Програма за управление на дейностите по отпадъцитестраница1/26
Дата16.11.2017
Размер3.38 Mb.
Размер3.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

ЗА ПЕРИОДА 2009-2013 г.

СОФИЯ, 2009
Актуализирана

септември 2010 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 5

7

I. ВЪВЕДЕНИЕ 8ГЛАВА II. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 12

ІІ.1. Източници на информация за отпадъците 12

ІІ.2. Анализ на съществуващото състояние и оценка по видове отпадъци 13

ІІ.2.1. Битови отпадъци 13

Морфологичен състав на битовите отпадъци 14

ІІ.2.2. Производствени неопасни отпадъци 15

ІІ.2.3. Опасни отпадъци 16

ІІ.3. Съществуващи практики по управление на отпадъците 17ІІ.3.1. Събиране 17

ІІ.3.2. Транспортиране 18

Внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъци през територията на Р България се извършва съобразно Регламент 1013/2006/ЕО. 18ІІ.3.3. Депониране 18

ІІ.3.3.1. Депониране на битови отпадъци 18

II.3.7. Инсталации за предварително третиране 25

ІІ.4. Управление на специфични отпадъчни потоци 26ІІ.4.1. Опаковки и отпадъци от опаковки 26

ІІ.4.2. Излезли от употреба моторни превозни средства 29

ІІ.4.3. Негодни за употреба батерии и акумулатори 31

ІІ.4. 4. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 33

ІІ.4.5. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 34

ІІ.4. 6. ПХБ/ПХТ 36

ІІ.4. 7. Отпадъци от лечебните заведения 37

II.4.8 Отпадъци от строителство и разрушаване 38ІІ.4.9. Биоразградими битови отпадъци 39

ІІ.4. 10. Утайки от пречистването на отпадъчни води 42

ІІ.5. Финансиране на дейностите по управление на отпадъцитЕ 44ІІ.5.1. Описание на начина на заплащане на таксите за дейностите по управление на отпадъци 45

ІІ.5.2. Прилагане на принципа “замърсителят плаща” 46

ГЛАВА III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛ. РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР 47

III.1. Институционална рамка 47

III.2. ОТГОВОРНОСТИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР 54III.2.1. Промишленост 55

ГЛАВА IV. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА 57

IV.1. законодателна рамка и политика на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 57

IV.2 СЪЩЕСТВУВАЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 61IV.2.2 Принципи при управление на дейностите с отпадъци 61

IV.2.3 Йерархия при управление на отпадъците 62

IV.2.4 Регламент за превоз на отпадъци 62

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА И ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 64

4.3. Национална законодателна рамка и политика 65

IV.4.4. Международни договори и конвенции 67

V. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 68

V.1. принципи 68

V.3. Основни цели 72

V.3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци 72

V.3.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 76

V.3.3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците 79

V.3.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 80

V.3.4.1.7. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 86

V.3.5. Правно регулиране на управлението на отпадъците 88

V.3.5.1.Пълно съответствие на националното законодателство по управление на отпадъци със стандартите и изискванията на ЕС 88

V.3.6. Осигуряване на база данни за отпадъците 89

V.3.7. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 90

V.3.9. Участие на обществеността 95

V.3.10. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на ЕС и националното законодателство 96

V.3.10.1. Отпадъци от опаковки 96

V.3.10.2. Излезли от употреба моторни превозни средства 97

V.3.10.3. Негодни за употреба батерии и акумулатори 98

V.3.10.4. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 101

V.3.10.6. Полихлорирани бифенили/ Полихлорирани терфенили 104

V.3.10.7. Отпадъци от лечебните заведения 104

V.3.10.8. Отпадъци от строителство и разрушаване 106

V.3.10.9. Утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води 107

V.3.10.10. Биоразградими отпадъци 110

Създаване на пазар на компост 111

114


ГЛАВА VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 115

ГЛАВА VII. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 144

7.1. Ключови допускания за определяне на икономическите параметри и възможностите за финансиране 144

7.2. Приоритетни инвестиционни проекти 144VII.2.1. Изграждане на регионални съоръжения за битови отпадъци 148

VII.2.2. Закриване на съществуващите депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба, обслужвани от система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци 150

VII.2.3. Закриване на нерегламентираните сметища и стари замърсявания с битови отпадъци 150

VII.2.4 Изграждане на регионални съоръжения за отпадъци от строителството и разрушаването на сгради 151

VII.2.5. Изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци 151

VII.2.6 Обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения 151

VII .2.7 Доизграждане на националната лабораторна система за отпадъци 152

VII.2.9. Намаляване на риска от стари замърсявания с опасни отпадъци на територията на предприятията 152

VII.2.10 Препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност 153

VII.2.11. Организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци 153

VII.2.12. Организиране на система за разделно събиране на специфични отпадъчни потоци 153

VII.2.13. Дървесни отпадъци 154

МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В НПУДО 155

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 167

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 177

НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОТПАДЪЦИ 177


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница