Програма за дисциплината: механизирани технологии в земеделието включена като избираема в учебния план на специалносттаДата04.04.2017
Размер117.1 Kb.
Размер117.1 Kb.


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО


утвърждавам:

ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/учебна програма

за дисциплината: МЕХАНИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
включена като иЗБИРАЕМА в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО /ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ/
област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
професионално направление: 6.1 Растениевъдство

за образователно - квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра Механизация на земеделието


Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Механизация на земеделието, с протокол № 3 от 13.02. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

ди-


ти


Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други форми04.07.11

доц. д-р инж.

Д. Зяпковписмен и устен изпит

30

30

-

65

100

5,0


II. АНОТАЦИЯ

Съвременното селско стопанство е немислимо без ефективно използване на земеделската техника и съоръженията в земеделските ферми и кооперации.Целта на преподаването по "Механизирани технологии в земеделието" е студентите да се подготвят и овладеят минимални научно-теоретични основи по прилаганите механизирани технологии при отглеждане на културите. Освен това като бъдещи специалисти те трябва да са в състояние да разработят механизирана технология за дадени култури, да могат да комплектоват машинно-тракторен агрегат (МТА) за всяка земеделска операция, при максимална ефективност на енергетичния източник и да умеят практически да организират рационално работата на съставните машинни агрегати. Студентите трябва да придобият основни познания и по оценка и планиране на МТА при различните форми на стопанисване на земята. Входните и изходните връзки на "Механизирани технологии в земеделието" са с дисциплините: земеделие, растениевъдство, лозарство, овощарство, градинарство, агрохимия, икономика и планиране и др.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часаIII.1.1. ЛЕКЦИИ - 30 часа
Тема I. Основи на промишленото производство в земеделието

Видове производствени процеси. Източници на енергия в земеделието. Характерни особености на енергетичните средства.Тема II. Видове земеделски трактори

Експлоатационни свойства на тракторите. Експлоатационни свойства на тракторните двигателиТема III. Експлоатационни свойства на земеделските машини

Теглително съпротивление на земеделските машини. Фактори влияещи на теглителното съпротивление. Мероприятия за намаляването му.Tема IV. Съставяне на машинно-тракторни агрегати

Класификация. Основни изисквания. Методи за изчисляване състава на МТА. Сцепки. Начини на съединяване на машините в агрегата.Тема V. Кинематика на машинно-тракторните агрегати

Начини на движение. Основни понятия. Подготовка на участъка за работа. Видове завои.Тема VI. Проектиране на машинно-тракторния парк за земеделска

ферма и кооперация

Производителност на агрегатите. Баланс на времето. Оптимизиране на състава на машинния парк.Tема VII. Експлоатация на транспортните средства и

товаро-разтоварните съоръжения

Класификация на транспорта в земеделието. Видове земеделски товари. Определяне обема на работата и броят на транспортните агрегати. Механизация на товаро-разтоварните работи.Тема VIII. Основи на промишлените технологии при отглеждане

на земеделските култури

Технологични свойства на обработката на почвата. Подмятане на стърнищата. Дълбока оран. Предсеитбена обработка на почвата. Междуредова обработка на почвата.Тема IX. Технологични основи на торенето с органични и

минерални торове

Технологии на торенето. Агротехнически изисквания. Организация на работата. Контрол на качеството.Тема X. Технологични основи на растителнозащитните операции

Технологична характеристика. Подготовка и оразмеряване на агрегатите. Подготовка на полето и организация на работата. Избор на технологични схеми.Тема XI. Технологични основи на сеитбата на културите

Видове сеитба. Подготовка и оразмеряване на агрегатите за работа. Организация на работата и контрол на качеството.Тема XII. Механизирани технологии на засаждането на културите

Агротехнически изисквания към агрегатите. Технологии за засаждане на някои тропични култури - захарна тръстика, кореноплодни и клубеноплодни растения.


Тема XIII. Механизирани технологии при прибирането на

реколтата

Прибиране на: зърнено-житни култури, технически култури и тревни култури.Тема XIV. Механизирани технологии при прибирането на

зеленчуковите култури

Агротехнически изисквания към агрегатите. Технологии на прибиране на: зелен фасул, домати, грах, зеле, пипер, лук, моркови.


Тема XV. Механизирани технологии при прибирането на трайни

култури

Технологии на прибиране на: грозде, плодове, захарна тръстика, ананас, кафе, цитрусови.


III. 1. 2. лабораторни УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа
1. Проектиране на машинен парк за комплексна механизация

Общи указания. Цел и задачи. Избор на технология.2. Проектиране на машинно-тракторен парк

Разработване на технологична карта. Избор на марки трактори и земеделски машини.3. Проектиране на машинно-тракторен парк

Баланс на времето. Разходи на труд, механична енергия и ГСМ. Брой сменни норми.4. Графици на машиноизползването

Съставяне на годишен план за работа. Построяване на графиците. Методи за коригирането им.5. Експлоатационна оценка на машинно-тракторен парк

Състав на парка за разработената технология. Натоварване на тракторите. Изводи и препоръки.6. Динамометриране на прикачен агрегат за оран

Характеристика на опитния участък. Технически показатели.7. Характеристики на прикачен агрегат за оран

Теглително съпротивление. Боксуване. Разход на гориво. Дълбочина на обработка. Контрол на качеството.8. Комплектуване на машинно-тракторен агрегат

Изходни данни за изчисляване на МТА.9. Обосноваване състава на машинно-тракторен агрегат

Работна широчина на агрегата. Брой на машините. Фронт на сцепката.10. Оптимизиране състава на машинно-тракторен агрегат

Съпротивление на агрегата. Коефициент за използване на теглителната сила. Теоретична и действителна производителност.11. Кинематика на машинно-тракторен агрегат

Схема на полето. Начини на движение на МТА. Оразмеряване на работната леха. Коефициент на работните ходове.12. Експлоатационно-икономически показатели

Производителност. Разход на труд, гориво и ГСМ. Мерки за увеличаване на производителността.13. Технология на земеделска операция "Сеитба на

окопни култури"

Подготовка на агрегата. Регулиране на сеялката СПЦ-6.14. Технология на земеделската операция "Растителна защита"

Подготовка на агрегата. Регулиране на вентилаторна пръскачка "Перла".15. Проверка на технологичните карти и графиците. Съгласуване и оценка на проектите по разработване на комплексна механизация

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа


2 часа

2 часа

2 часа


2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа


2 часа

2 часа
2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа

2 часа
2 часа
2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа

III.2 ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 65 часа

III.2.1. Разработка и защита на курсов проект - 35 часа

Курсовият проект е индивидуален. Целта е да се придобият практически умения при съставянето и използването на машинно-тракторен парк за отглеждане на дадени земеделски култури. Всеки студент в началото на семестъра получава задание. То включва необходимите технически данни за конкретен трактор, съставната земеделска машина, условията на експлоатация, избраната от студента култура и условията за отглеждането й. Проектът се изпълнява етапно, синхронизирано с изучавания материал и резултатите от лабораторните упражнения. Студентите работят самостоятелно, като използват препоръчана от преподавателя литературата и компютърна програма. Задълбочават познанията си по определяне на основните параметри за оценка на машинно-тракторните агрегати, технологичният ред на земеделските операции, агротехническите изисквания, комплектоването на агрегатите и параметрите на работа.

Обемът на обяснителната записка е до двадесет машинописни страници.

III.2.2. Индивидуална работа с преподавателя /консултации/ - 5 часа

III.2.3. Самоподготовка за изпит - 2 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

V. изпитна програма по ДИСЦИПЛИНАТА

"Механизирани технологии в земеделието"

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦ. АГРОНОМСТВО/ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРИ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ,

ОКС “БАКАЛАВЪР’, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, 2007/08 УЧЕБНА ГОДИНА
1. Основи на промишленото производство в земеделието

Видове производствени процеси. Източници на енергия в земеделието. Характерни особености на енергетичните средства.2. Видове земеделски трактори

Експлоатационни свойства на тракторите. Експлоатационни свойства на тракторните двигатели3. Експлоатационни свойства на земеделските машини

Теглително съпротивление на земеделските машини. Фактори влияещи на теглителното съпротивление. Мероприятия за намаляването му.4. Съставяне на машинно-тракторни агрегати

Класификация. Основни изисквания. Методи за изчисляване състава на МТА. Сцепки. Начини на съединяване на машините в агрегата.5. Кинематика на машинно-тракторните агрегати

Начини на движение. Основни понятия. Подготовка на участъка за работа. Видове завои.6. Планиране на машинно-тракторния парк за земеделска ферма и кооперация

Производителност на агрегатите. Баланс на времето. Оптимизиране на състава на машинния парк.

7. Експлоатация на транспортните средства и товаро-разтоварните съоръжения

Класификация на транспорта в земеделието. Видове земеделски товари. Определяне обема на работата и броят на транспортните агрегати. Механизация на товаро-разтоварните работи.8. Основи на промишлените технологии при отглеждане на земеделските култури

Технологични свойства на обработката на почвата. Подмятане на стърнищата. Дълбока оран. Предсеитбена обработка на почвата. Междуредова обработка на почвата.9. Технологични основи на торенето с органични и минерални торове

Технологии на торенето. Агротехнически изисквания. Организация на работата. Контрол на качеството.10. Технологични основи на растителнозащитните операции

Технологична характеристика. Подготовка и оразмеряване на агрегатите. Подготовка на полето и организация на работата. Избор на технологични схеми.11. Технологични основи на сеитбата

Видове сеитба. Подготовка и оразмеряване на агрегатите за работа. Организация на работата и контрол на качеството.12. Технологични основи на засаждането на културите

Агротехнически изисквания към агрегатите. Технологии за засаждане на някои тропични култури - захарна тръстика, кореноплодни и клубеноплодни растения.13. Технологични основи на прибирането на реколтата

Прибиране на: зърнено-житни култури, захарно цвекло, памук. Прибиране на тревни фуражи.14. Технологични основи при прибирането на зеленчуковите култури

Агротехнически изисквания към агрегатите. Технологии на прибиране на: зелен фасул, домати, грах, зеле, пипер, лук, моркови15. Технологични основи на прибирането на трайни култури

Технологии на прибиране на: грозде, плодове, захарна тръстика, ананас, кафе, цитрусови.


VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

1. К. Колев, Експлоатация на машинно-тракторния парк, С., Деонис, 1999

2. Палевски П., Ръководство за упражнения по експлоатация на машинно-тракторния парк, Земиздат, 1994

3. Палевски П., П. Петров, Методично ръководство за курсово проектиране на машинно-тракторния парк, Академично издателство - Пловдив, 1999

4. Палевски П., П. Петров, Сборник от примерни нормативи за механизираните работи в земеделието, Академично издателство, Пловдив, 1999

Б. Допълнителна

1. ИППД "Н. Пушкаров" - София. Типови проекти на интензивни сеитбообръщения за различни райони на страната, С., 1980

2. Леви С.А., "Експлоатация на селскостопанската техника", Земиздат, С., 1987


януари, 2008 г., Пловдив СЪСТАВИЛ:

доц. д-Р ИНЖ. Д. ЗЯПКОВ
Ръководител катедра Механизация:

Проф. Д-р ИНЖ. С. МАНДРАДЖИЕВ

Декан на ЛГф:

Доц. д-р А. Иванов


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница