Програма за дисциплината: : проектиране на земеделска техника включена като задължителна в учебния планДата16.11.2017
Размер97.7 Kb.
Размер97.7 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:

ректор:


/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програма
за дисциплината: : проектиране на земеделска техника
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО
област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
професионално направление: 5. 13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
за образователно - квалификационна степен “МАГИСТЪР”
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра Механизация на земеделието
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Механизация на земеделието, с протокол № 2 от 7.02. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

КодВодещ преподава-тел

Основна


форма на контрол

ХОРАРИУМ

Кредитни

точкиАудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетостВсичко


Лекции

Упраж-нения,

семинари


Учебни практики

Други форми


01.01.03

проф.д-р

Д. Попов


изпит

30

30
65

125

5

II. АНОТАЦИЯ

Проектирането е целенасочен творчески процес върху създаването на дадено изделие, който завършва с документация за реализирането му в производството.

Целта на изучаването на дисциплината “Проектиране на земеделска техника” е завършилите магистърски курс по “Аграрно инженерство” да познават етапите, методите, формите и средствата за проектиране на земеделска техника. С познанията си от тази дисциплина бъдещите специалисти ще могат да усъвършенстват или да разработват и конструират нови работни органи и машини с по-добри показатели по отношение на ефективност, технологичност, надеждност, ергономичност, безопасност и други.

Отделено е нужното внимание върху приложението на теорията на подобието и моделирането за рационализиране на проектирането.

Дисциплината “Проектиране на земеделска техника” има входни връзки с почти всички общообразователни и специализирани технически дисциплини, както и с дисциплините “Почвознание”, “Земеделие”, “Растениевъдство” и други изучавани в ОКС “Бакалавър”.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часа

III.1. 1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема I. Въведение - 1 час

Предмет и цели на изучаване на дисциплината. Същност на проектирането. Тенденции в развитието на земеделската техника.Тема II. Общи изисквания към земеделската техника - 2 часа

Земеделската техника като обект на проектиране и производство. Цикъл на живот на техниката в сферите на възпроизводство и експлоатация. Изменение на икономическата ефективност.Тема III. Прогнозиране на конструкциите на земеделската техника - 2 часа

Краткосрочно и дългосрочно прогнозиране. Методи на екстраполация, експертни оценки и моделирането.Тема IV. Агротехнически, технически и експлоатационни изисквания към конструкциите на земеделската техника - 2 часа

Условия на работа на машините. Агротехнически (зоотехнически) изисквания при видовете работи. Влияние на агротехническите срокове и тяхната продължителност. Физико-механични свойства на обработваните обекти. Основни изисквания на експлоатацията.Тема V. Общотехнически и естетико-ергономични изисквания - 2 часа

Изисквания към охраната на труда, техниката на безопасност и противопожарна защита, удобство в работата и обслужването, санитарно-хигиеничните условия.Тема VI. Технологичност на конструкциите - 2 часа

Характеристика на технологичността. Начини за осигуряване на технологичността на конструкцията при проектиране. Оценка на технологич-ността.Тема VII. Унификация на земеделската техника - 2 часа

Същност, особености и значение на унификацията. Направления и начини на унификация. Коефициент на унификация.Тема VIII. Надеждност на земеделската техника – 2 часа

Характеристика. Технологична и експлоатационна надеждност – количествени показатели. Методи и средства за повишаване на надеждността.Тема IX. Методологични въпроси на проектирането - 2 часа

Същност и етапи на проектирането. Функция и структура на земеделската техника. Методи за търсене на нови технически решения.Тема X. Правила и методи на проектирането – 2 часа

Основни правила. Методи на конструктивната приемственост, инверсията и компановането. Мултипликационен подход.Тема XI. Последователност на проектирането - 2 часа

Етапи. Технико-икономическо задание, работен проект, опитен образец, коригирана работна документация, узаконяване на машините.Тема XII. Конструктивна документация - 3 часа

Технологична схема. Кинематична схема. Проектиране на възли и детайли. Оптимално проектиране. Автоматизация на проектирането.Тема XIII. Художествено проектиране - 2 часа

Дизайн. Техническа естетика. Формообразуване. Композиция. Тектоника. Обемно-пространствена структура. Цветово оформяне.Тема XIV. Приложение на теорията на подобието и моделирането – 2 часа

Същност на методите на подобието и моделирането. Критерии на подобие – базов модел и фамилия машини.
Тема XV. Етапи на проектиране и комплектност на документацията – 2 часа

Номенклатура, съдържание и отчитане на етапите. Комплектност на конструктивната документация.


III.1. 2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа

1. Определяне на физико-механичните свойства на почвата и други фактори, влияещи върху сцеплението и буксуването на задвижващите колела на енергетичните машини - 2 часа

2. Определяне на физико-механичните свойства на почвата и други фактори влияещи върху вида и параметрите на почвообработващи работни органи - 2 часа

3. Определяне на компановъчните параметри на почвообработващите машини – работна широчина, маса, устойчивост, разположение на работни и спомагателни органи, агрегатиране - 2 часа

4. Определяне на физико-механичните параметри на растенията на различни култури влияещи върху вида и параметрите на прибиращите и сепариращи органи - 2 часа

5. Основни параметри и конструктивно оформяне на прибиращи работни органи и устройства – изходни предпоставки и препоръки при проектирането - 2 часа

6. Основни параметри и конструктивно оформяне на сепариращи работни органи и устройства – предпоставки и препоръки при проектиране - 2 часа

7. Разработване на технико-икономическо задание – проучване, уточняване, потребности, изисквания на клиента, надеждност, унификация и техника на безопасност - 3 часа

8. Разработване на технологична схема – операционно-технологична и конструктивно-технологична схеми - 3 часа

9. Разработване на кинематична схема – структурна, функционална и принципна кинематични схеми - 3 часа

10. Проектиране на детайли и възли – предварително пресмятане и проверка на якост, компановка на възела, проверочно пресмятане, сборен и работни чертежи - 4 часа

11. Проектиране на земеделска машина – физико-механични параметри на обработвания материал, технико-икономическо задание, технологична и кинематична схеми, конструктивна документация, документи за изпитване и експлоатация - 5 часа
III.2. извънаудиторна ЗАЕТОСТ – 65 часа

III.2.1. Разработване и защита на курсов проект – 35 часа

С разработването на курсовия проект се цели бъдещите магистри да овладеят методите и формите за проектиране на земеделска техника.

Курсовият проект включва проучване на физико-механичните параметри на обработвания материал, технико-икономическото задание, технологична и кинематична схеми и конструктивен сборен чертеж.

Обемът на обяснителната записка е 12-15 страници.III.2.2. Самоподготовка за текуща оценка – 30 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се провеждат с всички студенти от курса. В лекционния материал се застъпват теоретични и методични въпроси на проектирането.

Упражнения се провеждат по подгрупи , като в последователен ред се разработват отделните етапи на проектирането.

Заверка на семестъра получава студент с предаден курсов проект и присъствие на лекции и упражнения.

Изпитът е писмен и се провежда по групи. Формирането на окончателната оценка се извършва на базата на отговорите в писмената работа, оценката на курсовия проект и устните отговори на допълнителни въпроси.
V. Изпитна ПРОГРАМА
Изпитна програма по дисциплината “ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

за студентите от специалност „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО”

при Аграрен Университет - Пловдив,

окс “МАГИСТЪР”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година


 1. Общи изисквания към земеделската техника – цикъл на живот, обществена полезност, изменение на икономическата ефективност

 2. Прогнозиране на конструкциите на земеделската техника – методи на експлоатация, експертни оценки и моделиране.

 3. Агротехнически и експлоатационни изисквания – условия на работа, агротехнически срокове. Физико-механични параметри на обработваните обекти. Експлоатационни изисквания.

 4. Общотехнически и ергономични изисквания – охрана на труда, техника на безопасност, удобство в работата и обслужването.

 5. Технологичност на конструкциите – характеристика, начини за осигуряване и оценка на технологичността.

 6. Унификация на конструкциите – същност, особености и значение, коефициент на унификация.

 7. Надеждност на конструкциите – характеристика, методи и средства за повишаване на надеждността.

 8. Методика на проектирането – същност и етапи, методи за търсене на нови технически решения.

 9. Правила и методи на проектиране – конструктивна приемственост, инверсия, компановка.

 10. Етапи на проектиране – проучване, технико-икономическо задание, работен проект, опитен образец, коригирана работна документация.

 11. Конструктивна документация – технологична и кинематична схеми, проектиране на възли и детайли, автоматизация.

 12. Художествено проектиране – дизайн, композиция, тектоника, цветово оформяне.

 13. Теория на подобието и моделирането – същност, критерии на подобие, унификация и подобие.

 14. Комплектност на проектната документация – конструктивни чертежи, схеми, спецификации, записки, методика за изпитване, ръководство за експлоатация и др.

VI. ЛИТЕРАТУРА
1. Лекции по дисциплината “Проектиране на земеделска техника”

2. Георгиев Ив., Проектиране на селскостопански машини, Печатна база при ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе, 1985


януари, 2008 г., Пловдив

СЪСТАВИЛ:Проф. д-р инж. Д. ПОПОВ
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА МЕХАНИЗАЦИЯ:

Проф. д-р инж. С. мАНДРАДЖИЕВ

Декан на лгф:

ДОЦ. Д-Р А. ИВАНОВ

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница