Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските районистраница1/12
Дата09.01.2018
Размер1.47 Mb.
Размер1.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Европейски съюз


c:\users\user\desktop\logo_3.jpg

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИСТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 1. ОПИСАНИЕ НА МИГ: (не повече от 3 страници)

Територията на „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е с непрекъснати граници, обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на трите общини в Южен Централен район – Панагюрище, Стрелча и Лесичово. Съгласно административното деление на Република България изцяло попада в област Пазарджик. Разположена е в централната част на Средна гора между градовете София и Пловдив. Граничи на север със Софийска област (общините Мирково, Пирдоп и Копривщица), на изток – Пловдивска област /община Хисар/, на юг - с общините Пазарджик и Септември и на запад отново със Софийска област - /община Ихтиман/. Територията отстои на сравнително малки разстояния от най-големите градове в страната – София и Пловдив, както и от областния център – град Пазарджик. През нея преминава републикански път от най-висок клас – АМ Тракия, който е и трасе на Европейските транспортни коридори № 4 и 8, част от европейската TEN – T мрежа. Връзка с гр. Пловдив се осъществява и посредством жп линията Пловдив– Панагюрище с дължина от 71,7 км. Най-близките летища се намират в градовете София и Пловдив. Общата територия на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” възлиза на 1032,43 км2, от които най-голяма по площ е територията на община Панагюрище (598,5 км2). Територията включва 22 населени места, от които два града – Панагюрище и Стрелча, 19 села и една махала. Обхванатото население е 33 943 души. Демографските процеси в територията се развиват в общата насока на демографски изменения в страната. Географското местоположение, близостта до големите градове София и Пловдив и транспортната обвързаност на района са много добри и благоприятстват за развитието на икономиката и в частност на сектора туризъм в разглежданата територия. Релефът в района е от равнинен в южните части до изразен полупланински и планински на север. Надморската височина се колебае от 300 до 1500 м., но разчленението на релефа е относително слабо. От полезните изкопаеми най-голямо значение имат медната руда, добивния фелдшпат и инертните материали -пясък и чакъл. Територията на МИГ попада в преходно-континенталната област и по-точно в Задбалканския нископланински район. Климатът е мек, средногодишната температура е около 10.3° С, а температурната амплитуда е относително малка. Територията е отворена широко на юг и това способства за проникването на средиземноморското климатично влияние. През зимата снежната покривка се стопява сравнително бързо и влагата не се задържа продължително време. Съчетание на планински с умерено-континентален климат, характеризиращ се с мека зима и относително прохладно лято е предпоставка за развитието както на туризма, така и на селското стопанство. Основни водни артерии на територията на района са реките Тополница и Стрелчанска Луда Яна. Водите на язовир „Тополница”, както и на многото по-малки водоеми на територията на общината се използват за напояване, но хидро мелиорационната мрежа е силно амортизирана. Районът е богат на термо минерални води, което е предпоставка за развитието на балнео туризма основно в гр. Стрелча (национален курорт от 1969 г.) и с. Баня, община Панагюрище. Почвеното разнообразие е голямо – от плодородни чернозем - смолници с високо хумусно съдържание и канелено-горски, които се характеризират с много добро естествено плодородие до кафяви и канелено-горски. Почвите, климатичните особености и наличието на естествени природни подпочвени води и изкуствени водоеми в района благоприятстват отглеждането на етерично-маслени култури /маслодайната роза, лавандула /, лозя, овощни видове и култури за развитие на екологично пасищно животновъдство.

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:

списък на общините, обхванати от МИГ;

 1. Община Панагюрище – 23 921 жители

 2. Община Стрелча – 4 666 жители

 3. Община Лесичово – 5 356 жители

списък на населените места, обхванати от МИГ;

Община Панагюрище – 1 град и 9 села

 1. град Панагюрище - 16 868 жители

 2. село Баня - 630 жители

 3. село Бъта - 1 077 жители

 4. село Левски - 658 жители

 5. село Елшица - 657 жители

 6. село Оборище – 1 149 жители

 7. село Поибрене - 780 жители

 8. село Попинци – 1 809

 9. село Панагюрски колони - 289 жители

 10. махала Сребриново -  4 жители

Община Стрелча – 1 град и 4 села

 1. град Стрелча – 3 929 жители

 2. село Блатница – 160 жители

 3. село Дюлево – 179 жители

 4. село Свобода - 155 жители

 5. село Смилец - 243 жители

Община Лесичово – 7 села

 1. село Лесичово - 795 жители

 2. село Боримечково - 569 жители

 3. село Динката – 1 164 жители

 4. село Калугерово - 1 243 жители

 5. село Памидово - 364 жители

 6. село Церово - 861 жители

 7. село Щърково - 360 жители

брой жители на териториите, обхванати от МИГ

33 943 жители

  1. Карта на територията:


Местоположение на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Обща граница на територията и граница между общините
Общински центрове

СНЦ Местна инициативна група „Общини Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ е създаден през 2006 г., с помощта на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, съгласно принципите на подхода „Лидер“. Регистриран е по закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 1715 от 18.10.2006 г., фирмено дело № 810/2006 г. на Пазарджишки окръжен съд. В обществено полезна дейност МИГ е вписана в Централния регистър на Министерство на правосъдието под № 20070320008 и притежава Удостоверение № 008/20.03.2007 г.

През времето от 2006 г. до 2015 г. организацията, съвместно с местната общност участва активно в процеса на оживяване и развитие на територията, чрез:


 • изпълнение на 5 пилотни проекти, финансирани от ШАРС и насочени към местното културно наследство и развитието на туризма на територията през 2006 г. - 2007 г.

 • под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. в периода 2009 г. – 2011 г.

 • реализиране на Стратегия за местно развитие по ПРСР 2007- 2013 г. по мярка 41 „Прилагане на Стратегии за местно развитие“ през периода 2011 – 2015 г.

От 07.12.2015 г. с договор № РД 50 -190/ 07.12.2015 г. стартира проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., с който местната общност отново беше включена в процеса по разработване на Стратегията за ВОМР за периода 2014 – 2020 г.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница