Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Пещерастраница1/20
Дата02.12.2017
Размер2.49 Mb.
Размер2.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Приложение на мерки за управление на отпадъци в регионите Пазарджик, Плевен и Видин (EuropeAid117409/D/SV/BG)

Предложение за актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъци на община Пещера

ОТЧЕТ

За изпълнение на мерките заложени в Общинската програма

за управление качеството на атмосферния въздух-

2003 — 2010 година


Уважаеми общински съветници,

Съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда Ви представяме годишния отчет за 2008 година по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление на КАВ.

Като главен организатор и изпълнител на Програмата Общинска администрация и през изминалият едногодишен период продължи да изпълнява и предприема необходимите мерки и действия по опазване на околната среда, поддържане чистотата на обществените територии и подобряване качеството на атмосферния въздух.

Въпреки че няма наличие на “ рискови данни ” през отчетния период относно качеството на въздуха на територията на Община Пещера, основна задача на Програмата остава максималното обезпечаване и поддържане чистотата на атмосферния въздух. Като важни в организационно отношение си остават организирането и провеждането на редица мероприятия и инициативи, допринасящи за предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух.

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Пазарджик, се осъществява съгласно утвърден от Министъра на МОСВ годишен график.През отчетния период Община Пещера не е включена в графика за мониторинг на МОСВ.

В периода 02.06.2008г-09.06.2008г. Изпълнителна агенция по околна среда - София с МАС /Мобилна автоматична станция / извърши проверка във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 20-И-8/19.05.2008г. до Министерски съвет от г-н Спартак Кънев и Инициативен комитет от гр.Пещера относно замърсяване на въздуха в града от производствената дейност на “ Биовет” АД. Пунктовете, определени за извършване на измерванията, са пред сградата на Общината и пред хотел “Биовет“.

Съгласно представените протоколи от Акредитирана лаборатория към ИАОС изпитванията в обхвата на акредитацията са по показателите: ФЧП/финни прахови частици/, SO2/серен диоксид/, NO /азотен оксид/, NO2 /азотен диоксид/, Н2S/сероводород/, О3/озон/, СО/въглероден оксид/, СН4/метан/, NMHC/неметанови въглеводороди/, NH3/амоняк/ и летливи органични съединения.

Анализът на получените резултати показва, че няма превишения на нормите за допустими имисии на нито един от контролираните показатели.

На базата на тези данни на практика се оказва,че “ Биовет ”АД е замърсител на атмосферния въздух само по отношение на периодично изпусканите неприятни миризми, които са резултат на протичащите ферментационни процеси.

В тази връзка,с писмо с Изх.№ 496/25.03.2008г. на Председателя на Общински съвет гр.Пещера, е поискано представяне на информация от ръководството на “ Биовет”АД на заседание на Общинския съвет относно изпълнението на Системата за управление на околната среда по спазване на законовите нормативни изисквания за води, въздух и шум,отпадъци и опасни вещества, защита от аварии.

На проведеното заседание на Общинския съвет през месец април 2008 година Изпълнителния директор г-н Ангел Желязков представи информация за предприетите мерки от “ Биовет”АД по изпълнение на Програмата за управлението на околната среда, съобразена с принципните постановки на Протокола от Киото за ограничаване на вредните емисии.Докладвано бе, че ръководството проучва оферти на известни фирми за доставка на оборудване за обезмирисяване на изходящите газове.

През месец ноември на заседание на Общинския съвет, началник направление “Екология ” в “ Биовет ” АД, инж.Стайко Стайков информира съветниците, че е сключен договор с холандската фирма ”Аерокс” за монтиране на съоръжения на скруберна инсталация на сушилня “ИВК”за обезмирисяване на изходните газове.Посочен бе срок до края на месец август 2009 год. да бъде напълно завършен процеса по монтиране на оборудването и изпитването на препаратите за обезмирисяване.

В тази връзка считаме, че с прилагането на най-добри налични техники и технологии “Биовет“ АД се стреми да ограничи минимално неблагоприятното въздействие върху населението и околната среда.

Независимо че от протоколните резултати от замерванията е видно, че няма установени наднормени замърсявания на атмосферния въздух, като постоянни източници на емисии за района си остават: Транспортът на МПС; Битовото отопление /изгаряне на дърва, въглища и нафта /; Дървопреработвателните предприятия; в голяма степен запрашаването на улиците и териториите; Горските и селскостопански пожари /запалване на треви, синори и ожънати ниви /; Запалването на битови отпадъци в контейнерите.

В Община Пещера няма стационарен пункт за мониторинг на атмосферния въздух от изградената Национална система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда.Това води до липсата на обстойна статистическа информация за състоянието на въздуха по месеци и години.

Относно желанието на Общината за изграждане на местна система за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух с писмо с Изх.№ 04-00-78/17.04.2008г. е поискано изразяване на становище от МОСВ и посочване какви са изисквания за извършване на контрол на КАВ съгласно чл.20,ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

С писмо с Изх.№ 08-00-512/20.05.2008г. МОСВ изразява положително становище за изграждането на собствена система за мониторинг на КАВ от Община Пещера.В писмото е посочено Общината да извърши предварителни съгласувания със съответните органи на МОСВ /ИАОС/, с РИОСВ-Пазарджик и Регионална лаборатория-Пловдив, относно местоположението на станцията и определяне методите за измерване.Като задължително изискване, в писмото е посочено да се изготви процедура за постъпване на данните от Общинската система за контрол на КАВ в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ и в ИАОС, като това да се осъществява в реално време.

По извършени предварителни проучвания от наша страна чрез ИАОС се установи, че съоръженията в системата за наблюдение и контрол на КАВ ще затруднят финансово Общинския бюджет.Препоръката на съответното ведомство е Общината да кандидатства по подходяща програма за финансиране.

И през изминалата 2008 година Община Пещера като Възложител, съгласно сключеният договор с Изпълнителя “ИСП” ЕООД, продължи стриктно да контролира извършването на дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Образуването на т.нар.”нерегламентирани сметища“ както с битови, така и със строителни отпадъци, продължава да бъде проблем за решаване от Общинска администрация.Тези сметища допринасят в голяма степен за замърсяването на атмосферния въздух.За отчетния период, през месеците април и октомври фирма “ИСП”ЕООД извърши почистване на образувани “нерегламентирани сметища”.Почистени бяха входно-изходните артерии: Пещера-Брацигово,Пещера-лет.”Св.Константин”,Пещера-Батак,Пещера-Радилово, Пещера-Пловдив и кв.“Луковица”.

Прилагането на екологосъобразното управление на отпадъците трябва да бъде постоянна грижа на населението, с цел опазване чистотата на атмосферния въздух.

Друг важен фактор за опазване чистотата на атмосферния въздух е

периодичното измиване на улици, прилежащи тротоарни площи и площади, което е извършвано от фирма “ИСП” ЕООД .

През 2008 год., съгласно сключения договор с фирма “Екопак България “АД от 2007 год., на Община Пещера са доставени още 96 броя пластмасови контейнери тип “ Бобър “ за разделно сметосъбиране.54 броя от тях са за гр. Пещера и лет. ”Св.Константин “ и по 21броя за селата Кап.Димитриево и Радилово.

В отчетния период продължи информационно-образователната кампания за повишаване ефективността за разделното събиране в Община Пещера.

По случай на празника на града бе организиран ЕКО-ХЕПЪНИНГ на площад ”България” – забавни образователни игри за цялото семейство, като по този начин Общината се включи в Националната програма организирана от “ЕКОПАК”: ”Бъди модерен!Събирай разделно!”.Тази Програма има за цел да мотивира хората да изхвърлят разделно в трите цветни контейнера и съвместно с местните власти да стимулира екологично-отговорното им поведение и грижа към средата, в която всички живеем.

Във връзка с организационните мерки, залегнали в плана за действие на Програмата по отношение спазването на определени екологични норми и поведение трябва със съжаление трябва да отбележим все още съществуващата незаинтересованост от страна на населението.

Независимо от провеждащата се информационна кампания излъчвана по местното радио относно употреба на контейнерите предназначени за разделно събиране и оползотворяване на опаковките от битови отпадъци, на територията на Общината са констатирани няколко случая на запалени и изгорели контейнери.Изгарянето на контейнерите с тяхното съдържание води до замърсяване на атмосферния въздух и показва безотговорното поведение на хора с ниска екологична култура.

Един от факторите, оказващи влияние върху КАВ е все по-интензивния в наши дни трафик на МПС/моторни превозни средства/, особено през летния период, когато в града пристигат много гости, туристи и отпочиващи на лет.”Св. Константин”.

В тази насока, за подобряване на КАВ важно значение има ограничаването на емисии от отработени газове на автомобилния транспорт.

Във връзка с това положително влияние оказва подобряването на пътната инфраструктура.През 2008 г. е извършен текущ ремонт на 1 280 кв.м общински пътища, изградени са 1 800 кв. м асфалтова настилка в с.Кап.Димитриево и са благоустроени и ремонтирани 7 000 кв.м от главната транспортна улица в града “Михаил Такев”.Въпреки че по време на строително-ремонтните дейности при благоустрояването на ул.”М.Такев” през летния сезон имаше доста повишено запрашаване, то бе с локален характер.Експлоатацията на ремонтираните улици впоследствие ще понижи емисиите от изгорели газове на МПС, както и интензивността на замърсяване на въздуха ще намалее.

През зимния период риск от запрашаване на прилежащия атмосферен слой на въздуха има при изсъхване на пътната настилка след опесъчаването й по време на поледици и ненавременното й почистване.

Тази зима допълнително влияние върху КАВ оказа “газовата криза” в началото на 2009 година.Известно е, че гр.Пещера е един от първите газифицирани градове в страната ни.Една част от управленските мерки, заложени в Програмата са свързани именно за стимулиране към употребата на природен газ като алтернативен източник на енергия за промишлените обекти и битовите абонати.Възникналата “газова криза“ обаче, доведе до повишена употреба отново на твърди горива, както от населението, така и от голяма част на предприятията, което води до повишаване замърсяването на въздуха.

Независимо от това, ще продължат кампаниите по отношение на информиране на населението за ползата от употребата на алтернативни източници на енергия.

Положителна тенденция относно подобряване КАВ е усъвършенстване на топлотехническите характеристики на голяма част от обществените и фамилни сгради, изразяващи се в подмяна на дограма,саниране на външни и вътрешни стени.През месец февруари 2009 година е подписан договор по Оперативна програма за финансиране на проект “Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”.

Важна инициатива, допринасяща за промяна на гражданското съзнание и поведение по отношение на околната среда е залесяването и озеленяването на обществените територии, което от своя страна играе важна роля за подобряване качеството на атмосферния въздух.В отчетния период продължи благоустрояването на зелените площи на територията на града и двете села, изразяващо се в залесяване с нови дървесни видове, зацветяване с градински цветя и затревяване на зелени площи.

Община Пещера подкрепи идеята и участва в инициативата на Комисията по околна среда и води в Народното събрание “Да засадим дърво”.Като съорганизатор на инициативата Държавно горско стопанство осигури посадъчен материал / 160 броя иглолистни дръвчета /,които на определения за отбелязване на инициативата в Общината ден – 21 март бяха засадени в дворовете на училищата и детските градини.

През изминалата 2008 год. са посадени и 162 броя декоративни дръвчета от различни видове като Прунис, Акация, Кедър, Каталпа в Градския парк, парка пред съда, ул.”М.Такев”, ул.”Св.Константин” и др.улици.

Опазването и поддържането на зелената система на Общината неминуемо води до подобряване качеството на атмосферния въздух, като същевременно създава приветлив вид за отдих и почивка както за местното население, така и за гостите на града.

Относно чистотата на обществените територии и добрият им естетически вид през отчетния период са извършени мероприятия по почистване на тротоарни площи от трева по улиците:

“Й.Ковачев”,”Мих.Куманов”,”Г.Зафиров”,”Сокола”,”Симон Налбант”,”Д-р П.Цикалов”.Осъществено е окастряне на избуяли издънки и израсли високи треви около дънерите на дърветата.Почистена е незастроената част на пазара от Общинската банка до поликлиниката, почистен е парка пред ц.”Св.Димитър”,почистено е около мостчето в Централния градски парк, около паметника, както и пешеходните алеи и каскадите.

Мероприятията по озеленяване, залесяване и зацветяване на обществени територии ще продължат и за в бъдеще с идеята красотата да провокира съзнанието на населението към екологично отговорно мислене за опазване качеството на въздуха, който дишаме и осигуряване по-висок стандарт на живот.

С изпълнение на приетите в Програмата организационни, управленски и инвестиционни мерки и въвеждането на нови, модерни и по –чисти мощности и технологии в различните видове производства на територията на Общината, ще се осигури екологосъобразен начин на живот за населението без риск за човешкото здраве.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 2003 – 2010 ГОДИНА

Настоящата актуализация на Общинската програма за управление на КАВ се налага поради настъпили промени в условията при които е съставена.Основанието за извършване на актуализацията е по реда на чл.27, ал.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и съгласно писмо с Изх.№ РД-04-0273/13.02.2009г. на РИОСВ гр.Пазарджик.

В приетата Програма, по-голямата част от задачите и мероприятията имат дългосрочен и постоянен срок за изпълнение.С цел понататъшното координиране и повишаване на условията за подобряване чистотата на атмосферния въздух предлагаме актуализирането да се извърши в Плана за действие на Програмата.

І. Организационни мерки

1.Да се извърши промяна в състава на Програмния съвет /ПС/за оценка и управление на КАВ, определен със Заповед № 264/16.04.2008 г. на Кмета на Община Пещера съгласно чл.6,ал.1 от Инструкцията за разработване на програми за управление на КАВ.

Срок: месец април 2009г.

Отговорник: Председател на ПС

2.Да се осъществи предварителен контрол от членовете на ПС по изпълнение на предприетите мерки от “Биовет”АД за предотвратяване на неприятните миризми чрез монтиране на съоръжения на точков източник - сушилня “ИВК” за обезмирисяване на въздуха, съгласно сключен договор с холандска фирма “Аерокс”.

Срок: месец април 2009г.

Отговорник: Председател на ПС

Очакван ефект: Своевременно изпълнение на заложените мерки

3.Да се публикува на интернет-страницата на Общината /www.peshtera.bg/ информация за дейностите и мероприятията по опазване чистотата на атмосферния въздух.

Срок: периодично

Отговорник: Н-к отдел “Околна среда и хуманитарни дейности” в ОА,

Председател на ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, земеделски и горски фондове.

Очакван ефект: По-добра информираност на населението с цел мотивация за сътрудничество с ОА по въпросите за опазване на околната среда.

ІІ. Управленски мерки

4.Назначеният със Заповед №783/09.09.2008г. на Кмета на Община Пещера Специализиран общински екологичен съвет по устройство на територията по озеленяване /СОЕСУТО / да внесе предложение за начин на съставяне и актуализиране на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение на територията на Общината, съгласно чл.63, ал.1 от ЗУТ.

Съставянето на публичния регистър на озеленените площи да се извърши с участието на специалист- ландшафтен архитект.

Срок: месец юни 2009г.

Отговорник: Председателя на СОЕСУТО

Необходими ресурси: 1 000 лв.- Общински бюджет

Очакван ефект: Получаване на пълна и точна представа за състоянието на наличната зелена система.

5.Разширяване на съществуващата зелена система на територията на Община Пещера чрез засаждане на подходящи дървесни видове, храсти и затревяване.

Срок: месец октомври 2009г.- месец април 2010г.

Отговорник: Гл.архитект, отдел ”ОСХД”

Необходими ресурси: 10 000 лв.- Общински бюджет

Очакван ефект: Подобряване качеството на атмосферния въздухІІІ. Инвестиционни мерки

6.Своевременно извършване на ремонтни работи и поддържане в техническа изправност настилките на уличната мрежа в града.

Срок: Постоянен

Отговорник: Дирекция “ТСУ”; Гл.инженер

Необходими ресурси: 15 000 лв.- Общински бюджет

Очакван ефект:Намаляване на неорганизираните прахови емисии от транспорта.

7.Повишаване качеството и честотата на метенето и миенето на уличната мрежа и обществените места.

Срок: Постоянен по изготвен график

Отговорник: отдел ”ОСХД” ;”ИСП” ЕООД

Необходими ресурси: Съгласно сключения договор- Общински бюджет

Очакван ефект: Предотвратяване на вторично натрупване от прахови и др.замърсители.

8.Приоритетно увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна растителност.

Срок: месец октомври 2009г.

Отговорник: отдел ”ОСХД” ;”ИСП” ЕООД

Необходими ресурси: 5 000 лв.- Общински бюджет

Очакван ефект: Ограничаване и намаляване на атмосферното замърсяване.

9.Изпълнение на проект “ Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община пещера”, съгласно сключен договор по ОП ”Регионално развитие”2007-2013г.

Срок: 24 месеца

Отговорник: Кмет

Необходими ресурси: 4 704 686,11 лв.- ОП ”Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРЗ.

Очакван ефект: Повишаване на енергийната ефективност.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65, e-mail: mayor@peshtera.bg

URL: http://www.peshtera.bg

ОБЩИНАТА Е СЕРТИФИЦАРАНА ПО ISO 9001:2000

П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
2008 – 2013 г.

Актуализирана с Решение №296/27.03.2009г. на Общински съвет -

Община Пещера


Версия

Дата на изготвяне

Описание

Период на действие

Решение № / Дата на приемане

Първоначална

1998 г.

Оригинал

1998-2005 г.

№ 461/

22.12.1998 г.Актуализирана

2005 г.

Актуализация

№ 1


2005-2008 г.

№ 422/

02.05.2006 г.Актуализирана

2008 г.

Актуализация

№ 2


2008-2013 г.
Актуализирана

Февруари

2009г.


Актуализация

№ 3


2008-2013 г.

№296/27.03.2009г

СъдържаниеСъдържание 12

Списък на таблиците 25

Списък на фигурите 29

Списък на съкращенията 29

1 ВЪВЕДЕНИЕ 31

1.1 Обхват на програмата 32

Предприемане на мерки за ефективно въвеждане на системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци; 32

Въвеждане на система за оползотворяване на биоразградими отпадъци; 32

Въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата; 32

Изграждане на регионално депо; 32

Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионалното депо; 32

Съоръжения за третиране на отпадъците. 32

1.2 Принципи 33

Устойчиво развитие; 33

Предотвратяване и йерархия на управлението на отпадъците; 33

Превантивност - предимство на предотвратяването на замърсяване преди последващо отстраняване на вредите, причинени от него; 33

Самостоятелност при управление на отпадъците; 33

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи; 33

”Замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”; 33

Интегрирано управление на отпадъците; 33

Участие на обществеността. 33

1.3 Нормативна уредба 33

2 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 35

2.1 Географска характеристика 35

2.2 Административно-териториална характеристика 37

2.3 Социално-демографска характеристика 37

2.4 Икономическо развитие на общината. Стопански дейности 39

2.4.1 Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми 39

2.4.2 Стопански сектор 43

“Винпром Пещера” АД - основен производител на вина и високоалкохолни напитки на територията на общината; 43

”Никотиана Холдинг” АД - сушене и преработка на тютюн; 43

Производство на сладкарски и хлебни изделия - “Грибаш” ООД, ПК “Единство”, “АСКО”, ЕТ “А.Кукушев”, ЕТ “Гапа”, ЕТ “Джули”, ЕТ “Гергана” - Добрин Тодоров, ЕТ “Зюхре Чауш”, ЕТ “Фина- Балабанлиева” и др.; 43

Обувно производство - общината е един от центровете на обувното производство в страната ни. Значителна част от населението работи в този бранш. 43

Водещо предприятие, собственост на италианската фирма ”Комип” е обувен завод ”В.Мулетаров”, с около 1 000 работника. Над 90% от продукцията е за международния пазар; 43

Средни фирми, с персонал около 50 работника и 10-20% от продукцията им (обувки, боти, ботуши), се реализират на външния пазар - ”Гидо” ООД, ”Бари Груп” ЕООД, ЕТ ”Свик”; 44

Фирми, класифицирани като малки предприятия с персонал до 20 работника и продукция за вътрешния пазар са ”Супер Нубук”, ЕТ”Ади”, ЕТ ”Милейди”, ЕТ ”Нота Бене-Жас”, ЕТ ”Ингилиз”, ЕТ ”Ботев Лукс”, Джеси-49-Ресмие Тефикова и др. 44

Шивашка промишленост – представена от фирми, работещи предимно на ишлеме - ТПК ”Братя Горови”, ”Диамант 91” ООД , ”Тантекс” ООД и др. Производството е предимно изработка на панталони за вътрешния и външния пазар. 44

“Сокола” АД-Пещера - представител на средните предприятия с предмет на дейност дървопреработване. Предприятието е специализирано в производството на дървени слепени изделия/мебелни плочи, профилни изделия, трислойни кофражни платна от иглолистна дървесина. Отпадъчни продукти (трици, парчета и изрезки от дърво) се изгарят в наличния котел на фирмата ”Берг 4160”; 44

Други предприятия от дървопреработващата промишленост, класифицирани като малки - ЕТ “Валкин” Сергей Кичуков - преработване на дървен материал за производство на палети; 44

Производството на мебели е представено от следните малки предприятия - ЕООД “Мери-Костадин Джаров”, ЕТ ”Аспарух Кукушев”, ЕТ ”Димитър Симеонов”, ТПК “П.Мишев” – основно за производство на матраци. 44

”Техноком” ЕООД – едно от малките предприятия за производство на фургони и в Централна ремонтна база-производство на възли и детайли. 44

“Гудекс” АД - тип “Омния” и мого други видове – продължава традиционното производство на метални капачки за хранително-вкусовата промишленост; 44

“Унитех” СД - производство на сателитни чинии, градинска мебел и алуминиева дограма; 44

“Пасат антени” ООД – производство на сателитни чинии, доставчик на интернет за общината; 45

ЕТ ”Пламен Войнов” - произвежда водосъдържатели и бойлери за бита; 45

”Герканд” ООД - произвежда битови печки и камини за отопление. 45

ЕТ “Ангелов” - просперираща птицеферма с внедрена модерна швейцарска технология; 45

“Гудекс” АД, “ГУСВ”, ”Еко-Хидро” ООД - действащи три бетонни възли. Внедрена е модернизирана технология за производство на бетонова смес и са налични нови съвременни съоръжения - бетонови миксери и ескалатори. 45

Отрасъл Транспорт – водещи фирми: 45

“Дафтранс” ЕООД - товарни превози; 45

“Трансервиз” ЕООД - товарни и автобусни превози; 45

“Нагитранс” ЕООД - товарни превози. 45

3 СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 47

3.1 Данни за отпадъците 47

Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС); 47

Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Пазарджик; 47

3.1.1 Битови отпадъци 47

допусканията за нормата на натрупване и състава на битовите отпадъци по групи населени места в Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС за депониране на отпадъци и 49

данните от Проекта за разпределението на населението по групи населени места в изследвания регион – 34,71% е населението в населените места под 3.000 жители, 36,51% - в населените места с 3.000-25.000 жители и 28,78% - в тези с над 50.000 жители. Установено е също, че категорията “други отпадъци” се състои главно от 25% органична материя и 75% пепели, сгур и инертни материали. 49

3.1.2 Строителни отпадъци 50

3.1.3 Производствени и опасни отпадъци 50

3.1.4 Утайки от пречиствателни станции 51

3.2 Съществуващи практики за събиране и третиране на битовите отпадъци 60

3.2.1 Населени места, население 60

3.2.2 Обхват на системата на събиране и транспортиране на битови отпадъци 60

3.2.3 Фирми, изпълняващи дейността по събиране и транспортиране на битовите отпадъци 61

3.2.4 Използвана техника. Честота на извозване 61

3.2.5 Използвани съдове за събиране на битови отпадъци 62

3.3 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране 63

3.3.1 Отпадъци от опаковки 63

3.3.2 Разделно събиране на други масово разпространени отпадъци и отпадъци, за които има забрани и ограничения за депониране 64

3.4 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 65

3.4.1 Депа, които не отговарят на нормативните изисквания – общинско депо за отпадъци в землището на гр. Пещера 65

3.4.2 Регионално депо за отпадъци 68

Планираните мерки за закриване на депото на община Пещера следва да се изпълнят през 2011 г., като закриването му се извърши по Модел ”В” – Обезопасяване на отпадъците на място “in situ”; 71

Изготвен е проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Пещера”; 71

Предложени са допълнителни хидрогеоложки изследвания за съществуващото депо, предвид направената предварителна оценка на степента на риска към подземните води; 71

Прекратяването на експлоатацията на общинското депо за отпадъци следва да е съобразено с пускането в експлоатация на регионалното депо и наличието на техническа възможност в по-малките общини за транспорт на големи разстояния. 71

Съществуващото депо се експлоатира от 1980 г. без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 12 (1) от ЗУО и не отговаря на изискванията на нормативната база (липсват заграждения, няма изграден дънен изолационен екран, липсват системи за събиране и отвеждане на биогаз и на инфилтрата и др.); 71

За депото няма изготвени - геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания; план за контрол и мониторинг; план за експлоатация; 71

До момента не са осигурени средства по изпълнението на дейностите по закриване и рекултивация на депото и грижи за площадката след закриването му; 71

Към края на 2008 г. регионалното депо за отпадъци - Пазарджик не е въведено в експлоатация (съгласно НПУДО, 2007 г. е крайния срок). 71

3.5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания 71

3.6 Строителни отпадъци 72

3.7 Производствени отпадъци 72

Предвид сроковете, предвидени в Наредба № 8/2004 г. за закриване на фирмените депа, не е ясно каква част от производствените отпадъци се предвижда да бъде насочена към регионалното депо за отпадъци; 73

На регионалното депо за отпадъци ще се допуска депониране на производствени отпадъци срещу заплащане само за отпадъци, които отговарят на критериите за приемане и в случай, че количеството им не застрашава запълването на капацитета на депото по-рано от предвидения срок. 73

3.8 Администриране на дейностите по управление на отпадъците 73

3.9 Проучвания, прогнози и планиране 75

План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващите депа за отпадъци в община Пещера (2005 г.); 75

План за развитие на община Пещера 2007-2013 г. (приет с Решение № 118/27.06.2008 г. на Общински съвет Пещера); 75

3.10 Финансиране на дейностите по отпадъците 75

домакинства 77

юридически лица 77

за сметосъбиране и сметоизвозване 77

за депониране 77

за почистване на улици 77

4 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 78

5 ОСНОВНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА 79

Регионално депо за отпадъци; 80

Център за приемане на отпадъци (ЦПО) за събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци; 80

Съоръжения за оползотворяване на отпадъци от строителни и строително-ремонтни дейности; 80

Съоръжение за компостиране на органични отпадъци. 80

5.1 Институционална рамка за регионално управление на отпадъците 80

Сътрудничество и взаимодействие между общините, както и със съответните институции; 82

Кандидатстване пред институции за финансиране на проекти, свързани с управлението на отпадъците в региона, както и за постигане на общите и непосредствени цели на СП, и по-конкретно - кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци». 82

5.2 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 82

Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци; 83

Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите; 83

Контрол върху спазването на изискванията, с наредбите за масово разпространени отпадъци по отношение на заплащането на продуктови такси и относно повторното използване на съответния вид масово разпространен отпадък; 83

Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни отпадъци от бита. 83

5.2.1 Икономически стимули за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци 83

5.2.2 Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на населението 85

Трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка; 85

Материалите, от които е направен продукта – възобновими или невъзобновими; 85

Съдържа ли продуктът излишни опаковки. 85

5.2.3 Контрол по спазването на изискванията, въведени с наредбите за масово разпространени отпадъци 87

Организиране на депозитни системи за някои видове опаковки; 87

Обратно приемане в търговските обекти на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии; 87

Предлагане за продажба на ниски цени на годното оборудване, събрано в събирателните пунктове. 87

5.2.4 Контрол по спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци 87

5.3 Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците 88

5.3.1 Нормативна база 88

Осигуряване на необходимите съдове за съхраняване на битови отпадъци; 88

Събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръженията за обезвреждане; 88

Изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата или другите съоръжения за обезвреждане; 88

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 88

5.3.2 Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците 89

Обхващане на всички населени места; 89

Осигуряване на съвременен контейнерен и автомобилен парк; 89

Оптимизиране на честотата на обслужване и на маршрутите; 89

Въвеждане, според специфичните условия на всяко населено място на подходящите системи за събиране на рециклируеми отпадъци от опаковки, отпадъци от ИУМПС, биоразградими отпадъци, опасни отпадъци, строителни отпадъци и др. Необходимо е да се прецени точно и времето за въвеждането им; 89

Подготовка на обществеността за участие в планираните мерки; 89

Търсене на регионален подход при решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците с цел подпомагане на дейностите по управление на отпадъците в общината. 89

За общините с установени традиции в сметосъбирането – запазване на добре функциониращите елементи от съществуващите системи и оптимизиране на други, с цел подобряване на услугата и повишаване на ефективността й; 89

При сключени дългосрочни договори с изпълнители извън структурите на общините се правят препоръки за необходимите промени в техническата съоръженост или организацията на системите, но същите трябва да бъдат съобразени с условията на действащите договори; 90

При създаване на нови системи – максимално прилагане на унифициран парк от съдове тип “Бобър” с обем 1100 л и вариране в периодичността на извозване за различно урбанизираните територии; 90

При изрично изискване от общините за осигуряване на индивидуални съдове за териториите с ниско застрояване – преминаване към използване на пластмасови кофи от 240 л, вместо металните тип “Мева” с обем 110 л. Този вариант е доказано по-добър, но и по-скъп. 90

За централните части на гр. Пещера – до 2 пъти седмично; 92

За останалите райони –1 път седмично 92

5.4 Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 97

5.4.1 Отпадъци, за които се прилага принципът “замърсителят плаща” 98

Проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за фирмата, извършваща услугите по събиране на битовите отпадъци за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в частност отпадъци от опаковки) в контейнерите за смесени битови отпадъци; 100

Въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти за разделяне на транспортните и груповите опаковки, както и осигуряване на рециклирането им чрез предаването им в системата за разделно събиране на организацията по оползотворяване или на друго дружество с необходимите разрешителни документи за събиране на този вид отпадъци. Въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци; 101

Въвеждане на задължения към домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране на определени видове рециклируеми отпадъци; въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци; 101

Контрол над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци; 101

Изготвяне на списък с обектите, които пускат на пазара опаковани стоки, но не заплащат продуктова такса на ПУДООС, вноска в организация по оползотворяване или не изпълняват задълженията си индивидуално; 101

Контрол над лицата, експлоатиращи системите за разделно събиране за спазване на договореностите и по-специално на графика за извозване на контейнерите, сортирането на материалите, обслужваните жители от един комплект контейнери и др. 101

Въвеждане на санкции и упражняване на контрол по изхвърлянето на батерии и акумулатори в контейнерите за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места; 102

Въвеждане на задължения за собствениците или наематели на търговски магазини да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори; 102

Стриктен контрол по прилагането на законодателството и условията на договора от страна на подизпълнителите, които оперират системата за разделно събиране. 102

Изготвяне на списък с обектите, в които се извършва смяна на автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита; 103

Въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролит, съхраняване на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори; 103

Строг контрол по прилагането на нормативната база. 103

Местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС. Площадките следва да се разполагат на лесно достъпни места и да се отрежда достатъчно площ, като се отчита броя на ИУМПС на територията на общината за година; 104

Подходи за събиране на ИУМПС, които не могат да се движат на собствен ход и на които липсват основни компоненти; 104

Избраното техническо решение за пресоване (балиране) на материала за шредиране (с цел намаляване обема на превозвания материал и на транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до последващото им предаване; 104

Мерки за реализация на годните за употреба резервни части; 104

Предложения за въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост. 104

Издаване на заповед от кмета на общината за идентифициране на общински площадки, на които се разрешава временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, съгласно чл. 14 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства; 104

Въвеждане на санкции за предаване на ИУМПС на площадки, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места; 104

Налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУМПС, техни компоненти и материали, без съответното разрешение, издадено съгласно чл. 37 от ЗУО, регистрационен документпо чл. 12 на ЗУО или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО; 104

Регламентиране в общинската наредба на случаите, в които изоставените на държавна и общинска собственост автомобили се считат за ИУМПС и се отстраняват принудително с цел разкомплектоване; 105

Стриктен контрол по прилагане на нормативната база и по-специално за наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУМПС и на договори за предаване на неметални материали и опасни вещества в лицензирани съоръжения за третиране. 105

Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това; 105

Въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води и в канализационните системи; 106

Строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по-специално за наличието на разрешения за събиране и временно съхраняване на отработени масла, договори за предаване на отработените масла на съоръжения, притежаващи необходимите разрешения за оползотворяване и обезвреждане и транспортни карти за превоз на опасни отпадъци съгласно чл. 8 на Наредба № 9/2004. 106

Поетапно осигуряване най-малко на едно място за разделно събиране на 10 000 жители на всяка от групите ИУЕЕО, съгласно чл. 17 (2) от Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване; 106

Търговските обекти и магазини, в които ще се извършва обратно приемане на различните видове ИУЕЕО; 106

Избраното техническо решение за селективно отстраняване на компоненти и материали, пресоване (балиране) на материала (целящо намаляването на обема на превозвания материал и транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до момента на тяхното предаване за по-нататъшно третиране; 106

Мерки по реализацията на годните за употреба уреди и резервни части. 106

Издаване на заповед от кмета на общината за определяне на местата за събиране на различните видове ИУЕЕО и запознаване на обществеността; 107

Въвеждане на санкции за предаване на ИУЕЕО на събирателни пунктове, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето на ИУЕЕО на неразрешени за това места; 107

Налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, без съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или лиценз, издаден по реда на глава 5, раздел III на ЗУО; 107

Проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за дружеството извършващо услугите по събиране на битовите отпадъци, за прилагане на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в частност ИУЕЕО) в контейнерите за смесени битови отпадъци; 107

Стриктен контрол по прилагане на нормативната база и по-специално по отношение на наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУЕЕО и наличност на договори за предаване на неметалните материали и опасни вещества на лицензирана компания за последващо третиране. 107

5.4.2 Отпадъци, за които има ограничения или забрани за депониране 107

Централизирано компостиране чрез събиране на органични отпадъци и транспортиране до съоръжение за компостиране с голям капацитет. Произвежданият компост може да бъде продаван или използван в земеделието или почвен подобрител за паркове или алеи. 108

Компостиране в домашни условия, при което хората събират произвежданите от тях органични отпадъци и произвеждат за собствени нужди компост. Домашното компостиране може да бъде насърчено чрез субсидиране на компостери. 109

Организирано събиране и компостиране в специализирана инсталация за отпадъците на градовете Пазарджик, Велинград и Пещера. Компостиращото съоръжение ще бъде разположено на площадката на регионалното депо; 109

Домашно компостиране за останалото население от региона, при което жителите ще произвеждат за собствени нужди компост от образуваните от тях органични отпадъци. 109

Приемане, визуален контрол, проверка на документите и претегляне; 109

Разтоварване на необработения материал и съхраняване; 109

Раздробяване (натрошаване, смилане) и подготовка на сместта за компостиране; 109

Активна фаза на компостиране (първите 10–20 дена); 109

Фаза на компостиране (съзряване) - обикновенно продължава 1 до 3 месеца; 109

Фаза на пречистване - пресяване и отстраняване на чужди тела (пластмасови частици). 109

Бои, вкл. лепила, мастила, смоли; 112

Масла (минерални и растителни); 112

Разтворители; 112

Миещи и почистващи препарати; 112

Луминесцентни лампи и други живак съдържащи отпадъци; 112

Пестициди и изкуствени торове; 112

Батерии и акумулатори; 112

Лекарства; 112

Киселини и основи; 112

Рентгенови/ фото химикали; 112

Опаковки от опасни продукти; 112

Други (неизвестни) опасни отпадъци от домакинствата. 112

5.5 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 115

5.5.1 Битови отпадъци и производствени отпадъци, обезвреждани съвместно с битовите отпадъци 115

Решението с единствено депо в Пазарджик е най-добро от гледна точка на разходите по събиране и транспортиране на отпадъците. Този резултат не е изненадващ, предвид централното положение на град Пазарджик и концентрацията на населението в града; 116

Всички решения, които включват Пазарджик са по-евтини от решенията, които го изключват. Решението, включващо Пазарджик и Пещера или Велинград съставлява 97,4% от разходите при вариант, включващ единствено Пазарджик (това прави средна разлика от 187.73 EURевро/год); 116

Решение с две площадки – депо и претоварна стация – може да бъде взето, за да се намалят разходите или, като алтернатива с претоварна станция в Пазарджик, в случай че изграждане на депото в Пазарджик е неизпълнимо, поради геоложки или екологични съображения. 116

да се намалят техните обеми или опасни свойства, 118

се улесни последващото им третиране или да се повиши способността им за оползотворяване.. 118

Намаляване на отрицателните последици от депонирането (образуване на инфилтрат и газове, миризми, разпрашаване и др.), което ще бъде постигнато чрез отстраняване на биоразградимите отпадъци (от населението) и предварително намокряне на отпадъците преди депониране; 119

Подготовка на отпадъците, предназначени за оползотворяване, така че да отговарят на изискванията на съоръженията за рециклиране и оползотворяване (намаляване на съдържанието на влага, отстраняване на примеси, които затрудняват оползотворяването и др.), което ще бъде постигнато чрез системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци и последващото сортиране на разделно събраните фракции. 119

5.5.2 Строителни отпадъци 119

Голяма част от строителните отпадъци е подходяща за повторно влагане в строителството. Преобладаващата фракция в строителните отпадъци, като бетон, тухли, керемиди и др. е подходяща, след натрошаване да замени добиваните първични природни материали (чакъл, баластра, пясък и др.), използвани като пълнители в строителството или при полагането на пътни настилки. 119

Продуктът от рециклираните строителни материали може да се използва за рекултивация на стари сметища, запръстяване и временни пътища при експлоатацията на новото депо. 120

Издаване на заповед на Кмета на община Пещера за определяне на маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и съоръжението за тяхното третиране. 122

Прекратяване приемането на строителни инертни отпадъци в съоръжения за третиране на неопасни отпадъци; 122

Прилагане на критериите и процедурите за приемане на инертни отпадъци в съответствие с Наредба № 8/2004. Издаване на отказ за приемане на смесени строителни отпадъци и уведомяване на РИОСВ за всеки отказ; 122

Въвеждане на санкции за предаване на строителни отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места. 122

5.6 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 122

Профилиране на депонираните отпадъци, включващо разстилане и подравняване с булдозер; 122

Уплътняване на отпадъците (трикратно) с валяк; 122

Междинно запръстяване при мощност на пласта в уплътнено състояние 0.20 м; 122

Изграждане на екраниращ слой от уплътнени глини (0,5 м) или хидрогеомембрана (Бентомат, Бентофикс и др.), дренажен слой за отвеждане на инфилтрирани води (0.5 м); 122

Изграждане на газотвеждаща система (сондажи и площен дренаж); 122

Изграждане на рекултивационен слой с мощност от 1 м; 122

Мониторинг на депото, съгласно изискванията на Наредба № 8/2004 г.; 122

Биологична рекултивация на депото – затревяване. 122

5.7 Правно регулиране на управлението на дейностите по отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта 123

5.8 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 124

Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците; 124

Определяне на лице от общинската администрация, което е отговорно за събирането и обработката на информацията относно количеството на депонираните отпадъци от домакинствата, количеството (и вида) на отпадъците, които се събират и предават за третиране, количеството на компостираните биоразградими отпадъци, количеството на депонираните строителни отпадъци, количеството на разделно събраните масово разпространени отпадъци (по видове), честотата на събиране на различните видове отпадъци, замърсените територии с отпадъци и др.; 124

Осигуряване на техническо оборудване за събиране на данни (компютърна техника, връзка с мрежа и офис оборудване и консумативи), както и подходящи софтуерни продукти; 124

Въвеждане/изменяне на образците за отчет на фирмите, извършващи третиране и транспортиране на отпадъци, така че да отразяват нововъведените нормативни изисквания, напр. измерени количества на постъпващите на депото отпадъци, отчитане на количествата от индивидуалните съдове, отчитане на неприетите количества отпадъци на депата (поради съдържание на забранени за депониране отпадъци), отчитане на километрите, изминати до регионалното депо и по маршрута за събиране на контейнерите, отчитане на количествата на предварително дефинирани видове отпадъци (масово разпространени, рециклируеми, биоразградими, опасни домакински отпадъци) и т.н.; 124

Извършване на проучване за морфологичния състав на битовите отпадъци. 124

5.9 Укрепване на административния капацитет на общинската администрация 125

5.10 Участие на обществеността 125

Изискване от ИАОС и РИОСВ Пазарджик на информация за текущото състояние на околната среда и предоставяне на информация на населението чрез съобщения в интернет страницата на общината, средствата на общината за разпространение на информация (радиоточка, обяви пред сградата на общината), изявления в медиите и др.; 126

Координиране на дейностите на Организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, които имат задължения в обучението и информационната осведоменост относно всички аспекти на управлението на отпадъците, с тези на общините на местно и на регионално ниво; 127

Привличане на населението, неправителствените организации и заинтересованата промишленост в процесите на вземане на решения относно въпроси, свързани с управлението на отпадъците; 127

Представителите на заинтересованите неправителствени организации ще бъдат ангажирани в актуализирането на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Пещера, начините за определяне на размера на такса битови отпадъци и отчитането на изразходваните средства. Програмата за управление на дейностите по отпадъците, разчетът на разходите по управление на отпадъците, отчетите за изразходването на такса битови отпадъци, наложените санкции за неспазване на законодателството и данните за количеството на събраните видове отпадъци ще бъдат предоставяни свободно на широката общественост. 127

6 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 127

7 ФИНАНСОВ ПЛАН 134

8 ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 137


Списък на таблицитеTаблица 2.1 Население към 2005 г. по експертна оценка и ЕСГРАОН 38

Tаблица 2.2 Население по населени места към 31.12.2005 г 38

Tаблица 2.3 Разпределение на населението по брой жители в населените места 38

Tаблица 2.4 Демографско развитие на общината 39

Tаблица 2.5 Средно ниво на безработица и регистрирани безработни 41

Tаблица 2.6 Ниво на безработица по общини 42

Tаблица 2.7 Среден годишен общ доход на глава от населението 42

Таблица 3.8 Количество на битовите отпадъци за периода 2003-2006 г. 47

Таблица 3.9 Битови отпадъци, определени чрез нормата на натрупване 49

Таблица 3.10 Морфологичен състав на битовите отпадъци, 49

Таблица 3.11 Количество на строителните отпадъци за периода 2003-2006г 50

Таблица 3.12 Производствени отпадъци на територията на община Пещера за 2005 г. 53

Таблица 3.13 Опасни отпадъци на територията на община Пещера за 2005 г. 55

Таблица 3.14 Данни за населените места на територията на общината 60

Таблица 3.15 Фирма за събиране и транспортиране на отпадъците 61

Таблица 3.16 Налични транспортни средства и персонал 61

Таблица 3.17 Технически характеристики на транспортните средства 61

Таблица 3.18 Налични съдове за събиране на битови отпадъци 62

Таблица 3.19 Съдове на “Екопак България” АД и честота на извозване 63

Таблица 3.20 Оператор на депото за отпадъци 66

Таблица 3.21 Приоритетно групиране на депата от регион Пазарджик в зависимост от максималния максимален риск за околната среда (води и почви) 67

Таблица 3.22 Приоритетно групиране на депата от регион Пазарджик в зависимост от максималния среден риск за околната среда (води и почви) 67

Таблица 3.23 Необходими инвестиции за изграждане на регионално депо за отпадъци – Пазарджик 69

Tаблица 3.24 Административни структури по управление на отпадъците 74

Tаблица 3.25 Такса за битови отпадъци за периода 2005 – 2007 г. 75

Tаблица 3.26 Постъпления в бюджета от такса за битови отпадъци и изразходвани средства за управление на битовите отпадъци за периода 2004-2006 г. 77

Таблица 5.27 Продуктови групи със специфични изисквания за присъждане на еко-маркировка 86

Таблица 5.28 Образувани битови отпадъци за периода 2008-2013 г. 92

Таблица 5.29 Събрани битови отпадъци за периода 2008-2013 г. 94

Таблица 5.30 Брой контейнери 1,1 м3 за периода 2008-2013 г. 96

Таблица 5.31 Инвестиции за контейнери за периода 2008-2013 г. 97

Tаблица 5.32 Биоразградими отпадъци, които следва да се оползотворят в регион Пазарджик за периода 2010-2013 г. 109

Tаблица 5.33 Биоразградими отпадъци за оползотворяване чрез домашно компостиране за периода 2010-2013 г. 110

Tаблица 5.34 Биоразградими отпадъци за оползотворяване в инсталацията за компостиране за периода 2010-2013 г. 110

Tаблица 5.35 Брой компостери, необходими за домашно компостиране 111

Tаблица 5.36 Необходими инвестиции за домашно компостиране за периода 2010-2013 г. 111

Tаблица 5.37 Необходими инвестиции за автомобили за периода 2010-2013 г. 112

Tаблица 5.38 Методи за обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата 114

Tаблица 5.39 Третиране на строителните отпадъци 120

Tаблица 7.40 Инвестиционни разходи на община Пещера за периода 2008-2013 г. 135Списък на фигуритеФигура 2.1 Използване на земите в област Пазарджик 36

Фигура 2.2 БВП/ на глава от нaселението 40

Фигура 2.3 Преки чуждестранни инвестиции по райони на планиране 40

Фигура 3.4 Местоположение на общинското депо за отпадъци 48

Фигура 3.5 График за закриване на съществуващите депа – регион Пазарджик 68

Фигура 3.6 Местоположение и контур на предложената площадка 70
Списък на съкращенията

БВП

Брутен вътрешен продукт

ДВ

Държавен вестник

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИПУО

Инвестиционен план за управление на отпадъците

(ИУ)ЕЕО

(Излязло от употреба) електрическо и електронно оборудване

(ИУ)МПС

(Излезли от употреба) моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НЦТОО

Национален център за третиране на опасни отпадъци

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОО

Организация по оползотворяване

ОП “Околна среда”

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РЦУО

Регионален център за управление на отпадъците

СП

Споразумение за партньорство

ЦПО

Център за приемане на отпадъци

ЮЦРП

Южен Централен район за планиране


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница