Програма за развитие на читалищната дейност за 2017 година



Дата01.02.2017
Размер191.74 Kb.
Размер191.74 Kb.


ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14



www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас през 2017 година, съгласно чл. 26а от Закона за Народните читалища, обнародван в бр.42 от ДВ от 05.06.2009 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В съответствие с изменението на Закона за Народните читалища, чл.26а: „Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 -ти ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община”, в Община Бургас се получиха доклади относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 29-те народни читалища и тяхното финансиране през следващата година. Общинският съвет приема предложенията на кмета относно:

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

ЗА 2017 ГОДИНА

1. СИЛНИ СТРАНИ, МИСИЯ, ЦЕННОСТИ, ВИЗИЯ


 1. Читалищата са уникални средища за съхраняване на българската идентичност, бит, история, култура и традиции;

 2. Те служат за изграждане и утвърждаване на националното самосъзнание;

 3. Те имат богат библиотечен фонд и добра информационна база;

 4. Същите са неразделна част от културния календар на Общината. Повечето от тях участват в тържествата по повод Великденските, Никулденските и Коледно-новогодишните празници. Някои от тях са НЧ „Паисий Хилендарски 1928” и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий1985”, които представят богата културна програма пред жителите на най-младия квартал в Бургас – „Меден рудник”, НЧ „Пенчо Славейков 1983”– в к-с „Славейков”, а НЧ „Изгрев1909” – пред гражданите на кв. „Изгрев” и „Зорница”;

 5. Като юридически лица с нестопанска цел те са обект на специално законодателство-ЗНЧ (закон за народните читалища), ЗОБ (закон за обществените библиотеки), ЗЗРК (закон за закрила и развитие на културата), Устав на читалището и др.;

 6. Читалищата получават държавна и общинска субсидия, която им гарантира относителна финансова стабилност. За следващата година тя ще е в размер 7300,00лв. държавна субсидия;

 7. Читалищата са ориентирани към запазването на родното, традиционното, автентичното и вписването му в съвременните условия;

 8. Повечето от тях имат собствени сгради с поддържан сграден фонд и сравнително добра материална база;

 9. Читалищата имат изградени партньорства с отделни правителствени организации и НПО-та;

 10. Същите създават условия за развитие на гражданското общество;

 11. Имат мотивирани и активно действащи читалищни настоятелства;

 12. Работата се осъществява чрез екип – председател, секретар, библиотекар/и, специалист/и културно – творческа дейност, настоятелство, членове и др.;

 13. НЧ се стремят към устойчиво развитие, съчетавайки традиционните ценности с модерни технологии;

 14. Те добре си сътрудничат с Община Бургас, с отделните кметства, Областна администрация, Областен информационен център, културните институти – писателските дружества, театър, куклен театър, с читалищата от останалите дванадесет общини в Област Бургас и пр.;

 15. НЧ получават финансова помощ и подкрепа от Община Бургас чрез общинската субсидия, предназначена за културния им календар. Но при възможност Общината подкрепя финансово и творческите пътувания на колеги из страната и чужбина – на деца, подрастващи и възрастни. А колективите се връщат винаги с отличия, като достойно защитават съответното читалище и населено място;

 16. Читалищата осъществяват много добра връзка и с Министерство на културата. За последните години те са получили допълнително 10,5 субсидирани бройки – 6,5 за 2014 год. и 4бр. – 2015 год. за художествено-творческа и библиотечно-информационна дейност. През 2016 година не са отпуснати нови бройки, но силната работа на читалищните дейци от Община Бургас е оценена и в МК са регистрирани две нови читалища: „Хамалогика-2014” и Тракия 2015”, които вече започнаха активна дейност;

 17. НЧ насърчават развитието на творчеството и особено детското любителско творчество. Това се осъществява чрез различните школи, кръжоци и курсове по рисуване, театър, художествено слово, литература, поп, рок, народно пеене и танци;

 18. Няколко от бургаските читалища са инициатори, организатори и/или съорганизатори на конкурси, фестивали и събори с местно, регионално и национално значение:

1. НЧ „Асен Златаров 1940” – регионален литературен конкурс за написване на есе или стихотворение „Магията на словото” – по повод 24 май и „Бургас – моят град” – по повод 6 декември

2. НЧ „Възраждане 1927”– кв. Рудник – Национален конкурс за надсвирване с кавал „Никола Ганчев” – по повод Петковден – празник на квартала

3. НЧ „Пробуда 1880”– Бургас – Национален Арт фестивал „Сезони”, който обединява конкурсите за млади поп и рок изпълнители „Сезони”, за приложно и изобразително изкуство, фотография и мултимедия – юни месец

4. НЧ „Любен Каравелов 1940” – Бургас – Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата” на всеки две години – през юни месец



5. НЧ „Съгласие – 1905” – Българово – Национален конкурс за детско творчество „Кукери” – по време на Сирни Заговезни;

 1. Участниците в отделните читалищни групи, школи и състави са носители на награди от регионални, национални и международни участия. Някои от завоюваните отличия са от „Орфеево изворче”, „Орфеева дарба”, „Кехлибарен грозд” от Лозен, от предаването „Искри” по БНТ, Регионален тракийски събор „Спасовден” – Ахелой, Фолклорен венец „Божура” – Средец, от Македония, Гърция и Хърватска, Украйна и др;

 2. В повечето читалища работят добре обучени професионалисти и специалисти с висше хуманитарно образование, там, където библиотечните кадри имаха средно образование, завършиха успешно сертифициран курс по програма „Аз мога”, придобивайки трета степен на специалността „библиотекар” – юни 2014 година (съгласно новите изисквания на ЗОБ), както и сертифициран курс по компютърна грамотност;

 3. Библиотеките към отделните читалища са оборудвани със съвременна компютърна техника – компютри, мултимедия и др., като всички градски са автоматизирани – имат специализиран софтуер „АБ”. Някои от тях са целеви по програма „Глоб@лни библиотеки” на фондация Гейтс;


2.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



 1. Да отстояват позицията си на културно-масови средища в района;

 2. Да бъдат обособени като модерни информационни центрове;

 3. Да съхраняват народните обичаи, бит и традиции – Бабинден, Кукеровден, Лазаруване, Коледуване, Великден, Спасовден, Никулден и др.;

 4. Да отразяват и участват в Националните празници и събития – 6 февруари – Ден на Освобождението на Бургас от османско иго, 3март – Ден на Освобождението на България от османско владичество, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 2 юни – Ден на Ботев и на падналите за свободата на България, 6 септември – Ден на Съединението, 22 септември – Ден на независимостта, 1 ноември – Ден на народните будители, 6 декември – Ден на Бургас – Никулден и др.;

 5. Да изявяват активната си гражданска позиция;

 6. Да съхраняват принципите на равнопоставеност, толерантност, съпричастност, инициативност, приемственост, взаимопомощ и др.;

 7. Да развиват художествената самодейност и любителското творчество – чрез формациите за автентичен и обработен фолклор в различните възрастови категории – раздел танци, песни, обичаи. Тази дейност е чудесно развита както в градските, така и в селските читалища;

 8. Да утвърждават любовта на българина към книгата и четенето, особено при децата и подрастващите. Това се осъществява чрез различни дейности – открити библиотечни уроци, разработване на проекти за попълване на библиотечния фонд. Някои от утвърдените вече инициативи са „Чети с мен”, подкрепена от МК, „Библиотеката ти подарява книга – подари и ти”, „Читалня на открито”, „Пътят към библиотеката” и др.;

 9. Да съдействат за интегриране на отделните етнически общности – българи, роми, турци, евреи, арменци, гърци и др. – пример в тази насока е фестивалът „Шарено котле – култура и традиции на местните общности” – ще е иницииран от НЧ „Св.Св. Кирил и Методий 1985” – Бургас за пети път, творческата дейност на хор „Ангира” при НЧ „Фар1946”;

 10. Да спомагат за сплотяване на отделните възрастови групи и да утвърждават приемствеността – стари – млади (деца – подрастващи – възрастни). Това най- вече се осъществява в НЧ от селата, където всички жители са заедно на храмовите и религиозните празници, а традициите в песенно-танцовото изкуство се предават от старите хора на деца, внуци и правнуци;



3.ДЕЙНОСТИ



 1. Библиотечно-информационна – в повечето градски читалищни библиотеки тази дейност е приоритетна – библиотечният фонд се попълва регулярно, закупува се нова литература – художествена, отраслова, детска художествена, като библиотечните колекции се комплектуват професионално (изготвят се справки, писмени и устни, във фондовете на отделните библиотеки има и чуждоезична литература – руска, полска, немска, английска и др.). Библиотечният фонд в различните библиотеки варира от 5000 тома литература до 95500, а остарелите морално и изхабени книги се отчисляват периодически. Също така се осъществява професионално и квалифицирано библиотечно обслужване на читателите, регулярно се оформят тематични витрини с нови книги и годишнини на известни творци, а всяка читалищна библиотека предлага достъп не само до фондовете си, но и до интернет пространството. Поддържат се тематични картотеки – по литературознание, краезнание и др. Има възможност за копиране, сканиране на части от книга, принтиране на материали от интернет, електронни справочници и др;

 2. Художествено творческа – съхраняване на богатото фолклорно наследство – към читалищата има изградени групи, школи и състави за автентичен и обработен фолклор (песенно и танцово изкуство, класове по различни инструменти като китара, пиано, гайда), формации за поп-рок пеене, литературни студия, школи по арт и приложно изкуство, театрални формации и др.;

 3. Културно-развлекателна – инициират се срещи-разговори с писатели, беседи и литературни четения, т.н.„екскурзии” в библиотеките за начинаещи, тематични четения, представят се нови книги, организират се творчески работилници, детски утра, вечеринки и др. Има програми, насочени към най-малките читатели – „Читанка-забаванка”, „Аз съм вече читател”. Чрез различни форми като литературни игри и състезания, викторини, изложби се провокира интереса към книгата. Такива са „Знам и мога”, „Раклата на баба”, „Паралели”. Усвоените знания от учебния материал се представят пред приятели и родители под формата на забавни игри и състезания ;

 4. Образователна – организират се семинари, кръжоци, курсове предимно за деца и тийнейджъри, има добре изградени школи по езици – немски, английски, български език и литература, математика, компютър и др. Тази дейност допълва учебния процес и ангажира учениците с участие в извънкласни форми на обучение и възпитание. Школите работят основно с подрастващи в ученическа възраст, организирани в групови и индивидуални занимания по утвърдени програми. Същите провеждат учебни занятия и продукции, участват в конкурси, пленери, състезания, изложби. Занятията се провеждат в рамките на учебната година, както и през летните месеци, формирани като интензивни или извънредни занимални;

 5. Социална – работи се с доброволци, с деца и подрастващи в неравностойно социално положение, такива със специфични образователни потребности и деца от различни етнически общности. Тази дейност е добре застъпена към читалищата в кв. Долно Езерово и в Рудник чрез инициативата „Да подарим коледен празник на дете”;

 6. Лятна – в някои от читалищата е разкрита т.н. „Лятна академия на изкуствата”. Тя включва занимания по музика, драматизация, рисуване, колективно четене. Това е хубава възможност за по-приятна и пълноценна ваканция – юни – септември

 7. Работа с малцинствени групи – много добра е дейността на читалищата сред ромското население в с.Равнец, Рудник, Българово, кв. Горно Езерово, кв. „Победа” – във връзка с тяхното социализиране и интегриране. Там има разкрити школи по приложно изкуство, където децата моделират, оцветяват, апликират. Има и кръжоци по компютърно обучение и народни песни и танци. В Равнец ромският детски състав „Йълдъзрлар” вече е с танцови изяви извън селото;

 8. Природно-екологична – тази дейност е сравнително нова, но интересна и предстои да се развива и през 2017 година. Представят се знания за природата чрез открити уроци, презентации, срещи с природозащитници. Читалищата са подкрепени от Българско дружество за защита на птиците, от българска фондация „Биоразнообразие”. Колегите от читалището в кв. „Изгрев”поставят къщички за птици в парка, наблюдават миграцията на птиците и работят по други еко-начинания като „Воден отпечатък”;

 9. Краеведска – събиране и съхраняване на знания за родния край – език, традиции, обичаи, вярвания и др. В някои от НЧ има обособени етнографски сбирки и тематични витрини, поставя се началото на музейни сбирки от предмети, снимки, рекламни материали, свързани с историята на Бургас. Представят се живота и делото на именити бургазлии, като Ал. Г. Коджакафалията, Георги Шагунов, Ганка Хаджипетрова – от миналото и настоящето, отбелязват се дати и събития от историята на Бургас. На места има учредени краеведчески клубове, съвместно с Бургаска асоциация за екологичен селски туризъм. Там се осъществяват периодически екскурзии, чрез които членовете се запознават нагледно с историята, етнографията и културата на предците;

 10. Нови дейности – някои читалища представят иновативни дейности, застъпени отскоро в културния им календар като: „Бургас рециклира”, вечери на късометражното кино, „Да засадим дръвче по повод…”, „Да замесим хляб с усмивка”, „Архитектурна работилница”, библиотека на играчките „С даровете на Монтесори”, „Смехотерапия” и др.;

 11. Работа по проекти, участие в семинари

През 2017 година читалищата от Община Бургас ще участват активно в семинари и обучения. Те ще бъдат отново инициирани от Община Бургас, съвместно с Министерство на културата, Областен информационен център, ОЧС/Областен читалищен съвет/ при СНЧ/ Съюза на народните читалища/, сдружение „Равновесие” и др.. Семинарите ще повишат квалификация и компетентността на работещите. Някои от заложените теми са относно проблемите и иновациите в дейността на читалищатата, въпросите за субсидираната численост, минималните осигурителни прагове. Ще бъде презентирана стратегията за „Учене през целия живот”, Националната стратегия за активно участие на хората от третата възраст”, „Новият програмен период 2014 – 2020 година” и по конкретно подготовката, организацията и отчетността при изготвяне на проектни предложения, както и др. наболели теми. Семинарите ще повишат квалификацията на работещите в тази сфера и ще им помогнат да преодолеят трудностите при разработване на бъдещи проекти;

4. НЕДОСТАТЪЦИ И ПРЕПОРЪКИ

4.1. Слаби страни:



 1. Остаряла материална база – на места;

 2. Недостатъчен финансов ресурс;

 3. Недостатъчно добре развита система за алтернативно финансиране – дарителство и спонсорство;

 4. Необходимост от мениджърско мислене;

 5. Недостатъчни познания в областта на маркетинга;

 6. Необходимост от по-млади хора с творчески подход и иновативни идеи;

 7. Нужно е по-високо заплащане, за да има мотивираност на младите специалисти;

 8. Все още секретарите и библиотекарите срещат затруднения при изготвянето на проекти, поради което ще продължат обученията и през следващата година;

 9. Недостатъчна квалификация в областта на информационните технологии – предимно в читалищните библиотеки в съставните селища;

 10. Недостатъчна ангажираност на бизнеса към читалищните дейности;

4.2. Препоръки:



 1. Относно читалищата в съставните селища: те да продължат своето устойчиво съществуване, работейки в синхрон с местните училища, кметства и църкви, а там където има само читалище – трайно да присъства като единствено културно-образователно средище, пазейки и предавайки традициите, обичаите и ценностите от поколение на поколение;

 2. Относно читалищата в града: те ще са модерни културни и образователни информационни центрове, притегателно средище за деца, подрастващи и възрастни, ще продължават да предлагат иновативни, атрактивни форми и методи на работа, за да бъдат конкурентни с другите културни центрове, да са посредници между местната и държавната власт, да продължат утвърденото партньорство с отделните институции и организации, да се засили връзката читалище – училище и да се работи съвместно по проекти, да продължат да търсят сътрудничество с бизнес-средите и отделните НПО-та;

4.3. Културен календар:



ПРОГРАМА НА ЧИТАЛИЩАТА ЗА 2017 ГОДИНА – НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ





Градски читалища






Читалище

Събитие

1

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1940” –

Бургас

1. „Великденски послания” – празничен концерт по повод Великден – април

2. „Магията на словото” – регионален литературен конкурс – по повод 24 май – май

3. „Бургас – моят град” – регионален литературен конкурс по повод Никулден – 6 декември


2

НЧ „Изгрев 1909” – Бургас

1. „Воден отпечатък” – информационно образователно събитие – март

2. „Великденско хоро” (април) и „Никулденски концерт” (декември) – в парк „Изгрев”

3. „Национален маратон на четенето” – април


3

НЧ „Любен Каравелов 1940” – Бургас

1. „Поетично кафене” – март

2. „Свято слово” – среща на славянските творци – май

3. „Изкуство против дрогата” – международен литературен конкурс – юни


4

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985” – Бургас

1. „Весел Великден” – концерт, базар и работилници – април

2. Фестивал „Шарено котле” – култура и традиции на местните общности” – юни

3. „Никулденски чудеса” – празничен концерт –декември


5

НЧ „Паисий Хилендарски 1928” – Бургас

1. Празнични концерти по повод Великден – април и Никулден – декември

2. Традиционен празник – събор на к-с „Меден рудник”

3. Възстановка на обичаи и традиции – кукеруване


6

НЧ „Пенчо Славейков 1983” – Бургас

1. „Ой Лазаре, Цветница иде и Великден” – традиционен концерт – фестивал – април и „От Игнажден до Коледа” – декември

2. Дългосрочен проект „Будители”

3. „Пътят към библиотеката” – популяризиране на библиотеката сред децата – целогодишно


7

НЧ „Пробуда 1880” – Бургас

1. Фестивал на изкуствата „Сезони” – юни

2. Програми „Раклата на баба”, „Паралели” и „Моят град” – целогодишно

3. „70 години ФА „Атанас Манчев”


8

НЧ „Тракия 2015” – Бургас

1. „По следите на историята” – организиране на посещения до исторически места – целогодишно

2. Ден на Тракия – 26 март – тържествено честване



9

НЧ „Хамалогика 2014” – Бургас

1. Творчески срещи „Вдъхновени” – целогодишно

2. Кино фестивал „Северно сияние” – септември

3. Фестивал за близкоизточно кино „MENAR” – декември


10

НЧ „Христо Ботев 1937” – Бургас

1. „Шарени вълшебства” и „Микрофонът е ваш” – целогодишно

2. „80 години НЧ „Христо Ботев 1937” – октомври



11

НЧ „Фар 1946” – Бургас

1. „Читалището – пазител на българския дух” – конкурс за литературна творба, изобразително изкуство и възрожденска песен – март

2. Международен фестивал на славянската и западноевропейска музика – юни

3. „Бъдещето на България” – десети национален клавирен конкурс – май




12

НЧ „Христо Ботев 1928” – кв. Банево

1. Представяне на „Буратино” и „Женско царство” от ТФ „Талантино” – май – юни

2. Петковден – празник на квартала – тържествено честване – октомври



13

НЧ „Обнова 1923” – кв. Ветрен

1. „Спасовден” – празник на квартала – тържествено честване – 25 май

2. „Никулденски концерт” – декември



14

НЧ „Васил Левски 1937” – Горно Езерово

1. 80 години НЧ „Васил Левски 1937” – 24 май

2. Ден на независимостта – 22 септември



15

НЧ „Просвета 1927” – Долно Езерово

1. Празничен великденски концерт – април

2. 90 години НЧ „Просвета 1927” и празник на квартала – 1 май

3. „Да подарим коледен празник на дете” – декември


16

НЧ „Петър Янев 1939” – кв. Крайморие

1. Тържествен концерт по повод празника на квартала – 31 май

2. „Никулденски чудесии” – за малки и големи – декември



17

НЧ „Тракия 1930” – кв. Лозово

1. Лазаровден и „Шарен писан Великден” – април

2. Ден на квартала и ден на славянската писменост – тържествено честване – 24 май



18

НЧ „Възраждане 1927” – кв. Рудник

1. Национален конкурс за надсвирване с кавал „Никола Ганчев” – октомври

2. 90 години от основаване на читалището – октомври



19

НЧ „Ангел Димитров 1929” – кв. Сарафово

1. „Жътва в Сарафово” – изложение на житни култури, фотоконкурс и фолклорни изпълнения – юли

2. Никулден – празник на Бургас и храмов празник на Сарафово – концерт и никулденска трапеза



20

НЧ „Антон Страшимиров 1980” – кв. Черно море

1. Ден на миньора и празник на квартала – август

2. „Никулденски красоти” – с арт клуб по приложно творчество – декември









Читалища в съставните селища






Читалище

Събитие

21

НЧ „Светлина 1928” – с. Брястовец

1. Празник на селото – 2 май

2. Никулденска веселба и коледари – декември



22

НЧ „Просвета 1928” – с. Димчево

1. Кръстовден – празник на селото – тържествено честване – септември

2. Коледно – новогодишни празници



23

НЧ „Любен Каравелов 1948” – с. Драганово

1. Ден на народните будители – ноември

2. Коледно – новогодишни тържества – декември



24

НЧ „Пробуда 1929” – с. Извор

1. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и празник на селото – 24 май

2. Коледуване – декември



25

НЧ „Просвета 1938” – с. Изворище

1. Ден на народните будители – празник на селото – 1 ноември

2. Коледно – новогодишни тържества – декември



26

НЧ „Съзнание 1927” – с. Маринка

1. „Света Марина” – празник на селото – 17 юли

2. Ден на Народните будители – 90 години от основаването на читалището – 1 ноември



27

НЧ „Пробуда 1929” – с. Равнец

1. Тържества по повод празника на селото – 9 май

2. Лазаруване, Сирни заговезни и Коледуване



28

НЧ „Пробуда 1931” – с. Твърдица

1. Лазаруване, Никулденско тържество, коледуване

2. Празник на с. Твърдица – септември



29

НЧ „Съгласие 1905” – Българово

1. Национален конкурс за детско творчество „Кукери” – март

2. Традиционен събор в Българово – май

3. Претворяване традициите на Кукеровден, Лазаровден, „Мама буна” и „Бояна” – февруари – май

Предвид изложеното и на основание чл.26а от Закона за народните читалища,

обнародван в бр.42 на ДВ от 05.06.2009 год., предлагам Общински съвет – Бургас да

вземе следните:




РЕШЕНИЯ:

1.Приема Предложенията за дейността на читалищата през 2017 година с тяхната културно-просветна, библиотечно-информационна и образователно-социална дейност;


Приложение: 1. Предложения за дейността на 29-те народни читалища в Община Бургас за 2017 година.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас




Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница