Програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 гДата02.03.2017
Размер44.52 Kb.
Размер44.52 Kb.

ОБЩИНА БУРГАСiso_9001-14001sg_111


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА

Наредба за допълнение на Наредбата за oпределянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

1. Причините, които налагат приемането на допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас.

Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Сдружение „Управление на отпадъците – регион Бургас” изпълни проект за: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011г.

По проекта са изградени , клетка за депониране на отпадъци, довеждаща и площадкова инфраструктура, сепарираща инсталация за оползотворими компоненти от състава на битовите отпадъци, площадка за аеробно компостиране на растителни отпадъци, съоръжение за третиране на строителни отпадъци, инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци, пречиствателно съоръжени за инфилтрат, доставени са необходимите машини и оборудване за ефункционирането на регионалната система. Изградени са и две претоварни станции в Несебър и Карнобат със съответната инфраструктура.

Изградената система осигурява екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на Регион Бургас, с което се изпълняват изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г.

С решение на Общински съвет – Бургас по т.16 от Протокол № 42 от 28.10.2014 г. е създадено ОП “Чистота ЕКО“, с предмет на дейност:

- управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-Запад“;

- разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани отпадъци;

- сепариране и рециклиране на отпадъци;

- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране;

- компостиране на биоразградими отпадъци.

В тази връзка е необходимо да бъдат определени цени на услуги, които ще бъдат предоставяни от новосъздаденото общинско предприятие.
2. Цели, които се поставят:

Определящи за формирането на цените на описаните услуги, които следва да бъдат предоставени от ОП „Чистота ЕКО” са оценка на разходите въз основа на финансово-икономическия анализ, изготвен по концепция за управление на системата. Като общинска структура ОП „Чистота EKO” цели с дейността си да реализира финансови постъпления за Община Бургас, информираност, яснота и отчетност, което се очаква да рефлектира положително върху развитието на град Бургас.

Новоразработените услуги следва да са достъпни за максимално широк кръг от групи – както за бизнеса така и за обикновените граждани на общината.

Услугите, съгласно настоящото предложение се предоставят на тон отпадък диференцирани с оглед на площите, с които разполага депото и наличната техника, материална база, като са взети предвид потребностите на бъдещите потребители и общия икономически климат.

При анализа на така предложените цени на услуги, се констатира, че те са достъпни в сравнение с предлаганите в страната.

Депо “Братово-Запад” разполага с техника от сравнително висок клас, която е значително преимущество пред конкурентите, както на територията на общината така и в региона.

Следва да се отбележи, че всички цени на услуги са разработени при спазване на изискванията на съответния проект, съгласно който цените трябва да покриват напълно себестойността на услугата и разходите по извършването й.
3. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:

Предвидените допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, не изискват допълнителни финансови средства за прилагането й. Разходите за издръжката на дейността на депо “Братово-Запад” са предвидени в бюджета на община Бургас за 2015 г.


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива.
  • Изпълнение на разпоредбите на нормативните документи касаещи управлението на отпадъците;


  • Минимизиране на количеството депонирани отпадъци;

  • Увеличаване на количеството на сепарираните рециклируеми фракции и връщането им в производсвения цикъл;

  • Производство на търговски продукти годни да бъдат реализирани на пазара;

  • Гарантиране на пълна прозрачност и отчетност на постигнатите резултати от извършваните от предприятието услуги.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящото предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас е в съответствие с водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол, върху което е изградено Европейското законодателство и е наложено във връзка с изпълнение на изискванията на директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г.Предлаганият проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница