Програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020, както и Общинския план за развитие на община Девин за периода 2007-2013страница1/5
Дата21.02.2017
Размер0.87 Mb.
Размер0.87 Mb.
  1   2   3   4   5

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН 2014-2020 г.


СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДЕВИН 2014-2020 Г.

3.1. Стратегическа рамка за планиране и програмиране на регионалното развитие на община Девин (2014-2020 г.) и постигането на приемственост
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране, който цели постигане на устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. В този смисъл, той е разработен в съответствие с действащата до края на 2015 г. и бъдещата Областна стратегия за развитие на област Смолян, Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020”, както и Общинския план за развитие на община Девин за периода 2007-2013, неговата актуализация и съществуващите секторни местни стратегии.
3.1.1. Съответствие с целите и приоритетите на Европейския съюз в областта на регионалната политика и стратегия „Европа 2020
Регионалната политика на Европейския съюз, наречена още кохезионна политика, в рамките на периода 2014-2020 г. подкрепя създаването на работни места, укрепването на конкурентоспособността, икономическия растеж, и подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тя е насочена към намаляване значителните икономически, социални и териториални различия, които все още съществуват между европейските региони. Днес, политиката за развитие на европейските региони има за цел да допринесе за постигането на единадесет тематични цели:

 1. Научни изследвания и иновации

 2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 3. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)

 4. Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис

 5. Приспособяване към изменението на климата, предотвратяване и управление на рисковете

 6. Опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите

 7. Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови инфраструктури

 8. Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила

 9. Социално приобщаване и борба с бедността

 10. Обучение, умения и учене през целия живот

 11. Изграждане на институционален капацитет, ефективни и ефикасни държавни администрации

С оглед на специфичните характеристики, валидни за община Девин в икономическия и социален анализ, настоящият стратегически документ е насочен най-вече към следните тематични цели: ТЦ 3, ТЦ 6 и групата ТЦ 7-11.

Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава рамка на развитие до 2020 г. е стратегията „Европа 2020”. На базата на него всички държави-членки на ЕС и техните райони работят за очертаване политиките си за развитие, като част от общ механизъм за обединяване на целите им с целите, поставени на европейско ниво. Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж адресира очакваните резултати от развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, иновациите, образованието, борбата с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, бедността.

В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните количествени индикатори за постигането им: 1. Трудова заетост (работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години)

 2. НИРД и иновации (инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно в научноизследователска и развойна дейност и иновации)

 3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната ефективност с 20 %.

 4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %, поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование)

 5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора).

Общинският план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. има за цел да допринесе в най-голяма степен за постигането на цели 1, 4 и 5.


3.1.2. Съответствие с проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските Структурни и Инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г. чрез Общата стратегическа рамка на практика осигурява единен източник с насоки за всички пет европейски фонда (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР). Националните, регионални и местни власти, спазвайки принципа на партньорство, използват тази рамка като основа за изготвяне на стратегия за Споразумение за партньорство, поемайки ангажимент за принос към постигането на общоевропейските цели в стратегия „Европа 2020” и Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Предвид заключенията от анализа на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж в Споразумението за партньорство на България, са формулирани четири стратегически взаимно-допълващи се приоритети за финансиране: три по направленията на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж; един с хоризонтален характер; както и едно стратегическо териториално измерение:

1. Стратегически приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж

2. Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж

3. Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж

4. Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да качествени обществени услуги

5. Стратегическо измерение (териториално): Пространствено измерение и политики за местно развитие:

а) интервенции според спецификата на териториите (градовете, селските райони, териториите, зависими от рибарството, територии с туристически потенциал);

б) допълнително териториално измерение на секторните политики при програмирането, приложимо в различна степен за всички приоритети за финансиране (напр. здравна, образователна, социална, екологична инфраструктура от регионално и местно значение).
Стратегическата рамка на ОПР на община Девин (2014-2020г.) е хармонизирaна с посочените цели.
3.1.3. Съответствие с Националната програма за развитие на България 2020
Представлявайки интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на България за периода до 2020 г. в пълно съответствие със стратегията Европа 2020, Националната програма за развитие България 2020, обхваща пълния спектър от действия на правителството за социално-икономическото развитие на страната. Програмата служи за отправна точка при разработването на програмни документи за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс. Програмата поставя постигането на три основни цели:


 1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.

 2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката, качествената и здравословна околна среда за населението.

 3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигането на целите са определени осем приоритета на националната политика за развитие: 1. Подобряване на достъпа и качеството на образованието и обучението, както и развитие на качествените характеристики на работната сила.

 2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

 3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния потенциал.

 4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

 5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

 6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.

 7. Енергийна сигурност и независимост, повишаване на ресурсната ефективност.

 8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Чрез изпълнението на плана най-съществени ще бъдат ефектите по отношение качеството на образованието, обучението и характеристиките на работната сила, намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване, както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. Повишаването на конкурентоспособността на икономиката ще бъде по-скоро резултат от подпомагането на устойчивото развитие на местния бизнес и привличането на външни инвестиции, отколкото от дейностите, свързани с НИРД, поради ограничените възможности за развитие на иновациите на територията на община Девин.


3.1.4. Съответствие с Националната програма за реформи (2011-2015 г.)
Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Програмата е насочена към ключови въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която, с цел да успее по-бързо да се възстанови от последиците на кризата, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. Предвид изходната позиция на страната е твърде трудно да се определят само няколко приоритетни области, където да бъдат насочени усилията на икономическата политика. И все пак, като такива биха могли да бъдат посочени:

 1. По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкурентоспособни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство.

 2. Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България.

 3. По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност.

 4. По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност.

Настоящият документ акцентира върху всички приоритетни области.3.1.5. Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие (2013-2025)
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г., който цели да подпомогне правилното насочване на средствата по оперативните програми в следващия програмен период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и към такива с най-подходящи условия и неизползван потенциал. В документа са отчетени най-важните приоритети в транспортно-комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура, които са от изключително значение за обвързаността на страната със съседните страни и региони и за отварянето на страната към глобализиращия се свят.

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР: 1. Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”

 2. Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”

 3. Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”

 4. Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”

 5. Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни)

 6. Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации”

Стратегическата рамка на общинския план за развитие адресира в пълна степен посочените стратегически цели.


3.1.6. Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.)
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) (2012 – 2022 г.) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия и неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С оглед на изходното състояние са определени четири стратегически цели:

 1. Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.

 2. Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал

 3. Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество

 4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

Стратегическата рамка на ОПР на община Девин (2014-2020г.) ще допринесе за постигането на всички посочени цели.


3.1.7. Съответствие с Регионалния план за развитие на Южен Централен район
Стратегическият документ поставя постигането на следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси;

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура;

Стратегическа цел 3: Развитие на транс-гранично и транс-национално сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване;

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.
Изпълнението на настоящия документ пряко ще допринесе за постигането на посочените цели.
3.1.8. Съответствие с Областна Стратегия за развитие на област Смолян (2005 - 2015 г.)
Посоченият документ цели главно постигне висока степен на социално-икономическо развитие на област Смолян в условията на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България и си поставя следните стратегически цели:

 1. Подобряване на инфраструктурата за развитие на комуникациите в област Смолян;

 2. Развитие на икономика, насочена към хората и бизнеса;

 3. Природни ресурси – в полза на хората;

 4. Общество, институции и партньорство.

Общинският план за развитие на община Девин пряко допринася за постигане на целите на областната стратегия, като отчита в пълна степен посочените приоритети за развитие и интегрира решенията на областната стратегия на местно ниво.3.1.9. Приемственост с Общински план за развитие на община Девин за периода 2007-2013 г.
Настоящият документ е изготвен в съответствие с ОПР на община Девин за периода 2007 – 2013 г., чиято главна цел е да продължи усилията на изграждане на устойчиво и балансирано развитие на общината, повишаване производителността на труда във всички сектори на икономиката и управлението и значимо подобряване качеството на живот. В ОПР 2007-2013 бе предвидено постигане на главната цел посредством последователното реализиране на следните стратегически цели:

 1. Развитие и утвърждаване на община Девин като национален и международен балнеологичен и туристически център;

 2. Развитие на разнообразни форми на съвременен туризъм;

 3. Развитие на дребния и среден бизнес;

 4. Развитие на екологосъобразно селско стопанство;

 5. Подобряване на транспортната инфраструктура на Общината;

 6. Развитие на електроенергийна система;

 7. Развитие на водостопанската система;

 8. Повишаване на телекомуникационните и съобщителни връзки;

 9. Благоустрояване на населените места;

 10. Подобряване на екологичната обстановка, запазване на екологичното равновесие и съхраняване на биоразнообразието;

 11. Подобряване на социалната инфраструктура;

 12. Осигуряване на качествено здравно и социално обслужване;

 13. Подкрепа и развитие на образованието и културата;

 14. Социално включване на етническите малцинства;

 15. Осъществяване на транс-гранично, транс-национално и европейско сътрудничество.

Настоящият документ запазва и доразвива изведените основни изводи на база проведената междинна оценка на изпълнението на ОПР за предходния период и генерира нови и актуални идеи за подобряване на социално-икономическата конюнктура в община Девин.


3.1.10. Приемственост с приети общински секторни стратегически документи
Настоящата стратегическа рамка е хармонизирана с приоритетите и целите на следните местни секторни стратегически и планови документи:

 1. Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Девин 2005-2015 г.;

 2. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2014 г.);

 3. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Девин през периода 2011-2015 г. и др.

3.2. Основни принципи
Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано с утвърдените принципи на стратегическо планиране на местното развитие, от които основни са:

 • Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на местното развитие;

 • Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

 • Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

 • Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

 • Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници;

 • Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за осъществяване на набелязаните в стратегията цели;

 • Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;

 • Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения.


3.3. Подход
Стратегическите цели показват посоката за развитие за времевия хоризонт на стратегията в основните проблемни области – икономическо развитие, социална сфера и здравеопазване, околна среда, инфраструктура, култура, образование и др. Секторните анализи и Проблемния (SWOT) анализ очертават голям брой проблеми и възможности за подобряване на социално-икономическата конюнктура в община Девин. От друга страна ограничеността на средствата и ресурсите налага съсредоточаване на усилията по приоритети. Изборът на приоритети за устойчивото и балансирано развитие на общината е подчинено на няколко важни критерия като надграждане на силните страни и изграждане на конкурентни предимства на национално ниво, острота на идентифицираните проблеми, неотложност и налични възможности за тяхното разрешаване, връзка и взаимодействие на дадения проблем с други такива. В рамките на всеки приоритет са формулирани специфични цели и мерки, включващи сходни по характер конкретни дейности, насочени към постигането на дефинираните в стратегията цели.

Планираните мерки ще надградят и подчертаят силните характеристики на Общината, преодолявайки слабостите и заплахите пред нейното развитие.
3.4. Мисия и визия на община Девин
Мисията и визията се считат за основополагащи принципи на една организация. Тяхното определяне е важна част от протичането на управленския процес, тъй като наличието им прави по-вероятен успеха на организацията. За целите на настоящия Общински план за развитие следва да отбележим, че тъй като предмет на анализа е Община, а не организация в смисъла на стопанска организация, не може да се говори за класически „успех”, под който изцяло да разбираме постигане само на икономически цели. Основна роля и задача на Общината е да предоставя и повишава качеството на публичните услуги, предназначени за местната общност, като защитава и реализира публичен интерес, а не изцяло икономически.

С понятието „мисия” се поставя, освен въпроса за главната цел, поради която една организация съществува, но и в името на какво съществува, какво е нейното уникално предимство пред другите организации. Мисията дава отговор на въпросите „Кои сме ние” и „Каква е нашата роля в обществото”. В нейното съдържание трябва да фигурират принципите, убежденията и ценностите на организацията. Проектирането на мисията в една организация е условие за постигане на определени резултати, осигуряване единомислие по отношение на целите в организацията, задаване основата на организационния климат, улесняване трансформирането на целите и задачите в работна структура, като осигури разпределението на задачите до отговорните елементи в организацията.

Възприетата за периода 2007-2013 г. мисия на община Девин е разписана в Устройствения правилник на Общинска администрация - община Девин и звучи по следния начин:

Мисията на общинска администрация Девин е да предоставя качествени обществени услуги, които да спомогнат да се повиши качеството на живот и да се удовлетворят потребностите на живеещите на територията на общината. Общинската администрация се стреми да удовлетворява нуждите на обществеността чрез създаване и поддържане на ефективни партньорства, привличане и задържане на компетентни и мотивирани сътрудници и използване на стратегическото планиране.”

С настъпването на новия програмен период – 2014-2020 г. ще възникнат нови предизвикателства и трудности, пред които община Девин ще бъде изправена. Това налага мисията й да бъде актуализирана и съобразена с новите очаквания към Общината. По-долу са представени две предложения, които да идентифицират новата мисия на община Девин:

Мисията на община Девин е постигане на по-голяма ефективност в процеса на местно управление и създаване на условия за икономически и социален растеж на местно ниво в съответствие с интересите и очакванията на жителите и икономическите субекти. Предлагане на качествени административни услуги в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност.”


Мисията на община Девин е постигането на устойчиво и балансирано местно развитие чрез провеждане на публични политики в подкрепа на местния потенциал като средство за постигане на целите на местната общност.”

Визията” на община Девин представлява образец за желано и достижимо състояние, дава информация за това къде институцията иска да бъде в обозримото бъдеще, как вижда себе си след няколко години и какво иска да е променила в своята дейност през тези години. Формулирането на визията предопределя мисията, дългосрочните и краткосрочните цели, политиката, която ще води организацията, за да постигне тези цели и конкретния план за тяхното изпълнение. Визията служи като ориентир, отправен напред във времето към това, което се стреми да реализира Общината. Наличието на ясна визия помага на местната власт да очертае пътя, по който да мине, за да реализира кратките, средносрочните и дългосрочните цели, които си поставя. Благодарение на наличието на ясна визия се определят методите за комуникация, източниците на финансиране, към които ще се насочи Община Девин и партньорите, които е необходимо да привлече.

За всяка отделна област на политика на публичната институция се определят визията и съответните стратегически цели, които пряко произтичат от тези на секторните и хоризонтални стратегии. Визията гарантира, че политиката е ситуирана в руслото на общата желана посока на развитие, от която институциите на местно самоуправление не бива да излизат.

В
ОБЩИНА ДЕВИН – ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ТУРИЗЪМ, БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ И ОТДИХ”

изията за развитие на Общината за предходния програмен период 2007-2013 г. е:
За новия програмен период би могло да се приеме нова визия, която да отразява адекватно актуалните тенденции за желаното и постижимо състояние на община Девин към 2020 г., определяйки рамката за реализация на плана. По-долу са представени предложения за визия на община Девин.


ОБЩИНА ДЕВИН – ПРИМЕР ЗА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ, ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ”

Н


Възвръщане облика и привлекателността на община Девин като място за живот с повишен стандарт, конкурентни предимства, развит потенциал на човешките ресурси, достъпна и изградена инфраструктурна и комуникационна среда.

ОБЩИНА ДЕВИН – МОДЕРНА ОБЩИНА И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР С УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ
астоящият стратегически документ има за задача да фокусира управленските процеси, създавайки рамката за използването на наличните ресурси по начин, по който община Девин едновременно да възстанови икономическата си жизнеспособност и да заеме водещо място в местното развитие. С неговата реализация се цели да се преодолеят изоставането и икономическата криза и да се създадат трайни конкурентни предимства на Общината. В този смисъл общата цел за развитие на Община Девин в периода 2014 – 2020 г. е:

С оглед на поставената обща цел в Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. са дефинирани следните стратегически цели:Стратегическа цел 1: Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства и местния потенциал

Стратегическа цел 2: Насърчаване на културното и туристическото развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие

Стратегическа цел 3: Намаляване броя на застрашените от бедност и социално изключване

Стратегическа цел 4: Подобряване инфраструктурата и свързаността между населените места и опазване на околната среда

Стратегическа цел 5: Въвеждане на принципите за добро управление в полза на местната общност

Стратегическа цел 1: Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентните предимства и местния потенциал

Тази стратегическа цел акцентира върху основни характеристики на общината за превръщането им в конкурентни предимства на национално ниво чрез прилагане на комплексни икономически мерки. В допълнение, адресирани са потребностите на местната икономика и са предложени решения за отчетените проблеми.

За постигане на стратегическата цел ще допринесе Приоритет 1 – Повишаване конкурентоспособността на местните икономически дейности за подобряване на жизнения стандарт, постигане на устойчивата заетост и по-високи доходи на населението.

Стратегическа цел 2: Насърчаване на културното и туристическото развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие

Ттази стратегическа цел има за задача развитието на сектор Туризъм, модернизиране на неговата съпътстваща инфраструктура и засилване на дела му в в местната икономика, който да генерира повече приходи и доходи за Общината и населението. Отделянето на туризма като отделна стратегическа цел е обвързано с необходимостта от приоритизиране му и разработване на конкретна стратегия и визия за неговото развитие.

За постигането на стратегическата цел ще допринесе следния приоритет: Приоритет 2 – Ефективно използване на местния природен и културен потенциал за устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово разнообразие.

Стратегическа цел 3: Намаляване броя на застрашените от бедност и социално изключване

Фокусът на третата стратегическа цел на Общинския план за развитие на Община Девин е поставен върху развитието на човешкия капитал. Залагането на тази стратегическа цел в областта на развитието на човешките ресурси, се обосновава с необходимостта от решаване на продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие.


Посочената стратегическа цел е насочена към създаване на условия за по-ефективно използване на наличните човешки ресурси, на потенциала на изградената и на предвидената за изграждане нова социална инфраструктура за постигане на целите на интегрираното развитие на общината през новия програмен период.
Стратегическата цел включва един приоритет, който обхваща твърде широка, разнообразна, но в същото време и комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти – Приоритет 3 – Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване, развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо равнище на заетост и доходи в община Девин.
Стратегическа цел 4: Подобряване инфраструктурата и свързаността между населените места и опазване на околната среда

Устойчивото и балансирано развитие и осигуряването на инфраструктурен, комуникационен и енергиен достъп на териториите е част от основната политика на Европейския съюз, която цели да допринесе за комплексното социално-икономическо развитие и за намаляване на регионалните различия.


Формулиран е един приоритет – Приоритет 4 – Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда, който да допринесе за постигането на целта.

Стратегическа цел 5: Въвеждане на принципите за добро управление в полза на местната общност

Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за по-висока конкурентоспособност, социално сближаване и икономически растеж. Въвеждането на електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и бизнеса, както и ефективността на администрацията все още са значителни предизвикателства за община Девин.

Изведен е един приоритет, който да улесни постигането на целта – Приоритет 5 - Постигане на ефективно и ефикасно местно самоуправление с широко гражданско участие.

3.5. Приоритети

Предвид идентифицираните силни и слаби характеристики на Община Девин, маркираните възможности и заплахи пред нейното развитие и поставените стратегически цели са определени няколко приоритетни области, към които ще бъдат насочени усилията на социално-икономическата политика за по-устойчиво и балансирано развитие. Това са следните приоритети:


Повишаването на конкурентоспособността на регионалната икономика, на отделните й сектори и фирми е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост, повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт на жителите на община Девин.


Реализирането на приоритета ще доведе до подобряване конкурентоспособността на традиционни отрасли за община Девин – бутилиране на вода, леката и хранителновкусова промишленост, горското стопанство, дърводобив и дървопреработка и др. като същевременно ще гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на местните ресурси в отраслите.
Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата, повишаване на производителността, улесняване на достъпа до нови пазари, осигуряване на интернационализация на българските фирми. От изключителна важност е съкращаването на пътя до крайните клиенти, разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови продукти, процеси, услуги и бизнес-модели, както и засилено навлизане и обмен на пазарни иновации. В този контекст фирмите и предприемачите от Община Девин трябва да бъдат подпомогнати да се възползват от тези условия и възможности за подкрепа.
Усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови малки и средни предприятия. По този начин създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация да останат в общината.
Ще се постигне въздействие и към диверсифициране на икономическите дейности, продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се потребност на пазара, така че да се подсигури дългосрочната им устойчивост.
Достъпът до финансиране на представители на иновативния малък и среден бизнес, стартиращите и функциониращите предприятия се предвижда да се улесни чрез фондовете и програмите на Общата стратегическа рамка и различните форми на финансов инженеринг и кредити, включително заеми, гаранции, микрокредити, рисков капитал, „мостово финансиране“ и други.

Мерките към този приоритет имат за цел да засилят и процесите на трансгранично, транс-национално и европейско сътрудничество, посредством местни инициативи и действия, които водят до интегрирано териториално развитие и са обвързани с приоритетите на Общността за икономическо и социално сближаване и намаляване на различията между регионите. С изпълнението на дейностите по този приоритет ще се ускори сближаването между община Девин и други европейски общини, като се изгради устойчива мрежа за обмен на опит и добри местни икономически практики на подходящо териториално ниво. Процесът на сближаване на слабо развити региони и общини ускорява условията за растеж и заетост благодарение на увеличеното и подобрено качеството на човешките и бизнес инвестиции.

Приоритетът включва три специфични цели постигането, на които ще създаде предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.

Туризмът се утвърди като един от основните сектори, които компенсират негативните последствия на продължаващата финансово-икономическа криза, обезлюдаването на малките населени места и деградацията на местните общности.

След периода на свиване на икономическата дейност в община Девин се премина към преструктуриране на общинската икономика чрез развитие на туристическия сектор с разнообразни и съвременни форми на туризъм и стремеж за утвърждаване на Общината като национален и международен балнеологичен и туристически център. На територията й съществуват богати и разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и форми туристически дейности с висока добавена стойност.

Развитието на инфраструктурата на културата и експонирането на културното и природно наследство в община Девин се разглеждат като предпоставка за развитие на културния и селски туризъм, които от своя страна ще допринесат за привличането на различен вид туристи.

С развитието и разширяването на възможностите в сектора се създават привлекателни работни места за всички жители на територията на Общината, и особено за младото население, което в последните години масово напуска Девин.
Привличането на нови инвеститори в община Девин, които да повишат и съживят икономически регионът е основна цел на местната власт и бизнеса. Мерките към втория приоритет са насочени към създаването на условия като инфраструктура, туристически центрове, разработване на реклама и характерен за Общината туристически продукт, които да привличат не само туристи, но и инвеститори със стратегическо за община Девин значение. В основата на тези условия е партньорството между местната власт, бизнеса, гражданите и потенциалните и настоящи инвеститори. С постигането на приоритета ще се повиши икономическата жизненоспособност и активност на местните единици на територията на община Девин, ще се увеличи заетостта и равнището на разполагаеми доход у населението.

Приоритетът включва три специфични цели, постигането, на които ще допринесе за по-устойчивото развитие на туризма в община Девин.
Мерките по този приоритет са ориентирани към разширяване на достъпа до качествено образование и квалификация, постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда. Цели се създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване и изграждане на адекватна инфраструктура за образование и здравеопазване, която да осигури по-добър здравен статус на населението и да засили социалното включване на изключените към момента от социалния живот групи.

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на четири специфични цели.

Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в Общината и компенсиране на нейната труднодостъпност. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие.

В този приоритет са очертани три специфични цели.

За постигане на оптимално добро управление в полза на местната общност и бизнеса, в рамките на приоритета ще се предприемат действия за подобряване на процеса на стратегическо планиране, контрол и мониторинг на местно ниво. Ще се насочат усилия за включване на гражданите и останалите заинтересовани страни в процеса на формулиране и провеждане на местните политики.


Повишаването на ефективността и ефикасността в Община Девин ще даде отражение върху процеса на предоставяне услуги на гражданите и бизнеса като не само го подобри, но и развие спрямо съвременните и актуални изисквания в тази област.
Мерките, които се предвиждат по реализиране на този приоритет целят да осигурят основа за по-добър живот на жителите на община Девин. В основата му стои разработването на качествени местни политики за развитие, които ще допринесат за опазването на околната среда, създавайки предпоставки за устойчиво и балансирано развитие на Общината.
Приоритетът предвижда постигане на целите посредством реализирането на три специфични цели.
3.6. Специфични цели
С оглед на изведените приоритети на община Девин към всеки от тях са изведени специфични цели за постигане.
ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ, ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ЗАЕТОСТ И ПО-ВИСОКИ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 • Специфична цел 1.1: Балансирано развитие на традиционни отрасли и насърчаване на сътрудничеството между производителите

 • Специфична цел 1.2: Подкрепа за подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес

 • Специфична цел 1.3: Развитие на местната икономика чрез осигуряване на транс-гранично, транс-национално и европейско сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 2: ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИЯТ ПРИРОДЕН И КУЛТУРЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ПОСТИГАНЕ НА ПРОДУКТОВО РАЗНООБРАЗИЕ

 • Специфична цел 2.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига на туристическото обслужване

 • Специфична цел 2.2: Насърчаване устойчивото развитие на разнообразни форми на туризъм

 • Специфична цел 2.3: Създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в сектор туризъм


ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ОСГУРЯВАНЕ НА ПО-ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ЗАЕТОСТ И ДОХОДИ В ОБЩИНА ДЕВИН


 • Специфична цел 3.1: Осигуряване на повече възможности за равен достъп до образование и повишаване на образователното равнище на населението

 • Специфична цел 3.2: Осигуряване на висококачествени и разнообразни социални, здравни и образователни услуги

 • Специфична цел 3.3: Противодействие и превенция на отпадането от пазара на труда

 • Специфична цел 3.4: Оказване помощ и подкрепа на етническите малцинства за социално включване


ПРИОРИТЕТ 4: ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 • Специфична цел 4.1: Изграждане и модернизиране на техническата инфраструктура в съответствие с европейските стандарти

 • Специфична цел 4.2: Изграждане и модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура – водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения и съоръжения за третиране на отпадъци

 • Специфична цел 4.3: Интегрирано пространствено развитие на територията

ПРИОРИТЕТ 5: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ С ШИРОКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ


 • Специфична цел 5.1: Подобряване капацитета на Общинска администрация за прилагане на политики за местно развитие

 • Специфична цел 5.2: Осигуряване достъп на гражданите до по-качествени обществени и административни услуги и постигане на по-висока публичност и информираност

 • Специфична цел 5.3: Развитие на сътрудничество със социално-икономическите партньори

  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница