Програма за отраслова професионална подготовка по учебен предметДата16.11.2017
Размер322.21 Kb.
Размер322.21 Kb.

gerb_linear

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

РД 09………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за отраслова професионална подготовка по учебен предмет РИСУВАНЕ за професия код 211010 Художник –изящни изкуства от професионално направление код 211 Изящни изкуства за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

Боил Банов

Министър на културата

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

за отраслова професионална подготовка

по

РИСУВАНЕ

Утвърдена със Заповед № РД ... ……………….2017 г.


СПЕЦИАЛНОСТ:

код 211010 „ Художник -изящни изкуства”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 211 „Изящни изкуства ”

София, 2017 г.


  1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Рисуването е основна, базисна и задължителна дисциплина за средното художествено училище. Проблемите, включени в нейното съдържание са онзи важен и неотменим фундамент, върху който се изгражда обучението по изобразително изкуство във всички негови аспекти.

Основен обект за изучаване и естетическа интерпретация в дисциплината рисуване е човекът и неговата предметна и жизнена среда. Сложната за овладяване проблематика, свързана с рисуването на човешка глава и фигура /Х, ХІ и ХІІ кл./ се предхожда /в VІІІ и ІХ кл./ от изучаването на прости геометрични тела, битови предмети, гипсови орнаменти, гипсови отливки на детайли от класически глави, череп, класически гипсови маски и глави. Рисуването в X, XI и XII клас се провежда по натура с позиране на модел. Учебният процес по рисуване е тясно обвързан и подкрепен от паралелното изучаване на дисциплините: пластична анатомия и перспектива.

Разпределението на постановките в различните класове и по учебни срокове се определя от учебната програма. Задължение на преподавателите е да съчетават теоретичните лекции по горепосочените проблеми с практическата работа, да използват онагледяващи материали и при необходимост да затвърждават знанията и уменията на учениците с индивидуални /домашни/ упражнения. В самостоятелната работа на учениците трябва да се включат рисунки по памет и представа, които ще развият зрителната памет и да експериментират в начините на израз. Работата върху всяка постановка е свързана с индивидуални и общи корекции и завършва с


  1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Рисуването е основна, базисна и задължителна дисциплина за средното художествено училище. Проблемите, включени в нейното съдържание са онзи важен и неотменим фундамент, върху който се изгражда обучението по изобразително изкуство във всички негови аспекти.

Целите за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от “Профила на професията” при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление “Изобразителни изкуства”, особено за професиите “Художник” и „Дизайнер”, включват:

. прилагане етапите в изграждане на художествена творба;

. прилагане законите и принципите за изграждане на композицията ;

. прилагане законите на линейната и въздушната перспектива;

. конструиране пропорциите на човешкото тяло с познанията по пластична анатомия;

. изграждане обемно-пространствена структура, спазвайки основните принципи;

. развиване художествено-образното мислене като способност за синтез на представите, в резултат на който се формира художествения образ;

. Задачите на програмата по рисуване могат да бъдат групирани по-конкретно в няколко главни насоки:

• Запознаване с рисуването и видовете рисунки - според функцията си: етюд, ескиз, скица, рисунка, работен картон или според предназначението си: учебна, проучвателна, творческа и др.

• Запознаване с рисуването като основа на изобразителната творческа дейност, и осъществяване на връзка със знанията по перспектива, пластична анатомия и композиция.

• Овладяване на етапното изграждане на учебния етюд.

• Развиване на изобразителни качества и навици: преднамерено и непреднамерено внимание, наблюдателност, целенасоченост, концентрация, аналитичност, способност за синтез, зрителна памет, пространствено и логическо мислене, самодисциплина.

• Разкриване и използване на широк спектър от елементи на изобразителния език – линия, петно, щрих и тяхното взаимодействие в процеса на рисуване. Изграждане на изобразителни умения и представи за осмисляне и творческо

интерпретиране на натурата.

• Формиране на трайни навици за възприемане, пресъздаване, оценяване и творческо осмисляне на околната материална и духовна среда. Условията за това са: ясно поставена задача и съзнание за крайния резултат; задължително планиране на изобразителната дейност на всеки етап; постоянен контрол и самоконтрол в процеса на работа; задължителна оценка.

• Запознаване със спецификата, богатството и изразните възможности на различните материали и рисунъчни техники.

• Формиране на художествено-образно мислене, което предполага: естетическо възприятие и оценъчно разсъждение за изобразяваното; ясна представа за изобразявания обект и добре завършена рисунка; способност за синтез на представите в резултат на който се формира художествен образ.

Системното и последователно поставяне в постъпателна градация по сложност на пластичните проблеми е залог за убедителното им разрешаване от учениците.

Основен обект за изучаване и естетическа интерпретация в дисциплината рисуване е човекът и неговата предметна и жизнена среда. Сложната за овладяване проблематика, свързана с рисуването на човешка глава и фигура /Х, ХІ и ХІІ кл./ се предхожда /в VІІІ и ІХ кл./ от изучаването на прости геометрични тела, битови предмети, гипсови орнаменти, гипсови отливки на детайли от класически глави, череп, класически гипсови маски и глави. Рисуването в X, XI и XII клас се провежда по натура с позиране на модел. Учебният процес по рисуване е тясно обвързан и подкрепен от паралелното изучаване на дисциплините: пластична анатомия и перспектива.

Разпределението на постановките в различните класове и по учебни срокове се определя от учебната програма. Задължение на преподавателите е да съчетават теоретичните лекции по горепосочените проблеми с практическата работа, да използват онагледяващи материали и при необходимост да затвърждават знанията и уменията на учениците с индивидуални /домашни/ упражнения. В самостоятелната работа на учениците трябва да се включат рисунки по памет и представа, които ще развият зрителната памет и да експериментират в начините на израз. Работата върху всяка постановка е свързана с индивидуални и общи корекции и завършва с

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Специфична професионална подготовка

Разпределението на часовете по рисуване в класовете от VІІІ до ХІІ клас е по следния начин:

VІІІ клас – 2,5 часа седмично, 90 часа годишно

ІХ клас – 2,5 часа седмично, 90 часа годишно

Х клас – 2,5 часа седмично, 90 часа годишно

ХІ клас – 6 часа седмично, 216 часа годишно

ХІІ клас – 6 часа седмично, 174 часа годишно


IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. Учителят конкретизира и определя броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение. За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол.ОСМИ КЛАС

Формат 46/55см. Материали за практическите задачи: кадастрон, моливи, въглени и креда.

36 учебни седмици – 2,5 часа ЗПП -90 часа годишно.

В този клас учениците се запознават с целите и задачите на учебната рисунка, с основните закономерности и етапите при нейното изграждане, научават се да наблюдават и анализират натурата, да поместват предметите в изобразителната равнина и отчитат техните пропорции и мащаб. Учениците трябва убедителното и живо да изграждат обемните форми в пространството. Това те ще постигат със знанията си за различните начини на формоизграждане чрез: линия, щрих, петно, и др., както и като усвояват пространствени планове /при натюрморта/, контраст, тонална градация. Основен, водещ материал за работа е моливът, а е желателно да се изпробват в извънкласни задачи и други материали като: въглен, креда и др.

Постепенното създаване на навици за наблюдателност, осмислянето на конструкцията, пропорциите, линейната и въздушна перспектива, ще помогне на учениците аналитично да подхождат при изобразяването на натурата и изграждането на етюда, за сметка на повърхностната наподобителност. Методически е правилно в осми клас часовете по рисуване да са богато онагледени, да има демонстрация от страна на преподавателя, да се използват диапозитиви, репродукции и др. Практическите задачи да са съпроводени от индивидуални и общи корекции Програмата се допълва и от домашни задачи с конкретен характер, свързани със съответна учебна постановка или развиващи необходимо качество на ученика. Подходящи домашни в тази посока са конструктивни рисунки на геометрични и природни тела от всякакъв вид и драперии с различна материя. Формат – 46/55см. Освен с молив, ученикът трябва да се научи да работи с въглен, креда и други графични материали.

За реалното осъществяване на програмата по рисуване са необходими допълнителни часове за реализация на подадената теория. Именно това са часове от СИП. Затова няма отделна програма за СИП, тъй като тя ще дублира проблематиката на редовната програма.


Наименование на раздели и теми

Брой часове
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПVIII клас - 90 учебни часа
1.

Въведение

16

1.1.

Тема – теория: етапи в работата по етюда, композиционни проблеми в натюрморта. Изясняване на термините: мащаб, пропорции, конструкция, баланс и композиционен център на натюрморта. Практическа задача: натюрморт с геометрични, битови предмети и драперия. Определяне на входното ниво на учениците.
1.2.

Тема – теория: Обяснение ролята на щриха за изразяване на: обем, посока и материя. начини на моделиране на ръбести и овални тела – елементи на светлосянката. Проблема за драпериите, видове – според материала: вълна, памук, коприна, кадифе, велур и др. И видове гънки, които те образуват: падащи, висящи, завършващи, определени от формата, върху която лежат. Практическа задача: пластично изграждане на натюрморта с геометрични, битови, природни предмети и драперии.
2.

Оси на симетрия и движение

17

2.1.

Тема – теория: гипсовата отливка – орнамент - начини за конструктивно построяване, използване на оси на симетрия, степени на перспективни изменения на обемите и светлосянъчна обработка. Практическа задача: натюрморт със симетричен гипсов орнамент и драперия. Заостряне вниманието към логика в строежа на формите – наблюдателност.
2.2.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: - натюрморт с гипсов орнамент и драперия. Обобщаване знанията от срока, самостоятелна работа върху натюрморта.

12
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Учениците трябва да могат да поместват правилно предметите в изобразителната равнина;

2. Да се справят с конструкцията и перспективните изменения на формите;

3. Да са овладели обемно-пространственото изграждане на натурата, спазвайки етапите в рисуването.

3.

Видове контрасти

20

3.1.

Тема – теория: ролята на контраста за постигане сила на въздействието – видове контрасти /в мащаб, по светлосила и по форма/. Практическа задача: натюрморт с растителен орнамент – контрастна драперия, изкуствено осветление – търсене експресивност чрез подсилване на контраста.
3.2.

Тема – теория: конструкция, пропорции и движение на птица – начини за изразяване на обема. Практическа задача: натюрморт с препарирана птица и драперия – търсене обема на плоскости. Домашна задача: скици /20 бр./ на препарирани птици и животни от Природонаучния музей с акцентиране върху характера, движението и изразителността на формата.

3.3.

Тема – теория: единство на тоналните стойности: тонален мащаб и планове в натюрморта – преден, среден и заден; материалността в натюрморта, обяснение и постигане на ефекта “сфумато”. Практическа задача: натюрморт с орнамент, препарирана птица /животно/ и драперии.
4.

Видове перспектива, перспективен образ и картинна равнина

22,5

4.1.

Тема – теория: перспективни съкращения и ракурси на природни и животински обекти.

Практическа задача: скици на облечена човешка фигура, животни и птици от натура.


4.2

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: сложен натюрморт с препарирана птица /животно/, предмет, гипсов орнамент и драперии. Заключителен конферанс върху работите от годината, обощаващ придобитите знания и умения.
3.3

ГОДИШЕН ИЗПИТ: сложен натюрморт с гипсов орнамент, птица, предмет и драперия.

15ч.1.с.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННО НИВО:

1. Прилагане на знания за: поместване, мащабиране и конструиране на предметите в натюрморта.

2. Прилагане на знания за линейна и въздушна перспектива.

3. Прилагане на знания за обемно-пространственото изграждане на натурата, спазвайки етапите в рисуването.ДЕВЕТИ КЛАС

Формат 46/55см. Материали за практическите задачи: кадастрон, моливи, въглени и креда.

36 учебни седмици – 2,5 часа ЗПП -90 часа годишно.

В този клас се изисква детайлно проучване и анализ, с постигане на максимална триизмерна убедителност, пластичност и материалност. Основни задачи са: усвояването на конструкцията и анатомичните особености на детайли, череп и глава от класически гипсови отливки /око, ухо, нос и уста - Микеланджело – Давид/, гипсова маска и гипсова глава. В резултат на обучението учениците трябва успешно да се справят с пропорциите и пластиката на човешкия череп, със степенуването на детайлите в гипсовата глава и цялостното пространствено изграждане на етюда, със спазване на етапност.


Наименование на раздели и теми

Брой часове
IX клас - 90 учебни часа
1.

Анализ и триизмерна убедителност, пластичност и материалност

22

1.1.

Тема – теория: човешки череп – конструктивен и анатомичен анализ на черепа. Основни дялове /лицев и мозъчен/, оси за построяване на симетричните му форми - вертикална и хоризонтални/ и пропорции. Практическа задача: конструктивни рисунки на череп в три положения с използване на колонна сянка /фас, профил, три-четвърти/.
1.2.

Тема – теория: детайл от класическа гипсова глава - око - анализ на конструктивните особености и пластика на детайла, мястото му в черепа. Практическа задача: око на Давид.
1.3.

Тема – теория: детайл на класическа гипсова глава – ухо – елементи на ухото, видове уши и местоположението им в главата. Практическо изпълнение: ухо на Давид. Домашна задача – 10 рисунки на уши с различна форма и начини на залавяне.
2.

Анатомичен строеж и конструктивни особености на детайлите от човешката глава

23

2.1.

Тема – теория: детайл на класическа гипсова глава – нос и уста – конструктивни особености на двата детайла и тяхното свързване. Практическо изпълнение: детайли от Давид.
2.2.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: сложен натюрморт с гипсов детайл, череп и драперия – самостоятелно справяне с изучените проблеми.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Учениците трябва да наблюдават и осмислят анатомичния строеж и пластичните особености на детайлите от човешката глава;

2. Аналитично разбиране на строежа и пластиката на човешкия череп и плоскостното му изграждане.

3. Да правят анализ и практически да осъществяват получените знания.
3.

Конструиране и перспективни изменения на обемите с използването на колонната сянка

20

3.1.

Тема – теория: запознаване с пропорциите и основните анатомични форми на лицевия дял на човешката глава и шия – Екорше. Практическа задача: анатомична рисунка на гипсовия модел с акцентиране върху костния строеж и видовете групи мускули /мимически и двигателни/.
3.2.

Тема – теория: поместване, конструиране и пропорции и на човешката глава.

Практическа задача: класическа гипсова глава в статично положение. Търсене на силует, използване на оси на симетрия, напречни оси, перспективни изменения на големите обеми, и конструктивно свързване на детайлите в главата. Трябва да се насочи вниманието към постигане верен мащаб на силуета и правилни пропорции.


4.

Анатомична убедителност – анализ и трактовка

22,

4.1.

Тема – теория: сравнителен анализ между конструктивната основа - череп и конструктивно изграждане на обемите върху него – гипсова глава. Практическа задача: гипсова глава в движение /конструктивно изграждане/, анатомична убедителност и перспективни изменения от определена гледна точка.
4.2

Тема – теория: към решаването на предишните проблеми се добавя: анализ на детайлите и връзката им с цялата форма. Значението им за разпределяне на пропорциите в човешката глава. Практическа задача: конструктивна рисунка - гипсова глава на мъж с по-едри пластични форми. Трябва да се насочи вниманието към постигане на прилика от правилните пропорции.
4.3

Тема – теория: постигане на цялостна триизмерна трактовка на главата, прецизен анализ на детайлите и тяхното обобщаване. извеждане на композиционен център, съобразно характера на модела. Практическа задача: гипсова глава с по изразителна пластика на детайлите и драперия – естествено осветление. Планове и степен на разработка в тях.
4.4

ГОДИШЕН ИЗПИТ: гипсова глава в движение с драперия, естествено осветление.

15ч.1.с.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННО НИВО:

1. Прилагане на знания за: конструиране на човешкия череп, като се използват осите на симетрия;

2. Прилагане на знания за: етапите в изобразяването на класическата гипсова глава, детайлите в нея;

3. Прилагане на знания за: пластиката и материалността в етюда.

Система за оценяване на междинно ниво:

Слаб 2 – Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание;

Среден 3 – Обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания;

Добър 4 – Обучаемият умее да изпълни поставена практическа задача – проект, в позната ситуация, по предварително дадени указания;

Много добър 5 – Обучаемият умее да изпълни самостоятелно поставена практическа задача – проект, в нови условия, по предварително дадени указания;

Отличен 6 – Обучаемият умее да състави план за работа за изпълнение на задачата, да подбере сам методи и материали, да изпълни поставена практическа задача, както и да оцени качеството на работата.ДЕСЕТИ КЛАС

Формат 46/55см. Материали за практическите задачи: кадастрон, моливи, въглени и креда.

36 учебни седмици – 2,5 часа ЗПП -90 часа годишно.

В десети клас основен обект и предмет на изучаване е човешката глава по натура.

Цели и задачи са: овладяването на всички аспекти и закономерности при изобразяването на човешката глава по натура са: поместване, грамотно конструиране, обемно-пластично изграждане, извеждане на детайла, постигане на характера, мимиката и състоянието на модела, решаване проблемите за движението и ракурсите при човешката глава и връзката й с раменния пояс, интерпретиране на материите, внасяне на проблема за атрибута и аксесоара във връзка с портретната разработка на главата.

Започването на всяка постановка трябва да бъде съпроводено от направата на 2-3 бързи скици от различни гледни точки за опознаване на натурата.


Наименование на раздели и теми

Брой часове
X клас - 90 учебни часа
1.

Закономерности при изобразяването на човешката глава по натура

22

1.1.

Тема – теория: поместване, пропорции и конструктивен анализ на човешката глава – перспективни особености при отделните положения, връзка между глава, врат и раменен пояс – конструктивна роля на колонната сянка и тоналната й градация за изразяване на близки и отдалечени обемни форми. Практическа задача: глава от натура – възрастен модел – конструктивно-аналитични рисунки.
1.2.

Тема – теория: етапи в изграждане на учебния етюд на глава по натура, спазване на принципа: от общото към детайла и отново към общото. Практическа задача: глава от натура, естествено осветление. Онагледяване на урока с примери от класиката. Извънкласна задача – автопортрет.
1.3.

Тема – теория: анализ и възрастова характеристика на модела, степенуване на плановете и извеждане на център в етюда. Подробен анализ и еднаква степен на перспективни промени във всички детайли. Запазване на цялостното въздействие в крайния етап. Задължително използване на класически образци за пример на възрастови деформации. Практическа задача: глава от натура с изкуствено осветление.
2.

анатомичен и обемно-пластичен анализ

23

2.1.

Тема – теория: анатомичен и обемно-пластичен анализ на формите в модела, начини за изразяване на различните материи и ролята на дрехите за подчертаване конструкцията и обема на тялото. Практическа задача: глава от натура – тонални стойности в етюда и придаване на материалност.
2.2.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: глава от натура – конструктивна и пластична разработка на глава от натура.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Учениците трябва да се справят с мащаба и поместването на човешката глава в изобразителната равнина, конструирането и връзките между формите, тяхната симетрия.

2. Чрез верни пропорции да постигат характер и прилика с модела, да намират баланса на големите обеми.

3. Да използват колонната сянка като водещо изразно средство при изразяването на обема.
3.

Конструиране и перспективни изменения на обемите

20

3.1.

Тема – теория: анатомичен анализ на шията и раменете – затвърждаване на знанията от предходните постановки. Практическа задача: глава от натура – връзка на главата с раменния пояс. Целта е да не се прекъсват връзките между големите обеми и да не се мисли само за маската на лицето, а за всички влизащи в изобразителната равнина форми.
3.2.

Тема – теория: движения и ракурси на човешката глава; обхват на движенията – наклони и ротация на шията и раменете. Практическа задача: глава от натура в определено движение – рисунки от различни гледни точки, висок и нисък хоризонт. Препоръчват се по-бързи и експресивни изразни средства.
4.

Характеристика и индивидуализиране на модела.

22,5

4.1.

Тема – теория: характер, прилика и материалност на модела. Практическа задача: глава от натура – млад модел – постигане на цялостна, обобщена и експресивна характеристика на модела.
4.2.

Тема – теория: мимика и пластика на човешкото лице. Задължително онагледяване на урока с примери от класиката. Практическа задача: глава по натура – израз и състояние на модела.
4.3.

Тема – теория: портретът – богато онагледена с репродукции лекция, разкриваща особеностите на портрета като жанр от изобразителните изкуства и видове портрети. Практическа задача: характерен модел. Препоръчва се учениците сами да изберат формата, гледната точка и ракурса, както и да разработят определен аксесоар в контекста на поставената задача.
4.4.

Тема – теория: правилно мащабиране на човешката ръка спрямо лицето. Поместване и конструция на ръката във формата. Пропорции и анатомични особености.Практическа задача: постановка с човешка глава и ръка във формат 50/70 см. Извънкласна задача: скици на човешка ръка от натура и рисунки от анатомията.
4.5.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: глава по натура – цялостно обемно-пластично разрешаване на етюда.
4.4

ГОДИШЕН ИЗПИТ: глава по натура – въз основа на наученото през учебната година - цялостно самостоятелно разрешаване пластичния проблем – етюд на човешка глава с раменен пояс.

15ч.1.с.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННО НИВО:

1. Учениците трябва да могат да рисуват глава от натура във всички положения /фас, профил и три-четвърти/, да балансират композицията.

2. Да могат да разучават /в изискваната от положението степен/ детайли, да намират тоналните стойности на различните материи и да постигат прилика и характер.

3. Учениците трябва да са се научили в определено за задачата време да показват необходимата степен знания.ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

Формат 50/70 см. Материали за практическите задачи: кадастрон, моливи, въглени, туш,перо и креда.

36 учебни седмици – 6 часа ЗПП - 216 часа годишно.

Цели и задачи: обект на изучаване в 11 клас е човешката облечена полуфигура. В резултат на обучението учениците трябва правилно да се справят с поместване, пропорциониране, конструиране и ракурси на формите в пространството, да изразяват убедително сядането и опорните точки на фигурата, да постигат характера и състоянието на модела, умело да разработват светлината и сянката, като намират верните тонални стойности и промените им в пространството. Обръща се особено внимание на детайлите и ставните връзки, както в анатомичен план, така и в пространствен. Изведените детайли /глава, ръце, колена/ не трябва да влизат в противоречие с цялостното изграждане на етюда


ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПXI клас - 216 учебни часа
1.

Поместване, пропорциониране и конструиране

40

1.1.

Тема – теория: детайл – човешка ръка – конструктивен и анатомичен анализ на формата, характерни пластични особености. Практическа задача: изпълнение на две бързи рисунки от различни гледни точки на гипсова отливка – ръка
1.2.

Тема – теория: композиция и конструиране на седнала облечена полуфигура – основни оси на симетрия, наклони и маси, характеризиращи движението на фигурата. Сядане – поставяне на таза върху хоризонтална плоскост, положение на гръбначния стълб и изразяване на връзки. Практическа задача: седнала облечена полуфигура – разрешаване на горните проблеми; най-общо отделяне на тъмно от светло.
2.

Анатомичен и обемно-пластичен анализ

30

2.1.

Тема – практическо упражнение: гола до кръста полуфигура от натура. Задачата повтаря по своите основни пунктове предходната и цели изясняването на някои трудно достъпни за разбиране връзки между големите обеми /ръце към торса, бедра към тазобедрената става/ и задълбочена разработка на детайлите.
2.

Контрастите и тяхното степенуване - въздушната перспектива

38

2.1.

Тема – теория: проблемът е за изразяване на обема чрез колонната сянка при полуфигурата, акцентиране върху особеностите при изкуствено осветление, контрастите и тяхното степенуване в етюда. Практическа задача: седнала облечена полуфигура – конструктивен модел в несложно движение, изкуствено осветление.
2.2.

Тема – теория: организация на пространството чрез средствата на въздушната перспектива. Обобщаване на сенките и богата градация на полутоновете. Практическа задача: седнала облечена полуфигура. Насочване вниманието на учениците към търсенето на планове – препоръчва се решаването на задачата чрез графичен материал – въглен, черен акварел и др. Онагледяване на урока с репродукции.
2.3.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: седнала облечена полуфигура.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Учениците трябва да могат да поместват човешка фигура до под коленете в учебния формат.

2. Да изразяват убедително сядането /облягането/ на фигурата, да сглобяват големите обеми /глава, тяло, крайници/ и да ги разработват със средствата на светлосянката.

3. Да правят конструктивен и пластичен анализ на формите и да ги градират по значимост.
3.

Перспективна и анатомична убедителност

50

3.1.

Тема теория: конструктивни проблеми при човешката фигура – връзките в човешкото тяло, затвърждаване на знанията или попълване на пропуските от първия срок. Практическа задача: гола седнала полуфигура – доминираща линеарност в изграждането на фигурата, постигане на перспективна и анатомична убедителност на форми и детайли чрез варираща линия. Акцентиране върху анатомичните особености на модела. Материал по избор на ученика.
3.2.

Тема – теория: движение и ракурс при полуфигурата. Практическа задача: седнала облечена полуфигура – ракурс, степен на перспективни промени. Използване само на колонната сянка и чрез убедителното й степенуване постигане на обем в цялото и в детайлите.
4.

Характеристика и индивидуализация на модела

52

4.1.

Тема – теория: роля и значение на детайла и степени на разработка. Използване на детайла за характеристика и индивидуализация на модела. Практическа задача: човешка фигура до под коленете, с градация в разработването на отделните детайли /глава, лакът, ръце, колена/ в зависимост от гледната точка и характера натурата.
4.2.

Тема – теория: различните материи и тяхното рисунъчно интерпретиране. Разработване на форма върху форма /обема на гънките върху обема на тялото/. Използване на гънките в дрехите за създаване на ритъм в етюда. Избор на композиционен и пластически обоснован център в етюда в зависимост от гледната точка на ученика. Практическа задача: седнала облечена полуфигура – с различна материя тъкани и драперия. Онагледяване с класически образци.
4.3.

Тема – теория: портретът като композиция – особености. Ролята на ръцете в цялостната психологическа характеристика на модела. Възрастови особености и деформации. Изясняване на термина и използване на онагледяващ материал. Насочване вниманието на учениците към естетически избор в организацията на етюда. Практическа задача: седнала облечена полуфигура – целенасочено търсене на портретност, осмисляне на движението, прилика, характер и състояние, възрастови деформации.
4.4

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: седнала облечена полуфигура в сложно движение - самостоятелно справяне с изискването за убедителна конструкция, разработен детайл, извеждане на обема до край и обобщаване.
4.5

ГОДИШЕН ИЗПИТ: Седнала облечена полуфигура.

15ч.1.с.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННО НИВО:

1.Учениците трябва убедително да поместват човешка фигура до под коленете в определения формат.

2.Да рисуват анатомично и перспективно вярно обемите.

3.Да разработват детайлите /глава, ръце/ и да използват изразително дрехите, като разбират същността и структурата на гънките при различните материи и проявяват избирателност при включването им в етюда, да преценяват степента на завършеност.ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Формат 50/70 см. Материали за практическите задачи: кадастрон, моливи, въглени, туш,перо и креда.

29 учебни седмици – 6 часа ЗПП - 174 часа годишно.

В този клас основен обект за изучаване е цялата облечена човешка фигура. На по-задълбочено ниво се разработват и някои проблеми, свързани с постановката глава натура, като състояние, мимика, пластика и др. Вниманието на учениците се акцентира върху естетическата категория – рисунка и отликите й от скицата, ескиза и етюда. На преден план се извежда професионалното и художническо отношение към натурата, за сметка на емпиричната наподобителност, характерна /поради възрастовите особености/ за учениците в десети клас. В резултат от придобитите знания, умения и изобразителен опит, учениците трябва да решават убедително конкретни пластични задачи, свързани с облечената човешка фигура.В методически план значително място, наред с практическите упражнения заемат лекциите по определени проблеми, използва се демонстрацията и богатото онагледяване.
XII клас - 174 учебни часа
1.

Поместване, пропорциониране и конструиране на цяла фигура

30

1.1.

Тема – теория: най-общо запознаване с композиционните и конструктивни особености и закономерности при рисуване на цяла фигура. Практическа задача: цяла седнала облечена фигура – конструктивен анализ. Запознаване с проблемите за мащабиране, пропорции, стъпване и сядане. Домашна задача – анатомични рисунки на стави – колянна, глезенна, лакетна.
1.2.

Тема – теория: Екорше – анатомичен анализ. Практическа задача: в рисунки от две положения - да се разработи проблема за видимите изменения на мускулатурата при напрежение и покой.
2.

Оси, наклони

40

2.1.

Тема – теория: гола фигура. Целта на тази постановка е да бъдат изяснени пред учениците някои трудни за тях моменти, свързани с построяването на човешката фигура – оси, наклони, разпределение на силите и масите при права и седнала фигура, видовете стоеж и сядане, връзките в раменния и тазов пояс и др. “Поликлетова стойка” – обяснение на израза. Желателно е богатото онагледяване с репродукции. Практическа задача: серия конструктивни рисунки на гола фигура от различни гледни точки, права, седнала, изследващи разгледаните теоретични проблеми.
2.2.

Тема – теория: разрешаване на всички етапи при етюда със специално внимание към разработването, степенуването и значението на детайлите и ставите. Практическа задача: цяла седнала облечена фигура. Към тази задача се включват и няколко допълнителни рисунки на стъпала върху отделен лист хартия. Домашна задача – 10 рисунки на стъпала – анатомични, боси и обути в обувка.
3.

Контрастите и тяхното степенуване

38

3.1.

Тема – теория: проследяване пътя на светлината в цялата фигура, степенуване на плановете и извеждане на конкретния център – това съвсем не е задължително да бъде традиционният преден план. Изразяване на главното и второстепенното в рамките на единното пространство. Практическа задача: цяла облечена фигура – специално режисиран център чрез аксесоар.
3.2.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: цяла облечена седнала фигура.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Учениците трябва да определят цялата фигура като мащаб.

2.Убедително да свързват фигурата с равнините на допиране: /сядане, стъпване, облягане/ и да проследяват осите на движение.

3.Да сглобяват анатомично правилно отделните части и да ги моделират със средствата на колонната сянка.
4.

Характер, състояние, ракурси и перспективни изменения

30

4.1.

Тема – теория: задълбочаване интереса към човешката фигура, нейната трактовка – характер, състояние, ракурси и перспективни изменения от различни гледни точки - ролята на хоризонта. Практическа задача: облечена фигура – рисунки. Разясняване на термина, видове рисунки и обяснение чрез примери.
4.2.

Тема – теория: съпоставяне и хармонизиране изразните възможности на линията, щриха и петното в етюда. Разясняване на проблема за единството между фигура, драперия и околна среда - условен фон. Практическа задача: цяла седнала облечена фигура с драперия – тонално разработване на пространството, с доминиране на фигурата.
5.

пластични проблеми и изразни средства

30

5.1

Тема – теория: психологическо и композиционно обвързване на модела с предметно-пространствената среда - облечена фигура. Възможности за своеобразна режисура на учебната рисунка. Подходящо онагледяване. Практическа задача: цяла облечена фигура – включване на предмет и аксесоар.
5.2.

Тема – теория: изясняване значението на композиционния контрапункт, осмисляне на характера, движението и състоянието на модела. Практическа задача: цяла облечена фигура /подходящ модел, предразполагащ към по-картинна трактовка/, атрибути и аксесоари; свободно избран от ученика материал.
5.3.

СРОЧНА ПОСТАНОВКА: етюд на цяла облечена фигура – сложно състояние на модела.
5.4.

ГОДИШЕН ИЗПИТ - Етюд на цяла облечена фигура.

15ч.1.с.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННО НИВО:

• Учениците трябва да могат за определено време, самостоятелно да показват степен знания, които са усвоили в петгодишния курс на обучение.

Годишната оценка се формира от комисия, определена от директора след разглеждането на годишния изпит и представяне на учебните задачи от цялата година.

За получаване на професионална квалификация учениците от 12 клас полагат изпити по теория и практика на професията по Национални изпитни програми.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Проф. П. Чуховски, “Рисунката – същност, проблематика, достижения на съвременните български художници”, 1976 г., изд. “Български художник”.

2. Проф. П. Чуховски, “Бешков, рисунката и пространството”, 1971 г., “Български художник”.

3. Проф. Веселин Димчев, “Изобразително изкуство”, методика 1993 г., изд. “Просвета”.

4. Доц. Александър Станев, “Рисуването за средните художествени училища”, 1985 г., “Народна просвета”.

5. А. Барщ, “Рисунок в средной художественной школе”, 1963 г., Гос. Изд. “Искусство”, Москва.

6. А. М. Соловиев, Г. Б. Смирнов, Е. С. Алексеева, Учебна рисунка, 1956 г., “Наука и изкуство”.

7. Проф. Кр.Чоканов, “Пластична анатомия”

8. Виктор Амбруш, Как да рисуваме човешката фигура, “Алианс’97”, 1998 г.

9. Виктор Амбруш, Рисуване на животни – Алианс`97, 1998 г.

10. Gottfried Bammes, Der nackte Mensch, VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1982.

11. Eadweard Muybridge, Muybridge`s Complete Human and Animal Locomotion, /vol. 1, 2, 3/, 1979, Dover Publications, New York.

12. Луиза Гордон – Рисунок

• Техника рисования головы человека

• Техника рисования фигуры человека

• Техника рисования фигуры человека в движении, Москва, ЕКСМО, 2000.

13. Монографии на различни художници, подходящи като примери за даден теоретичен учебен проблем.

АВТОР: Колектив от Националното училище за изящни изкуства “Илия Петров” - СофияУчебната програма е към учебния план от 2017/2018 г.

ДИРЕКТОР: Донка Павлова

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница