Програма за превенция на хив/спин и на злоупотреба с вещества, предизвикващи зависимост в община ПещераДата05.03.2017
Размер72.69 Kb.
Размер72.69 Kb.


ОБЩИНА ПЕЩЕРА
4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: http://www.peshtera.bg
ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 9001:2008РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПАЗАРДЖИК

общинска програма


за ПРЕВЕНЦИЯ на ХИВ/СПИН и

на злоупотреба с вещества,

предизвикващи зависимост

в община Пещера

2013

Пещера

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 Г.


План

Изпълнение

Стратегическа цел
Подобряване здравето на населението в община Пещера, чрез ограничаване на рисковите фактори, водещи до разпространението на СПИ ХИВ/СПИН и предотвратяване „инициална” (първоначална) употреба на вещества, предизвикващи зависимост.


Данни за разпространението на ХИВ*
По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН е 1811.

През първите девет месеца на 2013 г. общият брой на лицата, които са изследвани за ХИВ в лабораториите в страната е 228 405. Отделно в 19-те КАБКИС и 17-те мобилни медицински кабинета на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 62 557 лица са получили анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

От началото на годината в страната са регистрирани нови 181 ХИВ-позитивни лица.

От новорегистрираните лица 150 са мъже и 31 - жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. Горната възрастова граница при мъжете е 73 години, а при жените - 52 години. Най-много от новорегистрираните случаи се намират в София град – 67, Пловдив – 26, Пазарджик – 13, Варна –12.

Според пътя на предаване на инфекцията отново се очертават две особено уязвими групи – мъже, които имат сексуални контакти с други мъже – 37 % (67 лица) и инжекционно употребяващи наркотици – 16% (29 лица) от новорегистрираните ХИВ случаи. Данните показват, че намалява процентът на лицата, които се инфектират в групата на инжекционно употребяващите наркотици (през 2012 г. те бяха 26 % от новорегистрираните) и се увеличава делът на лицата сред хомо/бисексуалната общност (през 2012 г. те бяха 35 % от новорегистрираните).

През 2013 г. са открити и три ХИВ позитивни жени от общо консултирани и изследвани над 30 000 бременни.

Тази година близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.


Подцели

1.Обхващане със здравно образование на:

1.1. Деца от ПДГ в детски заведения и училища в община Пещера.

1.2. Ученици от 6 до 12 класове от училищата в община Пещера.

1.3. Момичета и момчета на възраст 12 – 15 г., които не посещават училище.


На деца от ПДГ към училищата в община Пещера е предоставен здравно-промотивен материал издаден по програмата: „Как да бъдем здрави”/Книжка № 3 от поредица – „Училище за здраве“/.

По повод 14.02.2013 г. – Ден на влюбените. В гр. Пещера съвместно с МКБППМН бе организирана и проведена Кампания под мотото: “Любовта е страстна нека бъде безопасна!”.

В хода на кампанията се проведе конкурс за есе на тема„Любовта е страстна нека бъде безопасна!”. Конкурсът бе насочен към ученици от 12 клас от училищата в гр. Пещера.

На 14 февруари в Общинска зала се проведе награждаване на авторите участвали с есета в конкурса.

С присъстващите ученици се проведе викторина с награди осигурени от РЗИ Пазарджик. Прожектиран бе филмът „Екстази”.

Участниците в срещата имаха възможност да проверят своя ХИВ статус, в изнесен КАБКИС.

Доброволци от общностния център към ЦМЕДТ Амалипе изготвиха и раздаваха валентинки и ЗПМ – предоставени от РЗИ.

Отбелязвайки Денят на влюбените, експертите от отдел ПБПЗ, фокусираха общественото внимание върху проблемите на СПИ, средствата за контрацепция и значението на безопасния секс.

31 май Световен ден за борба с тютюнопушенето в община Пещера

бе отбелязан със следните инициативи:

*Експерти от отдел ПБПЗ, изнесоха открит урок за вредата от тютюнопушенето пред деца от ПДГ в ЦДГ «Сокола».

*На ученици от ОУ «П. Р. Славейков» бяха обяснени вредните последици върху човешкото здраве от тютюнопушенето.

* Съвместно с МКБППМН, бе проведена акция – «Изхвърли цигара – спечели награда» с участието на ученици от същото училище, в центъра на града. Събрани бяха около 50 изхвърлени цигари, за което пушачите получиха атрактивни награди.

*В Общностния център на ЦМЕДТ Амалипе със съдействието на общностните модератори се проведе беседа с младежи за вредата от тютюнопушенето и също се реализира инициатива «Изхвърли цигара – спечели награда!».

Раздавани бяха здравно-промотивни материали – «Патилата на Мравчо или колко опасни са цигарите», «Stop на наркотиците», «Пътеводител за отказване от цигарите» и др..


2. Информиране на учениците за последиците от безотговорното сексуално поведение: сексуално предавани инфекции (СПИ) и ХИВ/СПИН; методи за контрацепция;ранни бракове.

3. Формиране на нагласи за отговорно сексуално поведение.
На 27 юни 2013 г. в Общностен център към ЦМЕДТ „Амалипе“ – Пещера – се проведе беседа съвместно с Общностни модератори и здравни медиатори на тема:

„Злоупотребата с наркотични вещества и риск от заразяване с ХИВ, хепатит В и С, туберкулоза и СПИ“.

През м. август се проведе лятна АНТИСПИН кампания в цялата област Пазарджик. В гр. Пещера в Кризисния център се проведе индивидуална консултация на дете за превенция на СПИ и ХИВ, съвместно с лаборант от КАБКИС. Изследвани за ХИВ, бяха пребиваващите в центъра лица – 5 бр. .

Раздадоха се ЗПМ и презервативи на плажа в гр. Пещера.

По повод 1 декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН се организира конкурс за детска рисунка сред училищата в гр. Пещера. Най-сполучливата рисунка бе избрана за отпечатване на плакат - „Избери живот без дрога и без СПИН“. Посетен бе Кризисния център в гр. Пещера където отново бе проведена индивидуална консултация на дете от центъра.

Изнесена бе беседа в Общностен център гр. Пещера на тема: „СПИ с акцент ХИВ/СПИН и как да се предпазим“ съвместно с общностните модератори.

Проведено бе и изследване за ХИВ в Общностния центъра съвместно с КАБКИС Пазарджик.


3. Обучения на медицински специалисти

Оказана бе индивидуална ОМП на медицински специалисти от училищата и детски заведения в община Пещера и на здравите медиатори по различни теми: Здравословно хранене на децата и учениците, Превенция на СПИ и ХИВ/СПИН, РМШ, туберкулоза, превенция на вредни за здравето фактори – тютюнопушене, злоупотреба с наркотични в-ва, нездравословно хранене, ниска двигателна активност.


Привличане на родителите като основен партньор в здравно-образователния процес

Предоставени са информационни материали на родителите. Чрез педагозите родителите са включени в образователния процес.


Задачи

1 Издаване на здравно-промотивни материали по образователните модулиИздаденена е книжка „Как да бъдем здрави“

През цялата година ЗПМ се раздаваха на деца и ученици в детските и учебните заведения на Община Пещера, на общностните модератори и здравните медиатори към Община Пещера, както и на граждани.2. Изготвяне на нагледни материали

Във връзка с обучителния процес и ефикасното му провеждане специалистите от отдел ПБПЗ, изготвиха презентации, предоставиха тематични филми, табла, плакати, рисунки, фотоси, брошури и др.

3. Дейности с медиите

Основните дейности по Програмата са отразени с публикации и видеоматериали в местните и регионалните средства за масово осведомяване.

Показатели за оценяване ефективността на програмата

1. Брой издадени и разпространени здравно-образователни и информационни материалиИздадени са :

1000 бр.книжки от поредицата „Училище за здраве” – „Как да бъдем здрави” със финансовото съдействие на Община Пещера и МКБППМН.

В процес на отпечатване е плакат „Избери живот без дрога и без СПИН!“ – финансирана от РЗИ Пазарджик- 1000 бр.

На децата от общината е предоставен здравно-промотивен материал „Режим на ученика от 1 клас - часовник“.

Предоставени са имунизационни календари – измерващи и ръста на децата.

Брошури: „Болести на мръсните ръце“, „Stop на наркотиците“, „Рецепта за здраве Живко Столетов - СПИН“, „Безопасност в пътното движение“, „Пирамида за здравословно хранене“, и др.
2 Проведени обучения в Община Пещера

Проведени общо са:

3 кампании

7 лекции и обучения.

1 Викторина

Съвместни изследвания за ХИВ с КАБКИС.

След разгласа от РЗИ децата от община Пещера участваха в ХVІI-ия международен конкурс за детска рисунка „Не на цигарите”.

По указание на МЗ, деца от училище „П. Р. Славейков“ участваха в Национално проучване за измерване на ръста и теглото на ученици от първи клас, на НЦОЗА.


Извънпланови инициативи

Проведена бе кампания за повишаване на знанията за безопасно поведение на улицата в ОУ "Л. Каравелов" - гр. Пещера сред по-големите ученици. Децата участваха в демонстрация с алкоочила .Допълнително на децата бе измерен въглероден монооксид в издишан въздух с цел превенция на тютюнопушенето.Резултатите от измерването бяха тревожни и затова през 2014 г. усилията на експертите от отдел ПБПЗ ще се насочат към организирането на здравно-образователни дейности за превенция на тютюнопушенето в това училище.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница