Програма за управление на дейностите по управление настраница10/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

h. Интегрирано управление на отпадъците

Интегрираното управление на отпадъците изисква вземане на решения и прилагане на ясно определени количествени цели в рамките на една система, състояща се от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности за всички участници, изпълняващи тези цели.

Интегрираното управление съчетава всички останали принципи на политиката по управление на отпадъци. То гарантира взаимодействие и оптимално съчетаване на различните методи и подходи, целящи достигане на икономически и екологически ефективно управление на отпадъците.
Във връзка с прилагането на ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА Плевен са изведени конкретни мерки в план за действие на две нива:


Регионален план на дейноститеОперативна цел

ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ С

НОРМ.ИЗИСКВАНИЯ

ИЗТОЧНИК НА ФИНАН

СИРАНЕ

ИНДИКАТОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТГОВОРЕН

ОЦ4

ОЦ6

ОЦ11

Създаване и финкциониране на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Плевен, включващ общините: Плевен, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър и Пордим.

Административна

Постоянен до функциониране на системата

Чл.24 от ЗУО

-

Създадено регионално сдружение съгласно ЗУО

Кметовете и Общинските съвети на общините

ОЦ6

Определяне на органи управление и водеща община

Административна

Постоянен до функциониране на системата

Чл.25 от ЗУО

-

Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините,


ОЦ4

Определяне на обхвата на регионалната система


Административна

Експертнаизпълнено

Чл.26 ал.1 т.4 от ЗУО

-

Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините.

ОЦ4

Изграждане на 1-ви етап от регионалната система:

 • Изграждане на регионално депо за ТБО - клетка 1 (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат, резервоар за инфилтрат).

 • Изграждане на инсталация за сепариране (хале за сепариране на ТБО; пристройка с технически помещения и дизел генератор; спринклерен резервоар; битово –административна сграда);

 • Съоръжение за компостиране (приемна площадка, площадка за зреене, навес за готов компост, резервоар за отпадъчни води);

 • Център за предаване на опасни и други отпадъци (Сграда за предаване на опасни и други отпадъци, навес за контейнери, площадка за съхранение на отпадъци);

 • Спомагателни сгради и съоръжения – КПП с бариера, дезинфекционен трап, кантар, административна сграда с лаборатория и битови помещения, гараж с канал за ремонти и склад, автомивка и мивка за контейнери, каломаслоуловител, противопожарен резервоар с техническа вода, сондаж, помпена станция за отпадъчни води, изгребна яма, трафопост, навес за компактор, два мобилни резервоара за дизелово гориво;

 • Електроинсталация, площадкова водопроводна и площадкова канализационна инсталации, водопровод с техническа вода за пожарогасене, напорна канализация за инфилтрат;

 • Вътрешни експлоатационни пътища;

 • Зелени площи;

 • Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РЦУО - ВиК, електроснабдяване.Административна

Експертна

инвестиционна


2015

ЗУО

НПУО


ОПОС 2007-2013

Собствени средства

Фонд ФЛАГ

Заем от банкова институцияИзградена РСУО – Плевен


Кметовете на общините

ОЦ4

Определяне обхвата и изграждане на 2,3,4,и 5 ти етап от изграждане на регионалния център.

Във втори етап от 2016- 2020 , разширение на регионалната система предвижда изграждане на:

 • ЛПСОВ за отпадъчни води от инфилтрат от клетката на депото и отпадъчна вода от съоръжението за компостиране и от измиване на пода на сепариращата инсталация;

 • Център за рециклиране на строителните отпадъци и клетка за строителни отпадъци,

.

 • Трети етап от 2028 г.

Изграждане на клетка 2 за ТБО (изкоп с полагане на глинен слой, HDPE фолио, геотекстил и промита баластра по детайл, както и полагане на HDPE тръби Ø315 за отвеждане на инфилтрат към съществуващ резервоар за инфилтрат). • Четвърти етап – 2029 г.

Рекултивация на клетка 1 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и факел за изгаряне на биогаз.


 • Пети етап – 2043 г.

Запечатване и рекултивация на клетка 2 за ТБО – полагане на газов дренажен слой, запечатващ глинен и хумусен над него. Изграждане на газоотвеждаща инсталация и свързването със съществуващ факел за изгаряне на биогаз.

Административна

Експертна

инвестиционна


2016-2043

ЗУО

НПУО


ОПОС 2014-2020

Собствени средства

Фонд ФЛАГ

Заем от банкова институцияВзето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ6

Изготвяне и приемане на Регионална програма за управление на отпадъците и Регионална инвестиционна програма

Административна

Експертна
2016

Чл.26 ал.1 т.7 от ЗУО

Собствени средства

.


Приета от Общото събрание на сдружението Регионална програма

Сдружениеза управление на отпадъците в регион Плевен

ОЦ5

Закриване и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци


Административна

Експертна

инвестиционна


След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо

Чл.26 от ЗУО

ПУДООС

Собствени средства

Фонд ФЛАГ

Заем от банкова институция

Фондове на ЕС


Закрити и рекултивиране 5бр. общински депа за ТБО

Кметовете на общините


ОЦ6

ОЦ9

Определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение

Административна

Експертна
2016

Чл.26 от ЗУО

Собствени средства


Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ2

ОЦ3

Разпределяне на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци

Административна

Експертна

Чрез Регионалната програма за управление на отпадъците и Общинските програми и наредби


2016

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства


Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ9

Даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци

Административна

Експертна

Изпълнява се едновременно с т.9


2016

Чл.26 от ЗУО

Собствени средства


Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ2

Осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор

Административна

Експертна
Постоянен до функциониране на системата

Чл.26 от ЗУО

Собствени средства


Приет годишен отчет пред общото събрание

Кметовете на общините

ОЦ6

Определяне на собственото финасово участие за съфинансиране на надграждането на елементите на Регионалния център за управление на отпадъците за регион Плевен.

Административна

Експертна
Постоянен до функциониране на системата

Решение на Общото събрание на сдружението

ПУДООС

ОПОС 2014-2020

Собствени средства

Фонд ФЛАГ

Заем от банкова институция


Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ6

Определяне на участието на всяка от общините от сдружението при провеждането на обществените поръчки, предмет на инвестиционния проект.

Административна

Експертна
Постоянен до функциониране на системата

Решение на Общото събрание на сдружението

-

Взето решение на Общото събрание на сдружението

Кметовете на общините

ОЦ1

ОЦ3

ОЦ11

Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците в регион Плевен

Административна

Експертна
2016

Решение на общото събрание на сдружението

Собствени средства

Изготвен морфологичен анализ

Кметовете на общините

ОЦ10

Информиране на обществеността относно съоръженията за третиране на отпадъци, тяхното въздействие върху околната среда и опазването на околната среда по един практичен, атрактивен и достъпен за потребителя начин.

Административна

Експертна
Постоянен до функциониране на системата

Решение на Общото събрание на сдружениетоОПОС 2007-2013

Собствени средстваОПОС 2014-2020

Брой информационни събития

Кметовете на общините


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница