Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Класическа китара, специалностДата17.11.2017
Размер195.83 Kb.
Размер195.83 Kb.


gerb_linear

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

РД 09………………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Класическа китара“, специалност код 2120117 „Класическа китара от професия код 212010Музикант-инструменталист от професионално направление код 212 Музикални и сценични изкустваза придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.Боил Банов

Министър на културата

Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПО СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКА КИТАРА

ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

(теория)

Утвърдена със Заповед № ……………………………
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 212 „Музикални и сценични изкуства“

ПРОФЕСИЯ: КОД 212010 „Музикант – инструменталист“

СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 2120117 „Класическа китара“

София, 2017 година


I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебната програма е предназначена за специфична професионална подготовка на ученици от VІІI до XII клас по музикален инструмент класическа китара в училищата по изкуствата.

Усвоените теоретични знания са основа за овладяване на практически умения и навици. Основните теоретични познания върху стил, епоха, структура на изучаваното произведение, съчетани с практическите умения ще доведат до по-качествено усвояване на учебния материал и по-високи резултати в обучението.

Спецификата на изучавания инструмент предлага тясна взаимовръзка с практическото обучение с цел овладяване на професионални навици и умения.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Основната цел на теоретичното обучение по музикален инструмент класическа китара е да подпомогне по-пълното и правилно овладяване на инструменталната техника, както и познания върху музикални изразни средства, структура на изучаваното произведение, стилистични особености на епохата, в която твори даденият композитор.

Главните задачи, към които е насочена програмата са:

- запознаване с характерните особености на музикалните стилове; • изучаване на музикални произведения от различни жанрове и епохи;

 • овладяване на основни теоретични познания за структура и музикална форма, както и умения за анализ на изучаваните произведения.

 • Овладяване на теоретични знания, даващи възможност за решаване на технически проблеми, възникнали в процеса на изработване на художествения материал.

- затвърждаване на навиците за самоподготовка и системни домашни занимания;

 • опознаване на основния инструктивен и художествен репертоар за осъществяване на активна художествено-творческа дейност.


II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

VІІІ клас – 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

IХ клас - 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

Х клас - 36 учебни седмици х 1,5 учебни часа = 54 учебни часа годишно;

IХ клас - 36 учебни седмици х 1 учебни часа = 36 учебни часа годишно;

ХІІ клас - 29 учебни седмици х 2 учебни часа = 58 учебни часа годишно.


III. КРАТКИ МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Спецификата на изучаваната професия предполага тясна свързаност между теоретичните и практически познания на учениците. Теоретичната подготовка е предпоставка за по-пълноценна работа върху изучаваните музикални произведения. Настоящата програма дава теоретичните познания, необходими за осъществяване на основните задачи на дисциплината. Тя цели развитие, което да позволи най-цялостна изява на музикалните личностни и индивидуални качества на учениците, като предпоставка за постигане на цялостно и хармонично развитие на младия изпълнител. Важен момент в процеса на обучението представлява балансираното овладяване на теоретичния и практически материал. Теоретичните знания, които ученикът придобива в процеса на обучение трябва да намерят музикално-естетическо приложение и осмисляне в художествени произведения. Посочената програма за различните класове е ориентировъчна. Всеки педагог може да използва и друг материал като се съобразява със съответните основни изисквания.

Преподавателят по музикален инструмент е основният и най-близък възпитател на учениците си. Освен изпълнителски навици той трябва да формира в тях морални принципи и естетически качества. Педагогът трябва да полага непрекъснато грижи за цялостното развитие на учениците с оглед индивидуалните им качества, както и да създава интерес към инструмента и занятията. Теоретичните знания в обучението са от особена важност, тъй като подпомагат по-цялостното изграждане на музикалната творба.

Структурата на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми, които могат да варират в процеса на обучение в зависимост от изучавания технически и художествен материял.

Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебен план и по учебната програма в годишното си разпределение.

Предложената учебна програма е примерна и в никакъв случай не бива да спира инициативата на преподавателя.


IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в зависимост от изучавания технически и художествен материал в часовете по учебна практика.

За постигане целите на обучението учителят разпределя учебните часове за нови знания, упражнения и контрол.
VIII КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове
Раздел I. Актуализация на знанията

3

1.

Възникване и историческо развитие на инструмента.
2.

Устройство на инструмента.Раздел II. Постановка и начин на звукоизвличане

3

1.

Постановка. Положение на тялото и ръцете.
2.

Специфични особености на начина на звукоизвличане.Раздел III. Усъвършенстване на технически умения

10

1.

Основни техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.
2.

Работа с инструктивен материал – гами и технически упражнения.
3.

Структура на гамите. Начини за овладяване и затвърждаването им.
4.

Цели и задачи при работа с етюди.Раздел IV. Работа върху художествен материал

30

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и епоха.
2.

Биографични бележки за автора на изучаваната творба.
3.

Характерни особености на композиторския стил.
4.

Анализ на музикалната форма.
5.

Уточняване на оптимална пръстовка.
6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване.
7.

Стилистични и нтерпретационни проблеми в музикалното произведение.Раздел V. Изграждане на навици за самостоятелна работа

4

1.

Организация на самостоятелната работа.
2.

Създаване на навици за изграждане на междупредметни връзки в процеса на работа.Раздел VI. Сценично поведение

4

1.

Изграждане на специфични психофизични сценични умения
2.

Начини за преодоляване на сценичното вълнениеОбщ брой часове

54


IX КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове
Раздел I. Актуализация на знанията

2

1.

Анализ на самостоятелната работа
2.

Преодоляване на възникнали проблемиРаздел II. Усъвършенстване на технически умения

10

1.

Основни техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване
2.

Овладяване на нови технически похвати
3.

Работа с инструктивен материал – гами и технически упражнения
4.

Тризвучия и начини за тяхното изработване
5.

Цели и задачи при работа с етюди. Работа върху конкретен технически проблемРаздел III. Работа върху художествен материал

34

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и епоха.
2.

Биографични бележки за автора на изучаваната творба
3.

Характерни особености на композиторския стил
4.

Анализ на музикалната форма
5.

Уточняване на оптимална пръстовка
6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната творба
7.

Стилистични и нтерпретационни проблеми в музикалното произведение
8.

Усъвършенстване на свирене по паметРаздел IV. Изграждане на навици за самостоятелна работа

6

1.

Създаване на умения за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.
2.

Организация на самостоятелната работаРаздел V. Сценична изява

2

1.

Начини за преодоляване на сценичното вълнение. Търсене на начини за преодоляване на конкретни проблеми, възникнали по време на концертна изяваОбщ брой часове

54


X КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове
Раздел I. Актуализация на знанията

2

1.

Анализ на самостоятелната работа
2.

Преодоляване на възникнали проблемиРаздел II. Усъвършенстване на технически умения

10

1.

Основни техники на изпълнение и начини за тяхното усъвършенстване
2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал
3.

Работа с инструктивен материал – гами и технически упражнения
4.

Двоен гриф – интонационни и технически проблеми
5.

Цели и задачи при работа с етюди. Усъвършенстване на инструменталната техника.Раздел III. Работа върху художествен материал

38

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и епоха.
2.

Биографични бележки за автора на изучаваната творба
3.

Характерни особености на композиторския стил
4.

Анализ на музикалната форма
5.

Уточняване на оптимална пръстовка
6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната творба
7.

Стилистични и нтерпретационни проблеми в музикалното произведение
8.

Обогатяване на изразните средства и разнообразяване на тоновите възможнжсти
9.

Усъвършенстване на изпълнението наизустРаздел IV. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.
2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа с цел постигане на оптимални резултатиРаздел V. Сценична изява

2

1.

Начини за преодоляване на сценичното вълнение
2.

Усъвършенстване на сценичното поведениеОбщ брой часове

54


XI КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове
Раздел I. Усъвършенстване на технически умения

4

1.

Усъвършенстване на техническите умения
2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал
3.

Работа с инструктивен материал – гами и технически упражнения
4.

Тризвучия и двоен гриф – интонационни и технически проблеми
5.

Цели и задачи при работа с етюди. Усъвършенстване на инструменталната техника.Раздел II. Работа върху художествен материал

28

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и епоха.
2.

Биографични бележки за автора на изучаваната творба
3.

Характерни особености на композиторския стил
4.

Анализ на музикалната форма
5.

Уточняване на оптимална пръстовка
6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната творба
7.

Интерпретация на изучаваното музикално произведение.Раздел III. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.
2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа сРаздел IV. Сценична изява

2

1.

Усъвършенстване на сценичното поведение и издържливостОбщ брой часове

36

XII КЛАС


по

ред


Наименование на разделите и темите

Брой часове
Раздел I. Усъвършенстване на технически умения

4

1.

Основни техники на изпълнение и начини за тяхното усъвършенстване
2.

Овладяване на технически похвати, свързани с конкретния художествен материал
3.

Работа с инструктивен материал – гами и технически упражнения
4.

Тризвучия и двоен гриф – интонационни и технически проблеми
5.

Цели и задачи при работа с етюди. Усъвършенстване на инструменталната техника.Раздел II. Работа върху художествен материал

50

1.

Представяне на изучаваното произведение. Запознаване със стил и епоха.
2.

Биографични бележки за автора на изучаваната творба
3.

Характерни особености на композиторския стил
4.

Анализ на музикалната форма
5.

Уточняване на оптимална пръстовка
6.

Анализ на техническите проблеми и начините за тяхното разрешаване чрез практическо онагледяване на изучаваната творба
7.

Стилистични и нтерпретационни проблеми в музикалното произведение
8.

Решаване на конкретни проблеми в музикалното произведение
9.

Провокиране на творческия потенциял на ученика. Създаване на условия за диалог и обсъждане на проблемите в процеса на работа.Раздел III. Изграждане на навици за самостоятелна работа

2

1.

Създаване на трайни навици за самостоятелна работа върху музикалното произведение. Решаване на технически и интерпретационни проблеми.
2.

Развиване на навиците за самостоятелна работа с цел оптимизирането и.Раздел IV. Сценична изява

2

1.

Усъвършенстване на сценичното поведение и издържливостОбщ брой часове

58


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Спецификата на изучаваната професия предполага тясна връзка между теория и практика. В края на обучението учениците трябва да притежават теоретични познания, необходими за пълноценната работа като музикант – инструменталист:

 • да владее инструменталната техника;

 • да има теоретични познания върху структурата на музикалното произведение, стил, епоха, композиционен стил;

 • да има теоретични познания върху музикалните изразни средства;

 • да познава основния инструктивун и художествен репертоар;

 • да осъществява междупредметни връзки в процеса на работа с цел постигане на високи резултати;

 • да има теоретични познания върху основните методики на обучение, използвани в практиката;

 • да умее да използва различни източници и справочна литература.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница