Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, подписано на 23 юни 2015г., и неговите приложения, междуДата16.11.2017
Размер150.04 Kb.
Размер150.04 Kb.ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ!
ДОГОВОР

№ ……………………………/………………..гпо Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“ на община Русе, финансиран по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи
Днес, …………….. г., в гр. Русе, на основание чл. 101e от ЗОП и във връзка със Споразумение за изпълнение на проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, подписано на 23 юни 2015г., и неговите приложения, между:

 1. ОБЩИНА РУСЕ, със седалище и адрес на управленение гр. Русе, пл. „Свобода” №6, БУЛСТАТ 000530632, представлявана от Пламен Пасев Стоилов – Кмет на Община Русе, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

 2. ………………………., със седалище и адрес на управление ………………………., ЕИК ……………………, представляван от ……………………………….., ЕГН ………………….., постоянен адрес: ……………………….., лична карта № ………………, издадена на ……………..г. година от МВР-………………, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

се сключи този Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни:


 1. Организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Сцена под небето“, в това число:

1.1. Осигуряване на сцена на открито с минимални размери съгласно техническото предложение;

1.2. Осигуряване на озвучителна техника за събитието и цялостно му видеозаснемане на електронен носител. Видеозаписът да бъде предоставен на възложителя;

1.3. Осигуряване на сценарий, водещ и изпълнители за програмата;

1.4. Осигуряване на рекламна кампания за събитието, в това число плакати с размери, съгласно техническото предложение – 20 бр. 1. Организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Етноритми без граници“, в това число:

  1. Осигуряване на сцена и зала с капацитет /брой места/ съгласно техническото предложение;

  2. Осигуряване на озвучителна техника за събитието и цялостно му видеозаснемане на електронен носител. Видеозаписът да бъде предоставен на възложителя;

  3. Транспортиране на участниците от други населени места до град Русе и обратно;

  4. Осигуряване на рекламна кампания за събитието, в това число плакати с размери, съгласно техническото предложение – 20 бр.

  5. Изработване на проект и отпечатване на грамоти за всички участници.
 1. Организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Ромите и киното“, в това число и:

3.1. Осигуряване на подходяща за целта зала с капацитет /брой места/ съгласно техническото предложение;

3.2. Осигуряване на подходяща техника за събитието – в това число озвучителна и кинотехника;

3.4. Изготвяне на фестивална програма и осигуряване прожекции на подходящи филми, съгласно техническото предложение;

3.5. Осигуряване на рекламна кампания за събитието, в това число плакати с размери, съгласно техническото предложение – 20 бр.
 1. Организация, координация и провеждане на Ежегодни кръгли маси на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“:

4.1. Осигуряване на зала с капацитет /брой места/, съгласно техническото предложение и с мултимедия и озвучаване;

4.2. Осигуряване на кафе-пауза/и за всяко събитие с включени кафе и минерална вода, съгласно техническото предложение.
 1. Организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Изложба с традиционни за различните етноси кулинарни изделия по случай 8 април в това число:

5.1.Осигуряване на рекламна кампания за събитието, в това число плакати с размери, съгласно техническото предложение – 20 бр.

5.2. Изработване на проект и отпечатване на грамоти за победителите.
 1. Организиране на дни на отворените врати, в това число:

  1. Осигуряване на зала с с капацитет /брой места/, съгласно техническото предложение и с мултимедия и озвучаване;

  2. Осигуряване на кафе-пауза/и за всяко събитие с включени кафе и минерална вода, съгласно техническото предложение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши дейностите по организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Сцена под небето“, подорбно описани в алинея 1, т. 1 и приложенията към договора, един път годишно през 2016г, 2017г и 2018г. на територията на всяко от следните населени места: гр. Русе, гр. Ветово, гр. Борово и с. Иваново. Фестивалът „Сцена под небето“ е хепънинг по случай 8 април – Световен ден на ромите и следва да се проведе като празник за ромите и другите етноси в кварталите с компактно ромско население в посочените населени места.

2. Да извърши дейностите по организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Етноритми без граници“, подробно описани в алинея 1, т. 2 и приложенията към договора, един път годишно през 2016г, 2017г и 2018г. в град Русе. Фестивалът ще се провежда по случай отбелязване на Световния ден на ромите – 8 април и ще се състои от 3 различни изяви – концерт „Етноритми без граници”, конкурс за есе „Хармонията на етническата толерантност” и конкурс за рисунка „Цветовете на етноприятелството”. Фестивалът обхваща деца от 7 до 18 годишна възраст и техните учители и художествени ръководители.

3. Да извърши дейностите по организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Фестивал „Ромите и киното“, подробно описани в алинея 1, т. 3 и приложенията към договора, един път годишно през 2016г, 2017г и 2018г. в град Русе. Кинофестивалът трябва да популяризира филмите, посветени на ромската тема, бит, култура, драма и комедия.

4. Да извърши дейностите по организация, координация и провеждане на Ежегодни кръгли маси на тема „Област Русе – модел на етническата толерантност“, подробно описани в алинея 1, т. 4 и приложенията към договора, един път годишно през 2016г, 2017г и 2018г. в град Русе.

5. Да извърши дейностите по организация, координация, изготвяне на програма и провеждане на Изложба с традиционни за различните етноси кулинарни изделия по случай 8 април, подробно описани в алинея 1, т. 5 и приложенията към договора, по 1 път годишно както следва: през 2016 г. в с. Иваново; през 2017 г. в гр. Русе и гр. Борово; през 2018 г. в гр. Ветово.

6. Да извърши дейностите по организиране на дни на отворените врати, подробно описани в алинея 1, т. 5 и приложенията към договора, един път годишно през 2016г, 2017г и 2018г. в град Русе.

(3) Предметът на поръчката се изпълнява съгласно Ценова оферта и Техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора е от датата на сключването му до приключване работата по Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“ на община Русе, финансиран по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, но не по-късно от 30.04.2019 година. Всички дейности по договора се извършват във времевия диапазон между началния и крайния срок за изпълнението му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни възложените му с настоящия договор дейности за всяко едно събитие след писмо, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определи точната дата на съответното мероприятие.

(3) Писмото по алинея 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-кратък от 30 календарни дни преди датата на съответното събитие.

(4) В срок от 7 календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработения сценарий за събитието и подробна иформация, касаеща неговото провеждане.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се произнася по предоставената информация в срок от 7 календарни дни. През този срок страните уреждат спорните въпроси по сценария, ако има такива. Към понататъшната подготовка и реализация на събитието се престъпва след одобрение на сценария на събитието от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Общата стойност на договора е ..................... /……………………./ лв. с включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) календарни дни след приключване на всяко събитие и представяне на отчет, придружен с доказателствен материал /видеозаписи, снимки и др./, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и оригинална фактура, която задължително съдържа следната информация: „Разходът е направен за сметка на проект 7F-08190.01“Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 5, ал. 4 от настоящия договор.

(3) Плащанията по договора се извършват в български лева, по банков път от страна на Възложителя с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

в Търговска банка: …….

град: ………….

IBAN: ……………

BIC: ………………………

(4) Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо, което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора.
ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. По всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и самостоятелността му.

2. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в сроковете по чл. 2 от настоящия договор и без отклонения от поръчката.

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.(2) Преди провеждането на всяко от събитията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява сценария за конкретното събитие и съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за организиране мерките за обезопасяването му и взаимодействието с охранителните, медицински, противопожарни и други власти и почистването на района на събитието преди, по време и след провеждането му.

(3) Извършените дейности ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се изготвя приемателно- предавателен протокол, подписан от страните по договора.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа. 1. Да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато тя отговаря на постигнатите договорки.

 2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата работа.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.2. Да иска и получи уговореното по- горе възнаграждение за приетата работа.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

 1. Да извърши възложените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по начина, посочен в настоящия договор и техническото предложение и в сроковете по чл. 2 от договора.

 2. Да съобрази извършваните дейности с действащото законодателство, в това число Закона за авторското право и сродните му права и нормативни актове в областта на културата.

 3. Да уреди изцяло взаимоотношенията с авторите на извършваните дейности и с всички други носители на авторски и сродни права, чийто произведения и изпълнения са включени в организираните събития, в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо българско законодателство, включително, че е получил от тези носители или от съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права, всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права.

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка цялата отговорност, ако вследствие на неизпълнение на задълженията по предходната точка към Община Русе бъдат предявени каквито и да било претенции.

 5. Да спазва законовите изисквания, свързани с опазване на околната среда.

 6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им.

 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система на Изпълнителя или допълнение към тази система. Тези системи следва да се прилагат в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на извършените от него дейности по реда и начина, посочен по-горе в този договор.

Чл. 9. изпълнителят се задължава да предостави при поискване за проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) или Министерството на труда и социалната политика на Република България (МТСП) пълен достъп до цялата си документация, свързана с изпълнението на настоящия договор от негова страна, без ограничения.

Чл. 10. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място, да докладва за възникнали нередности, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
IV.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. (1) При неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да получи неустойка в размер на 5% от стойността на договора.

(2) При разваляне на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 3, или чл. 19, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% от стойността на договора.

(3) При неспазване срока за изпълнение на кое да е от задълженията му договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от крайната цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от тази цена, както и обезщетение за претърпените вреди в действителен размер в случаите, в които те надхвърлят договорената неустойка.

(4) Сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възстановяване на суми и неустойки

IBAN сметка: BG09 IORT 7379 3200 0300 03

BIC код на банката: IORTBGSF

Банка: ТБ Инвестбанк АДГрад/клон/офис: гр. Русе

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прихване дължимите му неустойки от плащанията, които има да извършва на ИЗПЪЛНИТЕЕЛЯ.

Чл. 12. Неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди по общия ред.

Чл. 13. Възложителят, ШАРС и МТСП не носят отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.

Чл. 14. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ШАРС и МТСП не носят отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 15. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

Чл. 16.(1) „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата по §1, т. 14б от ДР на ЗОП, а именно: обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Не представляват „непредвидени обстоятелства” събития, причинени по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители.

Чл.17. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства”. Липсата на парични средства не представлява „непредвидени обстоятелства”.

Чл. 18. Страната, за която са налице „непредвидени обстоятелства” е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 5 (пет) дневен срок от настъпване на тези обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди в действителен размер.
VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изпълнение на задачите, предвидени в чл. 1;

2. по взаимно писмено съгласие на страните, изразено писмено;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по реда на чл. 87 от ЗЗД при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно уговореното;

4. при обективна невиновна невъзможност за изпълнение.

(2) Без предизвестие настоящият договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на констатирани нередности, измама, изпадане в банкрут или конфликт на интереси.
VІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл.21. При реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото национално законодателство.

IХ. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, освен ако не получи други указания, да направи всичко необходимо за разгласяване на участието на Конфедерация Швейцария в Проекта, както и на факта че проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.
X. НЕРЕДНОСТИ
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на договора да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност и/или измама.
XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.25.(1) Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма.

(2) В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, в това число споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани съобразно българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните по договора.

(2) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) Валидни адреси на страните са:

За Възложителя: гр. Русе, 7000, пл. Свобода 6,

За Изпълнителя: ………………………………………………………….

(4) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

Чл.27. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля другиму правата и задълженията, произтичащи от него.

Чл. 28. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА РУСЕ .......................................................
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе
САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел”Финансово стопански”
Съгласували,

Страхил КарапчанскиЗам.-кмет „Европейско развитие”
Даниела Шилкова

Ръководител на Проекта
Емилия Недялкова

Гл. счетоводител на Проекта

Изготвил:


Искрен Илиев

Юрист на Проекта


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница