.

срок:м.септември

отг: учители ЦДО

2.Изготвяне на годишен тематичен план за занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.

срок: м.септември

отг: учители ЦДО

3.Приемане и утвърждаане плана на МО.

срок: м.септември

отг:председателя

4.Системно обсъждане на трудностите при усвояване на учебния материал с учители и ученици, родители.

срок: през учебната година

отг: учители ЦДО

5.Целенасочена работа за отстраняване пропуските при усвояване на учебния материал.

срок: през учебната година

отг: учители ЦДО

6.Провеждане на беседи,свързани с нравственото,естетическото и трудово възпитание.

срок: през учебната година

отг: учители ЦДО

7.Участие в родителски срещи, организирани от класните ръководители. Беседа с родителите за общите грижи и отговорности при обучението и възпитанието на децата.

срок: по график от директора

отг: учители ЦДО

8.Участие на учители ЦДО от МО във вътрешните училищно-квалификационни дейности.

срок: по графика на ВУКД

отг: учители ЦДО

9.Осъществяване на системна връзка със здравния работник относно смущения в здравословното състояние на учениците.

срок: през учебната година

отг: учители ЦДО

10.Поддържане на контакти с родителите на учениците в групите на ЦДО с оглед повишаване на тяхната успеваемост.

срок: през учебната година

отг: учители ЦДО

11.Провеждане на анкета за желанието на учениците за участие в целодневната организация на учебния ден за следващата учебна година.

срок: м.май

отг: учители ЦДО

12.В края на учебната година да се направи анализ на работата в групите ЦДО, попълване на анкета от учениците и даване на препоръки за оптимизиране на работата в групата през следващата учебна година.

срок: края на уч.годинаотг: учители ЦДО
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница