Програма за сътрудничество /бшпс/. Формата на трудовата заетост е по граждански договорДата08.02.2018
Размер43.06 Kb.
Размер43.06 Kb.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ДЛЪЖНОСТ: Главен експерт-координатор по проект "Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество /БШПС/ . Формата на трудовата заетост е по граждански договор.


 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Да планира, организира, координира и контролира цялостното изпълнение на проекта, като пряко участва и следи за целесъобразното, административното, техническото и финансовото изпълнение на проекта;

 • Да участва в изготвянето на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури;

 • Да организира и отговаря за законосъобразното, своевременно и качествено изпълнение на договорите за доставка на стоки и услуги;

 • Следи за извършването на дейностите по проекта, съгласно графика за изпълнение на дейностите, като определя текущите приоритети и дейности по начин, осигуряващ най-добър краен резултат;

 • Отговаря за събирането, обобщаването и докладването по всички въпроси, свързани с нормалното обезпечаване и функциониране на ИА по БШПС във връзка с организацията и управлението на проекта;

 • Да изготвя кореспонденция и да подържа непрекъсната връзка и комуникира с всички заинтересовани страни и бенефициенти (общини) по проекта на ежедневна база;

 • Да осъществява, след съгласуване с Ръководителя на проекта/Директора на ПУДООС, координация и комуникация с Националното Координационно звено, с Швейцарските консултанти по проекта или с Швейцарския офис за сътрудничество и/или Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO);

 • Да осъществява проверки на място на изпълнителите по сключените договори;

 • Да извършва текущо отчитане на изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта пред Ръководителя на проекта, както и към всички страни по договора за изпълнение на проекта;

 • Да осъществява контрол върху финансовите операции и да следи за законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата по проекта, както и за изпълнението на бюджета на проекта;

 • Да подготвя текущи месечни, междинни, годишни и окончателен доклад съгласно изискванията в договора за изпълнение на проекта, презентации и др. в хода на изпълнението на проекта;

 • Да съдейства при извършване на проверки от контролни органи, одитори и представители на донора като предоставя информация и документи по указания начин и в срок;

 • Да подготвя и разпространява сред обществеността в България, след съгласуване с Ръководителя на проекта, информация за хода и постиженията на проекта

 • Да подпомага активно в работата и замества Главния експерт, работещ по проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

 • Да изпълнява и други задачи пряко възложени от Ръководителя на проекта във връзка с управлението в рамките на своята компетентност.


Минимални и задължителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – завършена образователна степен „магистър“ в областта на икономическите науки, управление на околната среда/екология, право, химически технологии или друга релевантна към дейностите по проекта специалност.

 • Професионален опит – минимум 5 години стаж в областта, както и поне 3 г. професионален опит в работата с международни проекти, финансирани от ЕС или други донори, доказан с документи за трудов стаж, служебен и/или осигурителен стаж.

 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо, удостоверено с документ доказващ минимум ниво на владеене на езика.

 • Отлична компютърна грамотност – Microsoft office;

 • Валидна шофьорска книжка и възможност за чести пътувания в страната;


Специфични изисквания:

 • Опит в областта на екологичното законодателство, Закона за управление на отпадъците и съпътстващите го нормативни уредби;

 • Опит със законодателството в областта на обществените поръчки;

 • Опит в изготвяне /управление/ мониторинг/ отчитане изпълнението на проекти в областта на управление на отпадъците, или други инфраструктурни проекти в областта на околната среда, доказан с документи за трудов и/или осигурителен стаж /да се посочи спецификата на извършваната работа/, представяне на референции от предишни дейности ще се считат за предимство;


Предимства

 • Опит в областта на законодателството по Закона за обществените поръчки ще се счита за предимство.

 • Владеене на допълнителен чужд език – немски, френски;

 • Активност, инициативност, организационни и комуникативни качества.

 • Умения за работа в екип и многонационална, мултикултурна среда.


Документи, необходими за участие в подбора:

 • Автобиография

 • Мотивационно писмо

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

 • Копие от документи удостоверяващи професионалния опит;

 • Копие от документи удостоверяващи владеене на английски език и др.

 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността, в т.ч. сертификати, референции, договори и др.

 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
  Събеседване лично с кандидатите, одобрените по документи. 1. . МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Гр. София, ул.”Триадица” №4, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Телефон за контакт: 02/ 940 6659, г-жа ТатянаПетроваДокументите се приемат до 05.07.2017 г. на имейл:.t.petrova@pudoos.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница