Програма за управление на дейностите по управление настраница11/11
Дата23.02.2017
Размер1.66 Mb.
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ОБЩИНСКИ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОПЕРАТИВНАЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

(МЯРКА)

ВИД НА МЯРКАТА

НАЧАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

СЪОТВЕСТВИЕ

С НОРМ.ИЗИСКВАНИЯ

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТОР ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОТГОВОРЕН

ОЦ4

1.Участие в Регионално сдружение на общини за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

Административана

Постоянен до функционирането на системата

Чл.24 ал.1 от ЗУО

неприложимо

Функциониращо Регионално сдружение

Община

Общински съвет

ОЦ4

2.Определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци

Административна

Експертна

Постоянен до функционирането на системата

Чл.26 ал.1 т.4 от ЗУО

неприложимо

Взето решение на Общо събрание на сдружението

Община

Регионално сдружение

ОЦ3

3.осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;


Финансова

Постоянен

Чл.19.ал.3 т.1 от ЗУО

Чл.66 ал.1 т.1 от ЗМДТ

Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ

Осигурен достатъчен брой съдове за битови отпадъци

община

Безвъзмезден заем ПУДООС за закупуване на съдове

ОЦ2

ОЦ3

ОЦ5

4.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им


Финансова

Постоянен

Чл.19.ал.3 т.2 от ЗУО

Чл.66 ал.1 т.2 от ЗМДТ

Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ

Безвъзмезден заем ПУДООС

За закупуване на техника

Сключен договор или създадено общинско предприятие

община

Начин на възлагане

4.1. чрез предоставяне на концесия

4.2.чрез възлагане по реда на ЗОП

4.3. чрез създаване на Общинско предприятие

ОЦ3

ОЦ5

5.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

Финансова

Постоянен

Чл.19.ал.3 т.3 от ЗУО

Чл.66 ал.1 т.4 от ЗМДТ

Средства от такса "битови отпадъци", по реда на чл.66 ал.1 от ЗМДТ


Сключен договор или създадено Общинско предприятие

община

Начин на възлагане

5.1.чрез възлагане по реда на ЗОП или ЗК

5.2. чрез създаване на Общинско предприятие

ОЦ2

ОЦ5

ОЦ6

ОЦ11


6.Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община


Административна

Експертна

Финансова

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.5 от ЗУО

Такса "битови отпадъци"

ПУДООС

Публично-частни партньорства

ОПОС 2014-2020

Изградена система за събиране и съоражения за третиране на строителни отпадъци и земни маси

Община


6.1. Актуализиране на нормативната уредба за прилагане на ЗУО и НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали


Административна

Експертна

Финансова

Постоянен

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства

Актуализирана нормативна уредба

Община

Общински съвет

ОЦ2

ОЦ3

ОЦ6

7.Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;


Административна

Експертна

Финансова

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.5 от ЗУО

Собствени средства

Сключен договор с организация или организирана собствена система

община

7.1. изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци в населени места над 10000 жители

Експертна

Финансова

2015

Чл.19, ал.3 т.5 от ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО

Собствени средства

ПУДООС

Изградена площадка

Община

7.2. актуализиране на общинската нормативна уреба

Административна

експертна

Постоянен

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства

Актуализирана нормативна уредба

Община

ОЦ2

ОЦ3

ОЦ11

8.Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространениете отпадъци

Административна

експертна

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.7 от ЗУО


Собствени средства

Сключени договори с Организиции за уползотворяване на отпадъци или организирани собствени системи.

община

ОЦ1

9.Изпълнение на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

до функционирането на системата

Чл.19, ал.3 т.8 от ЗУО


Такса "битови отпадъци"

Фонд ФЛАГ

Банков заем

Собствени средства

ПУДООС

Изградени центрове

Община

Мярката се изпълнява в рамките на Регионалното сдружение

ОЦ6

ОЦ11

10.Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане

Административна

Експертна

Финансова

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.9 от ЗУО


Собствени средства

ПУДООС

Организиране на система или сключване на договор

община
10.1.Изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци в населени места над 10000 жители

Експертна

финансова

2015

Чл.19, ал.3 т.9 от ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО

Собствени средства

ПУДООС

Изградена площадка

община

10.2 Изграждане на мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Експертна

финансова

2017

Чл.19, ал.3 т.9 от ЗУО

Чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО

Собствени средства

ПУДООС

Изграден мобилен пункт

община

10.3. Изменение и актуализиране на общинскита наредба

Административна

експертна

Постоянен

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства

Актуализирана наредба

община

ОЦ1

ОЦ2
ОЦ3


11.Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане

Административна

Експертна

Финансова

2016

Чл.19, ал.3 т.10 от ЗУО


Собствени средства

ПУДООС

Сключен договор или организирана собствена система

община

ОЦ2

ОЦ3

12.Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места

Административна

Експертна

Финансова


2016

Чл.19, ал.3 т.11 от ЗУО


Собствени средства

ПУДООС

Изградена площадка

община

ОЦ3

ОЦ5

13.Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране;

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.12 от ЗУО


Собствени средства


Сключен договор или възлагане на общинско предприятие

община
13.1. Допълнение на договорите или сключване на договори за извършване на услуга осигуряване на чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

Административна

Експертна

финансова

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.12 от ЗУО


Собствени средства

община

13.2. Изменение и актуализиране на общинскита наредба

Административна

експертна

Постоянен

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства

Актуализирана общинска наредба


община

ОЦ7

ОЦ10

14.Осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин


Административна

Експертна


Постоянен

Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО


Собствени средства

Осигурен свободен достъп до информация

община
14.1. осигуряване на интернет достъп по националната нормативна уредба чрез линк към интернет страницата на МОСВ и РИОСВ

Административна

Експертна


Постоянен

Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО


Собствени средства
община

14.2. осигуряване на интернет достъп до общинската нормативна уредба, свързана с управлението на отпадъците - програма, наредби

Административна

Експертна


Постоянен

Чл.19, ал.3 т.13 от ЗУО


Собствени средства
община

ОЦ7

ОЦ10

15.Създаване и поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община

Административна

експертна

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.14 от ЗУО


Собствени средства

Създаден и актуализиран ежемесечно регистър

община

ОЦ5

ОЦ10

16.Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им

Административна

експертна

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО


Собствени средства

Брой съставени АУАН и брой почистени незаконни сметища

община
16.1.Контролни дейности - извършване на проверки, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления

Административна

експертна

Постоянен

Чл.19, ал.3 т.15 от ЗУО


Собствени средства
община

16.2. Актуализиране на общинскита наредба

Административна

експертна

Постоянен

Чл.52 от ЗУО

Собствени средства

Актуализиран нормативен документ

Община

ОЦ5

17. Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на с. Буковлък, община Плевен с. Буковлък, община Плевен

Административна

Експертна

инвесиционна

2017

След въвеждане в експлоатация на Регионалното депо

ЗУО

Собствени средства

ПУДООС

ОПОС 2014-2020

Закрито и рекултивирано депо

Община

17.1. След експлоатационни грижи и мотиторинг

Административна

Експертна

2046

ЗУО

Собствени средства

Проведен мониторинг

Община

ОЦ1

ОЦ6

ОЦ9

18. Изменение на нормативната база за определяне на такса "битови отпадъци" ивъвеждане на стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци

Административна

експертна

2015

ЗМДТ

Собствени средства

Изменена нормативна база

Община

ОЦ8

19. Укрепване на административният капацитет чрез обучения на администрацията, отговорна за управлението на отпадъците в общината.


Административна


2015

ЗДС

Собствени средства,финансови инструменти на ЕС

Брой преминати обучения

Община

ОЦ7

ОЦ10

20. Изграждане и подържане на информационна система и база данни за количества, състав на отпадъците и други параметри;


Административна

експертна

постоянен
Собствени средства

Изградена информационна система и база данни

Община


 1. Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата

Орган за контрол по изпълнение на програмата за управление на отпадъците е общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през … г. Отчетът се представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ.

Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.

Отчетът се изготвя на достъпен език и стил и се препоръчва да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите. Това е необходимо за по-добро разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.

Целесъобразно е годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците да се изготвя в следния формат: 1. Въведение

 2. Общи условия за изпълнение и промени в социално-икономическите условия в общината

 3. Действия, предприети от общината за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението

  • Създадени механизми за събиране, обработка и анализ на данни

  • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на програмата през съответната година, и предприетите мерки за преодоляването им

  • Резултати от извършени оценки и тематични допитвания към края на съответната година

 1. Напредък по изпълнение на целите и мерките в Програмата

 2. Заключение

Приложения

Въведението включва уводни бележки, в които се обяснява основанието за изготвяне на отчета, за кого е предназначен отчетът, какви са целите на отчета и пояснение как е структуриран. Може да се включат и други важни съображения във връзка с изпълнение на програмата за управление на отпадъците в отчетния период.

Отчетът за изпълнение е основната част от документа и представя промени в средата за изпълнение през отчетната година; описание на предприетите от общината действия за мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, вкл. проведени оценки и/или допитвания до населението; постигнатия напредък по изпълнение на целите и мерките въз основа на включените в програмата индикатори за изпълнение и анализ на тяхното изпълнение, както и причините за неизпълнение. Описанието на напредъка по изпълнението на целите и мерките се структурира по целите, включени в Програмата за управление на отпадъците.

В заключителната част се представят изводи от анализа на изпълнението и предложения за промени или адаптиране на програмата за текущата година в случай на необходимост.В приложение в табличен формат се докладва напредъкът по изпълнение на индикаторите, разработени за постигане на специфичните цели в програмата за управление на отпадъците, който е основата за текстовата част на отчета за напредъка по изпълнение на програмата.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница