Програма за превенция на насилието и агресията между ученицитеДата23.02.2017
Размер92.57 Kb.
Размер92.57 Kb.


Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

ел.поща: obshtina@dobrichka.bg

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
Ниският стандарт на бит и култура сред част от населението, необхващане, отпадане и бягство от училище, безнадзорност, занемарена микро и макро среда, криминогенна приятелска среда, криза и отчуждение в семейството, социално-психически особености на малолетните и непълнолетните, са детерминиращите фактори, които формират асоциалното поведение, включително насилие и агресия.

Разширяването на формите на актовете на насилие при децата налага предприемането на мерки за създаване на условия за ограничаване на факторите на насилието и засилване противодействието от страна на обществото, на всички органи и организации, които работят с деца.

Настоящата програма е разработена на основание: ЗБППМН, Указания на ЦКБППМН, Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, Годишния отчет на МКБППМН, обществен договор за противодействие на престъпността между община Добричка и ІІ-ро РПУ за реализиране на стратегията „Полицията в близост до обществото”, предложения от УКБППМН, Отдел закрила на детето, родителската общност.

МКБППМН като координатор на социално-превантивната дейност сред малолетните и непълнолетните лица на територията на Общината, ще реализира в партньорство с изброените институции дейности и мероприятия по изпълнение на Програмата, свързани с превенция на насилието и агресията.

Програмата обхваща периода 2016 – 2019 година, като нейното отчитане става ежегодно. Тя може да се допълва, актуализира в зависимост от фактическата обстановка и постигнатите резултати.

Програмата се проконтролира от представители на: Добрички общински съвет, общинска администрация – МКБППМН, Дирекция „Образование”, ІІ – ро РПУ, Отдел закрила на детето.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Училищната мрежа на територията на Община Добричка е представена от:21 училища. Общият брой на децата в училищна възраст е 1361. Те се разпределят както следва: в начален етап - 709 деца, в среден етап - 652 деца.

На територията на общината няма специализирани учебни и социални заведения и средни училища. След като завършат 8 клас много малка част от тях продължават образованието си в училища в гр.Добрич.
ПРИОРИТЕТИ:

1.Синхронизиране на местната политика с Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни.

2.Укрепване на взаимодействието между органите и институциите на местно ниво с ясно разграничаване на техните функции и правомощия.

3.Ресурсно и кадрово обезпечаване на системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение в Община Добричка.

4.Взаимодействие с медиите.
І.ОСНОВНА ЦЕЛ:

Целта на настоящата програма е да определи общинските приоритети в областта на превенция на насилието между ученици. Тя очертава начините, по които чрез партньорство между Отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, МКБППМН и УКБППМН ще се създадат условия за ограничаване на насилието и агресията сред учениците, за постепенното подобряване на тяхното благосъстояние и включването им в живота на обществото като пълноценни граждани.


ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

  • Прилагане на ефективни форми за превенция на девиантното поведение сред учащите се, свързано с насилието и агресията;

  • Използване възможностите на възпитателната ангажираност в извънурочната и извънкласната дейност и осмисляне свободното време на учениците;

  • Утвърждаване на УКБППМН като фактор за ранна училищна превенция, приложение на позитивни социално-педагогически резултати в работата с децата;

  • Сътрудничество между училището и родителската общност, между институциите работещи с деца;

  • Взаимодействие с медиите във връзка с разширяване обществената основа при възпитанието на подрастващите и и повишаване информираността на гражданите.


ІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1.Изследване и анализиране причините, факторите и условията, способстващи проявите на насилие и агресия сред учащите се.

2.Организиране и включване на учащите се в училищни и общински мероприятия – спортни, туристически, културни чествания, празненства и др.

3.Организиране на дискусии и беседи в училищата във връзка с употребата на наркотични вещества.

4.Популяризиране на мероприятията на МКБППМН, свързани с превенция на асоциалното поведение – „Открити врати” и „Доброволец на полицията”.

5.Да се активизира дейността на УКБППМН по отношение ранната превенция на противообществените прояви – организиране на обучителни семинари с председатели и членове на УКБППМН, обмяна на добри практики , предложения на УКБППМН до МКБППМН за разглеждане поведението на ученици в рамките на възпитателни дела, които са проявили агресия и насилие.

6.Да се реализират програми и проекти за деца от рисковите групи.

7.Институциите работещи с деца да си взаимодействат и обединят усилията си срещу проявите на насилие и агресия.

8.Използване възможностите на медиите – отразяване на положителни поведенчески модели, добри практики и др.
ІІІ.ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОГРАМАТА

1.Деца:


  • Проявили или склонни към насилие и агресия;

  • С проявено девиантно поведение – водещи се на отчет от ИДПС, преминали през възпитателни дела, с пробационни присъди, пребивавали в специализирани институции и др.;

  • Деца в неравностойно положение – социално, семейно, институционално;

  • Деца – жертви на насилие, посегателства и престъпления.

2.Училищни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

3.Обществени възпитатели.

4. Родителската общност.
ІV.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

1.Зачитане и уважение личността на детето.

2.Толерантност, търпимост, солидарност.

3.Формиране на чувствителност, толерантно отношение към различията, етническата и религиозна принадлежност.

4.Защита на физическо, психическо, духовно, социално развитие.

5.Създаване възможности за социализация, адаптация и интеграция.

6.Осигуряване право на детето да изразява свободно собствените си възгледи по всички въпроси, отнасящи се до него.

7.Насърчаване редовното присъствие в училище и намаляване процента на деца напуснали училище.
V.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Период на изпълнение – до 31.12.2016г.
НАПРАВЛЕНИЕ

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

СРОК

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

І. Приобщаване на децата към основните ценности на гражданското общество

1.

Организиране на дни „Отворени врати” за повишаване на институционалната грамотност

МКБППМН

ІІ-ро РПУ, РП,

ДПС


Отдел ЗД


М.март

Повишаване на институционалната грамотност на децата

2.

„Доброволец на полицията“ - правно и гражданско възпитание

МКБППМН

ІІ-ро РПУ,

РП

ДПСОтдел ЗД

М.април

Осъзнаване на факта, че всички деца имат права, които могат да защитават; осъзнаване на необходимостта от това, да заслужиш „да се потрудиш” за своите права; разбиране на наличието на връзка между правата и задълженията, отговорностите на човека.

Разбиране на правата на децата като част от правата на човека; запознаване с основните документи, определящи и защитаващи правата на човека и детето;ІІ. Преодоляване на социалната изолация на високорискови групи (роми, бездомни, извършители на противообществени прояви и престъпления)

1.

Изграждане на обществена подкрепа – комплексни услуги за деца и семейства в следните направления:

-превенция на деца в риск;

-институционална грижа и деинституциализация;

-услуги за деца с девиантно поведение склонни към насилиеМКБППМН

ІІ-ро РПУ

ИДПС


Отдел ЗД

Медии


Постоянен

Предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпленията и противообществените прояви от малолетни и непълнолетни на територията на Община Добричка.

Ранна профилактика на детската и младежка престъпност.2.

Анкетни проучвания сред учениците на теми: „Насилието и агресията между учениците”; „ Рискове и опасности в интернет пространството“

ДПС

МКБППМН


УКБППМН

ІІ-ро РПУ

ДПС


Отдел ЗД

Текущи

Гостуване в общинските училищаПредотвратяване на насилието срещу деца и превенция на отклоняващото се поведение. Информиране на подрастващите за рисковете и последиците от прояви на насилие и агресия.
3.

Семинар на тема: „Формиране на социални умения“

МКБППМН


ДПС

Отдел ЗД


Текущи

Гостуване в общинските училищаДа се изведат основните причини за склонността на учениците към агресия и насилие, чиито водещ фактор е семейната среда.

ІІІ. Организационна, корекционно-възпитателна и методическа работа на МКБППМН

1.

Квалификационни семинари и работни срещи с ДПС, Отдел ЗД, обществени възпитатели, членове на МКБППМН и УКБППМН по промените в ЗБППМН

МКБППМН

ЦКБППМН

ИнституцииТекущ

Обмен на мнения, препоръки, обсъждане на текущи задачи, решаване на казуси в процеса на работа

2.

Анкета с ученици на тема: „Какво според вас поражда агресията между учениците”

МКБППМН


УКБППМН в общината

М.април

Обобщаване и анализ на данните, подадени от деца на възраст 10-16 години участвали в анкетирането и добиване на точна представа какво поражда агресията и насилието

3.

Конкурс „Не на насилието” – есета, разкази, рисунки

МКБППМН

УКБППМН в общината

М.ноември

Превенция на агресията и насилието сред учениците

4.

Организиране на „кръгла маса” по проблемите на детската престъпност и склонността на децата към агресивно поведение

МКБППМН

ІІ-ро РПУ

ДПС


Отдел ЗД

УКБППМН


М.декември

Обмен на мнения, препоръки за работа, впечатления, анализ и точни данни

ІV.Ангажиране на родителската общност

1.

Дейности насочени към отбелязване на големи християнски и мюсюлмански празници – заедно деца и родители.

МКБППМН

УКБППМН

Медии


Текущ

Оповестяване чрез медиите и честване на големи християнски, мюсюлмански празници в семейна обстановка. Включване на децата в социалния живот на семействата си.

2.

Съдействие за включване в програми за заетост на безработни родители на деца в риск и отклонения в поведението

Общинска администрация

МКБППМН


Дирекция „Бюро по труда”

Постоянен

Предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции. Повишаване на качеството на живот на семейството.


VІ.КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

1.Всички членове на МКБППМН

2.ІІ-ро РПУ гр.Добрич

2.Обществени възпитатели

3.Членове на УКБППМН

4.Родители


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница