Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск. Приема План за действие към неяДата16.11.2017
Размер358.28 Kb.
Размер358.28 Kb.


PageОБЩИНА ЛОВЕЧ
Изх.№…….………………….
Дата…………………..2016 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ЦОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЛОВЕЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Венцислав Маринов Христов-заместник кмет на Община Ловеч и председател на Общински съвет по наркотични вещества

ОТНОСНО: Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОЛОВ,

В изпълнение на задача 18.1 от Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците /2014-2018/- Провеждане на национална политика на местно ниво- Общински съвети по наркотични вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационни центрове /ПИЦ/ към тях, в изпълнение на подзадача в/- Разработване и осъществяване на програми за превенция на упоребата на наркотици на местно ниво, ОСНВ и ПИЦ Ловеч изготвиха Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск. Националния център за наркомании /НЦН/ е дал съгласие за осъществяване на програмата, видно от писмо с Рег. № 381/09.08.2016 г. Програмата следва да се финансира от общинския бюджет съгласно чл.16, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОСНВ.

Във връзка с горепосоченото предлагам следния проект на рещшение:

На основание чл. 21, ал. , т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на ОСНВ Общински съвет- Ловеч РЕШИ:1. Приема Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск.

2. Приема План за действие към нея.

3. Препис на решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение.

Приложение:

1. Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи в риск.

2. План за действие към нея.

3. Даване на съгласие за осъществяване на Програма за превенция на употребата на наркотични вещества.


С уважение,

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник кмет на Община Ловеч

Ива ХристоваЮристконсулт

Изготвил:

инж. Нели Патаринска

Секретар ОСНВ Ловеч

gerb
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА –

ГР. ЛОВЕЧ

ПРОГРАМА

ЗА ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА

НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

В изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците

2014 – 2018 год.

Съдържание :
I. Въведение...............................................................................................................3.
II. Анализ и оценка на ситуацията. Необходимост за реализиране на програмата.................................................................................................................4.
III. Целеви групи………………………………….................................................. 5.


 1. Основна целева група……………………………….............................5.

 2. Вторична целева група……………………….......................................5.

IV. Принципи на програмата...................................................................................6.


V. Основна цел на програмата.................................................................................6.

VI. Дългосрочна цел..................................................................................................6.


VII. Краткосрочна цел…...........................................................................................7.
VIII. Непосредствени задачи.....................................................................................7.
IX. Дейности по изпълнение на задачите................................................................7.
X. Очаквани резултати и ползи от реализиране на програмата…………………9.
XI. Оценка на рисковете за успешно реализиране на програмата………………9.
XII. Индикатори за мониторинг и оценка на ефективността на програмата…..10.
XIII. План за мониторинг и оценка на ефективността на програмата………….10.
XIV. Процедури за мониторинг и оценка на ефективността на програмата…...11.


 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Проблемът с наркотиците е постоянен приоритет в международната и вътрешна политика на Република България. Процесите в страната ни са много динамични, както по отношение на разпространението, така и за употребата на наркотични вещества. Решаването на проблемите, свързани с употребата и разпространението на наркотици, не може да бъде отговорност на една институция. За тяхното преодоляване са необходими съвместни усилия на цялото общество. Израз на това разбиране е приетата Национална стратегия за борба с наркотиците в Република България. Базирайки се на опита в развитите страни в Европа и Северна Америка, тя изцяло съответства на приетите Стратегия и Програма по наркотичните вещества на Европейската общност. Тази стратегия включва четири ключови съставни елемента като един от тях е провеждане на политика на местно ниво – укрепване на ролята на Общинските съвети по наркотични вещества, Превантивно-информационните центрове и разработване на ефективни общински програми за превенция, промоция на здраве сред младите хора и борба със злоупотребата на психоактивни вещества /ПАВ/.


Настоящата програмата е важен израз на чувствителността на ловешкото общество към проблемите, произтичащи от употребата на психоактивни вещества сред младите хора и на вярата от необходимостта да се изгради мост между живота в зависимост и личната воля, отговорност и свобода. Тя е израз и на готовността на общинската администрация, институции и гражданското общество да поемат отговорността за децата и младежите в риск, като им се подаде ръка за помощ. Настоящият документ ще съдейства на обществения процес за постигане на по-високо ниво на здравна защита, благосъстояние и социално единство сред младите хора на Община Ловеч. Програмата стъпва на съвременните принципи за работа, заложени в европейските програмни документи, като ги допълва, включвайки спецификите на страната и региона. Същевременно се явява и важен елемент в процеса на изграждане и развитие на гражданското общество.

Чрез изпълнението на настоящата индикативна програма Община Ловеч и нейните партньори от професионалния сектор и гражданското общество се ангажират да положат всички усилия за ограничаване на проблемите с наркотици на деца и младежи в риск и да се утвърдят като сигурен и благонадежден партньор в провеждането на националната и европейска политика за борба с наркотиците.


II.ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица от Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, вследствие на употреба на ПАВ представляват сериозен проблем за страната. Техният дял се увеличава и при двете възрастови подгрупи в сравнение с предходните години. Нарастване се отчита при кражбите извършени от лица от двете подгрупи в страната. Заниженият родителски контрол или липсата на такъв отново се оказва водещ фактор за извършване на противообществени прояви от подрастващите. Той обуславя и стимулира криминалната активност на малолетните и непълнолетните, води и до не посещаване на училище. Особен акцент при подрастващото поколение заслужава липсата на достатъчно стимули и възможности за смислено прекарване на свободното време. Проблем представляват липсата на чувство за отговорност, нарастващата агресивност, склонността към саморазправа, злоупотребите с алкохол, тютюневи и наркотични вещества, нарушаването на обществения ред и др. На територията на Община Ловеч съществуват три центъра за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/:

-ЦНСТ1- Капацитет е 12 места. Настанените деца са на възраст от 11 до 17 г.

-ЦНСТ2- Капацитет е 12 места. Настанените деца са на възраст от 9 до 17 г.
-ЦНСТ3- Капацитет е 8 места. Настанените деца са на възраст от 14 до 17 г.

Тенденцията сред поведенческите практики на децата и младежите от центровете е употребата на инхаланти, марихуана, дизайнерска дрога и/или с комбинация с алкохол вследствие на, което са склонни на хулигански прояви и агресия. За 2016 г. до момента са образувани и разгледани 11 дела по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:Дело №/дата

Име на лицето/години

ЦНСТ

Проява

№6/13.01.20016 г.

Елмин Едди Рамос

Борерро-16 г.
ЦНСТ-2

Диша лепило,

Бронз, агресия№10/15.01.2016 г.

Иван Геновевов

Борисов-15 г.ЦНСТ-1

Ненощуване в дома,

агресия


№7/13.01.2016 г.

Елмин Едди Рамос

Борерро-16 г.
ЦНСТ-2

Нарушава обществения ред./На покрива на

блока/


№3/12.01.2016

Катя Петкова

Кръстева-17 г.ЦНСТ-3

Ненощувала в дома.

Обявена за ОДИ№5/13.01.2016 г.

Медиха Михайлова

Елкова-14 г.ЦНСТ-2

Ненощувала в дома.


№15/15.02.2016 г.

Иван Геновевов

Борисов-15 г.ЦНСТ-1

Ненощувал в дома.


№19/17.03.2016 г.

Иван Геновевов

Борисов-15 г.ЦНСТ-1

Ненощувал в дома.


№23/21.04.2016 г.

Росица Страхилова

Йорданова-15 г.

Надка Любчева

Михайлова-15 г.

Ивелина Христова

Бочевска-15 г.

Катя Петкова

Кръстева-17 г.

Елмин Едди Рамос

Борерро-16 г.
ЦНСТ-2, З

Засъснение, нено-

щуване в дома,

употреба на алкохол


№28/01.06.2016 г.

Пламен Веселинов

Томчев-16 г.ЦНСТ-2

Притежание на ка-

набис


№29/01.06.2016 г.

Христо Нешков

Нешков-15 г.ЦНСТ-2

Хулиганска проява

№30/01.06.2016 г.

Росица Страхилова

Йорданова-15 г.ЦНСТ-2

Употреба на цигари

с „дизайнерска дро-

га“
Всички тези данни доказват сериозността на проблема в Община Ловеч и необходимостта за реализиране на програмата и отговорни и координирани действия на всички институции в региона.

III.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Основна целева група – деца (11-17 год.) с повишен индивидуален риск от възникване на проблеми, свързани с наркотични вещества или алкохол, поради индикации от емоционален, поведенчески или средови характер.
Вторична целева група – родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

IV. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА


 • Законосъобразност, целесъобразност, перспективност;

 • Широка обществена осведоменост, прозрачност и отговорност към партньорите и участниците;

 • Равен достъп на всички и диференциран подход към всяка група;

 • Недопускане на дискриминация по някакъв признак – етнически, религиозен, политически, възраст, пол и т.н.;

 • Сътрудничество и взаимодействие между държавни и общински органи, институции , НПО, медии и гражданско общество за реализиране на програмата.

В Националната стратегия за борба с наркотиците са записани следните глобални цели:1.Ограничаване употребата на наркотични вещества чрез осигуряване на ефективно лечение и превенция.

2.Намаляване на предлагането на незаконни наркотични вещества чрез повишаване ефективността на правоприлагащите органи.

3.Намаляване обема на незаконната търговия с химически вещества /прекурсори/, използвани при незаконното производство на наркотици.

4.Осигуряване на ефективно ръководство и координация на политиката по наркотиците и изграждане на ефективни информационни системи.
V. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Предотвратяване възникването или ескалирането на негативни здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, за които ясни индикатори показват висока степен на индивидуален риск от развитие на проблемна употреба и зависимост на по-късен етап от живота, чрез ранно установяване и превантивна намеса на индивидуално, семейно и социално ниво.

VI. ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛ
- Прекратяване на употребата на ПАВ;

- Установяване на здравословен начин на живот.

VII. КРАТКАСРОЧНА ЦЕЛ
- Намаляване на употребата на ПАВ;

- Изграждане на позитивни нагласи.
VIII. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ
1. Достигане до целевата група.

2. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на родители, настойници, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група, социални работници и медицински специалисти, работещи в ЦНСТ1,ЦНСТ2 и ЦНСТ3.

3. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на деца и младежи от ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ЦНСТ3.

4. Разработване и реализиране на съвместни дейности, програми и проекти между общински структури, организации, институции и НПО, работещи по проблемите на наркоманиите, ранно откриване на проблемна употреба и превенция на риска.

5.Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на психологическа помощ.

VI. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ

ПО ЗАДАЧА 1. Достигане до целевата група

1.1. Първично интервю.

1.2. Оценка на случая.

1.3. Планиране на превантивната работа.


ПО ЗАДАЧА 2. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на родители, настойници, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група, социални работници и медицински специалисти, работещи в ЦНСТ1,ЦНСТ2 и ЦНСТ3.

2.1. Провеждане на обучения на родители, настойници, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група, социални работници и медицински специалисти за контакт, потенциално общуване и работа с деца в риск от употреба и злоупотреба с ПАВ.

2.2. Провеждане на образователно-информационни семинари.

2.3. Индивидуално консултиране.

2.4. Групово консултиране.
ПО ЗАДАЧА 3. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на младежите от ЦНСТ1,ЦНСТ2 и ЦНСТ3

3.1. Осигуряване на възможности и разширяване на достъпа на младите хора до първично консултиране за наркотичните зависимости и тяхната превенция в Превантивно-информационния център.

3.2. Устойчиво и системно ангажиране на психолози от Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ и медицински специалисти в ЦНСТ1,ЦНСТ2 и ЦНСТ3 по превенция на рискови практики.

3.3. Осигуряване на възможност за безплатно тестиране за СПИН.

3.4. Изграждане на умения за живот и информиран избор у младите хора чрез прожектиране на тематични филми.

3.5. Провеждане на образователно-информационни семинари

3.6. Организиране на срещи с бивщи наркозависими.

3.7.Изработване и разпрострнение на информационни и здравнообразователни материали.


ПО ЗАДАЧА 4. Разработване и реализиране на съвместни дейности, програми и проекти между общински структури, организации, институции, лечебни заведения и НПО, работещи по проблемите на наркоманиите и превенция на риска.

4.1. Провеждане на регулярни работни срещи с представители на институции и НПО, работещи в областта на търсенето, разпространението , употребата и злоупотребата с ПАВ, със структури свързани с лечение и рехабилитация на зависимостите на територията на Общината за координиране и реализиране на общи действия.

4.2. Организиране на кръгли маси и дискусии по проблемите на всички организации, работещи по превенция на риска и ограничаване злоупотребата с психоактивни вещества.

4.3. Създаване и осъществяване на алтернативни форми за прекарване на свободното време на младежите.

4.4. Използване на други методи и практики за превенция на наркоманиите, като: кампании, младежки концерти и клубове, „зони свободни от наркотици“ и др.

4.5. Превръщане на ПИЦ в координиращо и свързващо звено между всички организации, работещи по превенция на риска и ограничаване злоупотребата с психоактивни вещества.
ПО ЗАДАЧА 5. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на психологическа помощ

5.1. Психологическа помощ и подкрепа на младия човек за постигане на здравословен начин на живот и прекратяване на употребата на ПАВ-краткосрочно консултиране, терапевтично консултиране, кризисно консултиране.

5.2. Психологическа подкрепа към развитие на умения на общуване.

5.3. Стимулиране на пълноценното развитие на детето-емоционално, личностно, познавателно, социално.

5.4. Изработване на информационни и печатни материали.

5.5. Телефонно и онлайн консултиране на e-mail: piclovech@abv.bg.VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА • 50% редуциране на симптомите или прекратяване на употребата

 • Разрешаване на вътрешни конфликти

 • Изграждане на позитивни нагласи

 • Постигане на устойчивост в здравословния начин на живот

VIII. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Липса на финансиране или достатъчно такова;

 2. Разпадане на екипи поради заболяване /майчинство/ или напускане;

 3. Слаба координация с получателя на услугата и междинното звено;

 4. Ниска мотивация на клиентите.

IX. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМАТА

 1. В програмата се поддържа документация, касаеща терапевтичния процес;

 2. Оценката на резултатите отразява ефектите от терапевтичните дейности;

 3. Брой на консултираните деца и младежи от ЦНСТ;

 4. Брой проведени обучения;

 5. Брой проведени образователно-информационни семинари;

 6. Брой на проведените психологически консултации в хода на програмата;

 7. Брой проведени групови срещи;

 8. Брой срещи с бивши наркозависими;

 9. Брой работни срещи със структури, свързани с лечение, рехабилитация и реинтеграция на малолатни и непълнолетни наркозависими;

 10. Брой проведени дискусии;

 11. Брой проведени индивидуални консултации;

 12. Брой проведени телефонни консултации;

 13. Брой проведени онлайн консултации на е-mail: piclovech@abv.bg;

 14. Брой посещения на културни дейности;

 15. Брой на деца насочени към алтернативни служби;

 16. Брой завършили програмата;

 17. Брой отпаднали от програмата.

X. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМАТА

1. Осъществяване на екипни срещи;

2. Популяризиране на програмата в медиите;

3. Информиране на ЦНСТ №1, №2, №3 на местно ниво за осъществяване на програмата;

4. Провеждане на срещи с деца и младежи от ЦНСТ №1, №2, №3;

5. Анкета за ефективност за целевата група.XIII. ПРОЦЕДУРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМАТА

Мониторинг:

 1. Вътрешен мониторинг за срок от три месеца – осъществява се от екип: председател на ОСНВ, експерт от ПИЦ, психолози от ЦОП и Държавна психиатрична болница Ловеч.

 2. Външен мониторинг за срок от една година - осъществява се от експерт от Национален Център по Наркомании.

Изготвили:

инж. Нели Патаринска-Секретар ОСНВ Ловеч
Благовест Петров-мл. експерт ПИЦ

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНДИКАТИВНА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК С ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ /11-17г./ ОТ ЦНСТ-та


ЦЕЛ 1: Достигане до целевата група


ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА

ИНДИКАТОРИ

НЕОБХОДИМИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

1.Достигане до целевата група.

1.1. Първично интервю.

1.2. Оценка на случая

1.3. Планиране на превантивната работа.


Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 7-10 години, ученици от 11-18 г.


Установяване на контакт с целевата група.

Събиране на информация, даване на информация, изясняване на потребности и проблеми.

Развитие на умения на асертивност и социални контакти;Развитие на умения за информиране на целевите групи; Брой проведени кампании; Развитие на умения за ефективна превенция; Развитие на умения за обмен на информация; Увеличаване броя на консултирани деца, младежи и родители.


100 лв.


Общински бюджет.


ЦЕЛ 2: Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания, относно наркотиците и тяхното вредно въздействие.

2. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес на придобиване на здравни знания, относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на родители, настойници, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група, социални работници и медицински специалисти, работещи в ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ЦНСТ3.

2.1. Провеждане на обучения на родители, настойници, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група, социални работници и медицински специалисти за контакт, потенциално общуване и работа с деца в риск от употребата и злоупотреба с ПАВ

2.2. Провеждане на образователно-информационни семинари.

2.3. Индивидуално консултиране.

2.4. Групово консултиране.
Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.
Намаляване броя на деца, младежи в риск.

Повишено ниво на здравни знания;

Брой проведени мероприятия за увеличаване броя на тестваните младежи.

Развити умения за намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества.

Брой проведени мероприятия; Развити умения за непрекъсната информираност на обществото.

Създаване на разнообразна среда за предлагане на услуги; Развитие на умения за предоставяне на здравни знания.

Брой проведени обучения; Развитие на умения за съвместни дейности с общински структури; Включване на родителите.


2500 лв.

500 лв.


100 лв.

-


Общински бюджет.

.

Общински бюджет.Общински бюджет.


ЦЕЛ 3: Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на деца и младежи от ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ЦНСТ3

3. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на услуги и за непрекъснат процес за придобиване на здравни знания относно наркотиците и тяхното вредно въздействие на деца и младежи от ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ЦНСТ3

3.1. Осигуряване на възможности и разширяване на достъпа на младите хора до първично консултиране за наркотичните зависимости и тяхната превенция в Превантивно-информационния център.

3.2. Устойчиво и системно ангажиране на психолози от Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ и медицински специалисти в ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ЦНСТ3 по превенция на рискови практики.

3.3. Осигуряване на възможност за безплатно тестиране за СПИН.

3.4. Изграждане на умения за живот и информиран избор у младите хора чрез прожектиране на тематични филми.

3.5. Провеждане на образователно-информационни семинари.

3.6. Организиране на срещи с бивши наркозависими.

3.7. Изработване и разпространение на информационни и здравно-образователни материали.


Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.


Намаляване броя на деца, младежи в риск.

Развитие на умения за извличане на информация. Брой работни срещи.

Развитие на умения за предоставяне на здравни знания.

Създаване на по-интересни методи за превенция за постигане на по-високи резултати. Брой проведени инициативи.

Развитие на умения за екипна работа.

Развитие на умения за съвместни дейности с общински структури;Развитие на умения за предотвратяване на рисково поведение.

Развитие на умения за създаване на мрежа от връзки със специалисти; Развитие на умения за предотвратяване на рисково поведение; Развитие на социални умения. Брой проведени мероприятия; Включване на родителите.


-

-

100 лв.1000 лв.

1000 лв.


1000 лв.

Общински бюджет.

Общински бюджет.

Общински бюджет.

Общински бюджет.


ЦЕЛ 4: Разработване и реализиране на съвместни дейности, програми и проекти между общински структури, организации, институции и НПО, работещи по проблемите на наркоманиите, ранно откриване на проблемна употреба и превенция на риска.

4. Разработване на реализиране на съвместни дейности, програми и проекти между общински структури, организации, институции и НПО, работещи по проблемите на наркоманиите, ранно откриване на проблемна употреба и превенция на риска.


4.1. Провеждане на регулярни работни срещи с представители на институции и НПО, работещи в областта на търсенето, разпространението, употребата и злоупотребата с ПАВ, със структури свързани с лечение и рехабилитация на зависимостите на територията на Общината за координиране и реализиране на общи действия.

4.2. Организиране на кръгли маси и дискусии по проблемите на всички организации, работещи по превенция на риска и ограничаване злоупотребата с психоактивни вещества.

4.3. Създаване и осъществяване на алтернативни форми за прекарване на свободното време на младежите.

4.4 Използване на други методи и практики за превенция на наркоманиите, като: кампании, младежки концерти и клубове, „зони свободни от наркотици“ и др.

4.5 Превръщане на ПИЦ в координиращо и свързващо звено между всички организации, работещи по превенция на риска и ограничаване злоупотребата с психоактивни вещества.


Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г. Родители, настойници, социални работници от ЦНСТ, други членове на семейството и значими лица от социалното обкръжение на основната целева група.

Развитие на умения за координация и взаимопомощ. Брой проведени срещи.


-

500 лв.

Общински бюджет.


ЦЕЛ 5: Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на психологическа помощ.

5. Създаване на подходящи условия и среда за предлагане на психологическа помощ.

5.1. Психологическа помощ и подкрепа на младия човек за постигане на здравословен начин на живот и прекратяване на употребата на ПАВ-краткосрочно консултиране, терапевтично консултиране, кризисно консултиране.

5.2. Психологическа подкрепа към развитие на умения на общуване.

5.3. Стимулиране на пълноценното развитие на детето-емоционално, личностно, познавателно, социално.

5.4. Изработвана на информационни и печатни материали.

5.5. Телефонно и онлайн консултиране на e-mail: piclovech@abv.bg


Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.

Деца от 11-17 години, ученици от 11-17 г.


Развитие на умения за ефективна превенция.

Развитие на умения за оценка на здравното състояние на целевата група.

Умения за поддържане на актуална информация.


-

-

1000 лв.


Общински бюджет.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница